1 梁惠王章句上 liáng huì wáng zhāng jù shàng

章番号 1 章通し番号 1

通し番号 1 章内番号 1 章通し番号 1 識別番号 1_1_1
1梁惠王、2魏侯罃也、3都大梁、4僭稱王、5諡曰惠、6史記、7惠王三十五年、8卑禮厚幣以招賢者、9而孟軻至梁、
1 liáng huì wáng 、2 wèi hoú yīng yĕ 、3 doū dà liáng 、4 jiàn chēng wáng 、5 shì yuē huì 、6 shǐ jì 、7 huì wáng sān shí wŭ nián 、8 beī lǐ hòu bì yǐ zhāo xián zhě 、9 ér mèng kē zhì liáng 、

通し番号 2 章内番号 2 章通し番号 1 識別番号 1_1_2
1叟、2長老之稱、3王所謂利、4蓋富國彊兵之類、
1 sŏu 、2 zhǎng laǒ zhī chēng 、3 wáng suǒ wèi lì 、4 gaì fù guó qiáng bīng zhī lèi 、

通し番号 3 章内番号 3 章通し番号 1 識別番号 1_1_3
1仁者、2心之德、3愛之理、4義者、5心之制、6事之宜也、7此二句乃一章之大指、8下文乃詳言之、9後多放此、
1 rén zhě 、2 xīn zhī dé 、3 ài zhī lǐ 、4 yì zhě 、5 xīn zhī zhì 、6 shì zhī yí yĕ 、7 cǐ èr jù nǎi yī zhāng zhī dà zhǐ 、8 xià wén nǎi xiáng yán zhī 、9 hòu duō fàng cǐ 、

通し番号 4 章内番号 4 章通し番号 1 識別番号 1_1_4
1乘、2去聲、3饜、4於豔反、5○此言求利之害、6以明上文何必曰利之意也、7征、8取也、9上取乎下、10下取乎上、11故曰交征、12國危、13謂將有弑奪之禍、14乘、15車數也、16萬乘之國者、17天子畿内、18地方千里、19出車萬乘、20千乘之家者、21天子之公卿、22采地方百里、23出車千乘也、24千乘之國、25諸侯之國、26百乘之家、27諸侯之大夫也、28弑、29下殺上也、30饜、31足也、32言臣之於君、33每十分而取其一分、34亦已多矣、35若又以義爲後、36而以利爲先、37則不弑其君而盡奪之、38其心未肯以爲足也、
1 shèng 、2 qù shēng 、3 yàn 、4 yú yàn fǎn 、5 ○ cǐ yán qiú lì zhī hài 、6 yǐ míng shàng wén hé bì yuē lì zhī yì yĕ 、7 zhēng 、8 qŭ yĕ 、9 shàng qŭ hū xià 、10 xià qŭ hū shàng 、11 gù yuē jiāo zhēng 、12 guó weī 、13 wèi jiāng yoǔ shì duó zhī huò 、14 shèng 、15 chē shù yĕ 、16 wàn shèng zhī guó zhě 、17 tiān zǐ jī neì 、18 dì fāng qiān lǐ 、19 chū chē wàn shèng 、20 qiān shèng zhī jiā zhě 、21 tiān zǐ zhī gōng qīng 、22 caǐ dì fāng bǎi lǐ 、23 chū chē qiān shèng yĕ 、24 qiān shèng zhī guó 、25 zhū hoú zhī guó 、26 bǎi shèng zhī jiā 、27 zhū hoú zhī dà fū yĕ 、28 shì 、29 xià shā shàng yĕ 、30 yàn 、31 zú yĕ 、32 yán chén zhī yú jūn 、33 mĕi shí fēn ér qŭ qí yī fēn 、34 yì yǐ duō yǐ 、35 ruò yoù yǐ yì wéi hòu 、36 ér yǐ lì wéi xiān 、37 zé bù shì qí jūn ér jìn duó zhī 、38 qí xīn wèi kĕn yǐ wéi zú yĕ 、

通し番号 5 章内番号 5 章通し番号 1 識別番号 1_1_5
1此言仁義未嘗不利、2以明上文亦有仁義而已之意也、3遺、4猶棄也、5後、6不急也、7言仁者必愛其親、8義者必急其君、9故人君躬行仁義而無求利之心、10則其下化之、11自親戴於己也、
1 cǐ yán rén yì wèi cháng bù lì 、2 yǐ míng shàng wén yì yoǔ rén yì ér yǐ zhī yì yĕ 、3 yí 、4 yóu qì yĕ 、5 hòu 、6 bù jí yĕ 、7 yán rén zhě bì ài qí qìng 、8 yì zhě bì jí qí jūn 、9 gù rén jūn gōng xíng rén yì ér wú qiú lì zhī xīn 、10 zé qí xià huà zhī 、11 zì qìng dài yú jǐ yĕ 、

通し番号 6 章内番号 6 章通し番号 1 識別番号 1_1_6
1重言之、2以結上文兩節之意、3○此章言、4仁義根於人心之固有、5天理之公也、6利心生於物我之相形、7人欲之私也、8循天理、9則不求利而自無不利、10徇人欲、11則求利未得而害已隨之、12所謂毫釐之差、13千里之繆、14此孟子之書、15所以造端託始之深意、16學者所宜精察而明辨也、17○太史公曰、18余讀孟子書、19至梁惠王問何以利吾國、20未嘗不廢書而歎也、21曰、22嗟乎、23利誠亂之始也、24夫子罕言利、25常防其源也、26故曰、27放於利而行、28多怨、29自天子以至於庶人、30好利之弊、31何以異哉、32程子曰、33君子未嘗不欲利、34但專以利爲心、35則有害、36惟仁義則不求利、37而未嘗不利也、38當是之時、39天下之人惟利是求、40而不復知有仁義、41故孟子言仁義而不言利、42所以拔本塞源、43而救其弊、44此聖賢之心也、
1 zhòng yán zhī 、2 yǐ jié shàng wén liǎng jié zhī yì 、3 ○ cǐ zhāng yán 、4 rén yì gēn yú rén xīn zhī gù yoǔ 、5 tiān lǐ zhī gōng yĕ 、6 lì xīn shēng yú wù wǒ zhī xiàng xíng 、7 rén yù zhī sī yĕ 、8 xún tiān lǐ 、9 zé bù qiú lì ér zì wú bù lì 、10 xùn rén yù 、11 zé qiú lì wèi dé ér hài yǐ suí zhī 、12 suǒ wèi haó lí zhī chà 、13 qiān lǐ zhī miaò 、14 cǐ mèng zǐ zhī shū 、15 suǒ yǐ zào duān tuō shǐ zhī shēn yì 、16 xué zhě suǒ yí jīng chá ér míng biàn yĕ 、17 ○ tài shǐ gōng yuē 、18 yú dú mèng zǐ shū 、19 zhì liáng huì wáng wèn hé yǐ lì wú guó 、20 wèi cháng bù fèi shū ér tàn yĕ 、21 yuē 、22 jiē hū 、23 lì chéng luàn zhī shǐ yĕ 、24 fū zǐ hǎn yán lì 、25 cháng fáng qí yuán yĕ 、26 gù yuē 、27 fàng yú lì ér xíng 、28 duō yuàn 、29 zì tiān zǐ yǐ zhì yú shù rén 、30 haò lì zhī bì 、31 hé yǐ yì zāi 、32 chéng zǐ yuē 、33 jūn zǐ wèi cháng bù yù lì 、34 dàn zhuān yǐ lì wéi xīn 、35 zé yoǔ hài 、36 wéi rén yì zé bù qiú lì 、37 ér wèi cháng bù lì yĕ 、38 dāng shì zhī shí 、39 tiān xià zhī rén wéi lì shì qiú 、40 ér bù fù zhī yoǔ rén yì 、41 gù mèng zǐ yán rén yì ér bù yán lì 、42 suǒ yǐ bá bĕn sài yuán 、43 ér jiù qí bì 、44 cǐ shèng xián zhī xīn yĕ 、


章番号 2 章通し番号 2

通し番号 7 章内番号 1 章通し番号 2 識別番号 1_2_1
1樂、2音洛、3篇内同、4○沼、5池也、6鴻、7鴈之大者、8麋、9鹿之大者、
1 lè 、2 yīn luò 、3 piān neì tóng 、4 ○ zhaǒ 、5 chí yĕ 、6 hóng 、7 yàn zhī dà zhě 、8 mí 、9 lù zhī dà zhě 、

通し番号 8 章内番号 2 章通し番号 2 識別番号 1_2_2
1此一章之大指、
1 cǐ yī zhāng zhī dà zhǐ 、

通し番号 9 章内番号 3 章通し番号 2 識別番号 1_2_3
1亟、2音棘、3麀、4音憂、5鶴、6詩翯、7戶角反、8於、9音烏、10牣、11音刀、12○此引詩而釋之、13以明賢者而後樂此之意、14詩、15大雅靈臺之篇、16經、17量度也、18靈臺、19文王臺名也、20營、21謀爲也、22攻、23治也、24不日、25不終日也、26亟、27速也、28言文王戒以勿亟也、29子來、30如子來趨父事也、31靈囿、32靈沼、33臺下有囿、34囿中有沼也、35麀、36牝鹿也、37伏、38安其所、39不驚動也、40濯濯、41肥澤貌、42鶴鶴、43潔白貌、44於、45歎美辭、46牣、47滿也、48孟子言、49文王雖用民力、50而民反歡樂之、51旣加以美名、52而又樂其所有、53蓋由文王能愛其民、54故民樂其樂、55而文王亦得以享其樂也、
1 jí 、2 yīn jí 、3 yoū 、4 yīn yoū 、5 hè 、6 shī hè 、7 hù jiǎo fǎn 、8 yú 、9 yīn wū 、10 rèn 、11 yīn daō 、12 ○ cǐ yǐn shī ér shì zhī 、13 yǐ míng xián zhě ér hòu lè cǐ zhī yì 、14 shī 、15 dà yǎ líng taī zhī piān 、16 jīng 、17 liáng dù yĕ 、18 líng taī 、19 wén wáng taī míng yĕ 、20 yíng 、21 moú wéi yĕ 、22 gōng 、23 zhì yĕ 、24 bù rì 、25 bù zhōng rì yĕ 、26 jí 、27 sù yĕ 、28 yán wén wáng jiè yǐ wù jí yĕ 、29 zǐ laí 、30 rú zǐ laí qū fǔ shì yĕ 、31 líng yoù 、32 líng zhaǒ 、33 taī xià yoǔ yoù 、34 yoù zhōng yoǔ zhaǒ yĕ 、35 yoū 、36 pìn lù yĕ 、37 fú 、38 ān qí suǒ 、39 bù jīng dòng yĕ 、40 zhuó zhuó 、41 feí zé maò 、42 hè hè 、43 jié bái maò 、44 yú 、45 tàn mĕi cí 、46 rèn 、47 mǎn yĕ 、48 mèng zǐ yán 、49 wén wáng suī yòng mín lì 、50 ér mín fǎn huān lè zhī 、51 jì jiā yǐ mĕi míng 、52 ér yoù lè qí suǒ yoǔ 、53 gaì yóu wén wáng néng ài qí mín 、54 gù mín lè qí lè 、55 ér wén wáng yì dé yǐ xiǎng qí lè yĕ 、

通し番号 10 章内番号 4 章通し番号 2 識別番号 1_2_4
1害、2音曷、3喪、4去聲、5女、6音汝、7○此引書而釋之、8以明不賢者雖有此不樂之意也、9湯誓、10商書篇名、11時、12是也、13日、14指夏桀、15害、16何也、17桀嘗自言、18吾有天下、19如天之有日、20日亡吾乃亡耳、21民怨其虐、22故因其自言而目之曰、23此日何時亡乎、24若亡、25則我寧與之倶亡、26蓋欲其亡之甚也、27孟子引此、28以明君獨樂而不恤其民、29則民怨之、30而不能保其樂也、
1 hài 、2 yīn hé 、3 sàng 、4 qù shēng 、5 nǚ 、6 yīn rŭ 、7 ○ cǐ yǐn shū ér shì zhī 、8 yǐ míng bù xián zhě suī yoǔ cǐ bù lè zhī yì yĕ 、9 tāng shì 、10 shāng shū piān míng 、11 shí 、12 shì yĕ 、13 rì 、14 zhǐ xià jié 、15 hài 、16 hé yĕ 、17 jié cháng zì yán 、18 wú yoǔ tiān xià 、19 rú tiān zhī yoǔ rì 、20 rì wáng wú nǎi wáng ĕr 、21 mín yuàn qí nüè 、22 gù yīn qí zì yán ér mù zhī yuē 、23 cǐ rì hé shí wáng hū 、24 ruò wáng 、25 zé wǒ nìng yŭ zhī jù wáng 、26 gaì yù qí wáng zhī shèn yĕ 、27 mèng zǐ yǐn cǐ 、28 yǐ míng jūn dú lè ér bù xù qí mín 、29 zé mín yuàn zhī 、30 ér bù néng baǒ qí lè yĕ 、


章番号 3 章通し番号 3

通し番号 11 章内番号 1 章通し番号 3 識別番号 1_3_1
1寡人、2諸侯自稱、3言寡德之人也、4河内、5河東皆魏地、6凶、7歳不熟也、8移民以就食、9移粟以給其老稚之不能移者、
1 guǎ rén 、2 zhū hoú zì chēng 、3 yán guǎ dé zhī rén yĕ 、4 hé neì 、5 hé dōng jiē wèi dì 、6 xiōng 、7 suì bù shoú yĕ 、8 yí mín yǐ jiù shí 、9 yí sù yǐ geǐ qí laǒ zhì zhī bù néng yí zhě 、

通し番号 12 章内番号 2 章通し番号 3 識別番号 1_3_2
1好、2去聲、3塡、4音田、5○塡、6鼓音也、7兵以鼓進、8以金退、9直、10猶但也、11言此以譬鄰國不恤其民、12惠王能行小惠、13然皆不能行王道以養其民、14不可以此而笑彼也、15楊氏曰、16移民移粟、17荒政之所不廢也、18然不能行先王之道、19而徒以是爲盡心焉、20則末矣、
1 haò 、2 qù shēng 、3 tián 、4 yīn tián 、5 ○ tián 、6 gŭ yīn yĕ 、7 bīng yǐ gŭ jìn 、8 yǐ jīn tuì 、9 zhí 、10 yóu dàn yĕ 、11 yán cǐ yǐ pì lín guó bù xù qí mín 、12 huì wáng néng xíng xiaǒ huì 、13 rán jiē bù néng xíng wàng daò yǐ yǎng qí mín 、14 bù kĕ yǐ cǐ ér xiào bǐ yĕ 、15 yáng zhī yuē 、16 yí mín yí sù 、17 huāng zhèng zhī suǒ bù fèi yĕ 、18 rán bù néng xíng xiān wàng zhī daò 、19 ér tú yǐ shì wéi jìn xīn yān 、20 zé mò yǐ 、

通し番号 13 章内番号 3 章通し番号 3 識別番号 1_3_3
1勝、2音升、3數、4音促、5罟、6音古、7洿、8音烏、9○農時、10謂春耕夏耘秋收之時、11凡有興作、12不違此時、13至冬乃役之也、14不可勝食、15言多也、16數、17密也、18罟、19網也、20洿、21窊下之地、22水所聚也、23古者網罟必用四寸之目、24魚不滿尺、25市不得粥、26人不得食、27山林川澤、28與民共之、29而有厲禁、30草木零落、31然後斧斤入焉、32此皆爲治之初、33法制未備、34且因天地自然之利、35而撙節愛養之事也、36然飮食宮室所以養生、37祭祀棺槨所以送死、38皆民所急而不可無者、39今皆有以資之、40則人無所恨矣、41王道以得民心爲本、42故以此爲王道之始、
1 shèng 、2 yīn shēng 、3 shù 、4 yīn cù 、5 gŭ 、6 yīn gŭ 、7 wū 、8 yīn wū 、9 ○ nóng shí 、10 wèi chūn gēng xià yún qiū shoū zhī shí 、11 fán yoǔ xìng zuò 、12 bù wéi cǐ shí 、13 zhì dōng nǎi yì zhī yĕ 、14 bù kĕ shèng shí 、15 yán duō yĕ 、16 shù 、17 mì yĕ 、18 gŭ 、19 wǎng yĕ 、20 wū 、21 yŭ xià zhī dì 、22 shuǐ suǒ jù yĕ 、23 gŭ zhě wǎng gŭ bì yòng sì cùn zhī mù 、24 yú bù mǎn chǐ 、25 shì bù dé zhoū 、26 rén bù dé shí 、27 shān lín chuān zé 、28 yŭ mín gòng zhī 、29 ér yoǔ lì jìn 、30 caǒ mù líng luò 、31 rán hòu fǔ jīn rù yān 、32 cǐ jiē wéi zhì zhī chū 、33 fǎ zhì wèi bèi 、34 qiĕ yīn tiān dì zì rán zhī lì 、35 ér zŭn jié ài yǎng zhī shì yĕ 、36 rán yǐn shí gōng shì suǒ yǐ yǎng shēng 、37 jì sì guān guǒ suǒ yǐ sòng sǐ 、38 jiē mín suǒ jí ér bù kĕ wú zhě 、39 jīn jiē yoǔ yǐ zī zhī 、40 zé rén wú suǒ hèn yǐ 、41 wàng daò yǐ dé mín xīn wéi bĕn 、42 gù yǐ cǐ wéi wàng daò zhī shǐ 、

通し番号 14 章内番号 4 章通し番号 3 識別番号 1_3_4
1衣、2去聲、3畜、4許六反、5數、6去聲、7王、8去聲、9凡有天下者、10人稱之曰王、11則平聲、12據其身臨天下而言曰王、13則去聲、14後皆放此、15○五畝之宅、16一夫所受、17二畝半在田、18二畝半在邑、19田中不得有木、20恐妨五穀、21故於牆下植桑以供蠶事、22五十始衰、23非帛不煖、24未五十者不得衣也、25畜、26養也、27時、28謂孕子之時、29如孟春犧牲毋用牝之類也、30七十非肉不飽、31未七十者不得食也、32百畝之田、33亦一夫所受、34至此則經界正、35井地均、36無不受田之家矣、37庠序、38皆學名也、39申、40重也、41丁寧反覆之意、42善事父母爲孝、43善事兄長爲悌、44頒、45與斑同、46老人頭半白黑者也、47負、48任在背、49戴、50任在首、51夫民衣食不足、52則不暇治禮義、53而飽煖無敎、54則又近於禽獸、55故旣富而敎以孝悌、56則人知愛親敬長而代其勞、57不使之負戴於道路矣、58衣帛食肉、59但言七十、60舉重以見輕也、61黎、62黑也、63黎民、64黑髮之人、65猶秦言黔首也、66少壯之人、67雖不得衣帛食肉、68然亦不至於飢寒也、69此言盡法制品節之詳、70極財成輔相之道、71以左右民、72是王道之成也、
1 yì 、2 qù shēng 、3 chù 、4 xǔ liù fǎn 、5 shù 、6 qù shēng 、7 wàng 、8 qù shēng 、9 fán yoǔ tiān xià zhě 、10 rén chēng zhī yuē wáng 、11 zé píng shēng 、12 jù qí shēn lín tiān xià ér yán yuē wàng 、13 zé qù shēng 、14 hòu jiē fàng cǐ 、15 ○ wŭ mǔ zhī zhái 、16 yī fū suǒ shòu 、17 èr mǔ bàn zaì tián 、18 èr mǔ bàn zaì yì 、19 tián zhōng bù dé yoǔ mù 、20 kŏng fáng wŭ gŭ 、21 gù yú qiáng xià zhí sāng yǐ gòng cán shì 、22 wŭ shí shǐ shuaī 、23 feī bó bù xuān 、24 wèi wŭ shí zhě bù dé yì yĕ 、25 chù 、26 yǎng yĕ 、27 shí 、28 wèi yùn zǐ zhī shí 、29 rú mèng chūn xī shēng wú yòng pìn zhī lèi yĕ 、30 qī shí feī ròu bù baǒ 、31 wèi qī shí zhě bù dé shí yĕ 、32 bǎi mǔ zhī tián 、33 yì yī fū suǒ shòu 、34 zhì cǐ zé jīng jiè zhèng 、35 jǐng dì jūn 、36 wú bù shòu tián zhī jiā yǐ 、37 xiáng xù 、38 jiē xué míng yĕ 、39 shēn 、40 zhòng yĕ 、41 dīng nìng fǎn fù zhī yì 、42 shàn shì fǔ mǔ wéi xiào 、43 shàn shì xiōng zhǎng wéi tì 、44 bān 、45 yŭ bān tóng 、46 laǒ rén toú bàn bái hēi zhě yĕ 、47 fù 、48 rèn zaì bèi 、49 dài 、50 rèn zaì shoǔ 、51 fū mín yī shí bù zú 、52 zé bù xiá zhì lǐ yì 、53 ér baǒ xuān wú jiaò 、54 zé yoù jìn yú qín shòu 、55 gù jì fù ér jiāo yǐ xiào tì 、56 zé rén zhī ài qìng jìng zhǎng ér dài qí laó 、57 bù shǐ zhī fù dài yú daò lù yǐ 、58 yì bó shí ròu 、59 dàn yán qī shí 、60 jŭ zhòng yǐ jiàn qīng yĕ 、61 lí 、62 hēi yĕ 、63 lí mín 、64 hēi fà zhī rén 、65 yóu qín yán qián shoǔ yĕ 、66 shǎo zhuàng zhī rén 、67 suī bù dé yì bó shí ròu 、68 rán yì bù zhì yú jī hán yĕ 、69 cǐ yán jìn fǎ zhì pǐn jié zhī xiáng 、70 jí caí chéng fǔ xiàng zhī daò 、71 yǐ zuǒ yoù mín 、72 shì wàng daò zhī chéng yĕ 、

通し番号 15 章内番号 5 章通し番号 3 識別番号 1_3_5
1莩、2平表反、3刺、4七亦反、5○檢、6制也、7莩、8餓死人也、9發、10發倉廩以賑貸也、11歳、12謂歳之豐凶也、13惠王不能制民之產、14又使狗彘得以食人之食、15則與先王制度品節之意異矣、16至於民飢而死、17猶不知發、18則其所移、19特民閒之粟而已、20乃以民不加多、21歸罪於歳凶、22是知刃之殺人、23而不知操刃者之殺人也、24不罪歳、25則必能自反而益脩其政、26天下之民至焉、27則不但多於鄰國而已、28○程子曰、29孟子之論王道、30不過如此、31可謂實矣、32又曰、33孔子之時、34周室雖微、35天下猶知尊周之爲義、36故春秋以尊周爲本、37至孟子時、38七國爭雄、39天下不復知有周、40而生民之塗炭已極、41當是時、42諸侯能行王道、43則可以王矣、44此孟子所以勸齊梁之君也、45蓋王者、46天下之義主也、47聖賢亦何心哉、48視天命之改與未改耳、
1 fú 、2 píng biaǒ fǎn 、3 cì 、4 qī yì fǎn 、5 ○ jiǎn 、6 zhì yĕ 、7 fú 、8 è sǐ rén yĕ 、9 fā 、10 fā cāng lǐn yǐ zhèn dài yĕ 、11 suì 、12 wèi suì zhī fēng xiōng yĕ 、13 huì wáng bù néng zhì mín zhī chǎn 、14 yoù shǐ goǔ zhì dé yǐ shí rén zhī shí 、15 zé yŭ xiān wàng zhì dù pǐn jié zhī yì yì yǐ 、16 zhì yú mín jī ér sǐ 、17 yóu bù zhī fā 、18 zé qí suǒ yí 、19 tè mín jiān zhī sù ér yǐ 、20 nǎi yǐ mín bù jiā duō 、21 guī zuì yú suì xiōng 、22 shì zhī rèn zhī shā rén 、23 ér bù zhī caō rèn zhě zhī shā rén yĕ 、24 bù zuì suì 、25 zé bì néng zì fǎn ér yì xiū qí zhèng 、26 tiān xià zhī mín zhì yān 、27 zé bù dàn duō yú lín guó ér yǐ 、28 ○ chéng zǐ yuē 、29 mèng zǐ zhī lùn wáng daò 、30 bù guò rú cǐ 、31 kĕ wèi shí yǐ 、32 yoù yuē 、33 kŏng zǐ zhī shí 、34 zhoū shì suī weī 、35 tiān xià yóu zhī zūn zhoū zhī wéi yì 、36 gù chūn qiū yǐ zūn zhoū wéi bĕn 、37 zhì mèng zǐ shí 、38 qī guó zhēng xióng 、39 tiān xià bù fù zhī yoǔ zhoū 、40 ér shēng mín zhī tú tàn yǐ jí 、41 dāng shì shí 、42 zhū hoú néng xíng wàng daò 、43 zé kĕ yǐ wàng yǐ 、44 cǐ mèng zǐ suǒ yǐ quàn qí liáng zhī jūn yĕ 、45 gaì wàng zhě 、46 tiān xià zhī yì zhǔ yĕ 、47 shèng xián yì hé xīn zāi 、48 shì tiān mìng zhī gaǐ yŭ wèi gaǐ ĕr 、


章番号 4 章通し番号 4

通し番号 16 章内番号 1 章通し番号 4 識別番号 1_4_1
1承上章言、2願安意以受敎、
1 chéng shàng zhāng yán 、2 yuàn ān yì yǐ shòu jiaò 、

通し番号 17 章内番号 2 章通し番号 4 識別番号 1_4_2
1梃、2徒頂反、3○梃、4杖也、
1 tǐng 、2 tú dǐng fǎn 、3 ○ tǐng 、4 zhàng yĕ 、

通し番号 18 章内番号 3 章通し番号 4 識別番号 1_4_3
1孟子又問、2而王答也、
1 mèng zǐ yoù wèn 、2 ér wáng dá yĕ 、

通し番号 19 章内番号 4 章通し番号 4 識別番号 1_4_4
1厚斂於民以養禽獸、2而使民飢以死、3則無異於驅獸以食人矣、
1 hòu liǎn yú mín yǐ yǎng qín shòu 、2 ér shǐ mín jī yǐ sǐ 、3 zé wú yì yú dàn shòu yǐ shí rén yǐ 、

通し番号 20 章内番号 5 章通し番号 4 識別番号 1_4_5
1惡之之惡、2去聲、3惡在之惡、4平聲、5○君者、6民之父母也、7惡在、8猶言何在也、
1 è zhī zhī è 、2 qù shēng 、3 wū zaì zhī wū 、4 píng shēng 、5 ○ jūn zhě 、6 mín zhī fǔ mǔ yĕ 、7 wū zaì 、8 yóu yán hé zaì yĕ 、

通し番号 21 章内番号 6 章通し番号 4 識別番号 1_4_6
1俑、2音勇、3爲、4去聲、5○俑、6從葬木偶人也、7古之葬者、8束草爲人以爲從衛、9謂之芻靈、10略似人形而已、11中古易之以俑、12則有面目機發、13而太似人矣、14故孔子惡其不仁、15而言其必無後也、16孟子言、17此作俑者、18但用象人以葬、19孔子猶惡之、20況實使民飢而死乎、21○李氏曰、22爲人君者、23固未嘗有率獸食人之心、24然徇一己之欲、25而不恤其民、26則其流必至於此、27故以爲民父母告之、28夫父母之於子、29爲之就利避害、30未嘗頃刻而忘於懷、31何至視之不如犬馬乎、
1 yŏng 、2 yīn yŏng 、3 wèi 、4 qù shēng 、5 ○ yŏng 、6 cóng zàng mù ŏu rén yĕ 、7 gŭ zhī zàng zhě 、8 shù caǒ wéi rén yǐ wéi cóng wèi 、9 wèi zhī chú líng 、10 lüè sì rén xíng ér yǐ 、11 zhōng gŭ yì zhī yǐ yŏng 、12 zé yoǔ miàn mù jī fā 、13 ér tài sì rén yǐ 、14 gù kŏng zǐ è qí bù rén 、15 ér yán qí bì wú hòu yĕ 、16 mèng zǐ yán 、17 cǐ zuò yŏng zhě 、18 dàn yòng xiàng rén yǐ zàng 、19 kŏng zǐ yóu è zhī 、20 kuàng shí shǐ mín jī ér sǐ hū 、21 ○ lǐ zhī yuē 、22 wéi rén jūn zhě 、23 gù wèi cháng yoǔ lǜ shòu shí rén zhī xīn 、24 rán xùn yī jǐ zhī yù 、25 ér bù xù qí mín 、26 zé qí liú bì zhì yú cǐ 、27 gù yǐ wéi mín fǔ mǔ gaò zhī 、28 fū fǔ mǔ zhī yú zǐ 、29 wèi zhī jiù lì bì hài 、30 wèi cháng qǐng kè ér wàng yú huaí 、31 hé zhì shì zhī bù rú quǎn mǎ hū 、


章番号 5 章通し番号 5

通し番号 22 章内番号 1 章通し番号 5 識別番号 1_5_1
1長、2上聲、3喪、4去聲、5比、6必二反、7洒與洗同、8○魏本晉大夫魏斯、9與韓氏、10趙氏共分晉地、11號曰三晉、12故惠王猶自謂晉國、13惠王三十年、14齊擊魏、15破其軍、16虜太子申、17十七年、18秦取魏少梁、19後魏又數獻地於秦、20又與楚將昭陽戰敗、21亡其七邑、22比、23猶爲也、24言欲爲死者雪其恥也、
1 zhǎng 、2 shàng shēng 、3 sàng 、4 qù shēng 、5 bǐ 、6 bì èr fǎn 、7 sǎ yŭ xiǎn tóng 、8 ○ wèi bĕn jìn dà fū wèi sī 、9 yŭ hán zhī 、10 zhaò zhī gòng fēn jìn dì 、11 haò yuē sān jìn 、12 gù huì wáng yóu zì wèi jìn guó 、13 huì wáng sān shí nián 、14 qí jī wèi 、15 pò qí jūn 、16 lǔ tài zǐ shēn 、17 shí qī nián 、18 qín qŭ wèi shǎo liáng 、19 hòu wèi yoù shù xiàn dì yú qín 、20 yoù yŭ chǔ jiāng zhāo yáng zhàn baì 、21 wáng qí qī yì 、22 bǐ 、23 yóu wèi yĕ 、24 yán yù wèi sǐ zhě xuě qí chǐ yĕ 、

通し番号 23 章内番号 2 章通し番号 5 識別番号 1_5_2
1百里、2小國也、3然能行仁政、4則天下之民歸之矣、
1 bǎi lǐ 、2 xiaǒ guó yĕ 、3 rán néng xíng rén zhèng 、4 zé tiān xià zhī mín guī zhī yǐ 、

通し番号 24 章内番号 3 章通し番号 5 識別番号 1_5_3
1省、2所梗反、3斂、4易、5皆去聲、6耨、7奴豆反、8長、9上聲、10○省刑罰、11薄稅斂、12此二者仁政之大目也、13易、14治也、15耨、16耘也、17盡己之謂忠、18以實之謂信、19君行仁政、20則民得盡力於農畝、21而又有暇日以脩禮義、22是以尊君親上、23而樂於效死也、
1 shĕng 、2 suǒ gĕng fǎn 、3 liǎn 、4 yì 、5 jiē qù shēng 、6 nòu 、7 nú dòu fǎn 、8 zhǎng 、9 shàng shēng 、10 ○ shĕng xíng fá 、11 bó shuì liǎn 、12 cǐ èr zhě rén zhèng zhī dà mù yĕ 、13 yì 、14 zhì yĕ 、15 nòu 、16 yún yĕ 、17 jìn jǐ zhī wèi zhōng 、18 yǐ shí zhī wèi xìn 、19 jūn xíng rén zhèng 、20 zé mín dé jìn lì yú nóng mǔ 、21 ér yoù yoǔ xiá rì yǐ xiū lǐ yì 、22 shì yǐ zūn jūn qìng shàng 、23 ér lè yú xiào sǐ yĕ 、

通し番号 25 章内番号 4 章通し番号 5 識別番号 1_5_4
1養、2去聲、3○彼、4謂敵國也、
1 yǎng 、2 qù shēng 、3 ○ bǐ 、4 wèi dí guó yĕ 、

通し番号 26 章内番号 5 章通し番号 5 識別番号 1_5_5
1夫、2音扶、3○陷、4陷於阱、5溺、6溺於水、7暴虐之意、8征、9正也、10以彼暴虐其民、11而率吾尊君親上之民、12往正其罪、13彼民方怨其上、14而樂歸於我、15則誰與我爲敵哉、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ xiàn 、4 xiàn yú jǐng 、5 niào 、6 niào yú shuǐ 、7 bào nüè zhī yì 、8 zhēng 、9 zhèng yĕ 、10 yǐ bǐ bào nüè qí mín 、11 ér lǜ wú zūn jūn qìng shàng zhī mín 、12 wǎng zhèng qí zuì 、13 bǐ mín fāng yuàn qí shàng 、14 ér lè guī yú wǒ 、15 zé shéi yŭ wǒ wéi dí zāi 、

通し番号 27 章内番号 6 章通し番号 5 識別番号 1_5_6
1仁者無敵、2蓋古語也、3百里可王、4以此而已、5恐王疑其迂闊、6故勉使勿疑也、7○孔氏曰、8惠王之志、9在於報怨、10孟子之論、11在於救民、12所謂惟天吏則可以伐之、13蓋孟子之本意、
1 rén zhě wú dí 、2 gaì gŭ yŭ yĕ 、3 bǎi lǐ kĕ wàng 、4 yǐ cǐ ér yǐ 、5 kŏng wáng yí qí yū kuò 、6 gù miǎn shǐ wù yí yĕ 、7 ○ kŏng zhī yuē 、8 huì wáng zhī zhì 、9 zaì yú bào yuàn 、10 mèng zǐ zhī lùn 、11 zaì yú jiù mín 、12 suǒ wèi wéi tiān lì zé kĕ yǐ fá zhī 、13 gaì mèng zǐ zhī bĕn yì 、


章番号 6 章通し番号 6

通し番号 28 章内番号 1 章通し番号 6 識別番号 1_6_1
1襄王、2惠王子、3名赫、
1 xiāng wáng 、2 huì wáng zǐ 、3 míng hè 、

通し番号 29 章内番号 2 章通し番号 6 識別番号 1_6_2
1語、2去聲、3卒、4七沒反、5惡、6平聲、7○語、8告也、9不似人君、10不見所畏、11言其無威儀也、12卒然、13急遽之貌、14蓋容貌辭氣、15乃德之符、16其外如此、17則其中之所存者可知、18王問、19列國分爭、20天下當何所定、21孟子對以必合於一、22然後定也、
1 yù 、2 qù shēng 、3 zú 、4 qī méi fǎn 、5 wū 、6 píng shēng 、7 ○ yù 、8 gaò yĕ 、9 bù sì rén jūn 、10 bù jiàn suǒ wèi 、11 yán qí wú weī yí yĕ 、12 zú rán 、13 jí jù zhī maò 、14 gaì róng maò cí qì 、15 nǎi dé zhī fú 、16 qí waì rú cǐ 、17 zé qí zhōng zhī suǒ cún zhě kĕ zhī 、18 wáng wèn 、19 liè guó fēn zhēng 、20 tiān xià dāng hé suǒ dìng 、21 mèng zǐ duì yǐ bì hé yú yī 、22 rán hòu dìng yĕ 、

通し番号 30 章内番号 3 章通し番号 6 識別番号 1_6_3
1王問也、
1 wáng wèn yĕ 、

通し番号 31 章内番号 4 章通し番号 6 識別番号 1_6_4
1嗜、2甘也、
1 shì 、2 gān yĕ 、

通し番号 32 章内番号 5 章通し番号 6 識別番号 1_6_5
1王復問也、2與、3猶歸也、
1 wáng fù wèn yĕ 、2 yŭ 、3 yóu guī yĕ 、

通し番号 33 章内番号 6 章通し番号 6 識別番号 1_6_6
1夫、2音扶、3浡、4音勃、5由當作猶、6古字借用、7後多放此、8○周七八月、9夏五六月也、10油然、11雲盛貌、12沛然、13雨盛貌、14浡然、15興起貌、16禦、17禁止也、18人牧、19謂牧民之君也、20領、21頸也、22蓋好生惡死、23人心所同、24故人君不嗜殺人、25則天下悅而歸之、26○蘇氏曰、27孟子之言、28非苟爲大而已、29然不深原其意而詳究其實、30未有不以爲迂者矣、31予觀孟子以來、32自漢高祖、33及光武、34及唐太宗、35及我太祖皇帝、36能一天下者四君、37皆以不嗜殺人致之、38其餘殺人愈多、39而天下愈亂、40秦晉及隋、41力能合之、42而好殺不已、43故或合而復分、44或遂以亡國、45孟子之言、46豈偶然而已哉、
1 fū 、2 yīn fú 、3 bó 、4 yīn bó 、5 yóu dāng zuò yóu 、6 gŭ zì jiè yòng 、7 hòu duō fàng cǐ 、8 ○ zhoū qī bā yuè 、9 xià wŭ liù yuè yĕ 、10 yóu rán 、11 yún chéng maò 、12 pèi rán 、13 yŭ chéng maò 、14 bó rán 、15 xìng qǐ maò 、16 yù 、17 jìn zhǐ yĕ 、18 rén mù 、19 wèi mù mín zhī jūn yĕ 、20 lǐng 、21 jǐng yĕ 、22 gaì haò shēng è sǐ 、23 rén xīn suǒ tóng 、24 gù rén jūn bù shì shā rén 、25 zé tiān xià yuè ér guī zhī 、26 ○ sū zhī yuē 、27 mèng zǐ zhī yán 、28 feī goǔ wéi dà ér yǐ 、29 rán bù shēn yuán qí yì ér xiáng jiū qí shí 、30 wèi yoǔ bù yǐ wéi yū zhě yǐ 、31 yú guàn mèng zǐ yǐ laí 、32 zì hàn gaō zǔ 、33 jí guāng wŭ 、34 jí táng tài zōng 、35 jí wǒ tài zǔ huáng dì 、36 néng yī tiān xià zhě sì jūn 、37 jiē yǐ bù shì shā rén zhì zhī 、38 qí yú shā rén yù duō 、39 ér tiān xià yù luàn 、40 qín jìn jí suí 、41 lì néng hé zhī 、42 ér haǒ shā bù yǐ 、43 gù huò hé ér fù fēn 、44 huò suì yǐ wáng guó 、45 mèng zǐ zhī yán 、46 qǐ ŏu rán ér yǐ zāi 、


章番号 7 章通し番号 7

通し番号 34 章内番号 1 章通し番号 7 識別番号 1_7_1
1齊宣王、2姓田氏、3名辟彊、4諸侯僭稱王也、5齊桓公、6晉文公、7皆霸諸侯者、
1 qí xuān wáng 、2 xìng tián zhī 、3 míng pì qiáng 、4 zhū hoú jiàn chēng wáng yĕ 、5 qí huán gōng 、6 jìn wén gōng 、7 jiē bà zhū hoú zhě 、

通し番号 35 章内番号 2 章通し番号 7 識別番号 1_7_2
1道、2言也、3董子曰、4仲尼之門、5五尺童子羞稱五霸、6爲其先詐力而後仁義也、7亦此意也、8以、9已、10通用、11無已、12必欲言之而不止也、13王、14謂王天下之道、
1 daò 、2 yán yĕ 、3 dŏng zǐ yuē 、4 zhòng ní zhī mén 、5 wŭ chǐ tóng zǐ xiū chēng wŭ bà 、6 wèi qí xiān zhà lì ér hòu rén yì yĕ 、7 yì cǐ yì yĕ 、8 yǐ 、9 yǐ 、10 tōng yòng 、11 wú yǐ 、12 bì yù yán zhī ér bù zhǐ yĕ 、13 wàng 、14 wèi wàng tiān xià zhī daò 、

通し番号 36 章内番号 3 章通し番号 7 識別番号 1_7_3
1保、2愛護也、
1 baǒ 、2 ài hù yĕ 、

通し番号 37 章内番号 4 章通し番号 7 識別番号 1_7_4
1齕、2音核、3舍、4上聲、5觳、6音斛、7觫、8音速、9與、10平聲、11○胡齕、12齊臣也、13釁鐘、14新鑄鐘成、15而殺牲取血以塗其釁隙也、16觳觫、17恐懼貌、18孟子述所聞胡齕之語而問王、19不知果有此事否、
1 hé 、2 yīn hé 、3 shě 、4 shàng shēng 、5 hú 、6 yīn hú 、7 sù 、8 yīn sù 、9 yú 、10 píng shēng 、11 ○ hú hé 、12 qí chén yĕ 、13 xìn zhōng 、14 xīn zhù zhōng chéng 、15 ér shā shēng qŭ xuè yǐ tú qí xìn xì yĕ 、16 hú sù 、17 kŏng jù maò 、18 mèng zǐ shù suǒ wén hú hé zhī yŭ ér wèn wáng 、19 bù zhī guǒ yoǔ cǐ shì pǐ 、

通し番号 38 章内番号 5 章通し番号 7 識別番号 1_7_5
1王見牛之觳觫、2而不忍殺、3卽所謂惻隱之心、4仁之端也、5擴而充之、6則可以保四海矣、7故孟子指而言之、8欲王察識於此而擴充之也、9愛、10猶吝也、
1 wáng jiàn niú zhī hú sù 、2 ér bù rĕn shā 、3 jí suǒ wèi cè yǐn zhī xīn 、4 rén zhī duān yĕ 、5 kuò ér chōng zhī 、6 zé kĕ yǐ baǒ sì haǐ yǐ 、7 gù mèng zǐ zhǐ ér yán zhī 、8 yù wáng chá shí yú cǐ ér kuò chōng zhī yĕ 、9 ài 、10 yóu lìn yĕ 、

通し番号 39 章内番号 6 章通し番号 7 識別番号 1_7_6
1言以羊易牛、2其迹似吝、3實有如百姓所譏者、4然我之心、5不如是也、
1 yán yǐ yáng yì niú 、2 qí jī sì lìn 、3 shí yoǔ rú bǎi xìng suǒ jī zhě 、4 rán wǒ zhī xīn 、5 bù rú shì yĕ 、

通し番号 40 章内番号 7 章通し番号 7 識別番号 1_7_7
1惡、2平聲、3○異、4怪也、5隱、6痛也、7擇、8猶分也、9言牛羊皆無罪而死、10何所分別而以羊易牛乎、11孟子故設此難、12欲王反求而得其本心、13王不能然、14故卒無以自解於百姓之言也、
1 wū 、2 píng shēng 、3 ○ yì 、4 guaì yĕ 、5 yǐn 、6 tòng yĕ 、7 zé 、8 yóu fēn yĕ 、9 yán niú yáng jiē wú zuì ér sǐ 、10 hé suǒ fēn bié ér yǐ yáng yì niú hū 、11 mèng zǐ gù shè cǐ nán 、12 yù wáng fǎn qiú ér dé qí bĕn xīn 、13 wáng bù néng rán 、14 gù zú wú yǐ zì jiě yú bǎi xìng zhī yán yĕ 、

通し番号 41 章内番号 8 章通し番号 7 識別番号 1_7_8
1遠、2去聲、3○無傷、4言雖有百姓之言、5不爲害也、6術、7謂法之巧者、8蓋殺牛旣所不忍、9釁鐘又不可廢、10於此無以處之、11則此心雖發、12而終不得施矣、13然見牛、14則此心已發而不可遏、15未見羊、16則其理未形、17而無所妨、18故以羊易牛、19則二者得以兩全而無害、20此所以爲仁之術也、21聲、22謂將死而哀鳴也、23蓋人之於禽獸、24同生而異類、25故用之以禮、26而不忍之心、27施於見聞之所及、28其所以必遠庖廚者、29亦以預養是心而廣、30爲仁之術也、
1 yuǎn 、2 qù shēng 、3 ○ wú shāng 、4 yán suī yoǔ bǎi xìng zhī yán 、5 bù wéi hài yĕ 、6 shù 、7 wèi fǎ zhī qiǎo zhě 、8 gaì shā niú jì suǒ bù rĕn 、9 xìn zhōng yoù bù kĕ fèi 、10 yú cǐ wú yǐ chǔ zhī 、11 zé cǐ xīn suī fā 、12 ér zhōng bù dé shī yǐ 、13 rán jiàn niú 、14 zé cǐ xīn yǐ fā ér bù kĕ è 、15 wèi jiàn yáng 、16 zé qí lǐ wèi xíng 、17 ér wú suǒ fáng 、18 gù yǐ yáng yì niú 、19 zé èr zhě dé yǐ liǎng quán ér wú hài 、20 cǐ suǒ yǐ wéi rén zhī shù yĕ 、21 shēng 、22 wèi jiāng sǐ ér aī míng yĕ 、23 gaì rén zhī yú qín shòu 、24 tóng shēng ér yì lèi 、25 gù yòng zhī yǐ lǐ 、26 ér bù rĕn zhī xīn 、27 shī yú jiàn wén zhī suǒ jí 、28 qí suǒ yǐ bì yuǎn páo chú zhě 、29 yì yǐ yù yǎng shì xīn ér guǎng 、30 wéi rén zhī shù yĕ 、

通し番号 42 章内番号 9 章通し番号 7 識別番号 1_7_9
1說、2音悅、3忖、4七本反、5度、6待洛反、7夫我之夫、8音扶、9○詩、10小雅巧言之篇、11戚戚、12心動貌、13王因孟子之言、14而前日之心復萌、15乃知此心不從外得、16然猶未知所以反其本而推之也、
1 shuō 、2 yīn yuè 、3 cŭn 、4 qī bĕn fǎn 、5 dù 、6 dài luò fǎn 、7 fū wǒ zhī fū 、8 yīn fú 、9 ○ shī 、10 xiaǒ yǎ qiǎo yán zhī piān 、11 qī qī 、12 xīn dòng maò 、13 wáng yīn mèng zǐ zhī yán 、14 ér qián rì zhī xīn fù méng 、15 nǎi zhī cǐ xīn bù cóng waì dé 、16 rán yóu wèi zhī suǒ yǐ fǎn qí bĕn ér tuī zhī yĕ 、

通し番号 43 章内番号 10 章通し番号 7 識別番号 1_7_10
1與、2平聲、3爲不之爲、4去聲、5○復、6白也、7鈞、8三十斤、9百鈞、10至重難舉也、11羽、12鳥羽、13一羽、14至輕易舉也、15秋毫之末、16毛至秋而末銳小而難見也、17輿薪、18以車載薪、19大而易見也、20許、21猶可也、22今恩以下、23又孟子之言也、24蓋天地之性、25人爲貴、26故人之與人、27又爲同類而相親、28是以惻隱之發、29則於民切、30而於物緩、31推廣仁術、32則仁民易、33而愛物難、34今王此心能及物矣、35則其保民而王、36非不能也、37但自不肯爲耳、
1 yú 、2 píng shēng 、3 wèi bù zhī wèi 、4 qù shēng 、5 ○ fù 、6 bái yĕ 、7 jūn 、8 sān shí jīn 、9 bǎi jūn 、10 zhì zhòng nán jŭ yĕ 、11 yŭ 、12 niǎo yŭ 、13 yī yŭ 、14 zhì qīng yì jŭ yĕ 、15 qiū haó zhī mò 、16 maó zhì qiū ér mò ruì xiaǒ ér nán jiàn yĕ 、17 yú xīn 、18 yǐ chē zaì xīn 、19 dà ér yì jiàn yĕ 、20 xǔ 、21 yóu kĕ yĕ 、22 jīn ēn yǐ xià 、23 yoù mèng zǐ zhī yán yĕ 、24 gaì tiān dì zhī xìng 、25 rén wéi guì 、26 gù rén zhī yŭ rén 、27 yoù wéi tóng lèi ér xiàng qìng 、28 shì yǐ cè yǐn zhī fā 、29 zé yú mín qiè 、30 ér yú wù huǎn 、31 tuī guǎng rén shù 、32 zé rén mín yì 、33 ér ài wù nán 、34 jīn wáng cǐ xīn néng jí wù yǐ 、35 zé qí baǒ mín ér wàng 、36 feī bù néng yĕ 、37 dàn zì bù kĕn wéi ĕr 、

通し番号 44 章内番号 11 章通し番号 7 識別番号 1_7_11
1語、2去聲、3爲長之爲、4去聲、5長、6上聲、7折、8之舌反、9○形、10状也、11挾、12以腋持物也、13超、14躍而過也、15爲長者折枝、16以長者之命、17折草木之枝、18言不難也、19是心固有、20不待外求、21擴而充之、22在我而已、23何難之有、
1 yù 、2 qù shēng 、3 wèi zhǎng zhī wèi 、4 qù shēng 、5 zhǎng 、6 shàng shēng 、7 zhé 、8 zhī shé fǎn 、9 ○ xíng 、10 zhuàng yĕ 、11 xié 、12 yǐ yè chí wù yĕ 、13 chaō 、14 yuè ér guò yĕ 、15 wèi zhǎng zhě zhé zhī 、16 yǐ zhǎng zhě zhī mìng 、17 zhé caǒ mù zhī zhī 、18 yán bù nán yĕ 、19 shì xīn gù yoǔ 、20 bù dài waì qiú 、21 kuò ér chōng zhī 、22 zaì wǒ ér yǐ 、23 hé nán zhī yoǔ 、

通し番号 45 章内番号 12 章通し番号 7 識別番号 1_7_12
1與、2平聲、3○老、4以老事之也、5吾老、6謂我之父兄、7人之老、8謂人之父兄、9幼、10以幼畜之也、11吾幼、12謂我之子弟、13人之幼、14謂人之子弟、15運於掌、16言易也、17詩、18大雅思齊之篇、19刑、20法也、21寡妻、22寡德之妻、23謙辭也、24御、25治也、26不能推恩、27則衆叛親離、28故無以保妻子、29蓋骨肉之親、30本同一氣、31又非但若人之同類而已、32故古人必由親親推之、33然後及於仁民、34又推其餘、35然後及於愛物、36皆由近以及遠、37自易以及難、38今王反之、39則必有故矣、40故復推本而再問之、
1 yú 、2 píng shēng 、3 ○ laǒ 、4 yǐ laǒ shì zhī yĕ 、5 wú laǒ 、6 wèi wǒ zhī fǔ xiōng 、7 rén zhī laǒ 、8 wèi rén zhī fǔ xiōng 、9 yoù 、10 yǐ yoù chù zhī yĕ 、11 wú yoù 、12 wèi wǒ zhī zǐ dì 、13 rén zhī yoù 、14 wèi rén zhī zǐ dì 、15 yùn yú zhǎng 、16 yán yì yĕ 、17 shī 、18 dà yǎ sī qí zhī piān 、19 xíng 、20 fǎ yĕ 、21 guǎ qī 、22 guǎ dé zhī qī 、23 qiān cí yĕ 、24 yù 、25 zhì yĕ 、26 bù néng tuī ēn 、27 zé zhòng pàn qìng lí 、28 gù wú yǐ baǒ qī zǐ 、29 gaì gŭ ròu zhī qìng 、30 bĕn tóng yī qì 、31 yoù feī dàn ruò rén zhī tóng lèi ér yǐ 、32 gù gŭ rén bì yóu qìng qìng tuī zhī 、33 rán hòu jí yú rén mín 、34 yoù tuī qí yú 、35 rán hòu jí yú ài wù 、36 jiē yóu jìn yǐ jí yuǎn 、37 zì yì yǐ jí nán 、38 jīn wáng fǎn zhī 、39 zé bì yoǔ gù yǐ 、40 gù fù tuī bĕn ér zaì wèn zhī 、

通し番号 46 章内番号 13 章通し番号 7 識別番号 1_7_13
1度之之度、2待洛反、3○權、4稱錘也、5度、6丈尺也、7度之、8謂稱量之也、9言物之輕重長短、10人所難齊、11必以權度度之而後可見、12若心之應物、13則其輕重長短之難齊、14而不可不度以本然之權度、15又有甚於物者、16今王恩及禽獸、17而功不至於百姓、18是其愛物之心重且長、19而仁民之心輕且短、20失其當然之序、21而不自知也、22故上文旣發其端、23而於此請王度之也、
1 dù zhī zhī dù 、2 dài luò fǎn 、3 ○ quán 、4 chēng chuí yĕ 、5 dù 、6 zhàng chǐ yĕ 、7 dù zhī 、8 wèi chēng liáng zhī yĕ 、9 yán wù zhī qīng zhòng cháng duǎn 、10 rén suǒ nán qí 、11 bì yǐ quán dù dù zhī ér hòu kĕ jiàn 、12 ruò xīn zhī yīng wù 、13 zé qí qīng zhòng cháng duǎn zhī nán qí 、14 ér bù kĕ bù dù yǐ bĕn rán zhī quán dù 、15 yoù yoǔ shèn yú wù zhě 、16 jīn wáng ēn jí qín shòu 、17 ér gōng bù zhì yú bǎi xìng 、18 shì qí ài wù zhī xīn zhòng qiĕ cháng 、19 ér rén mín zhī xīn qīng qiĕ duǎn 、20 shī qí dāng rán zhī xù 、21 ér bù zì zhī yĕ 、22 gù shàng wén jì fā qí duān 、23 ér yú cǐ qǐng wáng dù zhī yĕ 、

通し番号 47 章内番号 14 章通し番号 7 識別番号 1_7_14
1與、2平聲、3○抑、4發語辭、5士、6戰士也、7構、8結也、9孟子以、10王愛民之心、11所以輕且短者、12必其以是三者爲快也、13然三事實非人心之所快、14有甚於殺觳觫之牛者、15故指以問王、16欲其以此而度之也、
1 yú 、2 píng shēng 、3 ○ yì 、4 fā yŭ cí 、5 shì 、6 zhàn shì yĕ 、7 gòu 、8 jié yĕ 、9 mèng zǐ yǐ 、10 wáng ài mín zhī xīn 、11 suǒ yǐ qīng qiĕ duǎn zhě 、12 bì qí yǐ shì sān zhě wéi kuaì yĕ 、13 rán sān shì shí feī rén xīn zhī suǒ kuaì 、14 yoǔ shèn yú shā hú sù zhī niú zhě 、15 gù zhǐ yǐ wèn wáng 、16 yù qí yǐ cǐ ér dù zhī yĕ 、

通し番号 48 章内番号 15 章通し番号 7 識別番号 1_7_15
1不快於此者、2心之正也、3而必爲此者、4欲誘之也、5欲之所誘者、6獨在於是、7是以其心尙明於他而獨暗於此、8此其愛民之心所以輕短、9而功不至於百姓也、
1 bù kuaì yú cǐ zhě 、2 xīn zhī zhèng yĕ 、3 ér bì wéi cǐ zhě 、4 yù yoù zhī yĕ 、5 yù zhī suǒ yoù zhě 、6 dú zaì yú shì 、7 shì yǐ qí xīn shàng míng yú tā ér dú àn yú cǐ 、8 cǐ qí ài mín zhī xīn suǒ yǐ qīng duǎn 、9 ér gōng bù zhì yú bǎi xìng yĕ 、

通し番号 49 章内番号 16 章通し番号 7 識別番号 1_7_16
1與、2平聲、3爲肥、4抑爲、5豈爲、6不爲之爲、7皆去聲、8便、9令、10皆平聲、11辟、12與闢同、13朝、14音潮、15○便嬖、16近習嬖幸之人也、17已、18語助辭、19辟、20開廣也、21朝、22致其來朝也、23秦、24楚、25皆大國、26莅、27臨也、28若、29如此也、30所爲、31指興兵結怨之事、32緣木求魚、33言必不可得、
1 yú 、2 píng shēng 、3 wèi feí 、4 yì wèi 、5 qǐ wèi 、6 bù wèi zhī wèi 、7 jiē qù shēng 、8 pián 、9 lìng 、10 jiē píng shēng 、11 pì 、12 yŭ pì tóng 、13 zhāo 、14 yīn cháo 、15 ○ pián bì 、16 jìn xí bì xìng zhī rén yĕ 、17 yǐ 、18 yŭ zhù cí 、19 pì 、20 kaī guǎng yĕ 、21 zhāo 、22 zhì qí laí zhāo yĕ 、23 qín 、24 chǔ 、25 jiē dà guó 、26 lì 、27 lín yĕ 、28 ruò 、29 rú cǐ yĕ 、30 suǒ wéi 、31 zhǐ xìng bīng jié yuàn zhī shì 、32 yuán mù qiú yú 、33 yán bì bù kĕ dé 、

通し番号 50 章内番号 17 章通し番号 7 識別番号 1_7_17
1甚與、2聞與之與、3平聲、4○殆、5蓋、6皆發語辭、7鄒、8小國、9楚、10大國、11齊集有其一、12言集合齊地、13其方千里、14是有天下九分之一也、15以一服八、16必不能勝、17所謂後災也、18反本、19說見下文、
1 shèn yú 、2 wén yú zhī yú 、3 píng shēng 、4 ○ dài 、5 gaì 、6 jiē fā yŭ cí 、7 zoū 、8 xiaǒ guó 、9 chǔ 、10 dà guó 、11 qí jí yoǔ qí yī 、12 yán jí hé qí dì 、13 qí fāng qiān lǐ 、14 shì yoǔ tiān xià jiŭ fēn zhī yī yĕ 、15 yǐ yī fù bā 、16 bì bù néng shèng 、17 suǒ wèi hòu zāi yĕ 、18 fǎn bĕn 、19 shuō jiàn xià wén 、

通し番号 51 章内番号 18 章通し番号 7 識別番号 1_7_18
1朝、2音潮、3賈、4音古、5愬、6與訴同、7○行貨曰商、8居貨曰賈、9發政施仁、10所以王天下之本也、11近者悅、12遠者來、13則大小強弱非所論矣、14蓋力求所欲、15則所欲者反不可得、16能反其本、17則所欲者不求而至、18與首章意同、
1 zhāo 、2 yīn cháo 、3 jiǎ 、4 yīn gŭ 、5 sù 、6 yŭ sù tóng 、7 ○ xíng huò yuē shāng 、8 jū huò yuē jiǎ 、9 fā zhèng shī rén 、10 suǒ yǐ wàng tiān xià zhī bĕn yĕ 、11 jìn zhě yuè 、12 yuǎn zhě laí 、13 zé dà xiaǒ qiáng ruò feī suǒ lùn yǐ 、14 gaì lì qiú suǒ yù 、15 zé suǒ yù zhě fǎn bù kĕ dé 、16 néng fǎn qí bĕn 、17 zé suǒ yù zhě bù qiú ér zhì 、18 yŭ shoǔ zhāng yì tóng 、

通し番号 52 章内番号 19 章通し番号 7 識別番号 1_7_19
1惛、2與昏同、
1 hūn 、2 yŭ hūn tóng 、

通し番号 53 章内番号 20 章通し番号 7 識別番号 1_7_20
1恆、2胡登反、3辟、4與僻同、5焉、6於虔反、7○恆、8常也、9產、10生業也、11恆產、12可常生之業也、13恆心、14人所常有之善心也、15士嘗學問、16知義理、17故雖無常產、18而有常心、19民則不能然矣、20罔、21猶羅網、22欺其不見而取之也、
1 héng 、2 hú dēng fǎn 、3 pì 、4 yŭ pì tóng 、5 yān 、6 yú qián fǎn 、7 ○ héng 、8 cháng yĕ 、9 chǎn 、10 shēng yè yĕ 、11 héng chǎn 、12 kĕ cháng shēng zhī yè yĕ 、13 héng xīn 、14 rén suǒ cháng yoǔ zhī shàn xīn yĕ 、15 shì cháng xué wèn 、16 zhī yì lǐ 、17 gù suī wú cháng chǎn 、18 ér yoǔ cháng xīn 、19 mín zé bù néng rán yǐ 、20 wǎng 、21 yóu luō wǎng 、22 qī qí bù jiàn ér qŭ zhī yĕ 、

通し番号 54 章内番号 21 章通し番号 7 識別番号 1_7_21
1畜、2許六反、3下同、4○輕、5猶易也、6此言民有常產、7而有常心也、
1 chù 、2 xǔ liù fǎn 、3 xià tóng 、4 ○ qīng 、5 yóu yì yĕ 、6 cǐ yán mín yoǔ cháng chǎn 、7 ér yoǔ cháng xīn yĕ 、

通し番号 55 章内番号 22 章通し番号 7 識別番号 1_7_22
1治、2平聲、3凡治字、4爲理物之義者、5平聲、6爲巳理之義者、7去聲、8後皆放此、9○贍、10足也、11此所謂無常產、12而無常心者也、
1 zhì 、2 píng shēng 、3 fán zhì zì 、4 wéi lǐ wù zhī yì zhě 、5 píng shēng 、6 wéi sì lǐ zhī yì zhě 、7 qù shēng 、8 hòu jiē fàng cǐ 、9 ○ shàn 、10 zú yĕ 、11 cǐ suǒ wèi wú cháng chǎn 、12 ér wú cháng xīn zhě yĕ 、

通し番号 56 章内番号 23 章通し番号 7 識別番号 1_7_23
1盍、2何不也、3使民有常產者、4又發政施仁之本也、5說見下文、
1 hé 、2 hé bù yĕ 、3 shǐ mín yoǔ cháng chǎn zhě 、4 yoù fā zhèng shī rén zhī bĕn yĕ 、5 shuō jiàn xià wén 、

通し番号 57 章内番号 24 章通し番号 7 識別番号 1_7_24
1音、2見前章、3○此言制民之產之法也、4趙氏曰、5八口之家、6次上農夫也、7此王政之本、8常生之道、9故孟子爲齊梁之君各陳之也、10楊氏曰、11爲天下者、12舉斯心加諸彼而已、13然雖有仁心仁聞、14而民不被其澤者、15不行先王之道故也、16故以制民之產告之、17○此章言、18人君當黜霸功、19行王道、20而王道之要、21不過推其不忍之心、22以行不忍之政而已、23齊王非無此心、24而奪於功利之私、25不能擴充以行仁政、26雖以孟子反覆曉告、27精切如此、28而蔽固已深、29終不能悟、30是可歎也、
1 yīn 、2 jiàn qián zhāng 、3 ○ cǐ yán zhì mín zhī chǎn zhī fǎ yĕ 、4 zhaò zhī yuē 、5 bā koǔ zhī jiā 、6 cì shàng nóng fū yĕ 、7 cǐ wàng zhèng zhī bĕn 、8 cháng shēng zhī daò 、9 gù mèng zǐ wèi qí liáng zhī jūn gě chén zhī yĕ 、10 yáng zhī yuē 、11 wéi tiān xià zhě 、12 jŭ sī xīn jiā zhū bǐ ér yǐ 、13 rán suī yoǔ rén xīn rén wén 、14 ér mín bù bèi qí zé zhě 、15 bù xíng xiān wàng zhī daò gù yĕ 、16 gù yǐ zhì mín zhī chǎn gaò zhī 、17 ○ cǐ zhāng yán 、18 rén jūn dāng chù bà gōng 、19 xíng wàng daò 、20 ér wàng daò zhī yaò 、21 bù guò tuī qí bù rĕn zhī xīn 、22 yǐ xíng bù rĕn zhī zhèng ér yǐ 、23 qí wáng feī wú cǐ xīn 、24 ér duó yú gōng lì zhī sī 、25 bù néng kuò chōng yǐ xíng rén zhèng 、26 suī yǐ mèng zǐ fǎn fù xiaǒ gaò 、27 jīng qiè rú cǐ 、28 ér bì gù yǐ shēn 、29 zhōng bù néng wù 、30 shì kĕ tàn yĕ 、


2 梁惠王章句下 liáng huì wáng zhāng jù xià

章番号 1 章通し番号 8

通し番号 58 章内番号 1 章通し番号 8 識別番号 2_1_1
1見於之見、2音現、3下見於同、4語、5去聲、6下同、7好、8去聲、9篇内並同、10○莊暴、11齊臣也、12庶幾、13近辭也、14言近於治、
1 jiàn yú zhī jiàn 、2 yīn xiàn 、3 xià jiàn yú tóng 、4 yù 、5 qù shēng 、6 xià tóng 、7 haò 、8 qù shēng 、9 piān neì bīng tóng 、10 ○ zhuāng bào 、11 qí chén yĕ 、12 shù jǐ 、13 jìn cí yĕ 、14 yán jìn yú zhì 、

通し番号 59 章内番号 2 章通し番号 8 識別番号 2_1_2
1變色者、2慚其好之不正也、
1 biàn sè zhě 、2 cán qí haǒ zhī bù zhèng yĕ 、

通し番号 60 章内番号 3 章通し番号 8 識別番号 2_1_3
1今樂、2世俗之樂、3古樂、4先王之樂、
1 jīn yuè 、2 shì sú zhī yuè 、3 gŭ yuè 、4 xiān wàng zhī yuè 、

通し番号 61 章内番号 4 章通し番号 8 識別番号 2_1_4
1聞與之與、2平聲、3樂樂下字、4音洛、5孰樂、6亦音洛、7○獨樂不若與人、8與少樂不若與衆、9亦人之常情也、
1 wén yú zhī yú 、2 píng shēng 、3 yuè lè xià zì 、4 yīn luò 、5 shú lè 、6 yì yīn luò 、7 ○ dú yuè bù ruò yŭ rén 、8 yŭ shǎo yuè bù ruò yŭ zhòng 、9 yì rén zhī cháng qíng yĕ 、

通し番号 62 章内番号 5 章通し番号 8 識別番号 2_1_5
1爲、2去聲、3○此以下、4皆孟子之言也、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 ○ cǐ yǐ xià 、4 jiē mèng zǐ zhī yán yĕ 、

通し番号 63 章内番号 6 章通し番号 8 識別番号 2_1_6
1蹙、2子六反、3頞、4音遏、5夫、6音扶、7同樂之樂、8音洛、9○鐘鼓管籥、10皆樂器也、11舉、12皆也、13疾首、14頭痛也、15蹙、16聚也、17頞、18額也、19人憂戚、20則蹙其額、21極、22窮也、23羽旄、24旌屬、25不與民同樂、26謂獨樂其身而不恤其民、27使之窮困也、
1 cù 、2 zǐ liù fǎn 、3 è 、4 yīn è 、5 fū 、6 yīn fú 、7 tóng lè zhī lè 、8 yīn luò 、9 ○ zhōng gŭ guǎn yuè 、10 jiē yuè qì yĕ 、11 jŭ 、12 jiē yĕ 、13 jí shoǔ 、14 toú tòng yĕ 、15 cù 、16 jù yĕ 、17 è 、18 é yĕ 、19 rén yoū qī 、20 zé cù qí é 、21 jí 、22 qióng yĕ 、23 yŭ maó 、24 jìng shǔ 、25 bù yŭ mín tóng lè 、26 wèi dú lè qí shēn ér bù xù qí mín 、27 shǐ zhī qióng kùn yĕ 、

通し番号 64 章内番号 7 章通し番号 8 識別番号 2_1_7
1病與之與、2平聲、3同樂之樂、4音洛、5○與民同樂者、6推好樂之心以行仁政、7使民各得其所也、
1 bìng yú zhī yú 、2 píng shēng 、3 tóng lè zhī lè 、4 yīn luò 、5 ○ yŭ mín tóng lè zhě 、6 tuī haò yuè zhī xīn yǐ xíng rén zhèng 、7 shǐ mín gě dé qí suǒ yĕ 、

通し番号 65 章内番号 8 章通し番号 8 識別番号 2_1_8
1好樂而能與百姓同之、2則天下之民歸之矣、3所謂齊其庶幾者如此、4○范氏曰、5戰國之時、6民窮財盡、7人君獨以南面之樂自奉其身、8孟子切於救民、9故因齊王之好樂、10開導其善心、11深勸其與民同樂、12而謂今樂猶古樂、13其實今樂古樂、14何可同也、15但與民同樂之意、16則無古今之異耳、17若必欲以禮樂治天下、18當如孔子之言、19必用韶舞、20必放鄭聲、21蓋孔子之言、22爲邦之正道、23孟子之言、24救時之急務、25所以不同、26楊氏曰、27樂以和爲主、28使人聞鐘鼓管弦之音而疾首蹙頞、29則雖奏以咸、30英、31韶、32濩、33無補於治也、34故孟子告齊王以此、35姑正其本而已、
1 haò yuè ér néng yŭ bǎi xìng tóng zhī 、2 zé tiān xià zhī mín guī zhī yǐ 、3 suǒ wèi qí qí shù jǐ zhě rú cǐ 、4 ○ fàn zhī yuē 、5 zhàn guó zhī shí 、6 mín qióng caí jìn 、7 rén jūn dú yǐ nán miàn zhī lè zì fèng qí shēn 、8 mèng zǐ qiè yú jiù mín 、9 gù yīn qí wáng zhī haò yuè 、10 kaī dǎo qí shàn xīn 、11 shēn quàn qí yŭ mín tóng lè 、12 ér wèi jīn yuè yóu gŭ yuè 、13 qí shí jīn yuè gŭ yuè 、14 hé kĕ tóng yĕ 、15 dàn yŭ mín tóng lè zhī yì 、16 zé wú gŭ jīn zhī yì ĕr 、17 ruò bì yù yǐ lǐ yuè zhì tiān xià 、18 dāng rú kŏng zǐ zhī yán 、19 bì yòng sháo wŭ 、20 bì fàng zhèng shēng 、21 gaì kŏng zǐ zhī yán 、22 wéi bāng zhī zhèng daò 、23 mèng zǐ zhī yán 、24 jiù shí zhī jí wù 、25 suǒ yǐ bù tóng 、26 yáng zhī yuē 、27 yuè yǐ hé wéi zhǔ 、28 shǐ rén wén zhōng gŭ guǎn xián zhī yīn ér jí shoǔ cù è 、29 zé suī zoù yǐ xián 、30 yīng 、31 sháo 、32 huò 、33 wú bŭ yú zhì yĕ 、34 gù mèng zǐ gaò qí wáng yǐ cǐ 、35 gū zhèng qí bĕn ér yǐ 、


章番号 2 章通し番号 9

通し番号 66 章内番号 1 章通し番号 9 識別番号 2_2_1
1囿、2音又、3傳、4直戀反、5○囿者、6蕃育鳥獸之所、7古者四時之田、8皆於農隙以講武事、9然不欲馳騖於稼穡場圃之中、10故度閒曠之地以爲囿、11然文王七十里之囿、12其亦三分天下有其二之後也與、13傳、14謂古書、
1 yoù 、2 yīn yoù 、3 chuán 、4 zhí liàn fǎn 、5 ○ yoù zhě 、6 fān yù niǎo shòu zhī suǒ 、7 gŭ zhě sì shí zhī tián 、8 jiē yú nóng xì yǐ jiǎng wŭ shì 、9 rán bù yù chí wù yú jià sè cháng pŭ zhī zhōng 、10 gù dù jiān kuàng zhī dì yǐ wéi yoù 、11 rán wén wáng qī shí lǐ zhī yoù 、12 qí yì sān fēn tiān xià yoǔ qí èr zhī hòu yĕ yú 、13 chuán 、14 wèi gŭ shū 、

通し番号 67 章内番号 2 章通し番号 9 識別番号 2_2_2
1芻、2音初、3蕘、4音饒、5○芻、6草也、7蕘、8薪也、
1 chú 、2 yīn chū 、3 ráo 、4 yīn ráo 、5 ○ chú 、6 caǒ yĕ 、7 ráo 、8 xīn yĕ 、

通し番号 68 章内番号 3 章通し番号 9 識別番号 2_2_3
1阱、2才性反、3○禮、4入國而問禁、5國外百里爲郊、6郊外有關、7阱、8坎地以陷獸者、9言陷民於死也、
1 jǐng 、2 caí xìng fǎn 、3 ○ lǐ 、4 rù guó ér wèn jìn 、5 guó waì bǎi lǐ wéi jiāo 、6 jiāo waì yoǔ guān 、7 jǐng 、8 kǎn dì yǐ xiàn shòu zhě 、9 yán xiàn mín yú sǐ yĕ 、


章番号 3 章通し番号 10

通し番号 69 章内番号 1 章通し番号 10 識別番号 2_3_1
1獯、2音熏、3鬻、4音育、5句、6音鉤、7○仁人之心、8寬洪惻怛、9而無較計大小強弱之私、10故小國雖或不恭、11而吾所以字之之心、12自不能已、13智者明義理、14識時勢、15故大國雖見侵陵、16而吾所以事之之禮、17尤不敢廢、18湯事見後篇、19文王事見詩大雅、20大王事見後章、21所謂狄人、22卽獯鬻也、23句踐、24越王名、25事見國語、26史記、
1 xūn 、2 yīn xùn 、3 yù 、4 yīn yù 、5 jù 、6 yīn goū 、7 ○ rén rén zhī xīn 、8 kuān hóng cè dá 、9 ér wú jiaò jì dà xiaǒ qiáng ruò zhī sī 、10 gù xiaǒ guó suī huò bù gōng 、11 ér wú suǒ yǐ zì zhī zhī xīn 、12 zì bù néng yǐ 、13 zhì zhě míng yì lǐ 、14 shí shí shì 、15 gù dà guó suī jiàn qīn líng 、16 ér wú suǒ yǐ shì zhī zhī lǐ 、17 yóu bù gǎn fèi 、18 tāng shì jiàn hòu piān 、19 wén wáng shì jiàn shī dà yǎ 、20 dà wáng shì jiàn hòu zhāng 、21 suǒ wèi dí rén 、22 jí xūn yù yĕ 、23 jù jiàn 、24 yuè wáng míng 、25 shì jiàn guó yŭ 、26 shǐ jì 、

通し番号 70 章内番号 2 章通し番号 10 識別番号 2_3_2
1樂、2音洛、3○天者、4理而已矣、5大之字小、6小之事大、7皆理之當然也、8自然合理、9故曰樂天、10不敢違理、11故曰畏天、12包含徧覆、13無不周徧、14保天下之氣象也、15制節謹度、16不敢縱逸、17保一國之規模也、
1 lè 、2 yīn luò 、3 ○ tiān zhě 、4 lǐ ér yǐ yǐ 、5 dà zhī zì xiaǒ 、6 xiaǒ zhī shì dà 、7 jiē lǐ zhī dāng rán yĕ 、8 zì rán hé lǐ 、9 gù yuē lè tiān 、10 bù gǎn wéi lǐ 、11 gù yuē wèi tiān 、12 bāo hán biàn fù 、13 wú bù zhoū biàn 、14 baǒ tiān xià zhī qì xiàng yĕ 、15 zhì jié jǐn dù 、16 bù gǎn zòng yì 、17 baǒ yī guó zhī guī mó yĕ 、

通し番号 71 章内番号 3 章通し番号 10 識別番号 2_3_3
1詩、2周頌我將之篇、3時、4是也、
1 shī 、2 zhoū sòng wǒ jiāng zhī piān 、3 shí 、4 shì yĕ 、

通し番号 72 章内番号 4 章通し番号 10 識別番号 2_3_4
1言以好勇、2故不能事大而恤小也、
1 yán yǐ haò yŏng 、2 gù bù néng shì dà ér xù xiaǒ yĕ 、

通し番号 73 章内番号 5 章通し番号 10 識別番号 2_3_5
1夫撫之夫、2音扶、3惡、4平聲、5○疾視、6怒目而視也、7小勇、8血氣所爲、9大勇、10義理所發、
1 fū fǔ zhī fū 、2 yīn fú 、3 wū 、4 píng shēng 、5 ○ jí shì 、6 nù mù ér shì yĕ 、7 xiaǒ yŏng 、8 xuè qì suǒ wéi 、9 dà yŏng 、10 yì lǐ suǒ fā 、

通し番号 74 章内番号 6 章通し番号 10 識別番号 2_3_6
1詩、2大雅皇矣篇、3赫、4赫然怒貌、5爰、6於也、7旅、8衆也、9遏、10詩作按、11止也、12徂、13往也、14莒、15詩作旅、16徂旅、17謂密人侵阮徂共之衆也、18篤、19厚也、20祜、21福也、22對、23答也、24以答天下仰望之心也、25此文王之大勇也、
1 shī 、2 dà yǎ huáng yǐ piān 、3 hè 、4 hè rán nù maò 、5 yuán 、6 yú yĕ 、7 lǚ 、8 zhòng yĕ 、9 è 、10 shī zuò àn 、11 zhǐ yĕ 、12 cú 、13 wǎng yĕ 、14 jŭ 、15 shī zuò lǚ 、16 cú lǚ 、17 wèi mì rén qīn ruǎn cú gòng zhī zhòng yĕ 、18 dǔ 、19 hòu yĕ 、20 hù 、21 fú yĕ 、22 duì 、23 dá yĕ 、24 yǐ dá tiān xià yǎng wàng zhī xīn yĕ 、25 cǐ wén wáng zhī dà yŏng yĕ 、

通し番号 75 章内番号 7 章通し番号 10 識別番号 2_3_7
1衡、2與橫同、3○書、4周書大誓之篇也、5然所引與今書文小異、6今且依此解之、7寵之四方、8寵異之於四方也、9有罪者我得而誅之、10無罪者我得而安之、11我旣在此、12則天下何敢有過越其心志而作亂者乎、13衡行、14謂作亂也、15孟子釋書意如此、16而言武王亦大勇也、
1 héng 、2 yŭ héng tóng 、3 ○ shū 、4 zhoū shū dà shì zhī piān yĕ 、5 rán suǒ yǐn yŭ jīn shū wén xiaǒ yì 、6 jīn qiĕ yī cǐ jiě zhī 、7 chŏng zhī sì fāng 、8 chŏng yì zhī yú sì fāng yĕ 、9 yoǔ zuì zhě wǒ dé ér zhū zhī 、10 wú zuì zhě wǒ dé ér ān zhī 、11 wǒ jì zaì cǐ 、12 zé tiān xià hé gǎn yoǔ guò yuè qí xīn zhì ér zuò luàn zhě hū 、13 héng xíng 、14 wèi zuò luàn yĕ 、15 mèng zǐ shì shū yì rú cǐ 、16 ér yán wŭ wáng yì dà yŏng yĕ 、

通し番号 76 章内番号 8 章通し番号 10 識別番号 2_3_8
1王若能如文武之爲、2則天下之民、3望其一怒以除暴亂、4而拯己於水火之中、5惟恐王之不好勇耳、6○此章言人君能懲小忿、7則能恤小事大、8以交鄰國、9能養大勇、10則能除暴救民、11以安天下、12張敬夫曰、13小勇者、14血氣之怒也、15大勇者、16理義之怒也、17血氣之怒不可有、18理義之怒不可無、19知此、20則可以見性情之正、21而識天理人欲之分矣、
1 wáng ruò néng rú wén wŭ zhī wéi 、2 zé tiān xià zhī mín 、3 wàng qí yī nù yǐ chú bào luàn 、4 ér zhĕng jǐ yú shuǐ huǒ zhī zhōng 、5 wéi kŏng wáng zhī bù haò yŏng ĕr 、6 ○ cǐ zhāng yán rén jūn néng chéng xiaǒ fèn 、7 zé néng xù xiaǒ shì dà 、8 yǐ jiāo lín guó 、9 néng yǎng dà yŏng 、10 zé néng chú bào jiù mín 、11 yǐ ān tiān xià 、12 zhāng jìng fū yuē 、13 xiaǒ yŏng zhě 、14 xuè qì zhī nù yĕ 、15 dà yŏng zhě 、16 lǐ yì zhī nù yĕ 、17 xuè qì zhī nù bù kĕ yoǔ 、18 lǐ yì zhī nù bù kĕ wú 、19 zhī cǐ 、20 zé kĕ yǐ jiàn xìng qíng zhī zhèng 、21 ér shí tiān lǐ rén yù zhī fēn yǐ 、


章番号 4 章通し番号 11

通し番号 77 章内番号 1 章通し番号 11 識別番号 2_4_1
1樂、2音洛、3下同、4○雪宮、5離宮名、6言人君能與民同樂、7則人皆有此樂、8不然、9則下之不得此樂者、10必有非其君上之心、11明人君當與民同樂、12不可使人有不得者、13非但當與賢者共之而已也、
1 lè 、2 yīn luò 、3 xià tóng 、4 ○ xuě gōng 、5 lí gōng míng 、6 yán rén jūn néng yŭ mín tóng lè 、7 zé rén jiē yoǔ cǐ lè 、8 bù rán 、9 zé xià zhī bù dé cǐ lè zhě 、10 bì yoǔ feī qí jūn shàng zhī xīn 、11 míng rén jūn dāng yŭ mín tóng lè 、12 bù kĕ shǐ rén yoǔ bù dé zhě 、13 feī dàn dāng yŭ xián zhě gòng zhī ér yǐ yĕ 、

通し番号 78 章内番号 2 章通し番号 11 識別番号 2_4_2
1下不安分、2上不恤民、3皆非理也、
1 xià bù ān fēn 、2 shàng bù xù mín 、3 jiē feī lǐ yĕ 、

通し番号 79 章内番号 3 章通し番号 11 識別番号 2_4_3
1樂民之樂而民樂其樂、2則樂以天下矣、3憂民之憂而民憂其憂、4則憂以天下矣、
1 lè mín zhī lè ér mín lè qí lè 、2 zé lè yǐ tiān xià yǐ 、3 yoū mín zhī yoū ér mín yoū qí yoū 、4 zé yoū yǐ tiān xià yǐ 、

通し番号 80 章内番号 4 章通し番号 11 識別番号 2_4_4
1朝、2音潮、3放、4上聲、5○晏子、6齊臣、7名嬰、8轉附、9朝儛、10皆山名也、11遵、12循也、13放、14至也、15琅邪、16齊東南境上邑名、17觀、18遊也、
1 zhāo 、2 yīn cháo 、3 fàng 、4 shàng shēng 、5 ○ yàn zǐ 、6 qí chén 、7 míng yīng 、8 zhuǎn fù 、9 zhāo wŭ 、10 jiē shān míng yĕ 、11 zūn 、12 xún yĕ 、13 fàng 、14 zhì yĕ 、15 láng xié 、16 qí dōng nán jìng shàng yì míng 、17 guàn 、18 yóu yĕ 、

通し番号 81 章内番号 5 章通し番号 11 識別番号 2_4_5
1狩、2舒救反、3省、4悉井反、5○述、6陳也、7省、8視也、9斂、10收穫也、11給、12亦足也、13夏諺、14夏時之俗語也、15豫、16樂也、17巡所守、18巡行諸侯所守之土也、19述所職、20陳其所受之職也、21皆無有無事而空行者、22而又春秋循行郊野、23察民之所不足、24而補助之、25故夏諺以爲王者一遊一豫、26皆有恩惠以及民、27而諸侯皆取法焉、28不敢無事慢遊、29以病其民也、
1 shòu 、2 shū jiù fǎn 、3 shĕng 、4 xī jǐng fǎn 、5 ○ shù 、6 chén yĕ 、7 shĕng 、8 shì yĕ 、9 liǎn 、10 shoū huò yĕ 、11 geǐ 、12 yì zú yĕ 、13 xià yàn 、14 xià shí zhī sú yŭ yĕ 、15 yù 、16 lè yĕ 、17 xún suǒ shoǔ 、18 xún xíng zhū hoú suǒ shoǔ zhī tǔ yĕ 、19 shù suǒ zhí 、20 chén qí suǒ shòu zhī zhí yĕ 、21 jiē wú yoǔ wú shì ér kòng xíng zhě 、22 ér yoù chūn qiū xún xíng jiāo yĕ 、23 chá mín zhī suǒ bù zú 、24 ér bŭ zhù zhī 、25 gù xià yàn yǐ wéi wàng zhě yī yóu yī yù 、26 jiē yoǔ ēn huì yǐ jí mín 、27 ér zhū hoú jiē qŭ fǎ yān 、28 bù gǎn wú shì màn yóu 、29 yǐ bìng qí mín yĕ 、

通し番号 82 章内番号 6 章通し番号 11 識別番号 2_4_6
1睊、2古縣反、3○今、4謂晏子時也、5師、6衆也、7二千五百人爲師、8春秋傳曰、9君行師從、10糧、11謂糗糒之屬、12睊睊、13側目貌、14胥、15相也、16讒、17謗也、18慝、19怨惡也、20言民不勝其勞、21而起謗怨也、22方、23逆也、24命、25王命也、26若流、27如水之流無窮極也、28流連荒亡、29解見下文、30諸侯、31謂附庸之國、32縣邑之長、
1 juàn 、2 gŭ xiàn fǎn 、3 ○ jīn 、4 wèi yàn zǐ shí yĕ 、5 shī 、6 zhòng yĕ 、7 èr qiān wŭ bǎi rén wéi shī 、8 chūn qiū chuán yuē 、9 jūn xíng shī cóng 、10 liáng 、11 wèi qiŭ bèi zhī shǔ 、12 juàn juàn 、13 cè mù maò 、14 xū 、15 xiàng yĕ 、16 chán 、17 bàng yĕ 、18 nì 、19 yuàn è yĕ 、20 yán mín bù shèng qí laó 、21 ér qǐ bàng yuàn yĕ 、22 fāng 、23 nì yĕ 、24 mìng 、25 wàng mìng yĕ 、26 ruò liú 、27 rú shuǐ zhī liú wú qióng jí yĕ 、28 liú lián huāng wáng 、29 jiě jiàn xià wén 、30 zhū hoú 、31 wèi fù yōng zhī guó 、32 xiàn yì zhī zhǎng 、

通し番号 83 章内番号 7 章通し番号 11 識別番号 2_4_7
1厭、2平聲、3樂、4音洛、5○此釋上文之義也、6從流下、7謂放舟隨水而下、8從流上、9謂挽舟逆水而上、10從獸、11田獵也、12荒、13廢也、14樂酒、15以飮酒爲樂也、16亡、17猶失也、18言廢時失事也、
1 yàn 、2 píng shēng 、3 lè 、4 yīn luò 、5 ○ cǐ shì shàng wén zhī yì yĕ 、6 cóng liú xià 、7 wèi fàng zhoū suí shuǐ ér xià 、8 cóng liú shàng 、9 wèi wǎn zhoū nì shuǐ ér shàng 、10 cóng shòu 、11 tián liè yĕ 、12 huāng 、13 fèi yĕ 、14 lè jiŭ 、15 yǐ yǐn jiŭ wéi lè yĕ 、16 wáng 、17 yóu shī yĕ 、18 yán fèi shí shī shì yĕ 、

通し番号 84 章内番号 8 章通し番号 11 識別番号 2_4_8
1行、2去聲、
1 xíng 、2 qù shēng 、

通し番号 85 章内番号 9 章通し番号 11 識別番号 2_4_9
1言先王之法、2今時之弊、3二者惟在君所行耳、
1 yán xiān wàng zhī fǎ 、2 jīn shí zhī bì 、3 èr zhě wéi zaì jūn suǒ xíng ĕr 、

通し番号 86 章内番号 10 章通し番号 11 識別番号 2_4_10
1說、2音悅、3爲、4去聲、5樂、6如字、7徵、8陟里反、9招、10與韶同、11畜、12敕六反、13○戒、14告命也、15出舍、16自責以省民也、17興發、18發倉廩也、19大師、20樂官也、21君臣、22己與晏子也、23樂有五聲、24三曰角、25爲民、26四曰徵、27爲事、28招、29舜樂也、30其詩、31徵招、32角招之詩也、33尤、34過也、35言晏子能畜止其君之欲、36宜爲君之所尤、37然其心則何過哉、38孟子釋之以爲、39臣能畜止其君之欲、40乃是愛其君者也、41○尹氏曰、42君之與民、43貴賤雖不同、44然其心未始有異也、45孟子之言、46可謂深切矣、47齊王不能推而用之、48惜哉、
1 shuō 、2 yīn yuè 、3 wèi 、4 qù shēng 、5 lè 、6 rú zì 、7 zhēng 、8 zhì lǐ fǎn 、9 zhāo 、10 yŭ sháo tóng 、11 chù 、12 chì liù fǎn 、13 ○ jiè 、14 gaò mìng yĕ 、15 chū shè 、16 zì zé yǐ shĕng mín yĕ 、17 xìng fā 、18 fā cāng lǐn yĕ 、19 dà shī 、20 yuè guān yĕ 、21 jūn chén 、22 jǐ yŭ yàn zǐ yĕ 、23 yuè yoǔ wŭ shēng 、24 sān yuē jiǎo 、25 wéi mín 、26 sì yuē zhēng 、27 wéi shì 、28 zhāo 、29 shùn yuè yĕ 、30 qí shī 、31 zhēng zhāo 、32 jiǎo zhāo zhī shī yĕ 、33 yóu 、34 guò yĕ 、35 yán yàn zǐ néng chù zhǐ qí jūn zhī yù 、36 yí wéi jūn zhī suǒ yóu 、37 rán qí xīn zé hé guò zāi 、38 mèng zǐ shì zhī yǐ wéi 、39 chén néng chù zhǐ qí jūn zhī yù 、40 nǎi shì ài qí jūn zhě yĕ 、41 ○ yǐn zhī yuē 、42 jūn zhī yŭ mín 、43 guì jiàn suī bù tóng 、44 rán qí xīn wèi shǐ yoǔ yì yĕ 、45 mèng zǐ zhī yán 、46 kĕ wèi shēn qiè yǐ 、47 qí wáng bù néng tuī ér yòng zhī 、48 xī zāi 、


章番号 5 章通し番号 12

通し番号 87 章内番号 1 章通し番号 12 識別番号 2_5_1
1趙氏曰、2明堂、3太山明堂、4周天子東巡守、5朝諸侯之處、6漢時遺址尙在、7人欲毀之者、8蓋以天子不復巡守、9諸侯又不當居之也、10王問、11當毀之乎、12且止乎、
1 zhaò zhī yuē 、2 míng táng 、3 tài shān míng táng 、4 zhoū tiān zǐ dōng xún shoǔ 、5 zhāo zhū hoú zhī chǔ 、6 hàn shí yí zhǐ shàng zaì 、7 rén yù huǐ zhī zhě 、8 gaì yǐ tiān zǐ bù fù xún shoǔ 、9 zhū hoú yoù bù dāng jū zhī yĕ 、10 wáng wèn 、11 dāng huǐ zhī hū 、12 qiĕ zhǐ hū 、

通し番号 88 章内番号 2 章通し番号 12 識別番号 2_5_2
1夫、2音扶、3○明堂、4王者所居、5以出政令之所也、6能行王政、7則亦可以王矣、8何必毀哉、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ míng táng 、4 wàng zhě suǒ jū 、5 yǐ chū zhèng lìng zhī suǒ yĕ 、6 néng xíng wàng zhèng 、7 zé yì kĕ yǐ wàng yǐ 、8 hé bì huǐ zāi 、

通し番号 89 章内番号 3 章通し番号 12 識別番号 2_5_3
1與、2平聲、3孥、4音奴、5鰥、6姑頑反、7哿、8音可、9煢、10音瓊、11○岐、12周之舊國也、13九一者、14井田之制也、15方一里爲一井、16其田九百畝、17中畫井字、18界爲九區、19一區之中、20爲田百畝、21中百畝爲公田、22外八百畝爲私田、23八家各受私田百畝、24而同養公田、25是九分而稅其一也、26世祿者、27先王之世、28仕者之子孫皆敎之、29敎之而成材、30則官之、31如不足用、32亦使之不失其祿、33蓋其先世嘗有功德於民、34故報之如此、35忠厚之至也、36關、37謂道路之關、38市、39謂都邑之市、40譏、41察也、42征、43稅也、44關市之吏、45察異服異言之人、46而不征商賈之稅也、47澤、48謂瀦水、49梁、50謂魚梁、51與民同利、52不設禁也、53孥、54妻子也、55惡惡止其身、56不及妻子也、57先王養民之政、58導其妻子、59使之養其老而恤其幼、60不幸而有鰥寡孤獨之人、61無父母妻子之養、62則尤宜憐恤、63故必以爲先也、64詩、65小雅正月之篇、66哿、67可也、68煢、69困悴貌、
1 yú 、2 píng shēng 、3 nú 、4 yīn nú 、5 guān 、6 gū wán fǎn 、7 gě 、8 yīn kĕ 、9 qióng 、10 yīn qióng 、11 ○ qí 、12 zhoū zhī jiù guó yĕ 、13 jiŭ yī zhě 、14 jǐng tián zhī zhì yĕ 、15 fāng yī lǐ wéi yī jǐng 、16 qí tián jiŭ bǎi mǔ 、17 zhōng huà jǐng zì 、18 jiè wéi jiŭ qū 、19 yī qū zhī zhōng 、20 wéi tián bǎi mǔ 、21 zhōng bǎi mǔ wéi gōng tián 、22 waì bā bǎi mǔ wéi sī tián 、23 bā jiā gě shòu sī tián bǎi mǔ 、24 ér tóng yǎng gōng tián 、25 shì jiŭ fēn ér shuì qí yī yĕ 、26 shì sì zhě 、27 xiān wàng zhī shì 、28 shì zhě zhī zǐ sūn jiē jiāo zhī 、29 jiāo zhī ér chéng caí 、30 zé guān zhī 、31 rú bù zú yòng 、32 yì shǐ zhī bù shī qí sì 、33 gaì qí xiān shì cháng yoǔ gōng dé yú mín 、34 gù bào zhī rú cǐ 、35 zhōng hòu zhī zhì yĕ 、36 guān 、37 wèi daò lù zhī guān 、38 shì 、39 wèi doū yì zhī shì 、40 jī 、41 chá yĕ 、42 zhēng 、43 shuì yĕ 、44 guān shì zhī lì 、45 chá yì fù yì yán zhī rén 、46 ér bù zhēng shāng jiǎ zhī shuì yĕ 、47 zé 、48 wèi zhū shuǐ 、49 liáng 、50 wèi yú liáng 、51 yŭ mín tóng lì 、52 bù shè jìn yĕ 、53 nú 、54 qī zǐ yĕ 、55 è è zhǐ qí shēn 、56 bù jí qī zǐ yĕ 、57 xiān wàng yǎng mín zhī zhèng 、58 dǎo qí qī zǐ 、59 shǐ zhī yǎng qí laǒ ér xù qí yoù 、60 bù xìng ér yoǔ guān guǎ gū dú zhī rén 、61 wú fǔ mǔ qī zǐ zhī yǎng 、62 zé yóu yí lián xù 、63 gù bì yǐ wéi xiān yĕ 、64 shī 、65 xiaǒ yǎ zhèng yuè zhī piān 、66 gě 、67 kĕ yĕ 、68 qióng 、69 kùn cuì maò 、

通し番号 90 章内番号 4 章通し番号 12 識別番号 2_5_4
1餱、2音侯、3橐、4音托、5戢、6詩作輯、7音集、8○王自以爲好貨、9故取民無制、10而不能行此王政、11公劉、12后稷之曾孫也、13詩、14大雅公劉之篇、15積、16露積也、17餱、18乾糧也、19無底曰橐、20有底曰囊、21皆所以盛餱糧也、22戢、23安集也、24言思安集其民人、25以光大其國家也、26戚、27斧也、28揚、29鉞也、30爰、31於也、32啓行、33言往遷於豳也、34何有、35言不難也、36孟子言、37公劉之民富足如此、38是公劉好貨、39而能推己之心以及民也、40今王好貨、41亦能如此、42則其於王天下也、43何難之有、
1 hoú 、2 yīn hoú 、3 tuó 、4 yīn tuō 、5 jí 、6 shī zuò jí 、7 yīn jí 、8 ○ wáng zì yǐ wéi haò huò 、9 gù qŭ mín wú zhì 、10 ér bù néng xíng cǐ wàng zhèng 、11 gōng liú 、12 hòu jì zhī céng sūn yĕ 、13 shī 、14 dà yǎ gōng liú zhī piān 、15 jī 、16 lù jī yĕ 、17 hoú 、18 qián liáng yĕ 、19 wú dǐ yuē tuó 、20 yoǔ dǐ yuē náng 、21 jiē suǒ yǐ chéng hoú liáng yĕ 、22 jí 、23 ān jí yĕ 、24 yán sī ān jí qí mín rén 、25 yǐ guāng dà qí guó jiā yĕ 、26 qī 、27 fǔ yĕ 、28 yáng 、29 yuè yĕ 、30 yuán 、31 yú yĕ 、32 qǐ xíng 、33 yán wǎng qiān yú bīn yĕ 、34 hé yoǔ 、35 yán bù nán yĕ 、36 mèng zǐ yán 、37 gōng liú zhī mín fù zú rú cǐ 、38 shì gōng liú haò huò 、39 ér néng tuī jǐ zhī xīn yǐ jí mín yĕ 、40 jīn wáng haò huò 、41 yì néng rú cǐ 、42 zé qí yú wàng tiān xià yĕ 、43 hé nán zhī yoǔ 、

通し番号 91 章内番号 5 章通し番号 12 識別番号 2_5_5
1大、2音泰、3○王又言此者、4好色則心志蠱惑、5用度奢侈、6而不能行王政也、7大王、8公劉九世孫、9詩、10大雅綿之篇也、11古公、12大王之本號、13後乃追尊爲大王也、14亶甫、15大王名也、16來朝走馬、17避狄人之難也、18率、19循也、20滸、21水涯也、22岐下、23岐山之下也、24姜女、25大王之妃也、26胥、27相也、28宇、29居也、30曠、31空也、32無怨曠者、33是大王好色、34而能推己之心以及民也、35○楊氏曰、36孟子與人君言、37皆所以擴充其善心、38而格其非心、39不止就事論事、40若使爲人臣者、41論事每如此、42豈不能堯舜其君乎、43愚謂、44此篇自首章至此、45大意皆同、46蓋鐘鼓苑囿遊觀之樂、47與夫好勇好貨好色之心、48皆天理之所有、49而人情之所不能無者、50然天理人欲、51同行異情、52循理而公於天下者、53聖賢之所以盡其性也、54縱欲而私於一己者、55衆人之所以滅其天也、56二者之閒、57不能以髮、58而其是非得失之歸、59相去遠矣、60故孟子因時君之問、61而剖析於幾微之際、62皆所以遏人欲而存天理、63其法似疏而實密、64其事似易而實難、65學者以身體之、66則有以識其非曲學阿世之言、67而知所以克己復禮之端矣、
1 dà 、2 yīn tài 、3 ○ wáng yoù yán cǐ zhě 、4 haò sè zé xīn zhì gŭ huò 、5 yòng dù shē chǐ 、6 ér bù néng xíng wàng zhèng yĕ 、7 dà wáng 、8 gōng liú jiŭ shì sūn 、9 shī 、10 dà yǎ mián zhī piān yĕ 、11 gŭ gōng 、12 dà wáng zhī bĕn haò 、13 hòu nǎi zhuī zūn wéi dà wáng yĕ 、14 dǎn fǔ 、15 dà wáng míng yĕ 、16 laí zhāo zoǔ mǎ 、17 bì dí rén zhī nán yĕ 、18 lǜ 、19 xún yĕ 、20 hǔ 、21 shuǐ yá yĕ 、22 qí xià 、23 qí shān zhī xià yĕ 、24 jiāng nǚ 、25 dà wáng zhī feī yĕ 、26 xū 、27 xiàng yĕ 、28 yŭ 、29 jū yĕ 、30 kuàng 、31 kòng yĕ 、32 wú yuàn kuàng zhě 、33 shì dà wáng haò sè 、34 ér néng tuī jǐ zhī xīn yǐ jí mín yĕ 、35 ○ yáng zhī yuē 、36 mèng zǐ yŭ rén jūn yán 、37 jiē suǒ yǐ kuò chōng qí shàn xīn 、38 ér gé qí feī xīn 、39 bù zhǐ jiù shì lùn shì 、40 ruò shǐ wéi rén chén zhě 、41 lùn shì mĕi rú cǐ 、42 qǐ bù néng yaó shùn qí jūn hū 、43 yú wèi 、44 cǐ piān zì shoǔ zhāng zhì cǐ 、45 dà yì jiē tóng 、46 gaì zhōng gŭ yuàn yoù yóu guàn zhī lè 、47 yŭ fū haò yŏng haò huò haò sè zhī xīn 、48 jiē tiān lǐ zhī suǒ yoǔ 、49 ér rén qíng zhī suǒ bù néng wú zhě 、50 rán tiān lǐ rén yù 、51 tóng xíng yì qíng 、52 xún lǐ ér gōng yú tiān xià zhě 、53 shèng xián zhī suǒ yǐ jìn qí xìng yĕ 、54 zòng yù ér sī yú yī jǐ zhě 、55 zhòng rén zhī suǒ yǐ miè qí tiān yĕ 、56 èr zhě zhī jiān 、57 bù néng yǐ fà 、58 ér qí shì feī dé shī zhī guī 、59 xiàng qù yuǎn yǐ 、60 gù mèng zǐ yīn shí jūn zhī wèn 、61 ér pōu xī yú jǐ weī zhī jì 、62 jiē suǒ yǐ è rén yù ér cún tiān lǐ 、63 qí fǎ sì shū ér shí mì 、64 qí shì sì yì ér shí nán 、65 xué zhě yǐ shēn tǐ zhī 、66 zé yoǔ yǐ shí qí feī qū xué ā shì zhī yán 、67 ér zhī suǒ yǐ kè jǐ fù lǐ zhī duān yǐ 、


章番号 6 章通し番号 13

通し番号 92 章内番号 1 章通し番号 13 識別番号 2_6_1
1比、2必二反、3○託、4寄也、5比、6及也、7棄、8絶也、
1 bǐ 、2 bì èr fǎn 、3 ○ tuō 、4 jì yĕ 、5 bǐ 、6 jí yĕ 、7 qì 、8 jué yĕ 、

通し番号 93 章内番号 2 章通し番号 13 識別番号 2_6_2
1士師、2獄官也、3其屬有郷士、4遂士之官、5士師皆當治之、6已、7罷去也、
1 shì shī 、2 yù guān yĕ 、3 qí shǔ yoǔ xiāng shì 、4 suì shì zhī guān 、5 shì shī jiē dāng zhì zhī 、6 yǐ 、7 bà qù yĕ 、

通し番号 94 章内番号 3 章通し番号 13 識別番号 2_6_3
1治、2去聲、3○孟子將問此、4而先設上二事以發之、5及此而王不能答也、6其憚於自責、7恥於下問如此、8不足與有爲可知矣、9○趙氏曰、10言君臣上下各勤其任、11無墮其職、12乃安其身、
1 zhì 、2 qù shēng 、3 ○ mèng zǐ jiāng wèn cǐ 、4 ér xiān shè shàng èr shì yǐ fā zhī 、5 jí cǐ ér wáng bù néng dá yĕ 、6 qí dàn yú zì zé 、7 chǐ yú xià wèn rú cǐ 、8 bù zú yŭ yoǔ wéi kĕ zhī yǐ 、9 ○ zhaò zhī yuē 、10 yán jūn chén shàng xià gě qín qí rèn 、11 wú duò qí zhí 、12 nǎi ān qí shēn 、


章番号 7 章通し番号 14

通し番号 95 章内番号 1 章通し番号 14 識別番号 2_7_1
1世臣、2累世勳舊之臣、3與國同休戚者也、4親臣、5君所親信之臣、6與君同休戚者也、7此言喬木世臣、8皆故國所宜有、9然所以爲故國者、10則在此而不在彼也、11昨日所進用之人、12今日有亡去而不知者、13則無親臣矣、14況世臣乎、
1 shì chén 、2 leǐ shì xūn jiù zhī chén 、3 yŭ guó tóng xiū qī zhě yĕ 、4 qìng chén 、5 jūn suǒ qìng xìn zhī chén 、6 yŭ jūn tóng xiū qī zhě yĕ 、7 cǐ yán qiáo mù shì chén 、8 jiē gù guó suǒ yí yoǔ 、9 rán suǒ yǐ wéi gù guó zhě 、10 zé zaì cǐ ér bù zaì bǐ yĕ 、11 zuó rì suǒ jìn yòng zhī rén 、12 jīn rì yoǔ wáng qù ér bù zhī zhě 、13 zé wú qìng chén yǐ 、14 kuàng shì chén hū 、

通し番号 96 章内番号 2 章通し番号 14 識別番号 2_7_2
1舍、2上聲、3○王意以爲、4此亡去者、5皆不才之人、6我初不知而誤用之、7故今不以其去爲意耳、8因問、9何以先識其不才而舍之邪、
1 shě 、2 shàng shēng 、3 ○ wáng yì yǐ wéi 、4 cǐ wáng qù zhě 、5 jiē bù caí zhī rén 、6 wǒ chū bù zhī ér wù yòng zhī 、7 gù jīn bù yǐ qí qù wéi yì ĕr 、8 yīn wèn 、9 hé yǐ xiān shí qí bù caí ér shě zhī xié 、

通し番号 97 章内番号 3 章通し番号 14 識別番号 2_7_3
1與、2平聲、3○如不得已、4言謹之至也、5蓋尊尊親親、6禮之常也、7然或尊者親者未必賢、8則必進疏遠之賢而用之、9是使卑者踰尊、10疏者踰戚、11非禮之常、12故不可不謹也、
1 yú 、2 píng shēng 、3 ○ rú bù dé yǐ 、4 yán jǐn zhī zhì yĕ 、5 gaì zūn zūn qìng qìng 、6 lǐ zhī cháng yĕ 、7 rán huò zūn zhě qìng zhě wèi bì xián 、8 zé bì jìn shū yuǎn zhī xián ér yòng zhī 、9 shì shǐ beī zhě yú zūn 、10 shū zhě yú qī 、11 feī lǐ zhī cháng 、12 gù bù kĕ bù jǐn yĕ 、

通し番号 98 章内番号 4 章通し番号 14 識別番号 2_7_4
1去、2上聲、3○左右近臣、4其言固未可信、5諸大夫之言、6宜可信矣、7然猶恐其蔽於私也、8至於國人、9則其論公矣、10然猶必察之者、11蓋人有同俗而爲衆所悅者、12亦有特立而爲俗所憎者、13故必自察之、14而親見其賢否之實、15然後從而用舍之、16則於賢者知之深、17任之重、18而不才者不得以幸進矣、19所謂進賢如不得已者如此、
1 qù 、2 shàng shēng 、3 ○ zuǒ yoù jìn chén 、4 qí yán gù wèi kĕ xìn 、5 zhū dà fū zhī yán 、6 yí kĕ xìn yǐ 、7 rán yóu kŏng qí bì yú sī yĕ 、8 zhì yú guó rén 、9 zé qí lùn gōng yǐ 、10 rán yóu bì chá zhī zhě 、11 gaì rén yoǔ tóng sú ér wéi zhòng suǒ yuè zhě 、12 yì yoǔ tè lì ér wéi sú suǒ zēng zhě 、13 gù bì zì chá zhī 、14 ér qìng jiàn qí xián pǐ zhī shí 、15 rán hòu cóng ér yòng shě zhī 、16 zé yú xián zhě zhī zhī shēn 、17 rèn zhī zhòng 、18 ér bù caí zhě bù dé yǐ xìng jìn yǐ 、19 suǒ wèi jìn xián rú bù dé yǐ zhě rú cǐ 、

通し番号 99 章内番号 5 章通し番号 14 識別番号 2_7_5
1此言非獨以此進退人才、2至於用刑、3亦以此道、4蓋所謂天命天討、5皆非人君之所得私也、
1 cǐ yán feī dú yǐ cǐ jìn tuì rén caí 、2 zhì yú yòng xíng 、3 yì yǐ cǐ daò 、4 gaì suǒ wèi tiān mìng tiān taǒ 、5 jiē feī rén jūn zhī suǒ dé sī yĕ 、

通し番号 100 章内番号 6 章通し番号 14 識別番号 2_7_6
1傳曰、2民之所好好之、3民之所惡惡之、4此之謂民之父母、
1 chuán yuē 、2 mín zhī suǒ haò haò zhī 、3 mín zhī suǒ è è zhī 、4 cǐ zhī wèi mín zhī fǔ mǔ 、


章番号 8 章通し番号 15

通し番号 101 章内番号 1 章通し番号 15 識別番号 2_8_1
1傳、2直戀反、3○放、4置也、5書曰、6成湯放桀于南巣、
1 chuán 、2 zhí liàn fǎn 、3 ○ fàng 、4 zhì yĕ 、5 shū yuē 、6 chéng tāng fàng jié yú nán cháo 、

通し番号 102 章内番号 2 章通し番号 15 識別番号 2_8_2
1桀紂、2天子、3湯武、4諸侯、
1 jié zhòu 、2 tiān zǐ 、3 tāng wŭ 、4 zhū hoú 、

通し番号 103 章内番号 3 章通し番号 15 識別番号 2_8_3
1賊、2害也、3殘、4傷也、5害仁者、6凶暴淫虐、7滅絶天理、8故謂之賊、9害義者、10顚倒錯亂、11傷敗彝倫、12故謂之殘、13一夫、14言衆叛親離、15不復以爲君也、16書曰、17獨夫紂、18蓋四海歸之、19則爲天子、20天下叛之、21則爲獨夫、22所以深警齊王、23垂戒後世也、24○王勉曰、25斯言也、26惟在下者有湯武之仁、27而在上者有桀紂之暴則可、28不然、29是未免於簒弑之罪也、
1 zeí 、2 hài yĕ 、3 cán 、4 shāng yĕ 、5 hài rén zhě 、6 xiōng bào yín nüè 、7 miè jué tiān lǐ 、8 gù wèi zhī zeí 、9 hài yì zhě 、10 diān daò cuò luàn 、11 shāng baì yí lún 、12 gù wèi zhī cán 、13 yī fū 、14 yán zhòng pàn qìng lí 、15 bù fù yǐ wéi jūn yĕ 、16 shū yuē 、17 dú fū zhòu 、18 gaì sì haǐ guī zhī 、19 zé wéi tiān zǐ 、20 tiān xià pàn zhī 、21 zé wéi dú fū 、22 suǒ yǐ shēn jǐng qí wáng 、23 chuí jiè hòu shì yĕ 、24 ○ wáng miǎn yuē 、25 sī yán yĕ 、26 wéi zaì xià zhě yoǔ tāng wŭ zhī rén 、27 ér zaì shàng zhě yoǔ jié zhòu zhī bào zé kĕ 、28 bù rán 、29 shì wèi miǎn yú cuàn shì zhī zuì yĕ 、


章番号 9 章通し番号 16

通し番号 104 章内番号 1 章通し番号 16 識別番号 2_9_1
1勝、2平聲、3夫、4音扶、5舍、6上聲、7女、8音汝、9下同、10○巨室、11大宮也、12工師、13匠人之長、14匠人、15衆工人也、16姑、17且也、18言賢人所學者大、19而王欲小之也、
1 shèng 、2 píng shēng 、3 fū 、4 yīn fú 、5 shě 、6 shàng shēng 、7 nǚ 、8 yīn rŭ 、9 xià tóng 、10 ○ jù shì 、11 dà gōng yĕ 、12 gōng shī 、13 jiàng rén zhī zhǎng 、14 jiàng rén 、15 zhòng gōng rén yĕ 、16 gū 、17 qiĕ yĕ 、18 yán xián rén suǒ xué zhě dà 、19 ér wáng yù xiaǒ zhī yĕ 、

通し番号 105 章内番号 2 章通し番号 16 識別番号 2_9_2
1鎰、2音溢、3○璞、4玉之在石中者、5鎰、6二十兩也、7玉人、8玉工也、9不敢自治而付之能者、10愛之甚也、11治國家、12則徇私欲而不任賢、13是愛國家不如愛玉也、14○范氏曰、15古之賢者、16常患人君不能行其所學、17而世之庸君、18亦常患賢者不能從其所好、19是以君臣相遇、20自古以爲難、21孔孟終身而不遇、22蓋以此耳、
1 yì 、2 yīn yì 、3 ○ pú 、4 yù zhī zaì shí zhōng zhě 、5 yì 、6 èr shí liǎng yĕ 、7 yù rén 、8 yù gōng yĕ 、9 bù gǎn zì zhì ér fù zhī néng zhě 、10 ài zhī shèn yĕ 、11 zhì guó jiā 、12 zé xùn sī yù ér bù rèn xián 、13 shì ài guó jiā bù rú ài yù yĕ 、14 ○ fàn zhī yuē 、15 gŭ zhī xián zhě 、16 cháng huàn rén jūn bù néng xíng qí suǒ xué 、17 ér shì zhī yōng jūn 、18 yì cháng huàn xián zhě bù néng cóng qí suǒ haò 、19 shì yǐ jūn chén xiàng yù 、20 zì gŭ yǐ wéi nán 、21 kŏng mèng zhōng shēn ér bù yù 、22 gaì yǐ cǐ ĕr 、


章番号 10 章通し番号 17

通し番号 106 章内番号 1 章通し番号 17 識別番号 2_10_1
1按史記、2燕王噲讓國於其相子之、3而國大亂、4齊因伐之、5燕士卒不戰、6城門不閉、7遂大勝燕、
1 àn shǐ jì 、2 yàn wáng kuaì ràng guó yú qí xiàng zǐ zhī 、3 ér guó dà luàn 、4 qí yīn fá zhī 、5 yàn shì zú bù zhàn 、6 chéng mén bù bì 、7 suì dà shèng yàn 、

通し番号 107 章内番号 2 章通し番号 17 識別番号 2_10_2
1乘、2去聲、3下同、4○以伐燕爲宣王事、5與史記諸書不同、6已見序說、
1 shèng 、2 qù shēng 、3 xià tóng 、4 ○ yǐ fá yàn wéi xuān wáng shì 、5 yŭ shǐ jì zhū shū bù tóng 、6 yǐ jiàn xù shuō 、

通し番号 108 章内番号 3 章通し番号 17 識別番号 2_10_3
1商紂之世、2文王三分天下有其二、3以服事殷、4至武王十三年、5乃伐紂而有天下、6張子曰、7此事閒不容髮、8一日之閒、9天命未絶、10則是君臣、11當日命絶、12則爲獨夫、13然命之絶否、14何以知之、15人情而已、16諸侯不期而會者八百、17武王安得而止之哉、
1 shāng zhòu zhī shì 、2 wén wáng sān fēn tiān xià yoǔ qí èr 、3 yǐ fù shì yīn 、4 zhì wŭ wáng shí sān nián 、5 nǎi fá zhòu ér yoǔ tiān xià 、6 zhāng zǐ yuē 、7 cǐ shì jiān bù róng fà 、8 yī rì zhī jiān 、9 tiān mìng wèi jué 、10 zé shì jūn chén 、11 dāng rì mìng jué 、12 zé wéi dú fū 、13 rán mìng zhī jué pǐ 、14 hé yǐ zhī zhī 、15 rén qíng ér yǐ 、16 zhū hoú bù qī ér huì zhě bā bǎi 、17 wŭ wáng ān dé ér zhǐ zhī zāi 、

通し番号 109 章内番号 4 章通し番号 17 識別番号 2_10_4
1簞、2音丹、3食、4音嗣、5○簞、6竹器、7食、8飯也、9運、10轉也、11言齊若更爲暴虐、12則民將轉而望救於他人矣、13○趙氏曰、14征伐之道、15當順民心、16民心悅、17則天意得矣、
1 dān 、2 yīn dān 、3 shí 、4 yīn sì 、5 ○ dān 、6 zhú qì 、7 shí 、8 fàn yĕ 、9 yùn 、10 zhuǎn yĕ 、11 yán qí ruò gēng wéi bào nüè 、12 zé mín jiāng zhuǎn ér wàng jiù yú tā rén yǐ 、13 ○ zhaò zhī yuē 、14 zhēng fá zhī daò 、15 dāng shùn mín xīn 、16 mín xīn yuè 、17 zé tiān yì dé yǐ 、


章番号 11 章通し番号 18

通し番号 110 章内番号 1 章通し番号 18 識別番号 2_11_1
1千里畏人、2指齊王也、
1 qiān lǐ wèi rén 、2 zhǐ qí wáng yĕ 、

通し番号 111 章内番号 2 章通し番号 18 識別番号 2_11_2
1霓、2五稽反、3徯、4胡禮反、5○兩引書、6皆商書仲虺之誥文也、7與今書文亦小異、8一征、9初征也、10天下信之、11信其志在救民、12不爲暴也、13奚爲後我、14言湯何爲不先來征我之國也、15霓、16虹也、17雲合則雨、18虹見則止、19變、20動也、21徯、22待也、23后、24君也、25蘇、26復生也、27他國之民、28皆以湯爲我君、29而待其來、30使己得蘇息也、31此言湯之所以七十里而爲政於天下也、
1 ní 、2 wŭ qǐ fǎn 、3 xī 、4 hú lǐ fǎn 、5 ○ liǎng yǐn shū 、6 jiē shāng shū zhòng huī zhī gaò wén yĕ 、7 yŭ jīn shū wén yì xiaǒ yì 、8 yī zhēng 、9 chū zhēng yĕ 、10 tiān xià xìn zhī 、11 xìn qí zhì zaì jiù mín 、12 bù wéi bào yĕ 、13 xī wéi hòu wǒ 、14 yán tāng hé wéi bù xiān laí zhēng wǒ zhī guó yĕ 、15 ní 、16 hóng yĕ 、17 yún hé zé yŭ 、18 hóng jiàn zé zhǐ 、19 biàn 、20 dòng yĕ 、21 xī 、22 dài yĕ 、23 hòu 、24 jūn yĕ 、25 sū 、26 fù shēng yĕ 、27 tā guó zhī mín 、28 jiē yǐ tāng wéi wǒ jūn 、29 ér dài qí laí 、30 shǐ jǐ dé sū xī yĕ 、31 cǐ yán tāng zhī suǒ yǐ qī shí lǐ ér wéi zhèng yú tiān xià yĕ 、

通し番号 112 章内番号 3 章通し番号 18 識別番号 2_11_3
1累、2力追反、3○拯、4救也、5係累、6縶縛也、7重器、8寶器也、9畏、10忌也、11倍地、12幷燕而增一倍之地也、13齊之取燕、14若能如湯之征葛、15則燕人悅之、16而齊可爲政於天下矣、17今乃不行仁政而肆爲殘虐、18則無以慰燕民之望、19而服諸侯之心、20是以不免乎以千里而畏人也、
1 leǐ 、2 lì zhuī fǎn 、3 ○ zhĕng 、4 jiù yĕ 、5 xì leǐ 、6 zhí fù yĕ 、7 zhòng qì 、8 baǒ qì yĕ 、9 wèi 、10 jì yĕ 、11 bèi dì 、12 bìng yàn ér zēng yī bèi zhī dì yĕ 、13 qí zhī qŭ yàn 、14 ruò néng rú tāng zhī zhēng gé 、15 zé yàn rén yuè zhī 、16 ér qí kĕ wéi zhèng yú tiān xià yǐ 、17 jīn nǎi bù xíng rén zhèng ér sì wéi cán nüè 、18 zé wú yǐ wèi yàn mín zhī wàng 、19 ér fù zhū hoú zhī xīn 、20 shì yǐ bù miǎn hū yǐ qiān lǐ ér wèi rén yĕ 、

通し番号 113 章内番号 4 章通し番号 18 識別番号 2_11_4
1旄與耄同、2倪、3五稽反、4○反、5還也、6旄、7老人也、8倪、9小兒也、10謂所虜略之老小也、11猶、12尙也、13及止、14及其未發而止之也、15○范氏曰、16孟子事齊梁之君、17論道德、18則必稱堯舜、19論征伐、20則必稱湯武、21蓋治民不法堯舜、22則是爲暴、23行師不法湯武、24則是爲亂、25豈可謂吾君不能、26而舍所學以徇之哉、
1 maó yŭ maò tóng 、2 ní 、3 wŭ qǐ fǎn 、4 ○ fǎn 、5 huán yĕ 、6 maó 、7 laǒ rén yĕ 、8 ní 、9 xiaǒ ér yĕ 、10 wèi suǒ lǔ lüè zhī laǒ xiaǒ yĕ 、11 yóu 、12 shàng yĕ 、13 jí zhǐ 、14 jí qí wèi fā ér zhǐ zhī yĕ 、15 ○ fàn zhī yuē 、16 mèng zǐ shì qí liáng zhī jūn 、17 lùn daò dé 、18 zé bì chēng yaó shùn 、19 lùn zhēng fá 、20 zé bì chēng tāng wŭ 、21 gaì zhì mín bù fǎ yaó shùn 、22 zé shì wéi bào 、23 xíng shī bù fǎ tāng wŭ 、24 zé shì wéi luàn 、25 qǐ kĕ wèi wú jūn bù néng 、26 ér shě suǒ xué yǐ xùn zhī zāi 、


章番号 12 章通し番号 19

通し番号 114 章内番号 1 章通し番号 19 識別番号 2_12_1
1鬨、2胡弄反、3勝、4平聲、5長、6上聲、7下同、8○鬨、9鬭聲也、10穆公、11鄒君也、12不可勝誅、13言人衆不可盡誅也、14長上、15謂有司也、16民怨其上、17故疾視其死而不救也、
1 hōng 、2 hú nòng fǎn 、3 shèng 、4 píng shēng 、5 zhǎng 、6 shàng shēng 、7 xià tóng 、8 ○ hōng 、9 dòu shēng yĕ 、10 mù gōng 、11 zoū jūn yĕ 、12 bù kĕ shèng zhū 、13 yán rén zhòng bù kĕ jìn zhū yĕ 、14 zhǎng shàng 、15 wèi yoǔ sī yĕ 、16 mín yuàn qí shàng 、17 gù jí shì qí sǐ ér bù jiù yĕ 、

通し番号 115 章内番号 2 章通し番号 19 識別番号 2_12_2
1幾、2上聲、3夫、4音扶、5○轉、6飢餓輾轉而死也、7充、8滿也、9上、10謂君及有司也、11尤、12過也、
1 jǐ 、2 shàng shēng 、3 fū 、4 yīn fú 、5 ○ zhuǎn 、6 jī è zhǎn zhuǎn ér sǐ yĕ 、7 chōng 、8 mǎn yĕ 、9 shàng 、10 wèi jūn jí yoǔ sī yĕ 、11 yóu 、12 guò yĕ 、

通し番号 116 章内番号 3 章通し番号 19 識別番号 2_12_3
1君不仁而求富、2是以有司知重斂、3而不知恤民、4故君行仁政、5則有司皆愛其民、6而民亦愛之矣、7○范氏曰、8書曰、9民惟邦本、10本固邦寧、11有倉廩府庫、12所以爲民也、13豐年則斂之、14凶年則散之、15恤其飢寒、16救其疾苦、17是以民親愛其上、18有危難則赴救之、19如子弟之衛父兄、20手足之捍頭目也、21穆公不能反己、22猶欲歸罪於民、23豈不誤哉、
1 jūn bù rén ér qiú fù 、2 shì yǐ yoǔ sī zhī zhòng liǎn 、3 ér bù zhī xù mín 、4 gù jūn xíng rén zhèng 、5 zé yoǔ sī jiē ài qí mín 、6 ér mín yì ài zhī yǐ 、7 ○ fàn zhī yuē 、8 shū yuē 、9 mín wéi bāng bĕn 、10 bĕn gù bāng nìng 、11 yoǔ cāng lǐn fǔ kù 、12 suǒ yǐ wèi mín yĕ 、13 fēng nián zé liǎn zhī 、14 xiōng nián zé sǎn zhī 、15 xù qí jī hán 、16 jiù qí jí kǔ 、17 shì yǐ mín qìng ài qí shàng 、18 yoǔ weī nán zé fù jiù zhī 、19 rú zǐ dì zhī wèi fǔ xiōng 、20 shoǔ zú zhī hàn toú mù yĕ 、21 mù gōng bù néng fǎn jǐ 、22 yóu yù guī zuì yú mín 、23 qǐ bù wù zāi 、


章番号 13 章通し番号 20

通し番号 117 章内番号 1 章通し番号 20 識別番号 2_13_1
1閒、2去聲、3○滕、4國名、
1 jiàn 、2 qù shēng 、3 ○ téng 、4 guó míng 、

通し番号 118 章内番号 2 章通し番号 20 識別番号 2_13_2
1無已、2見前篇、3一、4謂一說也、5效、6猶致也、7國君死社稷、8故致死以守國、9至於民亦爲之死守而不去、10則非有以深得其心者、11不能也、12○此章言有國者當守義而愛民、13不可僥倖而苟免、
1 wú yǐ 、2 jiàn qián piān 、3 yī 、4 wèi yī shuō yĕ 、5 xiào 、6 yóu zhì yĕ 、7 guó jūn sǐ shè jì 、8 gù zhì sǐ yǐ shoǔ guó 、9 zhì yú mín yì wèi zhī sǐ shoǔ ér bù qù 、10 zé feī yoǔ yǐ shēn dé qí xīn zhě 、11 bù néng yĕ 、12 ○ cǐ zhāng yán yoǔ guó zhě dāng shoǔ yì ér ài mín 、13 bù kĕ jiǎo xìng ér goǔ miǎn 、


章番号 14 章通し番号 21

通し番号 119 章内番号 1 章通し番号 21 識別番号 2_14_1
1薛、2國名、3近滕、4齊取其地而城之、5故文公以其偪己而恐也、
1 xuē 、2 guó míng 、3 jìn téng 、4 qí qŭ qí dì ér chéng zhī 、5 gù wén gōng yǐ qí bī jǐ ér kŏng yĕ 、

通し番号 120 章内番号 2 章通し番号 21 識別番号 2_14_2
1邠、2與豳同、3○邠、4地名、5言大王非以岐下爲善、6擇取而居之也、7詳見下章、
1 bīn 、2 yŭ bīn tóng 、3 ○ bīn 、4 dì míng 、5 yán dà wáng feī yǐ qí xià wéi shàn 、6 zé qŭ ér jū zhī yĕ 、7 xiáng jiàn xià zhāng 、

通し番号 121 章内番号 3 章通し番号 21 識別番号 2_14_3
1夫、2音扶、3彊、4上聲、5○創、6造、7統、8緒也、9言能爲善、10則如大王雖失其地、11而其後世遂有天下、12乃天理也、13然君子造基業於前、14而垂統緒於後、15但能不失其正、16令後世可繼續而行耳、17若夫成功、18則豈可必乎、19彼、20齊也、21君之力旣無如之何、22則但彊於爲善、23使其可繼、24而俟命於天耳、25○此章言、26人君但當竭力於其所當爲、27不可徼幸於其所難必、
1 fū 、2 yīn fú 、3 qiǎng 、4 shàng shēng 、5 ○ chuàng 、6 zào 、7 tŏng 、8 xù yĕ 、9 yán néng wéi shàn 、10 zé rú dà wáng suī shī qí dì 、11 ér qí hòu shì suì yoǔ tiān xià 、12 nǎi tiān lǐ yĕ 、13 rán jūn zǐ zào jī yè yú qián 、14 ér chuí tŏng xù yú hòu 、15 dàn néng bù shī qí zhèng 、16 lìng hòu shì kĕ jì xù ér xíng ĕr 、17 ruò fū chéng gōng 、18 zé qǐ kĕ bì hū 、19 bǐ 、20 qí yĕ 、21 jūn zhī lì jì wú rú zhī hé 、22 zé dàn qiǎng yú wéi shàn 、23 shǐ qí kĕ jì 、24 ér sì mìng yú tiān ĕr 、25 ○ cǐ zhāng yán 、26 rén jūn dàn dāng jié lì yú qí suǒ dāng wéi 、27 bù kĕ jiaò xìng yú qí suǒ nán bì 、


章番号 15 章通し番号 22

通し番号 122 章内番号 1 章通し番号 22 識別番号 2_15_1
1屬、2音燭、3○皮、4謂虎豹麋鹿之皮也、5幣、6帛也、7屬、8會集也、9土地本生物以養人、10今爭地而殺人、11是以其所以養人者害人也、12邑、13作邑也、14歸市、15人衆而爭先也、
1 shǔ 、2 yīn zhú 、3 ○ pí 、4 wèi hǔ bào mí lù zhī pí yĕ 、5 bì 、6 bó yĕ 、7 shǔ 、8 huì jí yĕ 、9 tǔ dì bĕn shēng wù yǐ yǎng rén 、10 jīn zhēng dì ér shā rén 、11 shì yǐ qí suǒ yǐ yǎng rén zhě hài rén yĕ 、12 yì 、13 zuò yì yĕ 、14 guī shì 、15 rén zhòng ér zhēng xiān yĕ 、

通し番号 123 章内番号 2 章通し番号 22 識別番号 2_15_2
1又言、2或謂、3土地乃先人所受而世守之者、4非己所能專、5但當致死守之、6不可舍去、7此國君死社稷之常法、8傳所謂國滅君死之正也、9正謂此也、
1 yoù yán 、2 huò wèi 、3 tǔ dì nǎi xiān rén suǒ shòu ér shì shoǔ zhī zhě 、4 feī jǐ suǒ néng zhuān 、5 dàn dāng zhì sǐ shoǔ zhī 、6 bù kĕ shě qù 、7 cǐ guó jūn sǐ shè jì zhī cháng fǎ 、8 chuán suǒ wèi guó miè jūn sǐ zhī zhèng yĕ 、9 zhèng wèi cǐ yĕ 、

通し番号 124 章内番号 3 章通し番号 22 識別番号 2_15_3
1能如大王則避之、2不能則謹守常法、3蓋遷國以圖存者、4權也、5守正而俟死者、6義也、7審己量力、8擇而處之可也、9○楊氏曰、10孟子之於文公、11始告之以效死而已、12禮之正也、13至其甚恐、14則以大王之事告之、15非得已也、16然無大王之德而去、17則民或不從而遂至於亡、18則又不若效死之爲愈、19故又請擇於斯二者、20又曰、21孟子所論、22自世俗觀之、23則可謂無謀矣、24然理之可爲者、25不過如此、26舍此則必爲儀秦之爲矣、27凡事求可、28功求成、29取必於智謀之末而不循天理之正者、30非聖賢之道也、
1 néng rú dà wáng zé bì zhī 、2 bù néng zé jǐn shoǔ cháng fǎ 、3 gaì qiān guó yǐ tú cún zhě 、4 quán yĕ 、5 shoǔ zhèng ér sì sǐ zhě 、6 yì yĕ 、7 shĕn jǐ liáng lì 、8 zé ér chǔ zhī kĕ yĕ 、9 ○ yáng zhī yuē 、10 mèng zǐ zhī yú wén gōng 、11 shǐ gaò zhī yǐ xiào sǐ ér yǐ 、12 lǐ zhī zhèng yĕ 、13 zhì qí shèn kŏng 、14 zé yǐ dà wáng zhī shì gaò zhī 、15 feī dé yǐ yĕ 、16 rán wú dà wáng zhī dé ér qù 、17 zé mín huò bù cóng ér suì zhì yú wáng 、18 zé yoù bù ruò xiào sǐ zhī wéi yù 、19 gù yoù qǐng zé yú sī èr zhě 、20 yoù yuē 、21 mèng zǐ suǒ lùn 、22 zì shì sú guàn zhī 、23 zé kĕ wèi wú moú yǐ 、24 rán lǐ zhī kĕ wéi zhě 、25 bù guò rú cǐ 、26 shě cǐ zé bì wéi yí qín zhī wéi yǐ 、27 fán shì qiú kĕ 、28 gōng qiú chéng 、29 qŭ bì yú zhì moú zhī mò ér bù xún tiān lǐ zhī zhèng zhě 、30 feī shèng xián zhī daò yĕ 、


章番号 16 章通し番号 23

通し番号 125 章内番号 1 章通し番号 23 識別番号 2_16_1
1乘、2去聲、3○乘輿、4君車也、5駕、6駕馬也、7孟子前喪父、8後喪母、9踰、10過也、11言其厚母薄父也、12諾、13應辭也、
1 shèng 、2 qù shēng 、3 ○ shèng yú 、4 jūn chē yĕ 、5 jià 、6 jià mǎ yĕ 、7 mèng zǐ qián sàng fǔ 、8 hòu sàng mǔ 、9 yú 、10 guò yĕ 、11 yán qí hòu mǔ bó fǔ yĕ 、12 nuò 、13 yīng cí yĕ 、

通し番号 126 章内番号 2 章通し番号 23 識別番号 2_16_2
1入見之見、2音現、3與、4平聲、5○樂正子、6孟子弟子也、7仕於魯、8三鼎、9士祭禮、10五鼎、11大夫祭禮、
1 rù jiàn zhī jiàn 、2 yīn xiàn 、3 yú 、4 píng shēng 、5 ○ lè zhèng zǐ 、6 mèng zǐ dì zǐ yĕ 、7 shì yú lǔ 、8 sān dǐng 、9 shì jì lǐ 、10 wŭ dǐng 、11 dà fū jì lǐ 、

通し番号 127 章内番号 3 章通し番号 23 識別番号 2_16_3
1爲、2去聲、3沮、4慈呂反、5尼、6女乙反、7焉、8於虔反、9○克、10樂正子名、11沮、12尼、13皆止之之意也、14言人之行、15必有人使之者、16其止、17必有人尼之者、18然其所以行、19所以止、20則固有天命、21而非此人所能使、22亦非此人所能尼也、23然則我之不遇、24豈臧倉之所能爲哉、25○此章言、26聖賢之出處、27關時運之盛衰、28乃天命之所爲、29非人力之可及、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 jù 、4 cí lǚ fǎn 、5 ní 、6 nǚ yǐ fǎn 、7 yān 、8 yú qián fǎn 、9 ○ kè 、10 lè zhèng zǐ míng 、11 jù 、12 ní 、13 jiē zhǐ zhī zhī yì yĕ 、14 yán rén zhī xíng 、15 bì yoǔ rén shǐ zhī zhě 、16 qí zhǐ 、17 bì yoǔ rén ní zhī zhě 、18 rán qí suǒ yǐ xíng 、19 suǒ yǐ zhǐ 、20 zé gù yoǔ tiān mìng 、21 ér feī cǐ rén suǒ néng shǐ 、22 yì feī cǐ rén suǒ néng ní yĕ 、23 rán zé wǒ zhī bù yù 、24 qǐ zāng cāng zhī suǒ néng wéi zāi 、25 ○ cǐ zhāng yán 、26 shèng xián zhī chū chǔ 、27 guān shí yùn zhī chéng shuaī 、28 nǎi tiān mìng zhī suǒ wéi 、29 feī rén lì zhī kĕ jí 、


3 公孫丑章句上 gōng sūn choǔ zhāng jù shàng

章番号 1 章通し番号 24

通し番号 128 章内番号 1 章通し番号 24 識別番号 3_1_1
1復、2扶又反、3○公孫丑、4孟子弟子、5齊人也、6當路、7居要地也、8管仲、9齊大夫、10名夷吾、11相桓公、12霸諸侯、13許、14猶期也、15孟子未嘗得政、16丑蓋設辭以問也、
1 fù 、2 fú yoù fǎn 、3 ○ gōng sūn choǔ 、4 mèng zǐ dì zǐ 、5 qí rén yĕ 、6 dāng lù 、7 jū yaò dì yĕ 、8 guǎn zhòng 、9 qí dà fū 、10 míng yí wú 、11 xiàng huán gōng 、12 bà zhū hoú 、13 xǔ 、14 yóu qī yĕ 、15 mèng zǐ wèi cháng dé zhèng 、16 choǔ gaì shè cí yǐ wèn yĕ 、

通し番号 129 章内番号 2 章通し番号 24 識別番号 3_1_2
1齊人但知其國有二子而已、2不復知有聖賢之事、
1 qí rén dàn zhī qí guó yoǔ èr zǐ ér yǐ 、2 bù fù zhī yoǔ shèng xián zhī shì 、

通し番号 130 章内番号 3 章通し番号 24 識別番号 3_1_3
1蹵、2子六反、3艴、4音拂、5又音勃、6曾、7並音增、8○孟子引曾西與或人問答如此、9曾西、10曾子之孫、11蹵、12不安貌、13先子、14曾子也、15艴、16怒色也、17曾之言則也、18烈、19猶光也、20桓公獨任管仲四十餘年、21是專且久也、22管仲不知王道而行霸術、23故言功烈之卑也、24楊氏曰、25孔子言子路之才曰、26千乘之國、27可使治其賦也、28使其見於施爲、29如是而已、30其於九合諸侯、31一匡天下、32固有所不逮也、33然則曾西推尊子路如此、34而羞比管仲者何哉、35譬之御者、36子路則範我馳驅而不獲者也、37管仲之功、38詭遇而獲禽耳、39曾西、40仲尼之徒也、41故不道管仲之事、
1 zú 、2 zǐ liù fǎn 、3 fú 、4 yīn fú 、5 yoù yīn bó 、6 céng 、7 bīng yīn zēng 、8 ○ mèng zǐ yǐn céng xī yŭ huò rén wèn dá rú cǐ 、9 céng xī 、10 céng zǐ zhī sūn 、11 zú 、12 bù ān maò 、13 xiān zǐ 、14 céng zǐ yĕ 、15 fú 、16 nù sè yĕ 、17 céng zhī yán zé yĕ 、18 liè 、19 yóu guāng yĕ 、20 huán gōng dú rèn guǎn zhòng sì shí yú nián 、21 shì zhuān qiĕ jiŭ yĕ 、22 guǎn zhòng bù zhī wàng daò ér xíng bà shù 、23 gù yán gōng liè zhī beī yĕ 、24 yáng zhī yuē 、25 kŏng zǐ yán zǐ lù zhī caí yuē 、26 qiān shèng zhī guó 、27 kĕ shǐ zhì qí fù yĕ 、28 shǐ qí jiàn yú shī wéi 、29 rú shì ér yǐ 、30 qí yú jiŭ hé zhū hoú 、31 yī kuāng tiān xià 、32 gù yoǔ suǒ bù dài yĕ 、33 rán zé céng xī tuī zūn zǐ lù rú cǐ 、34 ér xiū bǐ guǎn zhòng zhě hé zāi 、35 pì zhī yù zhě 、36 zǐ lù zé fàn wǒ chí dàn ér bù huò zhě yĕ 、37 guǎn zhòng zhī gōng 、38 guǐ yù ér huò qín ĕr 、39 céng xī 、40 zhòng ní zhī tú yĕ 、41 gù bù daò guǎn zhòng zhī shì 、

通し番号 131 章内番号 4 章通し番号 24 識別番号 3_1_4
1子爲之爲、2去聲、3○曰、4孟子言也、5願、6望也、
1 zǐ wèi zhī wèi 、2 qù shēng 、3 ○ yuē 、4 mèng zǐ yán yĕ 、5 yuàn 、6 wàng yĕ 、

通し番号 132 章内番号 5 章通し番号 24 識別番号 3_1_5
1與、2平聲、3顯、4顯名也、
1 yú 、2 píng shēng 、3 taò 、4 taò míng yĕ 、

通し番号 133 章内番号 6 章通し番号 24 識別番号 3_1_6
1王、2去聲、3由、4猶通、5○反手、6言易也、
1 wàng 、2 qù shēng 、3 yóu 、4 yóu tōng 、5 ○ fǎn shoǔ 、6 yán yì yĕ 、

通し番号 134 章内番号 7 章通し番号 24 識別番号 3_1_7
1易、2去聲、3下同、4與、5平聲、6○滋、7益也、8文王九十七而崩、9言百年、10舉成數也、11文王三分天下、12纔有其二、13武王克商、14乃有天下、15周公相成王、16制禮作樂、17然後敎化大行、
1 yì 、2 qù shēng 、3 xià tóng 、4 yú 、5 píng shēng 、6 ○ zī 、7 yì yĕ 、8 wén wáng jiŭ shí qī ér bēng 、9 yán bǎi nián 、10 jŭ chéng shù yĕ 、11 wén wáng sān fēn tiān xià 、12 caí yoǔ qí èr 、13 wŭ wáng kè shāng 、14 nǎi yoǔ tiān xià 、15 zhoū gōng xiàng chéng wáng 、16 zhì lǐ zuò yuè 、17 rán hòu jiaò huà dà xíng 、

通し番号 135 章内番号 8 章通し番号 24 識別番号 3_1_8
1朝、2音潮、3鬲、4音隔、5又音歴、6輔相之相、7去聲、8猶方之猶、9與由通、10○當、11猶敵也、12商自成湯至於武丁、13中閒太甲、14太戊、15祖乙、16盤庚皆賢聖之君、17作、18起也、19自武丁至紂凡九世、20故家、21舊臣之家也、
1 zhāo 、2 yīn cháo 、3 lì 、4 yīn gé 、5 yoù yīn lì 、6 fǔ xiàng zhī xiàng 、7 qù shēng 、8 yóu fāng zhī yóu 、9 yŭ yóu tōng 、10 ○ dāng 、11 yóu dí yĕ 、12 shāng zì chéng tāng zhì yú wŭ dīng 、13 zhōng jiān tài jiǎ 、14 tài wù 、15 zǔ yǐ 、16 pán gēng jiē xián shèng zhī jūn 、17 zuò 、18 qǐ yĕ 、19 zì wŭ dīng zhì zhòu fán jiŭ shì 、20 gù jiā 、21 jiù chén zhī jiā yĕ 、

通し番号 136 章内番号 9 章通し番号 24 識別番号 3_1_9
1鎡、2音茲、3○鎡基、4田器也、5時、6謂耕種之時、
1 zhī 、2 yīn zhì 、3 zī 、4 yīn zī 、5 ○ zī jī 、6 tián qì yĕ 、7 shí 、8 wèi gēng chóng zhī shí 、

通し番号 137 章内番号 10 章通し番号 24 識別番号 3_1_10
1辟、2與闢同、3○此言其勢之易也、4三代盛時、5王畿不過千里、6今齊已有之、7異於文王之百里、8又雞犬之聲相聞、9自國都以至於四境、10言民居稠密也、
1 pì 、2 yŭ pì tóng 、3 ○ cǐ yán qí shì zhī yì yĕ 、4 sān dài chéng shí 、5 wáng jī bù guò qiān lǐ 、6 jīn qí yǐ yoǔ zhī 、7 yì yú wén wáng zhī bǎi lǐ 、8 yoù jī quǎn zhī shēng xiàng wén 、9 zì guó doū yǐ zhì yú sì jìng 、10 yán mín jū choú mì yĕ 、

通し番号 138 章内番号 11 章通し番号 24 識別番号 3_1_11
1此言其時之易也、2自文武至此七百餘年、3異於商之賢聖繼作、4民苦虐政之甚、5異於紂之猶有善政、6易爲飮食、7言飢渴之甚、8不待甘美也、
1 cǐ yán qí shí zhī yì yĕ 、2 zì wén wŭ zhì cǐ qī bǎi yú nián 、3 yì yú shāng zhī xián shèng jì zuò 、4 mín kǔ nüè zhèng zhī shèn 、5 yì yú zhòu zhī yóu yoǔ shàn zhèng 、6 yì wéi yǐn shí 、7 yán jī kĕ zhī shèn 、8 bù dài gān mĕi yĕ 、

通し番号 139 章内番号 12 章通し番号 24 識別番号 3_1_12
1郵、2音尤、3○置、4驛也、5郵、6馹也、7所以傳命也、8孟子引孔子之言如此、
1 yóu 、2 yīn yóu 、3 ○ zhì 、4 yì yĕ 、5 yóu 、6 rì yĕ 、7 suǒ yǐ chuán mìng yĕ 、8 mèng zǐ yǐn kŏng zǐ zhī yán rú cǐ 、

通し番号 140 章内番号 13 章通し番号 24 識別番号 3_1_13
1乘、2去聲、3○倒懸、4喩困苦也、5所施之事、6半於古人、7而功倍於古人、8由時勢易而德行速也、
1 shèng 、2 qù shēng 、3 ○ daò xuán 、4 yù kùn kǔ yĕ 、5 suǒ shī zhī shì 、6 bàn yú gŭ rén 、7 ér gōng bèi yú gŭ rén 、8 yóu shí shì yì ér dé xíng sù yĕ 、


章番号 2 章通し番号 25

通し番号 141 章内番号 1 章通し番号 25 識別番号 3_2_1
1相、2去聲、3○此承上章、4又設問、5孟子若得位而行道、6則雖由此而成霸王之業、7亦不足怪、8任大責重如此、9亦有所恐懼疑惑而動其心乎、10四十強仕、11君子道明德立之時、12孔子四十而不惑、13亦不動心之謂、
1 xiàng 、2 qù shēng 、3 ○ cǐ chéng shàng zhāng 、4 yoù shè wèn 、5 mèng zǐ ruò dé wèi ér xíng daò 、6 zé suī yóu cǐ ér chéng bà wàng zhī yè 、7 yì bù zú guaì 、8 rèn dà zé zhòng rú cǐ 、9 yì yoǔ suǒ kŏng jù yí huò ér dòng qí xīn hū 、10 sì shí qiáng shì 、11 jūn zǐ daò míng dé lì zhī shí 、12 kŏng zǐ sì shí ér bù huò 、13 yì bù dòng xīn zhī wèi 、

通し番号 142 章内番号 2 章通し番号 25 識別番号 3_2_2
1賁、2音奔、3○孟賁、4勇士、5告子、6名不害、7孟賁血氣之勇、8丑蓋借之以贊孟子不動心之難、9孟子言告子未爲知道、10乃能先我不動心、11則此亦未足爲難也、
1 bì 、2 yīn bèn 、3 ○ mèng bì 、4 yŏng shì 、5 gaò zǐ 、6 míng bù hài 、7 mèng bì xuè qì zhī yŏng 、8 choǔ gaì jiè zhī yǐ zàn mèng zǐ bù dòng xīn zhī nán 、9 mèng zǐ yán gaò zǐ wèi wéi zhī daò 、10 nǎi néng xiān wǒ bù dòng xīn 、11 zé cǐ yì wèi zú wéi nán yĕ 、

通し番号 143 章内番号 3 章通し番号 25 識別番号 3_2_3
1程子曰、2心有主、3則能不動矣、
1 chéng zǐ yuē 、2 xīn yoǔ zhǔ 、3 zé néng bù dòng yǐ 、

通し番号 144 章内番号 4 章通し番号 25 識別番号 3_2_4
1黝、2伊糾反、3撓、4奴效反、5朝、6音潮、7乘、8去聲、9○北宮姓、10黝名、11膚撓、12肌膚被刺而撓屈也、13目逃、14目被刺而轉睛逃避也、15挫、16猶辱也、17褐、18毛布、19寬博、20寬大之衣、21賤者之服也、22不受者、23不受其挫也、24刺、25殺也、26嚴、27畏憚也、28言無可畏憚之諸侯也、29黝蓋刺客之流、30以必勝爲主、31而不動心者也、
1 yoǔ 、2 yī jiū fǎn 、3 nǎo 、4 nú xiào fǎn 、5 zhāo 、6 yīn cháo 、7 shèng 、8 qù shēng 、9 ○ beǐ gōng xìng 、10 yoǔ míng 、11 fū nǎo 、12 jī fū bèi cì ér nǎo qū yĕ 、13 mù taó 、14 mù bèi cì ér zhuǎn jīng taó bì yĕ 、15 cuò 、16 yóu rŭ yĕ 、17 hè 、18 maó bù 、19 kuān bó 、20 kuān dà zhī yī 、21 jiàn zhě zhī fù yĕ 、22 bù shòu zhě 、23 bù shòu qí cuò yĕ 、24 cì 、25 shā yĕ 、26 yán 、27 wèi dàn yĕ 、28 yán wú kĕ wèi dàn zhī zhū hoú yĕ 、29 yoǔ gaì cì kè zhī liú 、30 yǐ bì shèng wéi zhǔ 、31 ér bù dòng xīn zhě yĕ 、

通し番号 145 章内番号 5 章通し番号 25 識別番号 3_2_5
1舍、2去聲、3下同、4○孟、5姓、6施、7發語聲、8舍、9名也、10會、11合戰也、12舍自言其戰雖不勝、13亦無所懼、14若量敵慮勝而後進戰、15則是無勇而畏三軍矣、16舍蓋力戰之士、17以無懼爲主、18而不動心者也、
1 shè 、2 qù shēng 、3 xià tóng 、4 ○ mèng 、5 xìng 、6 shī 、7 fā yŭ shēng 、8 shè 、9 míng yĕ 、10 huì 、11 hé zhàn yĕ 、12 shè zì yán qí zhàn suī bù shèng 、13 yì wú suǒ jù 、14 ruò liáng dí lǜ shèng ér hòu jìn zhàn 、15 zé shì wú yŏng ér wèi sān jūn yǐ 、16 shè gaì lì zhàn zhī shì 、17 yǐ wú jù wéi zhǔ 、18 ér bù dòng xīn zhě yĕ 、

通し番号 146 章内番号 6 章通し番号 25 識別番号 3_2_6
1夫、2音扶、3○黝務敵人、4舍專守己、5子夏篤信聖人、6曾子反求諸己、7故二子之與曾子、8子夏、9雖非等倫、10然論其氣象、11則各有所似、12賢、13猶勝也、14約、15要也、16言論二子之勇、17則未知誰勝、18論其所守、19則舍比於黝、20爲得其要也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ yoǔ wù dí rén 、4 shè zhuān shoǔ jǐ 、5 zǐ xià dǔ xìn shèng rén 、6 céng zǐ fǎn qiú zhū jǐ 、7 gù èr zǐ zhī yŭ céng zǐ 、8 zǐ xià 、9 suī feī dĕng lún 、10 rán lùn qí qì xiàng 、11 zé gě yoǔ suǒ sì 、12 xián 、13 yóu shèng yĕ 、14 yuē 、15 yaò yĕ 、16 yán lùn èr zǐ zhī yŏng 、17 zé wèi zhī shéi shèng 、18 lùn qí suǒ shoǔ 、19 zé shè bǐ yú yoǔ 、20 wéi dé qí yaò yĕ 、

通し番号 147 章内番号 7 章通し番号 25 識別番号 3_2_7
1好、2去聲、3惴、4之瑞反、5○此言曾子之勇也、6子襄、7曾子弟子也、8夫子、9孔子也、10縮、11直也、12檀弓曰、13古者冠縮縫、14今也衡縫、15又曰、16棺束縮二衡三、17惴、18恐懼之也、19往、20往而敵之也、
1 haò 、2 qù shēng 、3 zhuì 、4 zhī ruì fǎn 、5 ○ cǐ yán céng zǐ zhī yŏng yĕ 、6 zǐ xiāng 、7 céng zǐ dì zǐ yĕ 、8 fū zǐ 、9 kŏng zǐ yĕ 、10 suō 、11 zhí yĕ 、12 tán gōng yuē 、13 gŭ zhě guàn suō fèng 、14 jīn yĕ héng fèng 、15 yoù yuē 、16 guān shù suō èr héng sān 、17 zhuì 、18 kŏng jù zhī yĕ 、19 wǎng 、20 wǎng ér dí zhī yĕ 、

通し番号 148 章内番号 8 章通し番号 25 識別番号 3_2_8
1言孟施舍雖似曾子、2然其所守乃一身之氣、3又不如曾子之反身循理、4所守尤得其要也、5孟子之不動心、6其原蓋出於此、7下文詳之、
1 yán mèng shī shè suī sì céng zǐ 、2 rán qí suǒ shoǔ nǎi yī shēn zhī qì 、3 yoù bù rú céng zǐ zhī fǎn shēn xún lǐ 、4 suǒ shoǔ yóu dé qí yaò yĕ 、5 mèng zǐ zhī bù dòng xīn 、6 qí yuán gaì chū yú cǐ 、7 xià wén xiáng zhī 、

通し番号 149 章内番号 9 章通し番号 25 識別番号 3_2_9
1聞與之與、2平聲、3夫志之夫、4音扶、5○此一節、6公孫丑之問、7孟子誦告子之言、8又斷以己意而告之也、9告子謂、10於言有所不達、11則當舍置其言、12而不必反求其理於心、13於心有所不安、14則當力制其心、15而不必更求其助於氣、16此所以固守其心而不動之速也、17孟子旣誦其言而斷之曰、18彼謂不得於心而勿求諸氣者、19急於本而緩其末、20猶之可也、21謂不得於言而不求諸心、22則旣失於外、23而遂遺其内、24其不可也必矣、25然凡曰可者、26亦僅可而有所未盡之辭耳、27若論其極、28則志固心之所之、29而爲氣之將帥、30然氣亦人之所以充滿於身、31而爲志之卒徒者也、32故志固爲至極、33而氣卽次之、34人固當敬守其志、35然亦不可不致養其氣、36蓋其内外本末、37交相培養、38此則孟子之心、39所以未嘗必其不動、40而自然不動之大略也、
1 wén yú zhī yú 、2 píng shēng 、3 fū zhì zhī fū 、4 yīn fú 、5 ○ cǐ yī jié 、6 gōng sūn choǔ zhī wèn 、7 mèng zǐ sòng gaò zǐ zhī yán 、8 yoù duàn yǐ jǐ yì ér gaò zhī yĕ 、9 gaò zǐ wèi 、10 yú yán yoǔ suǒ bù dá 、11 zé dāng shě zhì qí yán 、12 ér bù bì fǎn qiú qí lǐ yú xīn 、13 yú xīn yoǔ suǒ bù ān 、14 zé dāng lì zhì qí xīn 、15 ér bù bì gēng qiú qí zhù yú qì 、16 cǐ suǒ yǐ gù shoǔ qí xīn ér bù dòng zhī sù yĕ 、17 mèng zǐ jì sòng qí yán ér duàn zhī yuē 、18 bǐ wèi bù dé yú xīn ér wù qiú zhū qì zhě 、19 jí yú bĕn ér huǎn qí mò 、20 yóu zhī kĕ yĕ 、21 wèi bù dé yú yán ér bù qiú zhū xīn 、22 zé jì shī yú waì 、23 ér suì yí qí neì 、24 qí bù kĕ yĕ bì yǐ 、25 rán fán yuē kĕ zhě 、26 yì jìn kĕ ér yoǔ suǒ wèi jìn zhī cí ĕr 、27 ruò lùn qí jí 、28 zé zhì gù xīn zhī suǒ zhī 、29 ér wéi qì zhī jiāng shuaì 、30 rán qì yì rén zhī suǒ yǐ chōng mǎn yú shēn 、31 ér wéi zhì zhī zú tú zhě yĕ 、32 gù zhì gù wéi zhì jí 、33 ér qì jí cì zhī 、34 rén gù dāng jìng shoǔ qí zhì 、35 rán yì bù kĕ bù zhì yǎng qí qì 、36 gaì qí neì waì bĕn mò 、37 jiāo xiàng péi yǎng 、38 cǐ zé mèng zǐ zhī xīn 、39 suǒ yǐ wèi cháng bì qí bù dòng 、40 ér zì rán bù dòng zhī dà lüè yĕ 、

通し番号 150 章内番号 10 章通し番号 25 識別番号 3_2_10
1夫、2音扶、3○公孫丑見孟子言志至而氣次、4故問、5如此則專持其志可矣、6又言無暴其氣何也、7壹、8專一也、9蹶、10顚躓也、11趨、12走也、13孟子言、14志之所向專一、15則氣固從之、16然氣之所在專一、17則志亦反爲之動、18如人顚躓趨走、19則氣專在是而反動其心焉、20所以旣持其志、21而又必無暴其氣也、22程子曰、23志動氣者什九、24氣動志者什一、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ gōng sūn choǔ jiàn mèng zǐ yán zhì zhì ér qì cì 、4 gù wèn 、5 rú cǐ zé zhuān chí qí zhì kĕ yǐ 、6 yoù yán wú bào qí qì hé yĕ 、7 yī 、8 zhuān yī yĕ 、9 jué 、10 diān zhì yĕ 、11 qū 、12 zoǔ yĕ 、13 mèng zǐ yán 、14 zhì zhī suǒ xiàng zhuān yī 、15 zé qì gù cóng zhī 、16 rán qì zhī suǒ zaì zhuān yī 、17 zé zhì yì fǎn wèi zhī dòng 、18 rú rén diān zhì qū zoǔ 、19 zé qì zhuān zaì shì ér fǎn dòng qí xīn yān 、20 suǒ yǐ jì chí qí zhì 、21 ér yoù bì wú bào qí qì yĕ 、22 chéng zǐ yuē 、23 zhì dòng qì zhě shén jiŭ 、24 qì dòng zhì zhě shén yī 、

通し番号 151 章内番号 11 章通し番号 25 識別番号 3_2_11
1惡、2平聲、3○公孫丑復問、4孟子之不動心、5所以異於告子如此者、6有何所長而能然、7而孟子又詳告之以其故也、8知言者、9盡心知性、10於凡天下之言、11無不有以究極其理、12而識其是非得失之所以然也、13浩然、14盛大流行之貌、15氣、16卽所謂體之充者、17本自浩然、18失養故餒、19惟孟子爲善養之以復其初也、20蓋惟知言、21則有以明夫道義、22而於天下之事無所疑、23養氣、24則有以配夫道義、25而於天下之事無所懼、26此其所以當大任而不動心也、27告子之學、28與此正相反、29其不動心、30殆亦冥然無覺、31悍然不顧而已爾、
1 wū 、2 píng shēng 、3 ○ gōng sūn choǔ fù wèn 、4 mèng zǐ zhī bù dòng xīn 、5 suǒ yǐ yì yú gaò zǐ rú cǐ zhě 、6 yoǔ hé suǒ zhǎng ér néng rán 、7 ér mèng zǐ yoù xiáng gaò zhī yǐ qí gù yĕ 、8 zhī yán zhě 、9 jìn xīn zhī xìng 、10 yú fán tiān xià zhī yán 、11 wú bù yoǔ yǐ jiū jí qí lǐ 、12 ér shí qí shì feī dé shī zhī suǒ yǐ rán yĕ 、13 haò rán 、14 chéng dà liú xíng zhī maò 、15 qì 、16 jí suǒ wèi tǐ zhī chōng zhě 、17 bĕn zì haò rán 、18 shī yǎng gù nĕi 、19 wéi mèng zǐ wéi shàn yǎng zhī yǐ fù qí chū yĕ 、20 gaì wéi zhī yán 、21 zé yoǔ yǐ míng fū daò yì 、22 ér yú tiān xià zhī shì wú suǒ yí 、23 yǎng qì 、24 zé yoǔ yǐ pèi fū daò yì 、25 ér yú tiān xià zhī shì wú suǒ jù 、26 cǐ qí suǒ yǐ dāng dà rèn ér bù dòng xīn yĕ 、27 gaò zǐ zhī xué 、28 yŭ cǐ zhèng xiàng fǎn 、29 qí bù dòng xīn 、30 dài yì míng rán wú jué 、31 hàn rán bù gù ér yǐ ĕr 、

通し番号 152 章内番号 12 章通し番号 25 識別番号 3_2_12
1孟子先言知言、2而丑先問養氣者、3承上文方論志氣而言也、4難言者、5蓋其心所獨得、6而無形聲之驗、7有未易以言語形容者、8故程子曰、9觀此一言、10則孟子之實有是氣可知矣、
1 mèng zǐ xiān yán zhī yán 、2 ér choǔ xiān wèn yǎng qì zhě 、3 chéng shàng wén fāng lùn zhì qì ér yán yĕ 、4 nán yán zhě 、5 gaì qí xīn suǒ dú dé 、6 ér wú xíng shēng zhī yàn 、7 yoǔ wèi yì yǐ yán yŭ xíng róng zhě 、8 gù chéng zǐ yuē 、9 guàn cǐ yī yán 、10 zé mèng zǐ zhī shí yoǔ shì qì kĕ zhī yǐ 、

通し番号 153 章内番号 13 章通し番号 25 識別番号 3_2_13
1至大、2初無限量、3至剛、4不可屈撓、5蓋天地之正氣、6而人得以生者、7其體段本如是也、8惟其自反而縮、9則得其所養、10而又無所作爲以害之、11則其本體不虧而充塞無閒矣、12程子曰、13天人一也、14更不分別、15浩然之氣、16乃吾氣也、17養而無害、18則塞乎天地、19一爲私意所蔽、20則欿然而餒、21卻甚小也、22謝氏曰、23浩然之氣、24須於心得其正時識取、25又曰、26浩然是無虧欠時、
1 zhì dà 、2 chū wú xiàn liàng 、3 zhì gāng 、4 bù kĕ qū nǎo 、5 gaì tiān dì zhī zhèng qì 、6 ér rén dé yǐ shēng zhě 、7 qí tǐ duàn bĕn rú shì yĕ 、8 wéi qí zì fǎn ér suō 、9 zé dé qí suǒ yǎng 、10 ér yoù wú suǒ zuò wéi yǐ hài zhī 、11 zé qí bĕn tǐ bù kuī ér chōng sài wú jiān yǐ 、12 chéng zǐ yuē 、13 tiān rén yī yĕ 、14 gēng bù fēn bié 、15 haò rán zhī qì 、16 nǎi wú qì yĕ 、17 yǎng ér wú hài 、18 zé sài hū tiān dì 、19 yī wéi sī yì suǒ bì 、20 zé kǎn rán ér nĕi 、21 què shèn xiaǒ yĕ 、22 xiè zhī yuē 、23 haò rán zhī qì 、24 xū yú xīn dé qí zhèng shí shí qŭ 、25 yoù yuē 、26 haò rán shì wú kuī qiàn shí 、

通し番号 154 章内番号 14 章通し番号 25 識別番号 3_2_14
1餒、2奴罪反、3○配者、4合而有助之意、5義者、6人心之裁制、7道者、8天理之自然、9餒、10飢乏而氣不充體也、11言人能養成此氣、12則其氣合乎道義而爲之助、13使其行之勇決、14無所疑憚、15若無此氣、16則其一時所爲雖未必不出於道義、17然其體有所不充、18則亦不免於疑懼、19而不足以有爲矣、
1 nĕi 、2 nú zuì fǎn 、3 ○ pèi zhě 、4 hé ér yoǔ zhù zhī yì 、5 yì zhě 、6 rén xīn zhī caí zhì 、7 daò zhě 、8 tiān lǐ zhī zì rán 、9 nĕi 、10 jī fá ér qì bù chōng tǐ yĕ 、11 yán rén néng yǎng chéng cǐ qì 、12 zé qí qì hé hū daò yì ér wéi zhī zhù 、13 shǐ qí xíng zhī yŏng jué 、14 wú suǒ yí dàn 、15 ruò wú cǐ qì 、16 zé qí yī shí suǒ wéi suī wèi bì bù chū yú daò yì 、17 rán qí tǐ yoǔ suǒ bù chōng 、18 zé yì bù miǎn yú yí jù 、19 ér bù zú yǐ yoǔ wéi yǐ 、

通し番号 155 章内番号 15 章通し番号 25 識別番号 3_2_15
1慊、2口簟反、3又口劫反、4○集義、5猶言積善、6蓋欲事事皆合於義也、7襲、8掩取也、9如齊侯襲莒之襲、10言氣雖可以配乎道義、11而其養之之始、12乃由事皆合義、13自反常直、14是以無所愧怍、15而此氣自然發生於中、16非由只行一事、17偶合於義、18便可掩襲於外而得之也、19慊、20快也、21足也、22言所行一有不合於義、23而自反不直、24則不足於心而其體有所不充矣、25然則義豈在外哉、26告子不知此理、27乃曰仁内義外、28而不復以義爲事、29則必不能集義以生浩然之氣矣、30上文不得於言勿求於心、31卽外義之意、32詳見告子上篇、
1 qiàn 、2 koǔ diàn fǎn 、3 yoù koǔ jié fǎn 、4 ○ jí yì 、5 yóu yán jī shàn 、6 gaì yù shì shì jiē hé yú yì yĕ 、7 xí 、8 yǎn qŭ yĕ 、9 rú qí hoú xí jŭ zhī xí 、10 yán qì suī kĕ yǐ pèi hū daò yì 、11 ér qí yǎng zhī zhī shǐ 、12 nǎi yóu shì jiē hé yì 、13 zì fǎn cháng zhí 、14 shì yǐ wú suǒ kuì zuò 、15 ér cǐ qì zì rán fā shēng yú zhōng 、16 feī yóu zhǐ xíng yī shì 、17 ŏu hé yú yì 、18 biàn kĕ yǎn xí yú waì ér dé zhī yĕ 、19 qiàn 、20 kuaì yĕ 、21 zú yĕ 、22 yán suǒ xíng yī yoǔ bù hé yú yì 、23 ér zì fǎn bù zhí 、24 zé bù zú yú xīn ér qí tǐ yoǔ suǒ bù chōng yǐ 、25 rán zé yì qǐ zaì waì zāi 、26 gaò zǐ bù zhī cǐ lǐ 、27 nǎi yuē rén neì yì waì 、28 ér bù fù yǐ yì wéi shì 、29 zé bì bù néng jí yì yǐ shēng haò rán zhī qì yǐ 、30 shàng wén bù dé yú yán wù qiú yú xīn 、31 jí waì yì zhī yì 、32 xiáng jiàn gaò zǐ shàng piān 、

通し番号 156 章内番号 16 章通し番号 25 識別番号 3_2_16
1長、2上聲、3揠、4烏八反、5舍、6上聲、7○必有事焉而勿正、8趙氏、9程子以七字爲句、10近世或幷下文心字讀之者、11亦通、12必有事焉、13有所事也、14如有事於顓臾之有事、15正、16預期也、17春秋傳曰、18戰不正勝、19是也、20如作正心、21義亦同、22此與大學之所謂正心者、23語意自不同也、24此言養氣者、25必以集義爲事、26而勿預期其效、27其或未充、28則但當勿忘其所有事、29而不可作爲以助其長、30乃集義養氣之節度也、31閔、32憂也、33揠、34拔也、35芒芒、36無知之貌、37其人、38家人也、39病、40疲倦也、41舍之不耘者、42忘其所有事、43揠而助之長者、44正之不得、45而妄有作爲者也、46然不耘則失養而已、47揠則反以害之、48無是二者、49則氣得其養而無所害矣、50如告子不能集義、51而欲強制其心、52則必不能免於正助之病、53其於所謂浩然者、54蓋不惟不善養、55而又反害之矣、
1 zhǎng 、2 shàng shēng 、3 yà 、4 wū bā fǎn 、5 shě 、6 shàng shēng 、7 ○ bì yoǔ shì yān ér wù zhèng 、8 zhaò zhī 、9 chéng zǐ yǐ qī zì wéi jù 、10 jìn shì huò bìng xià wén xīn zì dú zhī zhě 、11 yì tōng 、12 bì yoǔ shì yān 、13 yoǔ suǒ shì yĕ 、14 rú yoǔ shì yú zhuān yú zhī yoǔ shì 、15 zhèng 、16 yù qī yĕ 、17 chūn qiū chuán yuē 、18 zhàn bù zhèng shèng 、19 shì yĕ 、20 rú zuò zhèng xīn 、21 yì yì tóng 、22 cǐ yŭ dà xué zhī suǒ wèi zhèng xīn zhě 、23 yŭ yì zì bù tóng yĕ 、24 cǐ yán yǎng qì zhě 、25 bì yǐ jí yì wéi shì 、26 ér wù yù qī qí xiào 、27 qí huò wèi chōng 、28 zé dàn dāng wù wàng qí suǒ yoǔ shì 、29 ér bù kĕ zuò wéi yǐ zhù qí zhǎng 、30 nǎi jí yì yǎng qì zhī jié dù yĕ 、31 mǐn 、32 yoū yĕ 、33 yà 、34 bá yĕ 、35 máng máng 、36 wú zhī zhī maò 、37 qí rén 、38 jiā rén yĕ 、39 bìng 、40 pí juàn yĕ 、41 shě zhī bù yún zhě 、42 wàng qí suǒ yoǔ shì 、43 yà ér zhù zhī zhǎng zhě 、44 zhèng zhī bù dé 、45 ér wàng yoǔ zuò wéi zhě yĕ 、46 rán bù yún zé shī yǎng ér yǐ 、47 yà zé fǎn yǐ hài zhī 、48 wú shì èr zhě 、49 zé qì dé qí yǎng ér wú suǒ hài yǐ 、50 rú gaò zǐ bù néng jí yì 、51 ér yù qiǎng zhì qí xīn 、52 zé bì bù néng miǎn yú zhèng zhù zhī bìng 、53 qí yú suǒ wèi haò rán zhě 、54 gaì bù wéi bù shàn yǎng 、55 ér yoù fǎn hài zhī yǐ 、

通し番号 157 章内番号 17 章通し番号 25 識別番号 3_2_17
1詖、2彼寄反、3復、4扶又反、5○此公孫丑復問、6而孟子答之也、7詖、8偏陂也、9淫、10放蕩也、11邪、12邪僻也、13遁、14逃避也、15四者相因、16言之病也、17蔽、18遮隔也、19陷、20沈溺也、21離、22叛去也、23窮、24困屈也、25四者亦相因、26則心之失也、27人之有言、28皆出於心、29其心明乎正理而無蔽、30然後其言平正通達而無病、31苟爲不然、32則必有是四者之病矣、33卽其言之病、34而知其心之失、35又知其害於政事之決然而不可易者如此、36非心通於道、37而無疑於天下之理、38其孰能之、39彼告子者、40不得於言、41而不肯求之於心、42至爲義外之說、43則自不免於四者之病、44其何以知天下之言而無所疑哉、45○程子曰、46心通乎道、47然後能辨是非、48如持權衡以較輕重、49孟子所謂知言是也、50又曰、51孟子知言、52正如人在堂上、53方能辨堂下人曲直、54若猶未免雜於堂下衆人之中、55則不能辨決矣、
1 bì 、2 bǐ jì fǎn 、3 fù 、4 fú yoù fǎn 、5 ○ cǐ gōng sūn choǔ fù wèn 、6 ér mèng zǐ dá zhī yĕ 、7 bì 、8 piān beī yĕ 、9 yín 、10 fàng dàng yĕ 、11 xié 、12 xié pì yĕ 、13 dùn 、14 taó bì yĕ 、15 sì zhě xiàng yīn 、16 yán zhī bìng yĕ 、17 bì 、18 zhē gé yĕ 、19 xiàn 、20 chén niào yĕ 、21 lí 、22 pàn qù yĕ 、23 qióng 、24 kùn qū yĕ 、25 sì zhě yì xiàng yīn 、26 zé xīn zhī shī yĕ 、27 rén zhī yoǔ yán 、28 jiē chū yú xīn 、29 qí xīn míng hū zhèng lǐ ér wú bì 、30 rán hòu qí yán píng zhèng tōng dá ér wú bìng 、31 goǔ wéi bù rán 、32 zé bì yoǔ shì sì zhě zhī bìng yǐ 、33 jí qí yán zhī bìng 、34 ér zhī qí xīn zhī shī 、35 yoù zhī qí hài yú zhèng shì zhī jué rán ér bù kĕ yì zhě rú cǐ 、36 feī xīn tōng yú daò 、37 ér wú yí yú tiān xià zhī lǐ 、38 qí shú néng zhī 、39 bǐ gaò zǐ zhě 、40 bù dé yú yán 、41 ér bù kĕn qiú zhī yú xīn 、42 zhì wéi yì waì zhī shuō 、43 zé zì bù miǎn yú sì zhě zhī bìng 、44 qí hé yǐ zhī tiān xià zhī yán ér wú suǒ yí zāi 、45 ○ chéng zǐ yuē 、46 xīn tōng hū daò 、47 rán hòu néng biàn shì feī 、48 rú chí quán héng yǐ jiaò qīng zhòng 、49 mèng zǐ suǒ wèi zhī yán shì yĕ 、50 yoù yuē 、51 mèng zǐ zhī yán 、52 zhèng rú rén zaì táng shàng 、53 fāng néng biàn táng xià rén qū zhí 、54 ruò yóu wèi miǎn zá yú táng xià zhòng rén zhī zhōng 、55 zé bù néng biàn jué yǐ 、

通し番号 158 章内番号 18 章通し番号 25 識別番号 3_2_18
1行、2去聲、3○此一節、4林氏以爲皆公孫丑之問、5是也、6說辭、7言語也、8德行、9得於心而見於行事者也、10三子善言德行者、11身有之、12故言之親切而有味也、13公孫丑言、14數子各有所長、15而孔子兼之、16然猶自謂不能於辭命、17今孟子乃自謂我能知言、18又善養氣、19則是兼言語德行而有之、20然則豈不旣聖矣乎、21此夫子、22指孟子也、23○程子曰、24孔子自謂不能於辭命者、25欲使學者務本而已、
1 xíng 、2 qù shēng 、3 ○ cǐ yī jié 、4 lín zhī yǐ wéi jiē gōng sūn choǔ zhī wèn 、5 shì yĕ 、6 shuō cí 、7 yán yŭ yĕ 、8 dé xíng 、9 dé yú xīn ér jiàn yú xíng shì zhě yĕ 、10 sān zǐ shàn yán dé xíng zhě 、11 shēn yoǔ zhī 、12 gù yán zhī qìng qiè ér yoǔ wèi yĕ 、13 gōng sūn choǔ yán 、14 shù zǐ gě yoǔ suǒ zhǎng 、15 ér kŏng zǐ jiān zhī 、16 rán yóu zì wèi bù néng yú cí mìng 、17 jīn mèng zǐ nǎi zì wèi wǒ néng zhī yán 、18 yoù shàn yǎng qì 、19 zé shì jiān yán yŭ dé xíng ér yoǔ zhī 、20 rán zé qǐ bù jì shèng yǐ hū 、21 cǐ fū zǐ 、22 zhǐ mèng zǐ yĕ 、23 ○ chéng zǐ yuē 、24 kŏng zǐ zì wèi bù néng yú cí mìng zhě 、25 yù shǐ xué zhě wù bĕn ér yǐ 、

通し番号 159 章内番号 19 章通し番号 25 識別番号 3_2_19
1惡、2平聲、3夫聖之夫、4音扶、5○惡、6驚歎辭也、7昔者以下、8孟子不敢當丑之言、9而引孔子、10子貢問答之辭以告之也、11此夫子、12指孔子也、13學不厭者、14智之所以自明、15敎不倦者、16仁之所以及物、17再言是何言也、18以深拒之、
1 wū 、2 píng shēng 、3 fū shèng zhī fū 、4 yīn fú 、5 ○ wū 、6 jīng tàn cí yĕ 、7 xī zhě yǐ xià 、8 mèng zǐ bù gǎn dāng choǔ zhī yán 、9 ér yǐn kŏng zǐ 、10 zǐ gòng wèn dá zhī cí yǐ gaò zhī yĕ 、11 cǐ fū zǐ 、12 zhǐ kŏng zǐ yĕ 、13 xué bù yàn zhě 、14 zhì zhī suǒ yǐ zì míng 、15 jiāo bù juàn zhě 、16 rén zhī suǒ yǐ jí wù 、17 zaì yán shì hé yán yĕ 、18 yǐ shēn jù zhī 、

通し番号 160 章内番号 20 章通し番号 25 識別番号 3_2_20
1此一節、2林氏亦以爲皆公孫丑之問、3是也、4一體、5猶一肢也、6具體而微、7謂有其全體、8但未廣大耳、9安、10處也、11公孫丑復問、12孟子旣不敢比孔子、13則於此數子欲何所處也、
1 cǐ yī jié 、2 lín zhī yì yǐ wéi jiē gōng sūn choǔ zhī wèn 、3 shì yĕ 、4 yī tǐ 、5 yóu yī zhī yĕ 、6 jù tǐ ér weī 、7 wèi yoǔ qí quán tǐ 、8 dàn wèi guǎng dà ĕr 、9 ān 、10 chǔ yĕ 、11 gōng sūn choǔ fù wèn 、12 mèng zǐ jì bù gǎn bǐ kŏng zǐ 、13 zé yú cǐ shù zǐ yù hé suǒ chǔ yĕ 、

通し番号 161 章内番号 21 章通し番号 25 識別番号 3_2_21
1舍、2上聲、3○孟子言且置是者、4不欲以數子所至者自處也、
1 shě 、2 shàng shēng 、3 ○ mèng zǐ yán qiĕ zhì shì zhě 、4 bù yù yǐ shù zǐ suǒ zhì zhě zì chǔ yĕ 、

通し番号 162 章内番号 22 章通し番号 25 識別番号 3_2_22
1治、2去聲、3○伯夷、4孤竹君之長子、5兄弟遜國、6避紂隱居、7聞文王之德而歸之、8及武王伐紂、9去而餓死、10伊尹、11有莘之處士、12湯聘而用之、13使之就桀、14桀不能用、15復歸於湯、16如是者五、17乃相湯而伐桀也、18三聖人事、19詳見此篇之末及萬章下篇、
1 zhì 、2 qù shēng 、3 ○ bǎi yí 、4 gū zhú jūn zhī zhǎng zǐ 、5 xiōng dì xùn guó 、6 bì zhòu yǐn jū 、7 wén wén wáng zhī dé ér guī zhī 、8 jí wŭ wáng fá zhòu 、9 qù ér è sǐ 、10 yī yǐn 、11 yoǔ shēn zhī chǔ shì 、12 tāng pìn ér yòng zhī 、13 shǐ zhī jiù jié 、14 jié bù néng yòng 、15 fù guī yú tāng 、16 rú shì zhě wŭ 、17 nǎi xiàng tāng ér fá jié yĕ 、18 sān shèng rén shì 、19 xiáng jiàn cǐ piān zhī mò jí wàn zhāng xià piān 、

通し番号 163 章内番号 23 章通し番号 25 識別番号 3_2_23
1班、2齊等之貌、3公孫丑問、4而孟子答之以不同也、
1 bān 、2 qí dĕng zhī maò 、3 gōng sūn choǔ wèn 、4 ér mèng zǐ dá zhī yǐ bù tóng yĕ 、

通し番号 164 章内番号 24 章通し番号 25 識別番号 3_2_24
1與、2平聲、3朝、4音潮、5○有、6言有同也、7以百里而王天下、8德之盛也、9行一不義、10殺一不辜、11而得天下、12有所不爲、13心之正也、14聖人之所以爲聖人、15其本根節目之大者、16惟在於此、17於此不同、18則亦不足以爲聖人矣、
1 yú 、2 píng shēng 、3 zhāo 、4 yīn cháo 、5 ○ yoǔ 、6 yán yoǔ tóng yĕ 、7 yǐ bǎi lǐ ér wàng tiān xià 、8 dé zhī chéng yĕ 、9 xíng yī bù yì 、10 shā yī bù gū 、11 ér dé tiān xià 、12 yoǔ suǒ bù wéi 、13 xīn zhī zhèng yĕ 、14 shèng rén zhī suǒ yǐ wéi shèng rén 、15 qí bĕn gēn jié mù zhī dà zhě 、16 wéi zaì yú cǐ 、17 yú cǐ bù tóng 、18 zé yì bù zú yǐ wéi shèng rén yǐ 、

通し番号 165 章内番号 25 章通し番号 25 識別番号 3_2_25
1汙、2音蛙、3好、4去聲、5○汙、6下也、7三子智足以知夫子之道、8假使汙下、9必不阿私所好而空譽之、10明其言之可信也、
1 wū 、2 yīn wā 、3 haò 、4 qù shēng 、5 ○ wū 、6 xià yĕ 、7 sān zǐ zhì zú yǐ zhī fū zǐ zhī daò 、8 jiǎ shǐ wū xià 、9 bì bù ā sī suǒ haò ér kòng yù zhī 、10 míng qí yán zhī kĕ xìn yĕ 、

通し番号 166 章内番号 26 章通し番号 25 識別番号 3_2_26
1程子曰、2語聖則不異、3事功則有異、4夫子賢於堯舜、5語事功也、6蓋堯舜治天下、7夫子又推其道以垂敎萬世、8堯舜之道、9非得孔子、10則後世亦何所據哉、
1 chéng zǐ yuē 、2 yŭ shèng zé bù yì 、3 shì gōng zé yoǔ yì 、4 fū zǐ xián yú yaó shùn 、5 yù shì gōng yĕ 、6 gaì yaó shùn zhì tiān xià 、7 fū zǐ yoù tuī qí daò yǐ chuí jiaò wàn shì 、8 yaó shùn zhī daò 、9 feī dé kŏng zǐ 、10 zé hòu shì yì hé suǒ jù zāi 、

通し番号 167 章内番号 27 章通し番号 25 識別番号 3_2_27
1言大凡見人之禮、2則可以知其政、3聞人之樂、4則可以知其德、5是以我從百世之後、6差等百世之王、7無有能遁其情者、8而見其皆莫若夫子之盛也、
1 yán dà fán jiàn rén zhī lǐ 、2 zé kĕ yǐ zhī qí zhèng 、3 wén rén zhī yuè 、4 zé kĕ yǐ zhī qí dé 、5 shì yǐ wǒ cóng bǎi shì zhī hòu 、6 chà dĕng bǎi shì zhī wáng 、7 wú yoǔ néng dùn qí qíng zhě 、8 ér jiàn qí jiē mò ruò fū zǐ zhī chéng yĕ 、

通し番号 168 章内番号 28 章通し番号 25 識別番号 3_2_28
1垤、2大結反、3潦、4音老、5○麒麟、6毛蟲之長、7鳳凰、8羽蟲之長、9垤、10蟻封也、11行潦、12道上無源之水也、13出、14高出也、15拔、16特起也、17萃、18聚也、19言自古聖人固皆異於衆人、20然未有如孔子之尤盛者也、21○程子曰、22孟子此章、23擴前聖所未發、24學者所宜潛心而玩索也、
1 dié 、2 dà jié fǎn 、3 laǒ 、4 yīn laǒ 、5 ○ qí lín 、6 maó chóng zhī zhǎng 、7 fèng huáng 、8 yŭ chóng zhī zhǎng 、9 dié 、10 yǐ fēng yĕ 、11 xíng laǒ 、12 daò shàng wú yuán zhī shuǐ yĕ 、13 chū 、14 gaō chū yĕ 、15 bá 、16 tè qǐ yĕ 、17 cuì 、18 jù yĕ 、19 yán zì gŭ shèng rén gù jiē yì yú zhòng rén 、20 rán wèi yoǔ rú kŏng zǐ zhī yóu chéng zhě yĕ 、21 ○ chéng zǐ yuē 、22 mèng zǐ cǐ zhāng 、23 kuò qián shèng suǒ wèi fā 、24 xué zhě suǒ yí qián xīn ér wán suǒ yĕ 、


章番号 3 章通し番号 26

通し番号 169 章内番号 1 章通し番号 26 識別番号 3_3_1
1力、2謂土地甲兵之力、3假仁者、4本無是心、5而借其事、6以爲功者也、7霸、8若齊桓、9晉文、10是也、11以德行仁、12則自吾之得於心者推之、13無適而非仁也、
1 lì 、2 wèi tǔ dì jiǎ bīng zhī lì 、3 jiǎ rén zhě 、4 bĕn wú shì xīn 、5 ér jiè qí shì 、6 yǐ wéi gōng zhě yĕ 、7 bà 、8 ruò qí huán 、9 jìn wén 、10 shì yĕ 、11 yǐ dé xíng rén 、12 zé zì wú zhī dé yú xīn zhě tuī zhī 、13 wú shì ér feī rén yĕ 、

通し番号 170 章内番号 2 章通し番号 26 識別番号 3_3_2
1贍、2足也、3詩、4大雅文王有聲之篇、5王霸之心、6誠僞不同、7故人所以應之者、8其不同亦如此、9○鄒氏曰、10以力服人者、11有意於服人、12而人不敢不服、13以德服人者、14無意於服人、15而人不能不服、16從古以來、17論王霸者多矣、18未有若此章之深切而著明者也、
1 shàn 、2 zú yĕ 、3 shī 、4 dà yǎ wén wáng yoǔ shēng zhī piān 、5 wàng bà zhī xīn 、6 chéng wĕi bù tóng 、7 gù rén suǒ yǐ yīng zhī zhě 、8 qí bù tóng yì rú cǐ 、9 ○ zoū zhī yuē 、10 yǐ lì fù rén zhě 、11 yoǔ yì yú fù rén 、12 ér rén bù gǎn bù fù 、13 yǐ dé fù rén zhě 、14 wú yì yú fù rén 、15 ér rén bù néng bù fù 、16 cóng gŭ yǐ laí 、17 lùn wàng bà zhě duō yǐ 、18 wèi yoǔ ruò cǐ zhāng zhī shēn qiè ér zhù míng zhě yĕ 、


章番号 4 章通し番号 27

通し番号 171 章内番号 1 章通し番号 27 識別番号 3_4_1
1惡、2去聲、3下同、4○好榮惡辱、5人之常情、6然徒惡之、7而不去其得之之道、8不能免也、
1 è 、2 qù shēng 、3 xià tóng 、4 ○ haò róng è rŭ 、5 rén zhī cháng qíng 、6 rán tú è zhī 、7 ér bù qù qí dé zhī zhī daò 、8 bù néng miǎn yĕ 、

通し番号 172 章内番号 2 章通し番号 27 識別番号 3_4_2
1閒、2音閑、3○此因其惡辱之情、4而進之以強仁之事也、5貴德、6猶尙德也、7士、8則指其人而言之、9賢、10有德者、11使之在位、12則足以正君而善俗、13能、14有才者、15使之在職、16則足以脩政而立事、17國家閒暇、18可以有爲之時也、19詳味及字、20則惟日不足之意可見矣、
1 jiān 、2 yīn xián 、3 ○ cǐ yīn qí è rŭ zhī qíng 、4 ér jìn zhī yǐ qiǎng rén zhī shì yĕ 、5 guì dé 、6 yóu shàng dé yĕ 、7 shì 、8 zé zhǐ qí rén ér yán zhī 、9 xián 、10 yoǔ dé zhě 、11 shǐ zhī zaì wèi 、12 zé zú yǐ zhèng jūn ér shàn sú 、13 néng 、14 yoǔ caí zhě 、15 shǐ zhī zaì zhí 、16 zé zú yǐ xiū zhèng ér lì shì 、17 guó jiā jiān xiá 、18 kĕ yǐ yoǔ wéi zhī shí yĕ 、19 xiáng wèi jí zì 、20 zé wéi rì bù zú zhī yì kĕ jiàn yǐ 、

通し番号 173 章内番号 3 章通し番号 27 識別番号 3_4_3
1徹、2直列反、3土、4音杜、5綢、6音稠、7繆、8武彪反、9○詩、10豳風鴟鴞之篇、11周公之所作也、12迨、13及也、14徹、15取也、16桑土、17桑根之皮也、18綢繆、19纏綿補葺也、20牖戶、21巣之通氣出入處也、22予、23鳥自謂也、24言我之備患詳密如此、25今此在下之人、26或敢有侮予者乎、27周公以鳥之爲巣如此、28比君之爲國、29亦當思患而預防之、30孔子讀而贊之、31以爲知道也、
1 chè 、2 zhí liè fǎn 、3 tǔ 、4 yīn dù 、5 choú 、6 yīn choú 、7 miaò 、8 wŭ biāo fǎn 、9 ○ shī 、10 bīn fēng chī xiāo zhī piān 、11 zhoū gōng zhī suǒ zuò yĕ 、12 dài 、13 jí yĕ 、14 chè 、15 qŭ yĕ 、16 sāng tǔ 、17 sāng gēn zhī pí yĕ 、18 choú miaò 、19 chán mián bŭ qì yĕ 、20 yoǔ hù 、21 cháo zhī tōng qì chū rù chǔ yĕ 、22 yú 、23 niǎo zì wèi yĕ 、24 yán wǒ zhī bèi huàn xiáng mì rú cǐ 、25 jīn cǐ zaì xià zhī rén 、26 huò gǎn yoǔ wŭ yú zhě hū 、27 zhoū gōng yǐ niǎo zhī wéi cháo rú cǐ 、28 bǐ jūn zhī wéi guó 、29 yì dāng sī huàn ér yù fáng zhī 、30 kŏng zǐ dú ér zàn zhī 、31 yǐ wéi zhī daò yĕ 、

通し番号 174 章内番号 4 章通し番号 27 識別番号 3_4_4
1般、2音盤、3樂、4音洛、5敖、6音傲、7○言其縱欲偸安、8亦惟日不足也、
1 bān 、2 yīn pán 、3 lè 、4 yīn luò 、5 áo 、6 yīn aò 、7 ○ yán qí zòng yù toū ān 、8 yì wéi rì bù zú yĕ 、

通し番号 175 章内番号 5 章通し番号 27 識別番号 3_4_5
1結上文之意、
1 jié shàng wén zhī yì 、

通し番号 176 章内番号 6 章通し番号 27 識別番号 3_4_6
1孼、2魚列反、3○詩、4大雅文王之篇、5永、6長也、7言、8猶念也、9配、10合也、11命、12天命也、13此言福之自己求者、14太甲、15商書篇名、16孼、17禍也、18違、19避也、20活、21生也、22書作逭、23逭、24猶緩也、25此言禍之自己求者、
1 niè 、2 yú liè fǎn 、3 ○ shī 、4 dà yǎ wén wáng zhī piān 、5 yŏng 、6 cháng yĕ 、7 yán 、8 yóu niàn yĕ 、9 pèi 、10 hé yĕ 、11 mìng 、12 tiān mìng yĕ 、13 cǐ yán fú zhī zì jǐ qiú zhě 、14 tài jiǎ 、15 shāng shū piān míng 、16 niè 、17 huò yĕ 、18 wéi 、19 bì yĕ 、20 huó 、21 shēng yĕ 、22 shū zuò huàn 、23 huàn 、24 yóu huǎn yĕ 、25 cǐ yán huò zhī zì jǐ qiú zhě 、


章番号 5 章通し番号 28

通し番号 177 章内番号 1 章通し番号 28 識別番号 3_5_1
1朝、2音潮、3○俊傑、4才德之異於衆者、
1 zhāo 、2 yīn cháo 、3 ○ jùn jié 、4 caí dé zhī yì yú zhòng zhě 、

通し番号 178 章内番号 2 章通し番号 28 識別番号 3_5_2
1廛、2市宅也、3張子曰、4或賦其市地之廛、5而不征其貨、6或治之以市官之法、7而不賦其廛、8蓋逐末者多則廛以抑之、9少則不必廛也、
1 chán 、2 shì zhái yĕ 、3 zhāng zǐ yuē 、4 huò fù qí shì dì zhī chán 、5 ér bù zhēng qí huò 、6 huò zhì zhī yǐ shì guān zhī fǎ 、7 ér bù fù qí chán 、8 gaì zhú mò zhě duō zé chán yǐ yì zhī 、9 shǎo zé bù bì chán yĕ 、

通し番号 179 章内番号 3 章通し番号 28 識別番号 3_5_3
1解見前篇、
1 jiě jiàn qián piān 、

通し番号 180 章内番号 4 章通し番号 28 識別番号 3_5_4
1但使出力以助耕公田、2而不稅其私田也、
1 dàn shǐ chū lì yǐ zhù gēng gōng tián 、2 ér bù shuì qí sī tián yĕ 、

通し番号 181 章内番号 5 章通し番号 28 識別番号 3_5_5
1氓、2音盲、3○周禮、4宅不毛者、5有里布、6民無職事者、7出夫家之征、8鄭氏謂、9宅不種桑麻者、10罰之使出一里二十五家之布、11民無常業者、12罰之使出一夫百畝之稅、13一家力役之征也、14今戰國時、15一切取之、16市宅之民、17已賦其廛、18又令出此夫里之布、19非先王之法也、20氓、21民也、
1 méng 、2 yīn máng 、3 ○ zhoū lǐ 、4 zhái bù maó zhě 、5 yoǔ lǐ bù 、6 mín wú zhí shì zhě 、7 chū fū jiā zhī zhēng 、8 zhèng zhī wèi 、9 zhái bù chóng sāng má zhě 、10 fá zhī shǐ chū yī lǐ èr shí wŭ jiā zhī bù 、11 mín wú cháng yè zhě 、12 fá zhī shǐ chū yī fū bǎi mǔ zhī shuì 、13 yī jiā lì yì zhī zhēng yĕ 、14 jīn zhàn guó shí 、15 yī qiè qŭ zhī 、16 shì zhái zhī mín 、17 yǐ fù qí chán 、18 yoù lìng chū cǐ fū lǐ zhī bù 、19 feī xiān wàng zhī fǎ yĕ 、20 méng 、21 mín yĕ 、

通し番号 182 章内番号 6 章通し番号 28 識別番号 3_5_6
1呂氏曰、2奉行天命、3謂之天吏、4廢興存亡、5惟天所命、6不敢不從、7若湯武、8是也、9○此章言能行王政、10則寇戎爲父子、11不行王政、12則赤子爲仇讎、
1 lǚ zhī yuē 、2 fèng xíng tiān mìng 、3 wèi zhī tiān lì 、4 fèi xìng cún wáng 、5 wéi tiān suǒ mìng 、6 bù gǎn bù cóng 、7 ruò tāng wŭ 、8 shì yĕ 、9 ○ cǐ zhāng yán néng xíng wàng zhèng 、10 zé kòu róng wéi fǔ zǐ 、11 bù xíng wàng zhèng 、12 zé chì zǐ wéi qiú choú 、


章番号 6 章通し番号 29

通し番号 183 章内番号 1 章通し番号 29 識別番号 3_6_1
1天地以生物爲心、2而所生之物、3因各得夫天地生物之心以爲心、4所以人皆有不忍人之心也、
1 tiān dì yǐ shēng wù wéi xīn 、2 ér suǒ shēng zhī wù 、3 yīn gě dé fū tiān dì shēng wù zhī xīn yǐ wéi xīn 、4 suǒ yǐ rén jiē yoǔ bù rĕn rén zhī xīn yĕ 、

通し番号 184 章内番号 2 章通し番号 29 識別番号 3_6_2
1言衆人雖有不忍人之心、2然物欲害之、3存焉者寡、4故不能察識而推之政事之閒、5惟聖人全體此心、6隨感而應、7故其所行、8無非不忍人之政也、
1 yán zhòng rén suī yoǔ bù rĕn rén zhī xīn 、2 rán wù yù hài zhī 、3 cún yān zhě guǎ 、4 gù bù néng chá shí ér tuī zhī zhèng shì zhī jiān 、5 wéi shèng rén quán tǐ cǐ xīn 、6 suí gǎn ér yīng 、7 gù qí suǒ xíng 、8 wú feī bù rĕn rén zhī zhèng yĕ 、

通し番号 185 章内番号 3 章通し番号 29 識別番号 3_6_3
1怵、2音黜、3内、4讀爲納、5要、6平聲、7惡、8去聲、9下同、10○乍、11猶忽也、12怵惕、13驚動貌、14惻、15傷之切也、16隱、17痛之深也、18此卽所謂不忍人之心也、19内、20結、21要、22求、23聲、24名也、25言乍見之時、26便有此心、27隨見而發、28非由此三者而然也、29程子曰、30滿腔子是惻隱之心、31謝氏曰、32人須是識其眞心、33方乍見孺子入井之時、34其心怵惕、35乃眞心也、36非思而得、37非勉而中、38天理之自然也、39内交、40要譽、41惡其聲而然、42卽人欲之私矣、
1 chù 、2 yīn chù 、3 neì 、4 dú wéi nà 、5 yaō 、6 píng shēng 、7 è 、8 qù shēng 、9 xià tóng 、10 ○ zhà 、11 yóu hū yĕ 、12 chù tì 、13 jīng dòng maò 、14 cè 、15 shāng zhī qiè yĕ 、16 yǐn 、17 tòng zhī shēn yĕ 、18 cǐ jí suǒ wèi bù rĕn rén zhī xīn yĕ 、19 neì 、20 jié 、21 yaō 、22 qiú 、23 shēng 、24 míng yĕ 、25 yán zhà jiàn zhī shí 、26 biàn yoǔ cǐ xīn 、27 suí jiàn ér fā 、28 feī yóu cǐ sān zhě ér rán yĕ 、29 chéng zǐ yuē 、30 mǎn qiāng zǐ shì cè yǐn zhī xīn 、31 xiè zhī yuē 、32 rén xū shì shí qí zhēn xīn 、33 fāng zhà jiàn rú zǐ rù jǐng zhī shí 、34 qí xīn chù tì 、35 nǎi zhēn xīn yĕ 、36 feī sī ér dé 、37 feī miǎn ér zhòng 、38 tiān lǐ zhī zì rán yĕ 、39 neì jiāo 、40 yaō yù 、41 è qí shēng ér rán 、42 jí rén yù zhī sī yǐ 、

通し番号 186 章内番号 4 章通し番号 29 識別番号 3_6_4
1惡、2去聲、3下同、4○羞、5恥己之不善也、6惡、7憎人之不善也、8辭、9解使去己也、10讓、11推以與人也、12是、13知其善而以爲是也、14非、15知其惡而以爲非也、16人之所以爲心、17不外乎是四者、18故因論惻隱而悉數之、19言人若無此、20則不得謂之人、21所以明其必有也、
1 è 、2 qù shēng 、3 xià tóng 、4 ○ xiū 、5 chǐ jǐ zhī bù shàn yĕ 、6 è 、7 zēng rén zhī bù shàn yĕ 、8 cí 、9 jiě shǐ qù jǐ yĕ 、10 ràng 、11 tuī yǐ yŭ rén yĕ 、12 shì 、13 zhī qí shàn ér yǐ wéi shì yĕ 、14 feī 、15 zhī qí è ér yǐ wéi feī yĕ 、16 rén zhī suǒ yǐ wéi xīn 、17 bù waì hū shì sì zhě 、18 gù yīn lùn cè yǐn ér xī shù zhī 、19 yán rén ruò wú cǐ 、20 zé bù dé wèi zhī rén 、21 suǒ yǐ míng qí bì yoǔ yĕ 、

通し番号 187 章内番号 5 章通し番号 29 識別番号 3_6_5
1惻隱、2羞惡、3辭讓、4是非、5情也、6仁、7義、8禮、9智、10性也、11心、12統性情者也、13端、14緒也、15因其情之發、16而性之本然可得而見、17猶有物在中、18而緒見於外也、
1 cè yǐn 、2 xiū è 、3 cí ràng 、4 shì feī 、5 qíng yĕ 、6 rén 、7 yì 、8 lǐ 、9 zhì 、10 xìng yĕ 、11 xīn 、12 tŏng xìng qíng zhě yĕ 、13 duān 、14 xù yĕ 、15 yīn qí qíng zhī fā 、16 ér xìng zhī bĕn rán kĕ dé ér jiàn 、17 yóu yoǔ wù zaì zhōng 、18 ér xù jiàn yú waì yĕ 、

通し番号 188 章内番号 6 章通し番号 29 識別番号 3_6_6
1四體、2四肢、3人之所必有者也、4自謂不能者、5物欲蔽之耳、
1 sì tǐ 、2 sì zhī 、3 rén zhī suǒ bì yoǔ zhě yĕ 、4 zì wèi bù néng zhě 、5 wù yù bì zhī ĕr 、

通し番号 189 章内番号 7 章通し番号 29 識別番号 3_6_7
1擴、2音廓、3○擴、4推廣之意、5充、6滿也、7四端在我、8隨處發見、9知皆卽此推廣、10而充滿其本然之量、11則其日新又新、12將有不能自已者矣、13能由此而遂充之、14則四海雖遠、15亦吾度内、16無難保者、17不能充之、18則雖事之至近而不能矣、19○此章所論、20人之性情、21心之體用、22本然全具、23而各有條理如此、24學者於此、25反求默識而擴充之、26則天之所以與我者、27可以無不盡矣、28○程子曰、29人皆有是心、30惟君子爲能擴而充之、31不能然者、32皆自棄也、33然其充與不充、34亦在我而已矣、35又曰、36四端不言信者、37旣有誠心爲四端、38則信在其中矣、39愚按、40四端之信、41猶五行之土、42無定位、43無成名、44無專氣、45而水、46火、47金、48木、49無不待是以生者、50故土於四行無不在、51於四時則寄王焉、52其理亦猶是也、
1 kuò 、2 yīn kuò 、3 ○ kuò 、4 tuī guǎng zhī yì 、5 chōng 、6 mǎn yĕ 、7 sì duān zaì wǒ 、8 suí chǔ fā jiàn 、9 zhī jiē jí cǐ tuī guǎng 、10 ér chōng mǎn qí bĕn rán zhī liàng 、11 zé qí rì xīn yoù xīn 、12 jiāng yoǔ bù néng zì yǐ zhě yǐ 、13 néng yóu cǐ ér suì chōng zhī 、14 zé sì haǐ suī yuǎn 、15 yì wú dù neì 、16 wú nán baǒ zhě 、17 bù néng chōng zhī 、18 zé suī shì zhī zhì jìn ér bù néng yǐ 、19 ○ cǐ zhāng suǒ lùn 、20 rén zhī xìng qíng 、21 xīn zhī tǐ yòng 、22 bĕn rán quán jù 、23 ér gě yoǔ tiaó lǐ rú cǐ 、24 xué zhě yú cǐ 、25 fǎn qiú mò shí ér kuò chōng zhī 、26 zé tiān zhī suǒ yǐ yŭ wǒ zhě 、27 kĕ yǐ wú bù jìn yǐ 、28 ○ chéng zǐ yuē 、29 rén jiē yoǔ shì xīn 、30 wéi jūn zǐ wéi néng kuò ér chōng zhī 、31 bù néng rán zhě 、32 jiē zì qì yĕ 、33 rán qí chōng yŭ bù chōng 、34 yì zaì wǒ ér yǐ yǐ 、35 yoù yuē 、36 sì duān bù yán xìn zhě 、37 jì yoǔ chéng xīn wéi sì duān 、38 zé xìn zaì qí zhōng yǐ 、39 yú àn 、40 sì duān zhī xìn 、41 yóu wŭ xíng zhī tǔ 、42 wú dìng wèi 、43 wú chéng míng 、44 wú zhuān qì 、45 ér shuǐ 、46 huǒ 、47 jīn 、48 mù 、49 wú bù dài shì yǐ shēng zhě 、50 gù tǔ yú sì xíng wú bù zaì 、51 yú sì shí zé jì wáng yān 、52 qí lǐ yì yóu shì yĕ 、


章番号 7 章通し番号 30

通し番号 190 章内番号 1 章通し番号 30 識別番号 3_7_1
1函、2音含、3○函、4甲也、5惻隱之心人皆有之、6是矢人之心、7本非不如函人之仁也、8巫者爲人祈祝、9利人之生、10匠者作爲棺槨、11利人之死、
1 hán 、2 yīn hán 、3 ○ hán 、4 jiǎ yĕ 、5 cè yǐn zhī xīn rén jiē yoǔ zhī 、6 shì shǐ rén zhī xīn 、7 bĕn feī bù rú hán rén zhī rén yĕ 、8 wū zhě wèi rén qí zhù 、9 lì rén zhī shēng 、10 jiàng zhě zuò wéi guān guǒ 、11 lì rén zhī sǐ 、

通し番号 191 章内番号 2 章通し番号 30 識別番号 3_7_2
1焉、2於虔反、3夫、4音扶、5○里有仁厚之俗者、6猶以爲美、7人擇所以自處而不於仁、8安得爲智乎、9此孔子之言也、10仁義禮智、11皆天所與之良貴、12而仁者天地生物之心、13得之最先、14而兼統四者、15所謂元者善之長也、16故曰尊爵、17在人則爲本心全體之德、18有天理自然之安、19無人欲陷溺之危、20人當常在其中、21而不可須臾離者也、22故曰安宅、23此又孟子釋孔子之意、24以爲仁道之大如此、25而自不爲之、26豈非不智之甚乎、
1 yān 、2 yú qián fǎn 、3 fū 、4 yīn fú 、5 ○ lǐ yoǔ rén hòu zhī sú zhě 、6 yóu yǐ wéi mĕi 、7 rén zé suǒ yǐ zì chǔ ér bù yú rén 、8 ān dé wéi zhì hū 、9 cǐ kŏng zǐ zhī yán yĕ 、10 rén yì lǐ zhì 、11 jiē tiān suǒ yŭ zhī liáng guì 、12 ér rén zhě tiān dì shēng wù zhī xīn 、13 dé zhī zuì xiān 、14 ér jiān tŏng sì zhě 、15 suǒ wèi yuán zhě shàn zhī zhǎng yĕ 、16 gù yuē zūn jué 、17 zaì rén zé wéi bĕn xīn quán tǐ zhī dé 、18 yoǔ tiān lǐ zì rán zhī ān 、19 wú rén yù xiàn niào zhī weī 、20 rén dāng cháng zaì qí zhōng 、21 ér bù kĕ xū yú lí zhě yĕ 、22 gù yuē ān zhái 、23 cǐ yoù mèng zǐ shì kŏng zǐ zhī yì 、24 yǐ wéi rén daò zhī dà rú cǐ 、25 ér zì bù wéi zhī 、26 qǐ feī bù zhì zhī shèn hū 、

通し番号 192 章内番号 3 章通し番号 30 識別番号 3_7_3
1由、2與猶通、3○以不仁故不智、4不智故不知禮義之所在、
1 yóu 、2 yŭ yóu tōng 、3 ○ yǐ bù rén gù bù zhì 、4 bù zhì gù bù zhī lǐ yì zhī suǒ zaì 、

通し番号 193 章内番号 4 章通し番号 30 識別番号 3_7_4
1此亦因人愧恥之心、2而引之使志於仁也、3不言智禮義者、4仁該全體、5能爲仁、6則三者在其中矣、
1 cǐ yì yīn rén kuì chǐ zhī xīn 、2 ér yǐn zhī shǐ zhì yú rén yĕ 、3 bù yán zhì lǐ yì zhě 、4 rén gaī quán tǐ 、5 néng wéi rén 、6 zé sān zhě zaì qí zhōng yǐ 、

通し番号 194 章内番号 5 章通し番号 30 識別番号 3_7_5
1中、2去聲、3○爲仁由己、4而由人乎哉、
1 zhòng 、2 qù shēng 、3 ○ wéi rén yóu jǐ 、4 ér yóu rén hū zāi 、


章番号 8 章通し番号 31

通し番号 195 章内番号 1 章通し番号 31 識別番号 3_8_1
1喜其得聞而改之、2其勇於自脩如此、3周子曰、4仲由喜聞過、5令名無窮焉、6今人有過、7不喜人規、8如諱疾而忌醫、9寧滅其身而無悟也、10噫、11程子曰、12子路、13人告之以有過則喜、14亦可謂百世之師矣、
1 xǐ qí dé wén ér gaǐ zhī 、2 qí yŏng yú zì xiū rú cǐ 、3 zhoū zǐ yuē 、4 zhòng yóu xǐ wén guò 、5 lìng míng wú qióng yān 、6 jīn rén yoǔ guò 、7 bù xǐ rén guī 、8 rú huì jí ér jì yī 、9 nìng miè qí shēn ér wú wù yĕ 、10 yī 、11 chéng zǐ yuē 、12 zǐ lù 、13 rén gaò zhī yǐ yoǔ guò zé xǐ 、14 yì kĕ wèi bǎi shì zhī shī yǐ 、

通し番号 196 章内番号 2 章通し番号 31 識別番号 3_8_2
1書曰、2禹拜昌言、3蓋不待有過、4而能屈己以受天下之善也、
1 shū yuē 、2 yŭ baì chāng yán 、3 gaì bù dài yoǔ guò 、4 ér néng qū jǐ yǐ shòu tiān xià zhī shàn yĕ 、

通し番号 197 章内番号 3 章通し番号 31 識別番号 3_8_3
1舍、2上聲、3樂、4音洛、5○言舜之所爲、6又有大於禹與子路者、7善與人同、8公天下之善而不爲私也、9己未善、10則無所繫吝、11而舍以從人、12人有善、13則不待勉強、14而取之於己、15此善與人同之目也、
1 shě 、2 shàng shēng 、3 lè 、4 yīn luò 、5 ○ yán shùn zhī suǒ wéi 、6 yoù yoǔ dà yú yŭ yŭ zǐ lù zhě 、7 shàn yŭ rén tóng 、8 gōng tiān xià zhī shàn ér bù wéi sī yĕ 、9 jǐ wèi shàn 、10 zé wú suǒ jì lìn 、11 ér shě yǐ cóng rén 、12 rén yoǔ shàn 、13 zé bù dài miǎn qiáng 、14 ér qŭ zhī yú jǐ 、15 cǐ shàn yŭ rén tóng zhī mù yĕ 、

通し番号 198 章内番号 4 章通し番号 31 識別番号 3_8_4
1舜之側微、2耕于歴山、3陶于河濱、4漁于雷澤、
1 shùn zhī cè weī 、2 gēng yú lì shān 、3 taó yú hé bīn 、4 yú yú leí zé 、

通し番号 199 章内番号 5 章通し番号 31 識別番号 3_8_5
1與、2猶許也、3助也、4取彼之善而爲之於我、5則彼益勸於爲善矣、6是我助其爲善也、7能使天下之人皆勸於爲善、8君子之善、9孰大於此、10○此章言、11聖賢樂善之誠、12初無彼此之閒、13故其在人者、14有以裕於己、15在己者、16有以及於人、
1 yŭ 、2 yóu xǔ yĕ 、3 zhù yĕ 、4 qŭ bǐ zhī shàn ér wéi zhī yú wǒ 、5 zé bǐ yì quàn yú wéi shàn yǐ 、6 shì wǒ zhù qí wéi shàn yĕ 、7 néng shǐ tiān xià zhī rén jiē quàn yú wéi shàn 、8 jūn zǐ zhī shàn 、9 shú dà yú cǐ 、10 ○ cǐ zhāng yán 、11 shèng xián lè shàn zhī chéng 、12 chū wú bǐ cǐ zhī jiān 、13 gù qí zaì rén zhě 、14 yoǔ yǐ yù yú jǐ 、15 zaì jǐ zhě 、16 yoǔ yǐ jí yú rén 、


章番号 9 章通し番号 32

通し番号 200 章内番号 1 章通し番号 32 識別番号 3_9_1
1朝、2音潮、3惡惡、4上去聲、5下如字、6浼、7莫罪反、8○塗、9泥也、10郷人、11郷里之常人也、12望望、13去而不顧之貌、14浼、15汙也、16屑、17趙氏曰、18潔也、19說文曰、20動作切切也、21不屑就、22言不以就之爲潔、23而切切於是也、24已、25語助辭、
1 zhāo 、2 yīn cháo 、3 è è 、4 shàng qù shēng 、5 xià rú zì 、6 mĕi 、7 mò zuì fǎn 、8 ○ tú 、9 nì yĕ 、10 xiāng rén 、11 xiāng lǐ zhī cháng rén yĕ 、12 wàng wàng 、13 qù ér bù gù zhī maò 、14 mĕi 、15 wū yĕ 、16 xiè 、17 zhaò zhī yuē 、18 jié yĕ 、19 shuō wén yuē 、20 dòng zuò qiè qiè yĕ 、21 bù xiè jiù 、22 yán bù yǐ jiù zhī wéi jié 、23 ér qiè qiè yú shì yĕ 、24 yǐ 、25 yŭ zhù cí 、

通し番号 201 章内番号 2 章通し番号 32 識別番号 3_9_2
1佚、2音逸、3袒、4音但、5裼、6音錫、7裸、8魯果反、9裎、10音程、11焉能之焉、12於虔反、13○柳下惠、14魯大夫展禽、15居柳下而諡惠也、16不隱賢、17不枉道也、18遺佚、19放棄也、20阨、21困也、22憫、23憂也、24爾爲爾至焉能浼我哉、25惠之言也、26袒裼、27露臂也、28裸裎、29露身也、30由由、31自得之貌、32偕、33並處也、34不自失、35不失其正也、36援而止之而止者、37言欲去而可留也、
1 yì 、2 yīn yì 、3 tǎn 、4 yīn dàn 、5 tì 、6 yīn xí 、7 luǒ 、8 lǔ guǒ fǎn 、9 chéng 、10 yīn chéng 、11 yān néng zhī yān 、12 yú qián fǎn 、13 ○ liǔ xià huì 、14 lǔ dà fū zhǎn qín 、15 jū liǔ xià ér shì huì yĕ 、16 bù yǐn xián 、17 bù wǎng daò yĕ 、18 yí yì 、19 fàng qì yĕ 、20 ài 、21 kùn yĕ 、22 mǐn 、23 yoū yĕ 、24 ĕr wéi ĕr zhì yān néng mĕi wǒ zāi 、25 huì zhī yán yĕ 、26 tǎn tì 、27 lù bì yĕ 、28 luǒ chéng 、29 lù shēn yĕ 、30 yóu yóu 、31 zì dé zhī maò 、32 xié 、33 bīng chǔ yĕ 、34 bù zì shī 、35 bù shī qí zhèng yĕ 、36 yuán ér zhǐ zhī ér zhǐ zhě 、37 yán yù qù ér kĕ liú yĕ 、

通し番号 202 章内番号 3 章通し番号 32 識別番号 3_9_3
1隘、2狹窄也、3不恭、4簡慢也、5夷、6惠之行、7固皆造乎至極之地、8然旣有所偏、9則不能無弊、10故不可由也、
1 ài 、2 xiá zhaǐ yĕ 、3 bù gōng 、4 jiǎn màn yĕ 、5 yí 、6 huì zhī xíng 、7 gù jiē zào hū zhì jí zhī dì 、8 rán jì yoǔ suǒ piān 、9 zé bù néng wú bì 、10 gù bù kĕ yóu yĕ 、


4 公孫丑章句下 gōng sūn choǔ zhāng jù xià

章番号 1 章通し番号 33

通し番号 203 章内番号 1 章通し番号 33 識別番号 4_1_1
1天時、2謂時日、3支干、4孤虛、5王相之屬也、6地利、7險阻、8城池之固也、9人和、10得民心之和也、
1 tiān shí 、2 wèi shí rì 、3 zhī gàn 、4 gū xū 、5 wáng xiàng zhī shǔ yĕ 、6 dì lì 、7 xiǎn zǔ 、8 chéng chí zhī gù yĕ 、9 rén hé 、10 dé mín xīn zhī hé yĕ 、

通し番号 204 章内番号 2 章通し番号 33 識別番号 4_1_2
1夫、2音扶、3○三里、4七里、5城郭之小者、6郭、7外城、8環、9圍也、10言四面攻圍、11曠日持久、12必有値天時之善者、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ sān lǐ 、4 qī lǐ 、5 chéng guō zhī xiaǒ zhě 、6 guō 、7 waì chéng 、8 huán 、9 wéi yĕ 、10 yán sì miàn gōng wéi 、11 kuàng rì chí jiŭ 、12 bì yoǔ zhí tiān shí zhī shàn zhě 、

通し番号 205 章内番号 3 章通し番号 33 識別番号 4_1_3
1革、2甲也、3粟、4穀也、5委、6棄也、7言不得民心、8民不爲守也、
1 gé 、2 jiǎ yĕ 、3 sù 、4 gŭ yĕ 、5 wĕi 、6 qì yĕ 、7 yán bù dé mín xīn 、8 mín bù wèi shoǔ yĕ 、

通し番号 206 章内番号 4 章通し番号 33 識別番号 4_1_4
1域、2界限也、
1 yù 、2 jiè xiàn yĕ 、

通し番号 207 章内番号 5 章通し番号 33 識別番号 4_1_5
1言不戰則已、2戰則必勝、3○尹氏曰、4言得天下者、5凡以得民心而已、
1 yán bù zhàn zé yǐ 、2 zhàn zé bì shèng 、3 ○ yǐn zhī yuē 、4 yán dé tiān xià zhě 、5 fán yǐ dé mín xīn ér yǐ 、


章番号 2 章通し番号 34

通し番号 208 章内番号 1 章通し番号 34 識別番号 4_2_1
1章内朝、2並音潮、3惟朝將之朝、4如字、5造、6七到反、7下同、8○王、9齊王也、10孟子本將朝王、11王不知而託疾以召孟子、12故孟子亦以疾辭也、
1 zhāng neì zhāo 、2 bīng yīn cháo 、3 wéi zhāo jiāng zhī zhāo 、4 rú zì 、5 zào 、6 qī daò fǎn 、7 xià tóng 、8 ○ wáng 、9 qí wáng yĕ 、10 mèng zǐ bĕn jiāng zhāo wáng 、11 wáng bù zhī ér tuō jí yǐ zhaò mèng zǐ 、12 gù mèng zǐ yì yǐ jí cí yĕ 、

通し番号 209 章内番号 2 章通し番号 34 識別番号 4_2_2
1東郭氏、2齊大夫家也、3昔者、4昨日也、5或者、6疑辭、7辭疾而出弔、8與孔子不見孺悲、9取瑟而歌同意、
1 dōng guō zhī 、2 qí dà fū jiā yĕ 、3 xī zhě 、4 zuó rì yĕ 、5 huò zhě 、6 yí cí 、7 cí jí ér chū diaò 、8 yŭ kŏng zǐ bù jiàn rú beī 、9 qŭ sè ér gē tóng yì 、

通し番号 210 章内番号 3 章通し番号 34 識別番号 4_2_3
1要、2平聲、3○孟仲子、4趙氏以爲孟子之從昆弟、5學於孟子者也、6采薪之憂、7言病不能采薪、8謙辭也、9仲子權辭以對、10又使人要孟子、11令勿歸而造朝、12以實己言、
1 yaō 、2 píng shēng 、3 ○ mèng zhòng zǐ 、4 zhaò zhī yǐ wéi mèng zǐ zhī cóng kūn dì 、5 xué yú mèng zǐ zhě yĕ 、6 caǐ xīn zhī yoū 、7 yán bìng bù néng caǐ xīn 、8 qiān cí yĕ 、9 zhòng zǐ quán cí yǐ duì 、10 yoù shǐ rén yaō mèng zǐ 、11 lìng wù guī ér zào zhāo 、12 yǐ shí jǐ yán 、

通し番号 211 章内番号 4 章通し番号 34 識別番号 4_2_4
1惡、2平聲、3下同、4○景丑氏、5齊大夫家也、6景子、7景丑也、8惡、9歎辭也、10景丑所言、11敬之小者也、12孟子所言、13敬之大者也、
1 wū 、2 píng shēng 、3 xià tóng 、4 ○ jǐng choǔ zhī 、5 qí dà fū jiā yĕ 、6 jǐng zǐ 、7 jǐng choǔ yĕ 、8 wū 、9 tàn cí yĕ 、10 jǐng choǔ suǒ yán 、11 jìng zhī xiaǒ zhě yĕ 、12 mèng zǐ suǒ yán 、13 jìng zhī dà zhě yĕ 、

通し番号 212 章内番号 5 章通し番号 34 識別番号 4_2_5
1夫、2音扶、3下同、4○禮曰、5父命呼、6唯而不諾、7又曰、8君命召、9在官不俟屨、10在外不俟車、11言孟子本欲朝王、12而聞命中止、13似與此禮之意不同也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 xià tóng 、4 ○ lǐ yuē 、5 fǔ mìng hū 、6 wéi ér bù nuò 、7 yoù yuē 、8 jūn mìng zhaò 、9 zaì guān bù sì jù 、10 zaì waì bù sì chē 、11 yán mèng zǐ bĕn yù zhāo wáng 、12 ér wén mìng zhōng zhǐ 、13 sì yŭ cǐ lǐ zhī yì bù tóng yĕ 、

通し番号 213 章内番号 6 章通し番号 34 識別番号 4_2_6
1與、2平聲、3慊、4口簟反、5長、6上聲、7○慊、8恨也、9少也、10或作嗛、11字書以爲口銜物也、12然則慊亦但爲心有所銜之義、13其爲快、14爲足、15爲恨、16爲少、17則因其事而所銜有不同耳、18孟子言、19我之意、20非如景子之所言者、21因引曾子之言、22而云、23夫此豈是不義而曾子肯以爲言、24是或別有一種道理也、25達、26通也、27蓋通天下之所尊、28有此三者、29曾子之說、30蓋以德言之也、31今齊王但有爵耳、32安得以此慢於齒德乎、
1 yú 、2 píng shēng 、3 qiàn 、4 koǔ diàn fǎn 、5 zhǎng 、6 shàng shēng 、7 ○ qiàn 、8 hèn yĕ 、9 shǎo yĕ 、10 huò zuò qiàn 、11 zì shū yǐ wéi koǔ xián wù yĕ 、12 rán zé qiàn yì dàn wéi xīn yoǔ suǒ xián zhī yì 、13 qí wéi kuaì 、14 wéi zú 、15 wéi hèn 、16 wéi shǎo 、17 zé yīn qí shì ér suǒ xián yoǔ bù tóng ĕr 、18 mèng zǐ yán 、19 wǒ zhī yì 、20 feī rú jǐng zǐ zhī suǒ yán zhě 、21 yīn yǐn céng zǐ zhī yán 、22 ér yún 、23 fū cǐ qǐ shì bù yì ér céng zǐ kĕn yǐ wéi yán 、24 shì huò bié yoǔ yī chóng daò lǐ yĕ 、25 dá 、26 tōng yĕ 、27 gaì tōng tiān xià zhī suǒ zūn 、28 yoǔ cǐ sān zhě 、29 céng zǐ zhī shuō 、30 gaì yǐ dé yán zhī yĕ 、31 jīn qí wáng dàn yoǔ jué ĕr 、32 ān dé yǐ cǐ màn yú chǐ dé hū 、

通し番号 214 章内番号 7 章通し番号 34 識別番号 4_2_7
1樂、2音洛、3○大有爲之君、4大有作爲、5非常之君也、6程子曰、7古之人所以必待人君致敬盡禮、8而後往者、9非欲自爲尊大也、10爲是故耳、
1 lè 、2 yīn luò 、3 ○ dà yoǔ wéi zhī jūn 、4 dà yoǔ zuò wéi 、5 feī cháng zhī jūn yĕ 、6 chéng zǐ yuē 、7 gŭ zhī rén suǒ yǐ bì dài rén jūn zhì jìng jìn lǐ 、8 ér hòu wǎng zhě 、9 feī yù zì wéi zūn dà yĕ 、10 wèi shì gù ĕr 、

通し番号 215 章内番号 8 章通し番号 34 識別番号 4_2_8
1先從受學、2師之也、3後以爲臣、4任之也、
1 xiān cóng shòu xué 、2 shī zhī yĕ 、3 hòu yǐ wéi chén 、4 rèn zhī yĕ 、

通し番号 216 章内番号 9 章通し番号 34 識別番号 4_2_9
1好、2去聲、3○醜、4類也、5尙、6過也、7所敎、8謂聽從於己、9可役使者也、10所受敎、11謂己之所從學者也、
1 haò 、2 qù shēng 、3 ○ choǔ 、4 lèi yĕ 、5 shàng 、6 guò yĕ 、7 suǒ jiāo 、8 wèi tīng cóng yú jǐ 、9 kĕ yì shǐ zhě yĕ 、10 suǒ shòu jiaò 、11 wèi jǐ zhī suǒ cóng xué zhě yĕ 、

通し番号 217 章内番号 10 章通し番号 34 識別番号 4_2_10
1不爲管仲、2孟子自謂也、3范氏曰、4孟子之於齊、5處賓師之位、6非當仕有官職者、7故其言如此、8○此章見賓師不以趨走承順爲恭、9而以責難陳善爲敬、10人君不以崇高富貴爲重、11而以貴德尊士爲賢、12則上下交而德業成矣、
1 bù wéi guǎn zhòng 、2 mèng zǐ zì wèi yĕ 、3 fàn zhī yuē 、4 mèng zǐ zhī yú qí 、5 chǔ bīn shī zhī wèi 、6 feī dāng shì yoǔ guān zhí zhě 、7 gù qí yán rú cǐ 、8 ○ cǐ zhāng jiàn bīn shī bù yǐ qū zoǔ chéng shùn wéi gōng 、9 ér yǐ zé nán chén shàn wéi jìng 、10 rén jūn bù yǐ chóng gaō fù guì wéi zhòng 、11 ér yǐ guì dé zūn shì wéi xián 、12 zé shàng xià jiāo ér dé yè chéng yǐ 、


章番号 3 章通し番号 35

通し番号 218 章内番号 1 章通し番号 35 識別番号 4_3_1
1陳臻、2孟子弟子、3兼金、4好金也、5其價兼倍於常者、6一百、7百鎰也、
1 chén zhēn 、2 mèng zǐ dì zǐ 、3 jiān jīn 、4 haǒ jīn yĕ 、5 qí jià jiān bèi yú cháng zhě 、6 yī bǎi 、7 bǎi yì yĕ 、

通し番号 219 章内番号 2 章通し番号 35 識別番号 4_3_2
1皆適於義也、
1 jiē shì yú yì yĕ 、

通し番号 220 章内番号 3 章通し番号 35 識別番号 4_3_3
1贐、2徐刃反、3○贐、4送行者之禮也、
1 jìn 、2 xú rèn fǎn 、3 ○ jìn 、4 sòng xíng zhě zhī lǐ yĕ 、

通し番号 221 章内番号 4 章通し番号 35 識別番号 4_3_4
1爲兵之爲、2去聲、3○時人有欲害孟子者、4孟子設兵以戒備之、5薛君以金餽孟子爲兵備、6辭曰、7聞子之有戒心也、
1 wèi bīng zhī wèi 、2 qù shēng 、3 ○ shí rén yoǔ yù hài mèng zǐ zhě 、4 mèng zǐ shè bīng yǐ jiè bèi zhī 、5 xuē jūn yǐ jīn kuì mèng zǐ wéi bīng bèi 、6 cí yuē 、7 wén zǐ zhī yoǔ jiè xīn yĕ 、

通し番号 222 章内番号 5 章通し番号 35 識別番号 4_3_5
1焉、2於虔反、3○無遠行戒心之事、4是未有所處也、5取、6猶致也、7○尹氏曰、8言君子之辭受取予、9惟當於理而已、
1 yān 、2 yú qián fǎn 、3 ○ wú yuǎn xíng jiè xīn zhī shì 、4 shì wèi yoǔ suǒ chǔ yĕ 、5 qŭ 、6 yóu zhì yĕ 、7 ○ yǐn zhī yuē 、8 yán jūn zǐ zhī cí shòu qŭ yú 、9 wéi dāng yú lǐ ér yǐ 、


章番号 4 章通し番号 36

通し番号 223 章内番号 1 章通し番号 36 識別番号 4_4_1
1去、2上聲、3○平陸、4齊下邑也、5大夫、6邑宰也、7戟、8有枝兵也、9士、10戰士也、11伍、12行列也、13去之、14殺之也、
1 qù 、2 shàng shēng 、3 ○ píng lù 、4 qí xià yì yĕ 、5 dà fū 、6 yì zaǐ yĕ 、7 jǐ 、8 yoǔ zhī bīng yĕ 、9 shì 、10 zhàn shì yĕ 、11 wŭ 、12 xíng liè yĕ 、13 qù zhī 、14 shā zhī yĕ 、

通し番号 224 章内番号 2 章通し番号 36 識別番号 4_4_2
1幾、2上聲、3○子之失伍、4言其失職、5猶士之失伍也、6距心、7大夫名、8對言、9此乃王之失政使然、10非我所得專爲也、
1 jǐ 、2 shàng shēng 、3 ○ zǐ zhī shī wŭ 、4 yán qí shī zhí 、5 yóu shì zhī shī wŭ yĕ 、6 jù xīn 、7 dà fū míng 、8 duì yán 、9 cǐ nǎi wáng zhī shī zhèng shǐ rán 、10 feī wǒ suǒ dé zhuān wéi yĕ 、

通し番号 225 章内番号 3 章通し番号 36 識別番号 4_4_3
1爲、2去聲、3死與之與、4平聲、5○牧之、6養之也、7牧、8牧地也、9芻、10草也、11孟子言、12若不得自專、13何不致其事而去、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 sǐ yú zhī yú 、4 píng shēng 、5 ○ mù zhī 、6 yǎng zhī yĕ 、7 mù 、8 mù dì yĕ 、9 chú 、10 caǒ yĕ 、11 mèng zǐ yán 、12 ruò bù dé zì zhuān 、13 hé bù zhì qí shì ér qù 、

通し番号 226 章内番号 4 章通し番号 36 識別番号 4_4_4
1見、2音現、3爲王之爲、4去聲、5○爲都、6治邑也、7邑有先君之廟曰都、8孔、9大夫姓也、10爲王誦其語、11欲以諷曉王也、12○陳氏曰、13孟子一言而齊之君臣舉知其罪、14固足以興邦矣、15然而齊卒不得爲善國者、16豈非說而不繹、17從而不改故邪、
1 jiàn 、2 yīn xiàn 、3 wèi wáng zhī wèi 、4 qù shēng 、5 ○ wéi doū 、6 zhì yì yĕ 、7 yì yoǔ xiān jūn zhī miaò yuē doū 、8 kŏng 、9 dà fū xìng yĕ 、10 wèi wáng sòng qí yŭ 、11 yù yǐ fĕng xiaǒ wáng yĕ 、12 ○ chén zhī yuē 、13 mèng zǐ yī yán ér qí zhī jūn chén jŭ zhī qí zuì 、14 gù zú yǐ xìng bāng yǐ 、15 rán ér qí zú bù dé wéi shàn guó zhě 、16 qǐ feī shuō ér bù yì 、17 cóng ér bù gaǐ gù xié 、


章番号 5 章通し番号 37

通し番号 227 章内番号 1 章通し番号 37 識別番号 4_5_1
1蚔、2音遲、3鼃、4烏花反、5爲、6去聲、7與、8平聲、9○蚔鼃、10齊大夫也、11靈丘、12齊下邑、13似也、14言所爲近似有理、15可以言、16謂士師近王、17得以諫刑罰之不中者、
1 chí 、2 yīn chí 、3 wā 、4 wū huā fǎn 、5 wèi 、6 qù shēng 、7 yú 、8 píng shēng 、9 ○ chí wā 、10 qí dà fū yĕ 、11 líng qiū 、12 qí xià yì 、13 sì yĕ 、14 yán suǒ wéi jìn sì yoǔ lǐ 、15 kĕ yǐ yán 、16 wèi shì shī jìn wáng 、17 dé yǐ jiàn xíng fá zhī bù zhòng zhě 、

通し番号 228 章内番号 2 章通し番号 37 識別番号 4_5_2
1致、2猶還也、
1 zhì 、2 yóu huán yĕ 、

通し番号 229 章内番号 3 章通し番号 37 識別番号 4_5_3
1爲、2去聲、3○譏孟子道不行而不能去也、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 ○ jī mèng zǐ daò bù xíng ér bù néng qù yĕ 、

通し番号 230 章内番号 4 章通し番号 37 識別番号 4_5_4
1公都子、2孟子弟子也、
1 gōng doū zǐ 、2 mèng zǐ dì zǐ yĕ 、

通し番号 231 章内番号 5 章通し番号 37 識別番号 4_5_5
1官守、2以官爲守者、3言責、4以言爲責者、5綽綽、6寬貌、7裕、8寬意也、9孟子居賓師之位、10未嘗受祿、11故其進退之際、12寬裕如此、13尹氏曰、14進退久速、15當於理而已、
1 guān shoǔ 、2 yǐ guān wéi shoǔ zhě 、3 yán zé 、4 yǐ yán wéi zé zhě 、5 chaō chaō 、6 kuān maò 、7 yù 、8 kuān yì yĕ 、9 mèng zǐ jū bīn shī zhī wèi 、10 wèi cháng shòu sì 、11 gù qí jìn tuì zhī jì 、12 kuān yù rú cǐ 、13 yǐn zhī yuē 、14 jìn tuì jiŭ sù 、15 dāng yú lǐ ér yǐ 、


章番号 6 章通し番号 38

通し番号 232 章内番号 1 章通し番号 38 識別番号 4_6_1
1蓋、2古盍反、3見、4音現、5○蓋、6齊下邑也、7王驩、8王嬖臣也、9輔行、10副使也、11反、12往而還也、13行事、14使事也、
1 gaì 、2 gŭ hé fǎn 、3 jiàn 、4 yīn xiàn 、5 ○ gaì 、6 qí xià yì yĕ 、7 wáng huān 、8 wáng bì chén yĕ 、9 fǔ xíng 、10 fù shǐ yĕ 、11 fǎn 、12 wǎng ér huán yĕ 、13 xíng shì 、14 shǐ shì yĕ 、

通し番号 233 章内番号 2 章通し番号 38 識別番号 4_6_2
1夫、2音扶、3○王驩蓋攝卿以行、4故曰齊卿、5夫旣或治之、6言有司已治之矣、7孟子之待小人、8不惡而嚴如此、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ wáng huān gaì shè qīng yǐ xíng 、4 gù yuē qí qīng 、5 fū jì huò zhì zhī 、6 yán yoǔ sī yǐ zhì zhī yǐ 、7 mèng zǐ zhī dài xiaǒ rén 、8 bù è ér yán rú cǐ 、


章番号 7 章通し番号 39

通し番号 234 章内番号 1 章通し番号 39 識別番号 4_7_1
1孟子仕於齊、2喪母、3歸葬於魯、4嬴、5齊南邑、6充虞、7孟子弟子、8嘗董治作棺之事者也、9嚴、10急也、11木、12棺木也、13以、14已通、15以美、16太美也、
1 mèng zǐ shì yú qí 、2 sàng mǔ 、3 guī zàng yú lǔ 、4 yíng 、5 qí nán yì 、6 chōng yú 、7 mèng zǐ dì zǐ 、8 cháng dŏng zhì zuò guān zhī shì zhě yĕ 、9 yán 、10 jí yĕ 、11 mù 、12 guān mù yĕ 、13 yǐ 、14 yǐ tōng 、15 yǐ mĕi 、16 tài mĕi yĕ 、

通し番号 235 章内番号 2 章通し番号 39 識別番号 4_7_2
1稱、2去聲、3○度、4厚薄尺寸也、5中古、6周公制禮時也、7槨稱之、8與棺相稱也、9欲其堅厚久遠、10非特爲人觀視之美而已、
1 chèng 、2 qù shēng 、3 ○ dù 、4 hòu bó chǐ cùn yĕ 、5 zhōng gŭ 、6 zhoū gōng zhì lǐ shí yĕ 、7 guǒ chèng zhī 、8 yŭ guān xiàng chèng yĕ 、9 yù qí jiān hòu jiŭ yuǎn 、10 feī tè wéi rén guàn shì zhī mĕi ér yǐ 、

通し番号 236 章内番号 3 章通し番号 39 識別番号 4_7_3
1不得、2謂法制所不當得、3得之爲有財、4言得之而又爲有財也、5或曰、6爲當作而、
1 bù dé 、2 wèi fǎ zhì suǒ bù dāng dé 、3 dé zhī wéi yoǔ caí 、4 yán dé zhī ér yoù wéi yoǔ caí yĕ 、5 huò yuē 、6 wéi dāng zuò ér 、

通し番号 237 章内番号 4 章通し番号 39 識別番号 4_7_4
1比、2必二反、3恔、4音效、5○比、6猶爲也、7化者、8死者也、9恔、10快也、11言爲死者不使土親近其肌膚、12於人子之心、13豈不快然無所恨乎、
1 bǐ 、2 bì èr fǎn 、3 xiào 、4 yīn xiào 、5 ○ bǐ 、6 yóu wèi yĕ 、7 huà zhě 、8 sǐ zhě yĕ 、9 xiào 、10 kuaì yĕ 、11 yán wèi sǐ zhě bù shǐ tǔ qìng jìn qí jī fū 、12 yú rén zǐ zhī xīn 、13 qǐ bù kuaì rán wú suǒ hèn hū 、

通し番号 238 章内番号 5 章通し番号 39 識別番号 4_7_5
1送終之禮、2所當得爲而不自盡、3是爲天下愛惜此物、4而薄於吾親也、
1 sòng zhōng zhī lǐ 、2 suǒ dāng dé wéi ér bù zì jìn 、3 shì wèi tiān xià ài xī cǐ wù 、4 ér bó yú wú qìng yĕ 、


章番号 8 章通し番号 40

通し番号 239 章内番号 1 章通し番号 40 識別番号 4_8_1
1伐與之與、2平聲、3下伐與、4殺與同、5夫、6音扶、7○沈同、8齊臣、9以私問、10非王命也、11子噲、12子之、13事見前篇、14諸侯土地人民、15受之天子、16傳之先君、17私以與人、18則與者受者皆有罪也、19仕、20爲官也、21士、22卽從仕之人也、
1 fá yú zhī yú 、2 píng shēng 、3 xià fá yú 、4 shā yú tóng 、5 fū 、6 yīn fú 、7 ○ chén tóng 、8 qí chén 、9 yǐ sī wèn 、10 feī wáng mìng yĕ 、11 zǐ kuaì 、12 zǐ zhī 、13 shì jiàn qián piān 、14 zhū hoú tǔ dì rén mín 、15 shòu zhī tiān zǐ 、16 chuán zhī xiān jūn 、17 sī yǐ yŭ rén 、18 zé yŭ zhě shòu zhě jiē yoǔ zuì yĕ 、19 shì 、20 wéi guān yĕ 、21 shì 、22 jí cóng shì zhī rén yĕ 、

通し番号 240 章内番号 2 章通し番号 40 識別番号 4_8_2
1天吏、2解見上篇、3言齊無道、4與燕無異、5如以燕伐燕也、6史記亦謂孟子勸齊伐燕、7蓋傳聞此說之誤、8○楊氏曰、9燕固可伐矣、10故孟子曰、11可、12使齊王能誅其君、13弔其民、14何不可之有、15乃殺其父兄、16虜其子弟、17而後燕人畔之、18乃以是歸咎孟子之言、19則誤矣、
1 tiān lì 、2 jiě jiàn shàng piān 、3 yán qí wú daò 、4 yŭ yàn wú yì 、5 rú yǐ yàn fá yàn yĕ 、6 shǐ jì yì wèi mèng zǐ quàn qí fá yàn 、7 gaì chuán wén cǐ shuō zhī wù 、8 ○ yáng zhī yuē 、9 yàn gù kĕ fá yǐ 、10 gù mèng zǐ yuē 、11 kĕ 、12 shǐ qí wáng néng zhū qí jūn 、13 diaò qí mín 、14 hé bù kĕ zhī yoǔ 、15 nǎi shā qí fǔ xiōng 、16 lǔ qí zǐ dì 、17 ér hòu yàn rén pàn zhī 、18 nǎi yǐ shì guī jiù mèng zǐ zhī yán 、19 zé wù yǐ 、


章番号 9 章通し番号 41

通し番号 241 章内番号 1 章通し番号 41 識別番号 4_9_1
1齊破燕後二年、2燕人共立太子平爲王、
1 qí pò yàn hòu èr nián 、2 yàn rén gòng lì tài zǐ píng wéi wáng 、

通し番号 242 章内番号 2 章通し番号 41 識別番号 4_9_2
1惡、2監、3皆平聲、4○陳賈、5齊大夫也、6管叔、7名鮮、8武王弟、9周公兄也、10武王勝商殺紂、11立紂子武庚、12而使管叔與弟蔡叔、13霍叔監其國、14武王崩、15成王幼、16周公攝政、17管叔與武庚畔、18周公討而誅之、
1 wū 、2 jiān 、3 jiē píng shēng 、4 ○ chén jiǎ 、5 qí dà fū yĕ 、6 guǎn shū 、7 míng xiān 、8 wŭ wáng dì 、9 zhoū gōng xiōng yĕ 、10 wŭ wáng shèng shāng shā zhòu 、11 lì zhòu zǐ wŭ gēng 、12 ér shǐ guǎn shū yŭ dì caì shū 、13 huò shū jiān qí guó 、14 wŭ wáng bēng 、15 chéng wáng yoù 、16 zhoū gōng shè zhèng 、17 guǎn shū yŭ wŭ gēng pàn 、18 zhoū gōng taǒ ér zhū zhī 、

通し番号 243 章内番号 3 章通し番号 41 識別番号 4_9_3
1與、2平聲、3○言周公乃管叔之弟、4管叔乃周公之兄、5然則周公不知管叔之將畔而使之、6其過有所不免矣、7或曰、8周公之處管叔、9不如舜之處象何也、10游氏曰、11象之惡已著、12而其志不過富貴而已、13故舜得以是而全之、14若管叔之惡則未著、15而其志其才、16皆非象比也、17周公詎忍逆探其兄之惡而棄之耶、18周公愛兄、19宜無不盡者、20管叔之事、21聖人之不幸也、22舜誠信而喜象、23周公誠信而任管叔、24此天理人倫之至、25其用心一也、
1 yú 、2 píng shēng 、3 ○ yán zhoū gōng nǎi guǎn shū zhī dì 、4 guǎn shū nǎi zhoū gōng zhī xiōng 、5 rán zé zhoū gōng bù zhī guǎn shū zhī jiāng pàn ér shǐ zhī 、6 qí guò yoǔ suǒ bù miǎn yǐ 、7 huò yuē 、8 zhoū gōng zhī chǔ guǎn shū 、9 bù rú shùn zhī chǔ xiàng hé yĕ 、10 yóu zhī yuē 、11 xiàng zhī è yǐ zhù 、12 ér qí zhì bù guò fù guì ér yǐ 、13 gù shùn dé yǐ shì ér quán zhī 、14 ruò guǎn shū zhī è zé wèi zhù 、15 ér qí zhì qí caí 、16 jiē feī xiàng bǐ yĕ 、17 zhoū gōng jù rĕn nì tàn qí xiōng zhī è ér qì zhī yé 、18 zhoū gōng ài xiōng 、19 yí wú bù jìn zhě 、20 guǎn shū zhī shì 、21 shèng rén zhī bù xìng yĕ 、22 shùn chéng xìn ér xǐ xiàng 、23 zhoū gōng chéng xìn ér rèn guǎn shū 、24 cǐ tiān lǐ rén lún zhī zhì 、25 qí yòng xīn yī yĕ 、

通し番号 244 章内番号 4 章通し番号 41 識別番号 4_9_4
1更、2平聲、3○順、4猶遂也、5更、6改也、7辭、8辯也、9更之則無損於明、10故民仰之、11順而爲之辭、12則其過愈深矣、13責賈不能勉其君以遷善改過、14而敎之以遂非文過也、15○林氏曰、16齊王慙於孟子、17蓋羞惡之心、18有不能自已者、19使其臣有能因是心而將順之、20則義不可勝用矣、21而陳賈鄙夫、22方且爲之曲爲辯說、23而沮其遷善改過之心、24長其飾非拒諫之惡、25故孟子深責之、26然此書記事、27散出而無先後之次、28故其說必參考而後通、29若以第二篇十章、30十一章、31置於前章之後、32此章之前、33則孟子之意、34不待論說而自明矣、
1 gēng 、2 píng shēng 、3 ○ shùn 、4 yóu suì yĕ 、5 gēng 、6 gaǐ yĕ 、7 cí 、8 biàn yĕ 、9 gēng zhī zé wú sŭn yú míng 、10 gù mín yǎng zhī 、11 shùn ér wéi zhī cí 、12 zé qí guò yù shēn yǐ 、13 zé jiǎ bù néng miǎn qí jūn yǐ qiān shàn gaǐ guò 、14 ér jiāo zhī yǐ suì feī wén guò yĕ 、15 ○ lín zhī yuē 、16 qí wáng cán yú mèng zǐ 、17 gaì xiū è zhī xīn 、18 yoǔ bù néng zì yǐ zhě 、19 shǐ qí chén yoǔ néng yīn shì xīn ér jiāng shùn zhī 、20 zé yì bù kĕ shèng yòng yǐ 、21 ér chén jiǎ bǐ fū 、22 fāng qiĕ wèi zhī qū wéi biàn shuō 、23 ér jù qí qiān shàn gaǐ guò zhī xīn 、24 zhǎng qí shì feī jù jiàn zhī è 、25 gù mèng zǐ shēn zé zhī 、26 rán cǐ shū jì shì 、27 sǎn chū ér wú xiān hòu zhī cì 、28 gù qí shuō bì cān kaǒ ér hòu tōng 、29 ruò yǐ dì èr piān shí zhāng 、30 shí yī zhāng 、31 zhì yú qián zhāng zhī hòu 、32 cǐ zhāng zhī qián 、33 zé mèng zǐ zhī yì 、34 bù dài lùn shuō ér zì míng yǐ 、


章番号 10 章通し番号 42

通し番号 245 章内番号 1 章通し番号 42 識別番号 4_10_1
1孟子久於齊、2而道不行、3故去也、
1 mèng zǐ jiŭ yú qí 、2 ér daò bù xíng 、3 gù qù yĕ 、

通し番号 246 章内番号 2 章通し番号 42 識別番号 4_10_2
1朝、2音潮、
1 zhāo 、2 yīn cháo 、

通し番号 247 章内番号 3 章通し番号 42 識別番号 4_10_3
1爲、2去聲、3○時子、4齊臣也、5中國、6當國之中也、7萬鍾、8穀祿之數也、9鍾、10量名、11受六斛四斗、12矜、13敬也、14式、15法也、16盍、17何不也、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 ○ shí zǐ 、4 qí chén yĕ 、5 zhōng guó 、6 dāng guó zhī zhōng yĕ 、7 wàn zhōng 、8 gŭ sì zhī shù yĕ 、9 zhōng 、10 liàng míng 、11 shòu liù hú sì dòu 、12 jīn 、13 jìng yĕ 、14 shì 、15 fǎ yĕ 、16 hé 、17 hé bù yĕ 、

通し番号 248 章内番号 4 章通し番号 42 識別番号 4_10_4
1陳子、2卽陳臻也、
1 chén zǐ 、2 jí chén zhēn yĕ 、

通し番号 249 章内番号 5 章通し番号 42 識別番号 4_10_5
1夫、2音扶、3惡、4平聲、5○孟子旣以道不行而去、6則其義不可以復留、7而時子不知、8則又有難顯言者、9故但言、10設使我欲富、11則我前日爲卿、12嘗辭十萬之祿、13今乃受此萬鍾之饋、14是我雖欲富、15亦不爲此也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 wū 、4 píng shēng 、5 ○ mèng zǐ jì yǐ daò bù xíng ér qù 、6 zé qí yì bù kĕ yǐ fù liú 、7 ér shí zǐ bù zhī 、8 zé yoù yoǔ nán taò yán zhě 、9 gù dàn yán 、10 shè shǐ wǒ yù fù 、11 zé wǒ qián rì wéi qīng 、12 cháng cí shí wàn zhī sì 、13 jīn nǎi shòu cǐ wàn zhōng zhī kuì 、14 shì wǒ suī yù fù 、15 yì bù wéi cǐ yĕ 、

通し番号 250 章内番号 6 章通し番号 42 識別番号 4_10_6
1龍、2音壟、3○此孟子引季孫之語也、4季孫、5子叔疑、6不知何時人、7龍斷、8岡壟之斷而高也、9義見下文、10蓋子叔疑者嘗不用、11而使其子弟爲卿、12季孫譏其旣不得於此、13而又欲求得於彼、14如下文賤丈夫登龍斷者之所爲也、15孟子引此以明道旣不行、16復受其祿、17則無以異此矣、
1 lóng 、2 yīn lŏng 、3 ○ cǐ mèng zǐ yǐn jì sūn zhī yŭ yĕ 、4 jì sūn 、5 zǐ shū yí 、6 bù zhī hé shí rén 、7 lóng duàn 、8 gāng lŏng zhī duàn ér gaō yĕ 、9 yì jiàn xià wén 、10 gaì zǐ shū yí zhě cháng bù yòng 、11 ér shǐ qí zǐ dì wéi qīng 、12 jì sūn jī qí jì bù dé yú cǐ 、13 ér yoù yù qiú dé yú bǐ 、14 rú xià wén jiàn zhàng fū dēng lóng duàn zhě zhī suǒ wéi yĕ 、15 mèng zǐ yǐn cǐ yǐ míng daò jì bù xíng 、16 fù shòu qí sì 、17 zé wú yǐ yì cǐ yǐ 、

通し番号 251 章内番号 7 章通し番号 42 識別番号 4_10_7
1孟子釋龍斷之說如此、2治之、3謂治其爭訟、4左右望者、5欲得此而又取彼也、6罔、7謂罔羅取之也、8從而征之、9謂人惡其專利、10故就征其稅、11後世緣此遂征商人也、12○程子曰、13齊王所以處孟子者、14未爲不可、15孟子亦非不肯爲國人矜式者、16但齊王實非欲尊孟子、17乃欲以利誘之、18故孟子拒而不受、
1 mèng zǐ shì lóng duàn zhī shuō rú cǐ 、2 zhì zhī 、3 wèi zhì qí zhēng sòng 、4 zuǒ yoù wàng zhě 、5 yù dé cǐ ér yoù qŭ bǐ yĕ 、6 wǎng 、7 wèi wǎng luō qŭ zhī yĕ 、8 cóng ér zhēng zhī 、9 wèi rén è qí zhuān lì 、10 gù jiù zhēng qí shuì 、11 hòu shì yuán cǐ suì zhēng shāng rén yĕ 、12 ○ chéng zǐ yuē 、13 qí wáng suǒ yǐ chǔ mèng zǐ zhě 、14 wèi wéi bù kĕ 、15 mèng zǐ yì feī bù kĕn wéi guó rén jīn shì zhě 、16 dàn qí wáng shí feī yù zūn mèng zǐ 、17 nǎi yù yǐ lì yoù zhī 、18 gù mèng zǐ jù ér bù shòu 、


章番号 11 章通し番号 43

通し番号 252 章内番号 1 章通し番号 43 識別番号 4_11_1
1晝、2如字、3或曰、4當作畫、5音獲、6下同、7○晝、8齊西南近邑也、
1 zhòu 、2 rú zì 、3 huò yuē 、4 dāng zuò huà 、5 yīn huò 、6 xià tóng 、7 ○ zhòu 、8 qí xī nán jìn yì yĕ 、

通し番号 253 章内番号 2 章通し番号 43 識別番号 4_11_2
1爲、2去聲、3下同、4隱、5於靳反、6○隱、7憑也、8客坐而言、9孟子不應而臥也、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 xià tóng 、4 yǐn 、5 yú jìn fǎn 、6 ○ yǐn 、7 píng yĕ 、8 kè zuò ér yán 、9 mèng zǐ bù yīng ér wò yĕ 、

通し番号 254 章内番号 3 章通し番号 43 識別番号 4_11_3
1齊、2側皆反、3復、4扶又反、5語、6去聲、7○齊宿、8齊戒越宿也、9繆公尊禮子思、10常使人候伺、11道達誠意於其側、12乃能安而留之也、13泄柳、14魯人、15申詳、16子張之子也、17繆公尊之不如子思、18然二子義不苟容、19非有賢者在其君之左右維持調護之、20則亦不能安其身矣、
1 qí 、2 cè jiē fǎn 、3 fù 、4 fú yoù fǎn 、5 yù 、6 qù shēng 、7 ○ qí sù 、8 qí jiè yuè sù yĕ 、9 miaò gōng zūn lǐ zǐ sī 、10 cháng shǐ rén hòu cì 、11 daò dá chéng yì yú qí cè 、12 nǎi néng ān ér liú zhī yĕ 、13 xiè liǔ 、14 lǔ rén 、15 shēn xiáng 、16 zǐ zhāng zhī zǐ yĕ 、17 miaò gōng zūn zhī bù rú zǐ sī 、18 rán èr zǐ yì bù goǔ róng 、19 feī yoǔ xián zhě zaì qí jūn zhī zuǒ yoù wéi chí tiaó hù zhī 、20 zé yì bù néng ān qí shēn yǐ 、

通し番号 255 章内番号 4 章通し番号 43 識別番号 4_11_4
1長、2上聲、3○長者、4孟子自稱也、5言齊王不使子來、6而子自欲爲王留我、7是所以爲我謀者、8不及繆公留子思之事、9而先絶我也、10我之臥而不應、11豈爲先絶子乎、
1 zhǎng 、2 shàng shēng 、3 ○ zhǎng zhě 、4 mèng zǐ zì chēng yĕ 、5 yán qí wáng bù shǐ zǐ laí 、6 ér zǐ zì yù wèi wáng liú wǒ 、7 shì suǒ yǐ wèi wǒ moú zhě 、8 bù jí miaò gōng liú zǐ sī zhī shì 、9 ér xiān jué wǒ yĕ 、10 wǒ zhī wò ér bù yīng 、11 qǐ wéi xiān jué zǐ hū 、


章番号 12 章通し番号 44

通し番号 256 章内番号 1 章通し番号 44 識別番号 4_12_1
1語、2去聲、3○尹士、4齊人也、5干、6求也、7澤、8恩澤也、9濡滯、10遲留也、
1 yù 、2 qù shēng 、3 ○ yǐn shì 、4 qí rén yĕ 、5 gàn 、6 qiú yĕ 、7 zé 、8 ēn zé yĕ 、9 rú zhì 、10 chí liú yĕ 、

通し番号 257 章内番号 2 章通し番号 44 識別番号 4_12_2
1高子、2亦齊人、3孟子弟子也、
1 gaō zǐ 、2 yì qí rén 、3 mèng zǐ dì zǐ yĕ 、

通し番号 258 章内番号 3 章通し番号 44 識別番号 4_12_3
1夫、2音扶、3下同、4惡、5平聲、6○見王、7欲以行道也、8今道不行、9故不得已而去、10非本欲如此也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 xià tóng 、4 wū 、5 píng shēng 、6 ○ jiàn wáng 、7 yù yǐ xíng daò yĕ 、8 jīn daò bù xíng 、9 gù bù dé yǐ ér qù 、10 feī bĕn yù rú cǐ yĕ 、

通し番号 259 章内番号 4 章通し番号 44 識別番号 4_12_4
1所改、2必指一事而言、3然今不可考矣、
1 suǒ gaǐ 、2 bì zhǐ yī shì ér yán 、3 rán jīn bù kĕ kaǒ yǐ 、

通し番号 260 章内番号 5 章通し番号 44 識別番号 4_12_5
1浩然、2如水之流不可止也、3楊氏曰、4齊王天資朴實、5如好勇、6好貨、7好色、8好世俗之樂、9皆以直告而不隱於孟子、10故足以爲善、11若乃其心不然、12而謬爲大言以欺人、13是人終不可與入堯舜之道矣、14何善之能爲、
1 haò rán 、2 rú shuǐ zhī liú bù kĕ zhǐ yĕ 、3 yáng zhī yuē 、4 qí wáng tiān zī pŭ shí 、5 rú haò yŏng 、6 haò huò 、7 haò sè 、8 haò shì sú zhī lè 、9 jiē yǐ zhí gaò ér bù yǐn yú mèng zǐ 、10 gù zú yǐ wéi shàn 、11 ruò nǎi qí xīn bù rán 、12 ér miù wéi dà yán yǐ qī rén 、13 shì rén zhōng bù kĕ yŭ rù yaó shùn zhī daò yǐ 、14 hé shàn zhī néng wéi 、

通し番号 261 章内番号 6 章通し番号 44 識別番号 4_12_6
1悻、2形頂反、3見、4音現、5○悻悻、6怒意也、7窮、8盡也、
1 xìng 、2 xíng dǐng fǎn 、3 jiàn 、4 yīn xiàn 、5 ○ xìng xìng 、6 nù yì yĕ 、7 qióng 、8 jìn yĕ 、

通し番号 262 章内番号 7 章通し番号 44 識別番号 4_12_7
1此章見聖賢行道濟時、2汲汲之本心、3愛君澤民、4惓惓之餘意、5李氏曰、6於此見君子憂則違之之情、7而荷蕢者所以爲果也、
1 cǐ zhāng jiàn shèng xián xíng daò jǐ shí 、2 jí jí zhī bĕn xīn 、3 ài jūn zé mín 、4 quān quān zhī yú yì 、5 lǐ zhī yuē 、6 yú cǐ jiàn jūn zǐ yoū zé wéi zhī zhī qíng 、7 ér hè kuì zhě suǒ yǐ wéi guǒ yĕ 、


章番号 13 章通し番号 45

通し番号 263 章内番号 1 章通し番号 45 識別番号 4_13_1
1路問、2於路中問也、3豫、4悅也、5尤、6過也、7此二句實孔子之言、8蓋孟子嘗稱之以敎人耳、
1 lù wèn 、2 yú lù zhōng wèn yĕ 、3 yù 、4 yuè yĕ 、5 yóu 、6 guò yĕ 、7 cǐ èr jù shí kŏng zǐ zhī yán 、8 gaì mèng zǐ cháng chēng zhī yǐ jiāo rén ĕr 、

通し番号 264 章内番号 2 章通し番号 45 識別番号 4_13_2
1彼、2前日、3此、4今日、
1 bǐ 、2 qián rì 、3 cǐ 、4 jīn rì 、

通し番号 265 章内番号 3 章通し番号 45 識別番号 4_13_3
1自堯舜至湯、2自湯至文武、3皆五百餘年而聖人出、4名世、5謂其人德業聞望、6可名於一世者、7爲之輔佐、8若皐陶、9稷、10契、11伊尹、12萊朱、13太公望、14散宜生之屬、
1 zì yaó shùn zhì tāng 、2 zì tāng zhì wén wŭ 、3 jiē wŭ bǎi yú nián ér shèng rén chū 、4 míng shì 、5 wèi qí rén dé yè wén wàng 、6 kĕ míng yú yī shì zhě 、7 wéi zhī fǔ zuǒ 、8 ruò gaō taó 、9 jì 、10 qì 、11 yī yǐn 、12 laí zhū 、13 tài gōng wàng 、14 sǎn yí shēng zhī shǔ 、

通し番号 266 章内番号 4 章通し番号 45 識別番号 4_13_4
1周、2謂文武之閒、3數、4謂五百年之期、5時、6謂亂極思治、7可以有爲之日、8於是而不得一有所爲、9此孟子所以不能無不豫也、
1 zhoū 、2 wèi wén wŭ zhī jiān 、3 shù 、4 wèi wŭ bǎi nián zhī qī 、5 shí 、6 wèi luàn jí sī zhì 、7 kĕ yǐ yoǔ wéi zhī rì 、8 yú shì ér bù dé yī yoǔ suǒ wéi 、9 cǐ mèng zǐ suǒ yǐ bù néng wú bù yù yĕ 、

通し番号 267 章内番号 5 章通し番号 45 識別番号 4_13_5
1夫、2音扶、3舍、4上聲、5○言當此之時、6而使我不遇於齊、7是天未欲平治天下也、8然天意未可知、9而其具又在我、10我何爲不豫哉、11然則孟子雖若有不豫然者、12而實未嘗不豫也、13蓋聖賢憂世之志、14樂天之誠、15有並行而不悖者、16於此見矣、
1 fū 、2 yīn fú 、3 shě 、4 shàng shēng 、5 ○ yán dāng cǐ zhī shí 、6 ér shǐ wǒ bù yù yú qí 、7 shì tiān wèi yù píng zhì tiān xià yĕ 、8 rán tiān yì wèi kĕ zhī 、9 ér qí jù yoù zaì wǒ 、10 wǒ hé wéi bù yù zāi 、11 rán zé mèng zǐ suī ruò yoǔ bù yù rán zhě 、12 ér shí wèi cháng bù yù yĕ 、13 gaì shèng xián yoū shì zhī zhì 、14 lè tiān zhī chéng 、15 yoǔ bīng xíng ér bù bèi zhě 、16 yú cǐ jiàn yǐ 、


章番号 14 章通し番号 46

通し番号 268 章内番号 1 章通し番号 46 識別番号 4_14_1
1休、2地名、
1 xiū 、2 dì míng 、

通し番号 269 章内番号 2 章通し番号 46 識別番号 4_14_2
1崇、2亦地名、3孟子始見齊王、4必有所不合、5故有去志、6變、7謂變其去志、
1 chóng 、2 yì dì míng 、3 mèng zǐ shǐ jiàn qí wáng 、4 bì yoǔ suǒ bù hé 、5 gù yoǔ qù zhì 、6 biàn 、7 wèi biàn qí qù zhì 、

通し番号 270 章内番号 3 章通し番号 46 識別番号 4_14_3
1師命、2師旅之命也、3國旣被兵、4難請去也、5○孔氏曰、6仕而受祿、7禮也、8不受齊祿、9義也、10義之所在、11禮有時而變、12公孫丑欲以一端裁之、13不亦誤乎、
1 shī mìng 、2 shī lǚ zhī mìng yĕ 、3 guó jì bèi bīng 、4 nán qǐng qù yĕ 、5 ○ kŏng zhī yuē 、6 shì ér shòu lù 、7 lǐ yĕ 、8 bù shòu qí lù 、9 yì yĕ 、10 yì zhī suǒ zaì 、11 lǐ yoǔ shí ér biàn 、12 gōng sūn choǔ yù yǐ yī duān caí zhī 、13 bù yì wù hū 、


5 滕文公章句上 téng wén gōng zhāng jù shàng

章番号 1 章通し番号 47

通し番号 271 章内番号 1 章通し番号 47 識別番号 5_1_1
1世子、2太子也、
1 shì zǐ 、2 tài zǐ yĕ 、

通し番号 272 章内番号 2 章通し番号 47 識別番号 5_1_2
1道、2言也、3性者、4人所稟於天以生之理也、5渾然至善、6未嘗有惡、7人與堯舜初無少異、8但衆人汨於私欲而失之、9堯舜則無私欲之蔽、10而能充其性爾、11故孟子與世子言、12每道性善、13而必稱堯舜以實之、14欲其知仁義不假外求、15聖人可學而至、16而不懈於用力也、17門人不能悉記其辭、18而撮其大旨如此、19程子曰、20性卽理也、21天下之理、22原其所自、23未有不善、24喜怒哀樂未發、25何嘗不善、26發而中節、27卽無往而不善、28發不中節、29然後爲不善、30故凡言善惡、31皆先善而後惡、32言吉凶、33皆先吉而後凶、34言是非、35皆先是而後非、
1 daò 、2 yán yĕ 、3 xìng zhě 、4 rén suǒ bǐng yú tiān yǐ shēng zhī lǐ yĕ 、5 hún rán zhì shàn 、6 wèi cháng yoǔ è 、7 rén yŭ yaó shùn chū wú shǎo yì 、8 dàn zhòng rén mì yú sī yù ér shī zhī 、9 yaó shùn zé wú sī yù zhī bì 、10 ér néng chōng qí xìng ĕr 、11 gù mèng zǐ yŭ shì zǐ yán 、12 mĕi daò xìng shàn 、13 ér bì chēng yaó shùn yǐ shí zhī 、14 yù qí zhī rén yì bù jiǎ waì qiú 、15 shèng rén kĕ xué ér zhì 、16 ér bù xiè yú yòng lì yĕ 、17 mén rén bù néng xī jì qí cí 、18 ér cuō qí dà zhǐ rú cǐ 、19 chéng zǐ yuē 、20 xìng jí lǐ yĕ 、21 tiān xià zhī lǐ 、22 yuán qí suǒ zì 、23 wèi yoǔ bù shàn 、24 xǐ nù aī lè wèi fā 、25 hé cháng bù shàn 、26 fā ér zhòng jié 、27 jí wú wǎng ér bù shàn 、28 fā bù zhòng jié 、29 rán hòu wéi bù shàn 、30 gù fán yán shàn è 、31 jiē xiān shàn ér hòu è 、32 yán jí xiōng 、33 jiē xiān jí ér hòu xiōng 、34 yán shì feī 、35 jiē xiān shì ér hòu feī 、

通し番号 273 章内番号 3 章通し番号 47 識別番号 5_1_3
1復、2扶又反、3夫、4音扶、5○時人不知性之本善、6而以聖賢爲不可企及、7故世子於孟子之言不能無疑、8而復來求見、9蓋恐別有卑近易行之說也、10孟子知之、11故但告之如此、12以明古今聖愚本同一性、13前言已盡、14無復有他說也、
1 fù 、2 fú yoù fǎn 、3 fū 、4 yīn fú 、5 ○ shí rén bù zhī xìng zhī bĕn shàn 、6 ér yǐ shèng xián wéi bù kĕ qǐ jí 、7 gù shì zǐ yú mèng zǐ zhī yán bù néng wú yí 、8 ér fù laí qiú jiàn 、9 gaì kŏng bié yoǔ beī jìn yì xíng zhī shuō yĕ 、10 mèng zǐ zhī zhī 、11 gù dàn gaò zhī rú cǐ 、12 yǐ míng gŭ jīn shèng yú bĕn tóng yī xìng 、13 qián yán yǐ jìn 、14 wú fù yoǔ tā shuō yĕ 、

通し番号 274 章内番号 4 章通し番号 47 識別番号 5_1_4
1覵、2古莧反、3○成鷳、4人姓名、5彼、6謂聖賢也、7有爲者亦若是、8言人能有爲、9則皆如舜也、10公明、11姓、12儀、13名、14魯賢人也、15文王我師也、16蓋周公之言、17公明儀亦以文王爲必可師、18故誦周公之言、19而歎其不我欺也、20孟子旣告世子以道無二致、21而復引此三言以明之、22欲世子篤信力行、23以師聖賢、24不當復求他說也、
1 jiàn 、2 gŭ xiàn fǎn 、3 ○ chéng xián 、4 rén xìng míng 、5 bǐ 、6 wèi shèng xián yĕ 、7 yoǔ wéi zhě yì ruò shì 、8 yán rén néng yoǔ wéi 、9 zé jiē rú shùn yĕ 、10 gōng míng 、11 xìng 、12 yí 、13 míng 、14 lǔ xián rén yĕ 、15 wén wáng wǒ shī yĕ 、16 gaì zhoū gōng zhī yán 、17 gōng míng yí yì yǐ wén wáng wéi bì kĕ shī 、18 gù sòng zhoū gōng zhī yán 、19 ér tàn qí bù wǒ qī yĕ 、20 mèng zǐ jì gaò shì zǐ yǐ daò wú èr zhì 、21 ér fù yǐn cǐ sān yán yǐ míng zhī 、22 yù shì zǐ dǔ xìn lì xíng 、23 yǐ shī shèng xián 、24 bù dāng fù qiú tā shuō yĕ 、

通し番号 275 章内番号 5 章通し番号 47 識別番号 5_1_5
1瞑、2莫甸反、3眩、4音縣、5○絶、6猶截也、7書、8商書說命篇、9瞑眩、10憒亂、11言滕國雖小、12猶足爲治、13但恐安於卑近、14不能自克、15則不足以去惡而爲善也、16○愚按、17孟子之言性善、18始見於此、19而詳具於告子之篇、20然默識而旁通之、21則七篇之中、22無非此理、23其所以擴前聖之未發、24而有功於聖人之門、25程子之言信矣、
1 míng 、2 mò diàn fǎn 、3 xuàn 、4 yīn xiàn 、5 ○ jué 、6 yóu jié yĕ 、7 shū 、8 shāng shū shuō mìng piān 、9 míng xuàn 、10 kuì luàn 、11 yán téng guó suī xiaǒ 、12 yóu zú wéi zhì 、13 dàn kŏng ān yú beī jìn 、14 bù néng zì kè 、15 zé bù zú yǐ qù è ér wéi shàn yĕ 、16 ○ yú àn 、17 mèng zǐ zhī yán xìng shàn 、18 shǐ jiàn yú cǐ 、19 ér xiáng jù yú gaò zǐ zhī piān 、20 rán mò shí ér soù tōng zhī 、21 zé qī piān zhī zhōng 、22 wú feī cǐ lǐ 、23 qí suǒ yǐ kuò qián shèng zhī wèi fā 、24 ér yoǔ gōng yú shèng rén zhī mén 、25 chéng zǐ zhī yán xìn yǐ 、


章番号 2 章通し番号 48

通し番号 276 章内番号 1 章通し番号 48 識別番号 5_2_1
1定公、2文公父也、3然友、4世子之傅也、5大故、6大喪也、7事、8謂喪禮、
1 dìng gōng 、2 wén gōng fǔ yĕ 、3 rán yoǔ 、4 shì zǐ zhī fù yĕ 、5 dà gù 、6 dà sàng yĕ 、7 shì 、8 wèi sàng lǐ 、

通し番号 277 章内番号 2 章通し番号 48 識別番号 5_2_2
1齊、2音資、3疏、4所居反、5飦、6諸延反、7○當時諸侯、8莫能行古喪禮、9而文公獨能以此爲問、10故孟子善之、11又言、12父母之喪、13固人子之心所自盡者、14蓋悲哀之情、15痛疾之意、16非自外至、17宜乎、18文公於此有所不能自已也、19但所引曾子之言、20本孔子告樊遲者、21豈曾子嘗誦之、22以告其門人歟、23三年之喪者、24子生三年、25然後免於父母之懷、26故父母之喪、27必以三年也、28齊、29衣下縫也、30不緝曰斬衰、31緝之曰齊衰、32疏、33麤也、34麤布也、35飦、36糜也、37喪禮、38三日始食粥、39旣葬、40乃疏食、41此古今貴賤通行之禮也、
1 qí 、2 yīn zī 、3 shū 、4 suǒ jū fǎn 、5 jiān 、6 zhū yán fǎn 、7 ○ dāng shí zhū hoú 、8 mò néng xíng gŭ sàng lǐ 、9 ér wén gōng dú néng yǐ cǐ wéi wèn 、10 gù mèng zǐ shàn zhī 、11 yoù yán 、12 fǔ mǔ zhī sàng 、13 gù rén zǐ zhī xīn suǒ zì jìn zhě 、14 gaì beī aī zhī qíng 、15 tòng jí zhī yì 、16 feī zì waì zhì 、17 yí hū 、18 wén gōng yú cǐ yoǔ suǒ bù néng zì yǐ yĕ 、19 dàn suǒ yǐn céng zǐ zhī yán 、20 bĕn kŏng zǐ gaò fán chí zhě 、21 qǐ céng zǐ cháng sòng zhī 、22 yǐ gaò qí mén rén yú 、23 sān nián zhī sàng zhě 、24 zǐ shēng sān nián 、25 rán hòu miǎn yú fǔ mǔ zhī huaí 、26 gù fǔ mǔ zhī sàng 、27 bì yǐ sān nián yĕ 、28 qí 、29 yī xià fèng yĕ 、30 bù qī yuē zhǎn shuaī 、31 qī zhī yuē qí shuaī 、32 shū 、33 cū yĕ 、34 cū bù yĕ 、35 jiān 、36 mí yĕ 、37 sàng lǐ 、38 sān rì shǐ shí zhoū 、39 jì zàng 、40 nǎi shū shí 、41 cǐ gŭ jīn guì jiàn tōng xíng zhī lǐ yĕ 、

通し番号 278 章内番号 3 章通し番号 48 識別番号 5_2_3
1父兄、2同姓老臣也、3滕與魯倶文王之後、4而魯祖周公爲長、5兄弟宗之、6故滕謂魯爲宗國也、7然謂二國不行三年之喪者、8乃其後世之失、9非周公之法本然也、10志、11記也、12引志之言而釋其意、13以爲所以如此者、14蓋爲上世以來、15有所傳受、16雖或不同、17不可改也、18然志所言、19本謂先王之世舊俗所傳、20禮文小異、21而可以通行者耳、22不謂後世失禮之甚者也、
1 fǔ xiōng 、2 tóng xìng laǒ chén yĕ 、3 téng yŭ lǔ jù wén wáng zhī hòu 、4 ér lǔ zǔ zhoū gōng wéi zhǎng 、5 xiōng dì zōng zhī 、6 gù téng wèi lǔ wéi zōng guó yĕ 、7 rán wèi èr guó bù xíng sān nián zhī sàng zhě 、8 nǎi qí hòu shì zhī shī 、9 feī zhoū gōng zhī fǎ bĕn rán yĕ 、10 zhì 、11 jì yĕ 、12 yǐn zhì zhī yán ér shì qí yì 、13 yǐ wéi suǒ yǐ rú cǐ zhě 、14 gaì wèi shàng shì yǐ laí 、15 yoǔ suǒ chuán shòu 、16 suī huò bù tóng 、17 bù kĕ gaǐ yĕ 、18 rán zhì suǒ yán 、19 bĕn wèi xiān wàng zhī shì jiù sú suǒ chuán 、20 lǐ wén xiaǒ yì 、21 ér kĕ yǐ tōng xíng zhě ĕr 、22 bù wèi hòu shì shī lǐ zhī shèn zhě yĕ 、

通し番号 279 章内番号 4 章通し番号 48 識別番号 5_2_4
1好、2爲、3皆去聲、4復、5扶又反、6歠、7川悅反、8○不我足、9謂不以我滿足其意也、10然者、11然其不我足之言、12不可他求者、13言當責之於己、14冢宰、15六卿之長也、16歠、17飮也、18深墨、19甚黑色也、20卽、21就也、22尙、23加也、24論語作上、25古字通也、26偃、27伏也、28孟子言、29但在世子自盡其哀而已、
1 haò 、2 wèi 、3 jiē qù shēng 、4 fù 、5 fú yoù fǎn 、6 chuò 、7 chuān yuè fǎn 、8 ○ bù wǒ zú 、9 wèi bù yǐ wǒ mǎn zú qí yì yĕ 、10 rán zhě 、11 rán qí bù wǒ zú zhī yán 、12 bù kĕ tā qiú zhě 、13 yán dāng zé zhī yú jǐ 、14 zhŏng zaǐ 、15 liù qīng zhī zhǎng yĕ 、16 chuò 、17 yǐn yĕ 、18 shēn mò 、19 shèn hēi sè yĕ 、20 jí 、21 jiù yĕ 、22 shàng 、23 jiā yĕ 、24 lùn yŭ zuò shàng 、25 gŭ zì tōng yĕ 、26 yǎn 、27 fú yĕ 、28 mèng zǐ yán 、29 dàn zaì shì zǐ zì jìn qí aī ér yǐ 、

通し番号 280 章内番号 5 章通し番号 48 識別番号 5_2_5
1諸侯五月而葬、2未葬、3居倚廬於中門之外、4居喪不言、5故未有命令敎戒也、6可謂曰知、7疑有闕誤、8或曰、9皆謂世子之知禮也、10○林氏曰、11孟子之時、12喪禮旣壞、13然三年之喪、14惻隱之心、15痛疾之意、16出於人心之所固有者、17初未嘗亡也、18惟其溺於流俗之弊、19是以喪其良心、20而不自知耳、21文公見孟子而聞性善堯舜之說、22則固有以啓發其良心矣、23是以至此而哀痛之誠心發焉、24及其父兄百官皆不欲行、25則亦反躬自責、26悼其前行之不足以取信、27而不敢有非其父兄百官之心、28雖其資質有過人者、29而學問之力、30亦不可誣也、31及其斷然行之、32而遠近見聞無不悅服、33則以人心之所同然者、34自我發之、35而彼之心悅誠服、36亦有所不期然而然者、37人性之善、38豈不信哉、
1 zhū hoú wŭ yuè ér zàng 、2 wèi zàng 、3 jū yǐ lú yú zhōng mén zhī waì 、4 jū sàng bù yán 、5 gù wèi yoǔ mìng lìng jiaò jiè yĕ 、6 kĕ wèi yuē zhī 、7 yí yoǔ quē wù 、8 huò yuē 、9 jiē wèi shì zǐ zhī zhī lǐ yĕ 、10 ○ lín zhī yuē 、11 mèng zǐ zhī shí 、12 sàng lǐ jì huaí 、13 rán sān nián zhī sàng 、14 cè yǐn zhī xīn 、15 tòng jí zhī yì 、16 chū yú rén xīn zhī suǒ gù yoǔ zhě 、17 chū wèi cháng wáng yĕ 、18 wéi qí niào yú liú sú zhī bì 、19 shì yǐ sàng qí liáng xīn 、20 ér bù zì zhī ĕr 、21 wén gōng jiàn mèng zǐ ér wén xìng shàn yaó shùn zhī shuō 、22 zé gù yoǔ yǐ qǐ fā qí liáng xīn yǐ 、23 shì yǐ zhì cǐ ér aī tòng zhī chéng xīn fā yān 、24 jí qí fǔ xiōng bǎi guān jiē bù yù xíng 、25 zé yì fǎn gōng zì zé 、26 daò qí qián xíng zhī bù zú yǐ qŭ xìn 、27 ér bù gǎn yoǔ feī qí fǔ xiōng bǎi guān zhī xīn 、28 suī qí zī zhì yoǔ guò rén zhě 、29 ér xué wèn zhī lì 、30 yì bù kĕ wū yĕ 、31 jí qí duàn rán xíng zhī 、32 ér yuǎn jìn jiàn wén wú bù yuè fù 、33 zé yǐ rén xīn zhī suǒ tóng rán zhě 、34 zì wǒ fā zhī 、35 ér bǐ zhī xīn yuè chéng fù 、36 yì yoǔ suǒ bù qī rán ér rán zhě 、37 rén xìng zhī shàn 、38 qǐ bù xìn zāi 、


章番号 3 章通し番号 49

通し番号 281 章内番号 1 章通し番号 49 識別番号 5_3_1
1文公以禮聘孟子、2故孟子至滕、3而文公問之、
1 wén gōng yǐ lǐ pìn mèng zǐ 、2 gù mèng zǐ zhì téng 、3 ér wén gōng wèn zhī 、

通し番号 282 章内番号 2 章通し番号 49 識別番号 5_3_2
1綯、2音陶、3亟、4紀力反、5○民事、6謂農事、7詩、8豳風七月之篇、9于、10往取也、11綯、12絞也、13亟、14急也、15乘、16升也、17播、18布也、19言農事至重、20人君不可以爲緩而忽之、21故引詩言、22治屋之急如此者、23蓋以來春將復始播百穀、24而不暇爲此也、
1 taó 、2 yīn taó 、3 jí 、4 jì lì fǎn 、5 ○ mín shì 、6 wèi nóng shì 、7 shī 、8 bīn fēng qī yuè zhī piān 、9 yú 、10 wǎng qŭ yĕ 、11 taó 、12 jiǎo yĕ 、13 jí 、14 jí yĕ 、15 chéng 、16 shēng yĕ 、17 bō 、18 bù yĕ 、19 yán nóng shì zhì zhòng 、20 rén jūn bù kĕ yǐ wéi huǎn ér hū zhī 、21 gù yǐn shī yán 、22 zhì wū zhī jí rú cǐ zhě 、23 gaì yǐ laí chūn jiāng fù shǐ bō bǎi gŭ 、24 ér bù xiá wéi cǐ yĕ 、

通し番号 283 章内番号 3 章通し番号 49 識別番号 5_3_3
1音義、2並見前篇、
1 yīn yì 、2 bīng jiàn qián piān 、

通し番号 284 章内番号 4 章通し番号 49 識別番号 5_3_4
1恭則能以禮接下、2儉則能取民以制、
1 gōng zé néng yǐ lǐ jiē xià 、2 jiǎn zé néng qŭ mín yǐ zhì 、

通し番号 285 章内番号 5 章通し番号 49 識別番号 5_3_5
1陽虎、2陽貨、3魯季氏家臣也、4天理人欲、5不容並立、6虎之言此、7恐爲仁之害於富也、8孟子引之、9恐爲富之害於仁也、10君子小人、11每相反而已矣、
1 yáng hǔ 、2 yáng huò 、3 lǔ jì zhī jiā chén yĕ 、4 tiān lǐ rén yù 、5 bù róng bīng lì 、6 hǔ zhī yán cǐ 、7 kŏng wéi rén zhī hài yú fù yĕ 、8 mèng zǐ yǐn zhī 、9 kŏng wéi fù zhī hài yú rén yĕ 、10 jūn zǐ xiaǒ rén 、11 mĕi xiàng fǎn ér yǐ yǐ 、

通し番号 286 章内番号 6 章通し番号 49 識別番号 5_3_6
1徹、2敕列反、3藉、4子夜反、5○此以下、6乃言制民常產、7與其取之之制也、8夏時一夫授田五十畝、9而每夫計其五畝之入以爲貢、10商人始爲井田之制、11以六百三十畝之地、12畫爲九區、13區七十畝、14中爲公田、15其外八家各授一區、16但借其力以助耕公田、17而不復稅其私田、18周時一夫授田百畝、19郷遂用貢法、20十夫有溝、21都鄙用助法、22八家同井、23耕則通力而作、24收則計畝而分、25故謂之徹、26其實皆什一者、27貢法固以十分之一爲常數、28惟助法乃是九一、29而商制不可考、30周制則公田百畝、31中以二十畝爲廬舍、32一夫所耕公田、33實計十畝、34通私田百畝、35爲十一分而取其一、36蓋又輕於什一矣、37竊料商制亦當似此、38而以十四畝爲廬舍、39一夫實耕公田七畝、40是亦不過什一也、41徹、42通也、43均也、44藉、45借也、
1 chè 、2 chì liè fǎn 、3 jí 、4 zǐ yè fǎn 、5 ○ cǐ yǐ xià 、6 nǎi yán zhì mín cháng chǎn 、7 yŭ qí qŭ zhī zhī zhì yĕ 、8 xià shí yī fū shòu tián wŭ shí mǔ 、9 ér mĕi fū jì qí wŭ mǔ zhī rù yǐ wéi gòng 、10 shāng rén shǐ wéi jǐng tián zhī zhì 、11 yǐ liù bǎi sān shí mǔ zhī dì 、12 huà wéi jiŭ qū 、13 qū qī shí mǔ 、14 zhōng wéi gōng tián 、15 qí waì bā jiā gě shòu yī qū 、16 dàn jiè qí lì yǐ zhù gēng gōng tián 、17 ér bù fù shuì qí sī tián 、18 zhoū shí yī fū shòu tián bǎi mǔ 、19 xiāng suì yòng gòng fǎ 、20 shí fū yoǔ goū 、21 doū bǐ yòng zhù fǎ 、22 bā jiā tóng jǐng 、23 gēng zé tōng lì ér zuò 、24 shoū zé jì mǔ ér fēn 、25 gù wèi zhī chè 、26 qí shí jiē shén yī zhě 、27 gòng fǎ gù yǐ shí fēn zhī yī wéi cháng shù 、28 wéi zhù fǎ nǎi shì jiŭ yī 、29 ér shāng zhì bù kĕ kaǒ 、30 zhoū zhì zé gōng tián bǎi mǔ 、31 zhōng yǐ èr shí mǔ wéi lú shè 、32 yī fū suǒ gēng gōng tián 、33 shí jì shí mǔ 、34 tōng sī tián bǎi mǔ 、35 wéi shí yī fēn ér qŭ qí yī 、36 gaì yoù qīng yú shén yī yǐ 、37 qiè liaò shāng zhì yì dāng sì cǐ 、38 ér yǐ shí sì mǔ wéi lú shè 、39 yī fū shí gēng gōng tián qī mǔ 、40 shì yì bù guò shén yī yĕ 、41 chè 、42 tōng yĕ 、43 jūn yĕ 、44 jí 、45 jiè yĕ 、

通し番号 287 章内番号 7 章通し番号 49 識別番号 5_3_7
1樂、2音洛、3盻、4五禮反、5從目從兮、6或音普莧反者非、7養、8去聲、9惡、10平聲、11○龍子、12古賢人、13狼戾、14猶狼藉、15言多也、16糞、17壅也、18盈、19滿也、20盻、21恨視也、22勤動、23勞苦也、24稱、25舉也、26貸、27借也、28取物於人、29而出息以償之也、30益之、31以足取盈之數也、32稚、33幼子也、
1 lè 、2 yīn luò 、3 xì 、4 wŭ lǐ fǎn 、5 cóng mù cóng xī 、6 huò yīn pŭ xiàn fǎn zhě feī 、7 yǎng 、8 qù shēng 、9 wū 、10 píng shēng 、11 ○ lóng zǐ 、12 gŭ xián rén 、13 láng lì 、14 yóu láng jí 、15 yán duō yĕ 、16 fèn 、17 yōng yĕ 、18 yíng 、19 mǎn yĕ 、20 xì 、21 hèn shì yĕ 、22 qín dòng 、23 laó kǔ yĕ 、24 chēng 、25 jŭ yĕ 、26 dài 、27 jiè yĕ 、28 qŭ wù yú rén 、29 ér chū xī yǐ cháng zhī yĕ 、30 yì zhī 、31 yǐ zú qŭ yíng zhī shù yĕ 、32 zhì 、33 yoù zǐ yĕ 、

通し番号 288 章内番号 8 章通し番号 49 識別番号 5_3_8
1夫、2音扶、3○孟子嘗言、4文王治岐、5耕者九一、6仕者世祿、7二者王政之本也、8今世祿滕已行之、9惟助法未行、10故取於民者無制耳、11蓋世祿者、12授之土田、13使之食其公田之入、14實與助法相爲表裏、15所以使君子野人各有定業、16而上下相安者也、17故下文遂言助法、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ mèng zǐ cháng yán 、4 wén wáng zhì qí 、5 gēng zhě jiŭ yī 、6 shì zhě shì sì 、7 èr zhě wàng zhèng zhī bĕn yĕ 、8 jīn shì sì téng yǐ xíng zhī 、9 wéi zhù fǎ wèi xíng 、10 gù qŭ yú mín zhě wú zhì ĕr 、11 gaì shì sì zhě 、12 shòu zhī tǔ tián 、13 shǐ zhī shí qí gōng tián zhī rù 、14 shí yŭ zhù fǎ xiàng wéi biaǒ lǐ 、15 suǒ yǐ shǐ jūn zǐ yĕ rén gě yoǔ dìng yè 、16 ér shàng xià xiàng ān zhě yĕ 、17 gù xià wén suì yán zhù fǎ 、

通し番号 289 章内番号 9 章通し番号 49 識別番号 5_3_9
1雨、2于付反、3○詩、4小雅大田之篇、5雨、6降雨也、7言願天雨於公田、8而遂及私田、9先公而後私也、10當時助法盡廢、11典籍不存、12惟有此詩、13可見周亦用助、14故引之也、
1 yŭ 、2 yú fù fǎn 、3 ○ shī 、4 xiaǒ yǎ dà tián zhī piān 、5 yŭ 、6 jiàng yŭ yĕ 、7 yán yuàn tiān yŭ yú gōng tián 、8 ér suì jí sī tián 、9 xiān gōng ér hòu sī yĕ 、10 dāng shí zhù fǎ jìn fèi 、11 diǎn jí bù cún 、12 wéi yoǔ cǐ shī 、13 kĕ jiàn zhoū yì yòng zhù 、14 gù yǐn zhī yĕ 、

通し番号 290 章内番号 10 章通し番号 49 識別番号 5_3_10
1庠以養老爲義、2校以敎民爲義、3序以習射爲義、4皆郷學也、5學、6國學也、7共之、8無異名也、9倫、10序也、11父子有親、12君臣有義、13夫婦有別、14長幼有序、15朋友有信、16此人之大倫也、17庠序學校、18皆以明此而已、
1 xiáng yǐ yǎng laǒ wéi yì 、2 xiào yǐ jiāo mín wéi yì 、3 xù yǐ xí shè wéi yì 、4 jiē xiāng xué yĕ 、5 xué 、6 guó xué yĕ 、7 gòng zhī 、8 wú yì míng yĕ 、9 lún 、10 xù yĕ 、11 fǔ zǐ yoǔ qìng 、12 jūn chén yoǔ yì 、13 fū fù yoǔ bié 、14 zhǎng yoù yoǔ xù 、15 péng yoǔ yoǔ xìn 、16 cǐ rén zhī dà lún yĕ 、17 xiáng xù xué xiào 、18 jiē yǐ míng cǐ ér yǐ 、

通し番号 291 章内番号 11 章通し番号 49 識別番号 5_3_11
1滕國褊小、2雖行仁政、3未必能興王業、4然爲王者師、5則雖不有天下、6而其澤亦足以及天下矣、7聖賢至公無我之心、8於此可見、
1 téng guó biǎn xiaǒ 、2 suī xíng rén zhèng 、3 wèi bì néng xìng wàng yè 、4 rán wéi wàng zhě shī 、5 zé suī bù yoǔ tiān xià 、6 ér qí zé yì zú yǐ jí tiān xià yǐ 、7 shèng xián zhì gōng wú wǒ zhī xīn 、8 yú cǐ kĕ jiàn 、

通し番号 292 章内番号 12 章通し番号 49 識別番号 5_3_12
1詩、2大雅文王之篇、3言周雖后稷以來、4舊爲諸侯、5其受天命而有天下、6則自文王始也、7子、8指文公、9諸侯未踰年之稱也、
1 shī 、2 dà yǎ wén wáng zhī piān 、3 yán zhoū suī hòu jì yǐ laí 、4 jiù wéi zhū hoú 、5 qí shòu tiān mìng ér yoǔ tiān xià 、6 zé zì wén wáng shǐ yĕ 、7 zǐ 、8 zhǐ wén gōng 、9 zhū hoú wèi yú nián zhī chēng yĕ 、

通し番号 293 章内番号 13 章通し番号 49 識別番号 5_3_13
1夫、2音扶、3○畢戰、4滕臣、5文公因孟子之言、6而使畢戰主爲井地之事、7故又使之來問其詳也、8井地、9卽井田也、10經界、11謂治地分田、12經畫其溝塗封植之界也、13此法不脩、14則田無定分、15而豪強得以兼幷、16故井地有不均、17賦無定法、18而貪暴得以多取、19故穀祿有不平、20此欲行仁政者之所以必從此始、21而暴君汙吏則必欲慢而廢之也、22有以正之、23則分田制祿、24可不勞而定矣、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ bì zhàn 、4 téng chén 、5 wén gōng yīn mèng zǐ zhī yán 、6 ér shǐ bì zhàn zhǔ wéi jǐng dì zhī shì 、7 gù yoù shǐ zhī laí wèn qí xiáng yĕ 、8 jǐng dì 、9 jí jǐng tián yĕ 、10 jīng jiè 、11 wèi zhì dì fēn tián 、12 jīng huà qí goū tú fēng zhí zhī jiè yĕ 、13 cǐ fǎ bù xiū 、14 zé tián wú dìng fēn 、15 ér haó qiáng dé yǐ jiān bìng 、16 gù jǐng dì yoǔ bù jūn 、17 fù wú dìng fǎ 、18 ér tān bào dé yǐ duō qŭ 、19 gù gŭ sì yoǔ bù píng 、20 cǐ yù xíng rén zhèng zhě zhī suǒ yǐ bì cóng cǐ shǐ 、21 ér bào jūn wū lì zé bì yù màn ér fèi zhī yĕ 、22 yoǔ yǐ zhèng zhī 、23 zé fēn tián zhì sì 、24 kĕ bù laó ér dìng yǐ 、

通し番号 294 章内番号 14 章通し番号 49 識別番号 5_3_14
1夫、2音扶、3養、4去聲、5○言滕地雖小、6然其閒亦必有爲君子而仕者、7亦必有爲野人而耕者、8是以分田制祿之法、9不可偏廢也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 yǎng 、4 qù shēng 、5 ○ yán téng dì suī xiaǒ 、6 rán qí jiān yì bì yoǔ wéi jūn zǐ ér shì zhě 、7 yì bì yoǔ wéi yĕ rén ér gēng zhě 、8 shì yǐ fēn tián zhì sì zhī fǎ 、9 bù kĕ piān fèi yĕ 、

通し番号 295 章内番号 15 章通し番号 49 識別番号 5_3_15
1此分田制祿之常法、2所以治野人使養君子也、3野、4郊外都鄙之地也、5九一而助、6爲公田而行助法也、7國中、8郊門之内、9郷遂之地也、10田不井授、11但爲溝洫、12使什而自賦其一、13蓋用貢法也、14周所謂徹法者、15蓋如此、16以此推之、17當時非惟助法不行、18其貢亦不止什一矣、
1 cǐ fēn tián zhì sì zhī cháng fǎ 、2 suǒ yǐ zhì yĕ rén shǐ yǎng jūn zǐ yĕ 、3 yĕ 、4 jiāo waì doū bǐ zhī dì yĕ 、5 jiŭ yī ér zhù 、6 wéi gōng tián ér xíng zhù fǎ yĕ 、7 guó zhōng 、8 jiāo mén zhī neì 、9 xiāng suì zhī dì yĕ 、10 tián bù jǐng shòu 、11 dàn wéi goū xù 、12 shǐ shén ér zì fù qí yī 、13 gaì yòng gòng fǎ yĕ 、14 zhoū suǒ wèi chè fǎ zhě 、15 gaì rú cǐ 、16 yǐ cǐ tuī zhī 、17 dāng shí feī wéi zhù fǎ bù xíng 、18 qí gòng yì bù zhǐ shén yī yǐ 、

通し番号 296 章内番号 16 章通し番号 49 識別番号 5_3_16
1此世祿常制之外、2又有圭田、3所以厚君子也、4圭、5潔也、6所以奉祭祀也、7不言世祿者、8滕已行之、9但此未備耳、
1 cǐ shì sì cháng zhì zhī waì 、2 yoù yoǔ guī tián 、3 suǒ yǐ hòu jūn zǐ yĕ 、4 guī 、5 jié yĕ 、6 suǒ yǐ fèng jì sì yĕ 、7 bù yán shì sì zhě 、8 téng yǐ xíng zhī 、9 dàn cǐ wèi bèi ĕr 、

通し番号 297 章内番号 17 章通し番号 49 識別番号 5_3_17
1程子曰、2一夫上父母、3下妻子、4以五口八口爲率、5受田百畝、6如有弟、7是餘夫也、8年十六、9別受田二十五畝、10俟其壯而有室、11然後更受百畝之田、12愚按、13此百畝常制之外、14又有餘夫之田、15以厚野人也、
1 chéng zǐ yuē 、2 yī fū shàng fǔ mǔ 、3 xià qī zǐ 、4 yǐ wŭ koǔ bā koǔ wéi lǜ 、5 shòu tián bǎi mǔ 、6 rú yoǔ dì 、7 shì yú fū yĕ 、8 nián shí liù 、9 bié shòu tián èr shí wŭ mǔ 、10 sì qí zhuàng ér yoǔ shì 、11 rán hòu gēng shòu bǎi mǔ zhī tián 、12 yú àn 、13 cǐ bǎi mǔ cháng zhì zhī waì 、14 yoù yoǔ yú fū zhī tián 、15 yǐ hòu yĕ rén yĕ 、

通し番号 298 章内番号 18 章通し番号 49 識別番号 5_3_18
1死、2謂葬也、3徙、4謂徙其居也、5同井者、6八家也、7友、8猶伴也、9守望、10防寇盜也、
1 sǐ 、2 wèi zàng yĕ 、3 xǐ 、4 wèi xǐ qí jū yĕ 、5 tóng jǐng zhě 、6 bā jiā yĕ 、7 yoǔ 、8 yóu bàn yĕ 、9 shoǔ wàng 、10 fáng kòu daò yĕ 、

通し番号 299 章内番号 19 章通し番号 49 識別番号 5_3_19
1養、2去聲、3別、4彼列反、5○此詳言井田形體之制、6乃周之助法也、7公田以爲君子之祿、8而私田野人之所受、9先公後私、10所以別君子野人之分也、11不言君子、12據野人而言、13省文耳、14上言野及國中二法、15此獨詳於治野者、16國中貢法、17當時已行、18但取之過於什一爾、
1 yǎng 、2 qù shēng 、3 bié 、4 bǐ liè fǎn 、5 ○ cǐ xiáng yán jǐng tián xíng tǐ zhī zhì 、6 nǎi zhoū zhī zhù fǎ yĕ 、7 gōng tián yǐ wéi jūn zǐ zhī sì 、8 ér sī tián yĕ rén zhī suǒ shòu 、9 xiān gōng hòu sī 、10 suǒ yǐ bié jūn zǐ yĕ rén zhī fēn yĕ 、11 bù yán jūn zǐ 、12 jù yĕ rén ér yán 、13 shĕng wén ĕr 、14 shàng yán yĕ jí guó zhōng èr fǎ 、15 cǐ dú xiáng yú zhì yĕ zhě 、16 guó zhōng gòng fǎ 、17 dāng shí yǐ xíng 、18 dàn qŭ zhī guò yú shén yī ĕr 、

通し番号 300 章内番号 20 章通し番号 49 識別番号 5_3_20
1夫、2音扶、3○井地之法、4諸侯皆去其籍、5此特其大略而已、6潤澤、7謂因時制宜、8使合於人情、9宜於土俗、10而不失乎先王之意也、11○呂氏曰、12子張子慨然有意三代之治、13論治人先務、14未始不以經界爲急、15講求法制、16粲然備具、17要之可以行於今、18如有用我者、19舉而措之耳、20嘗曰、21仁政必自經界始、22貧富不均、23敎養無法、24雖欲言治、25皆苟而已、26世之病難行者、27未始不以亟奪富人之田爲辭、28然茲法之行、29悅之者衆、30苟處之有術、31期以數年、32不刑一人而可復、33所病者、34特上之未行耳、35乃言曰、36縱不能行之天下、37猶可驗之一郷、38方與學者議古之法、39買田一方、40畫爲數井、41上不失公家之賦役、42退以其私正經界、43分宅里、44立斂法、45廣儲蓄、46興學校、47成禮俗、48救菑卹患、49厚本抑末、50足以推先王之遺法、51明當今之可行、52有志未就而卒、53○愚按、54喪禮經界兩章、55見孟子之學、56識其大者、57是以雖當禮法廢壞之後、58制度節文不可復考、59而能因略以致詳、60推舊而爲新、61不屑屑於旣往之迹、62而能合乎先王之意、63眞可謂命世亞聖之才矣、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ jǐng dì zhī fǎ 、4 zhū hoú jiē qù qí jí 、5 cǐ tè qí dà lüè ér yǐ 、6 rùn zé 、7 wèi yīn shí zhì yí 、8 shǐ hé yú rén qíng 、9 yí yú tǔ sú 、10 ér bù shī hū xiān wàng zhī yì yĕ 、11 ○ lǚ zhī yuē 、12 zǐ zhāng zǐ kaì rán yoǔ yì sān dài zhī zhì 、13 lùn zhì rén xiān wù 、14 wèi shǐ bù yǐ jīng jiè wéi jí 、15 jiǎng qiú fǎ zhì 、16 càn rán bèi jù 、17 yaò zhī kĕ yǐ xíng yú jīn 、18 rú yoǔ yòng wǒ zhě 、19 jŭ ér cuò zhī ĕr 、20 cháng yuē 、21 rén zhèng bì zì jīng jiè shǐ 、22 pín fù bù jūn 、23 jiaò yǎng wú fǎ 、24 suī yù yán zhì 、25 jiē goǔ ér yǐ 、26 shì zhī bìng nán xíng zhě 、27 wèi shǐ bù yǐ jí duó fù rén zhī tián wéi cí 、28 rán zī fǎ zhī xíng 、29 yuè zhī zhě zhòng 、30 goǔ chǔ zhī yoǔ shù 、31 qī yǐ shù nián 、32 bù xíng yī rén ér kĕ fù 、33 suǒ bìng zhě 、34 tè shàng zhī wèi xíng ĕr 、35 nǎi yán yuē 、36 zòng bù néng xíng zhī tiān xià 、37 yóu kĕ yàn zhī yī xiāng 、38 fāng yŭ xué zhě yì gŭ zhī fǎ 、39 maǐ tián yī fāng 、40 huà wéi shù jǐng 、41 shàng bù shī gōng jiā zhī fù yì 、42 tuì yǐ qí sī zhèng jīng jiè 、43 fēn zhái lǐ 、44 lì liǎn fǎ 、45 guǎng chǔ xù 、46 xìng xué xiào 、47 chéng lǐ sú 、48 jiù zāi xù huàn 、49 hòu bĕn yì mò 、50 zú yǐ tuī xiān wàng zhī yí fǎ 、51 míng dāng jīn zhī kĕ xíng 、52 yoǔ zhì wèi jiù ér zú 、53 ○ yú àn 、54 sàng lǐ jīng jiè liǎng zhāng 、55 jiàn mèng zǐ zhī xué 、56 shí qí dà zhě 、57 shì yǐ suī dāng lǐ fǎ fèi huaí zhī hòu 、58 zhì dù jié wén bù kĕ fù kaǒ 、59 ér néng yīn lüè yǐ zhì xiáng 、60 tuī jiù ér wéi xīn 、61 bù xiè xiè yú jì wǎng zhī jī 、62 ér néng hé hū xiān wàng zhī yì 、63 zhēn kĕ wèi mìng shì yà shèng zhī caí yǐ 、


章番号 4 章通し番号 50

通し番号 301 章内番号 1 章通し番号 50 識別番号 5_4_1
1衣、2去聲、3捆、4音閫、5○神農、6炎帝神農氏、7始爲耒耜、8敎民稼穡者也、9爲其言者、10史遷所謂農家者流也、11許、12姓、13行、14名也、15踵門、16足至門也、17仁政、18上章所言井地之法也、19廛、20民所居也、21氓、22野人之稱、23褐、24毛布、25賤者之服也、26捆、27扣椓之欲其堅也、28以爲食、29賣以供食也、30程子曰、31許行所謂神農之言、32乃後世稱述上古之事、33失其義理者耳、34猶陰陽醫方稱黄帝之說也、
1 yì 、2 qù shēng 、3 kŭn 、4 yīn kŭn 、5 ○ shén nóng 、6 yán dì shén nóng zhī 、7 shǐ wéi leǐ sì 、8 jiāo mín jià sè zhě yĕ 、9 wéi qí yán zhě 、10 shǐ qiān suǒ wèi nóng jiā zhě liú yĕ 、11 xǔ 、12 xìng 、13 xíng 、14 míng yĕ 、15 zhŏng mén 、16 zú zhì mén yĕ 、17 rén zhèng 、18 shàng zhāng suǒ yán jǐng dì zhī fǎ yĕ 、19 chán 、20 mín suǒ jū yĕ 、21 méng 、22 yĕ rén zhī chēng 、23 hè 、24 maó bù 、25 jiàn zhě zhī fù yĕ 、26 kŭn 、27 kòu zhuó zhī yù qí jiān yĕ 、28 yǐ wéi shí 、29 mài yǐ gòng shí yĕ 、30 chéng zǐ yuē 、31 xǔ xíng suǒ wèi shén nóng zhī yán 、32 nǎi hòu shì chēng shù shàng gŭ zhī shì 、33 shī qí yì lǐ zhě ĕr 、34 yóu yīn yáng yī fāng chēng huáng dì zhī shuō yĕ 、

通し番号 302 章内番号 2 章通し番号 50 識別番号 5_4_2
1陳良、2楚之儒者、3耜、4所以起土、5耒、6其柄也、
1 chén liáng 、2 chǔ zhī rú zhě 、3 sì 、4 suǒ yǐ qǐ tǔ 、5 leǐ 、6 qí bǐng yĕ 、

通し番号 303 章内番号 3 章通し番号 50 識別番号 5_4_3
1饔、2音雍、3飧、4音孫、5惡、6平聲、7○饔飧、8熟食也、9朝曰饔、10夕曰飧、11言當自炊爨以爲食、12而兼治民事也、13厲、14病也、15許行此言、16蓋欲陰壞孟子分別君子野人之法、
1 yōng 、2 yīn yōng 、3 sūn 、4 yīn sūn 、5 wū 、6 píng shēng 、7 ○ yōng sūn 、8 shoú shí yĕ 、9 zhāo yuē yōng 、10 xī yuē sūn 、11 yán dāng zì chuī cuàn yǐ wéi shí 、12 ér jiān zhì mín shì yĕ 、13 lì 、14 bìng yĕ 、15 xǔ xíng cǐ yán 、16 gaì yù yīn huaí mèng zǐ fēn bié jūn zǐ yĕ rén zhī fǎ 、

通し番号 304 章内番号 4 章通し番号 50 識別番号 5_4_4
1衣、2去聲、3與、4平聲、5○釜、6所以煮、7甑、8所以炊、9爨、10然火也、11鐵、12耜屬也、13此語八反、14皆孟子問而陳相對也、
1 yì 、2 qù shēng 、3 yú 、4 píng shēng 、5 ○ fǔ 、6 suǒ yǐ zhǔ 、7 zèng 、8 suǒ yǐ chuī 、9 cuàn 、10 rán huǒ yĕ 、11 tiě 、12 sì shǔ yĕ 、13 cǐ yŭ bā fǎn 、14 jiē mèng zǐ wèn ér chén xiàng duì yĕ 、

通し番号 305 章内番号 5 章通し番号 50 識別番号 5_4_5
1舍、2去聲、3○此孟子言而陳相對也、4械器、5釜甑之屬也、6陶、7爲甑者、8冶、9爲釜鐵者、10舍、11止也、12或讀屬上句、13舍、14謂作陶冶之處也、
1 shè 、2 qù shēng 、3 ○ cǐ mèng zǐ yán ér chén xiàng duì yĕ 、4 xiè qì 、5 fǔ zèng zhī shǔ yĕ 、6 taó 、7 wéi zèng zhě 、8 yĕ 、9 wéi fǔ tiě zhě 、10 shě 、11 zhǐ yĕ 、12 huò dú shǔ shàng jù 、13 shè 、14 wèi zuò taó yĕ zhī chǔ yĕ 、

通し番号 306 章内番号 6 章通し番号 50 識別番号 5_4_6
1與、2平聲、3食、4音嗣、5○此以下皆孟子言也、6路、7謂奔走道路、8無時休息也、9治於人者、10見治於人也、11食人者、12出賦稅以給公上也、13食於人者、14見食於人也、15此四句皆古語、16而孟子引之也、17君子無小人則飢、18小人無君子則亂、19以此相易、20正猶農夫陶冶以粟與械器相易、21乃所以相濟、22而非所以相病也、23治天下者、24豈必耕且爲哉、
1 yú 、2 píng shēng 、3 shí 、4 yīn sì 、5 ○ cǐ yǐ xià jiē mèng zǐ yán yĕ 、6 lù 、7 wèi bèn zoǔ daò lù 、8 wú shí xiū xī yĕ 、9 zhì yú rén zhě 、10 jiàn zhì yú rén yĕ 、11 shí rén zhě 、12 chū fù shuì yǐ geǐ gōng shàng yĕ 、13 shí yú rén zhě 、14 jiàn shí yú rén yĕ 、15 cǐ sì jù jiē gŭ yŭ 、16 ér mèng zǐ yǐn zhī yĕ 、17 jūn zǐ wú xiaǒ rén zé jī 、18 xiaǒ rén wú jūn zǐ zé luàn 、19 yǐ cǐ xiàng yì 、20 zhèng yóu nóng fū taó yĕ yǐ sù yŭ xiè qì xiàng yì 、21 nǎi suǒ yǐ xiàng jǐ 、22 ér feī suǒ yǐ xiàng bìng yĕ 、23 zhì tiān xià zhě 、24 qǐ bì gēng qiĕ wéi zāi 、

通し番号 307 章内番号 7 章通し番号 50 識別番号 5_4_7
1瀹、2音藥、3濟、4子禮反、5漯、6他合反、7○天下猶未平者、8洪荒之世、9生民之害多矣、10聖人迭興、11漸次除治、12至此尙未盡平也、13洪、14大也、15橫流、16不由其道而散溢妄行也、17氾濫、18橫流之貌、19暢茂、20長盛也、21繁殖、22衆多也、23五穀、24稻、25黍、26稷、27麥、28菽也、29登、30成熟也、31道、32路也、33獸蹄鳥跡交於中國、34言禽獸多也、35敷、36布也、37益、38舜臣名、39烈、40熾也、41禽獸逃匿、42然後禹得施治水之功、43疏、44通也、45分也、46九河、47曰徒駭、48曰太史、49曰馬頰、50曰覆釜、51曰胡蘇、52曰簡、53曰潔、54曰鉤盤、55曰鬲津、56瀹、57亦疏通之意、58濟、59漯、60二水名、61決、62排、63皆去其壅塞也、64汝、65漢、66淮、67泗、68亦皆水名也、69據禹貢及今水路、70惟漢水入江耳、71汝泗則入淮、72而淮自入海、73此謂四水皆入于江、74記者之誤也、
1 yuè 、2 yīn yaò 、3 jǐ 、4 zǐ lǐ fǎn 、5 luò 、6 tā hé fǎn 、7 ○ tiān xià yóu wèi píng zhě 、8 hóng huāng zhī shì 、9 shēng mín zhī hài duō yǐ 、10 shèng rén dié xìng 、11 jiàn cì chú zhì 、12 zhì cǐ shàng wèi jìn píng yĕ 、13 hóng 、14 dà yĕ 、15 héng liú 、16 bù yóu qí daò ér sǎn yì wàng xíng yĕ 、17 fàn làn 、18 héng liú zhī maò 、19 chàng maò 、20 zhǎng chéng yĕ 、21 fán zhí 、22 zhòng duō yĕ 、23 wŭ gŭ 、24 daò 、25 shǔ 、26 jì 、27 mài 、28 shū yĕ 、29 dēng 、30 chéng shoú yĕ 、31 daò 、32 lù yĕ 、33 shòu tí niǎo jī jiāo yú zhōng guó 、34 yán qín shòu duō yĕ 、35 fū 、36 bù yĕ 、37 yì 、38 shùn chén míng 、39 liè 、40 chì yĕ 、41 qín shòu taó nì 、42 rán hòu yŭ dé shī zhì shuǐ zhī gōng 、43 shū 、44 tōng yĕ 、45 fēn yĕ 、46 jiŭ hé 、47 yuē tú hài 、48 yuē tài shǐ 、49 yuē mǎ jiá 、50 yuē fù fǔ 、51 yuē hú sū 、52 yuē jiǎn 、53 yuē jié 、54 yuē goū pán 、55 yuē lì jīn 、56 yuè 、57 yì shū tōng zhī yì 、58 jǐ 、59 luò 、60 èr shuǐ míng 、61 jué 、62 pái 、63 jiē qù qí yōng sài yĕ 、64 rŭ 、65 hàn 、66 huaí 、67 sì 、68 yì jiē shuǐ míng yĕ 、69 jù yŭ gòng jí jīn shuǐ lù 、70 wéi hàn shuǐ rù jiāng ĕr 、71 rŭ sì zé rù huaí 、72 ér huaí zì rù haǐ 、73 cǐ wèi sì shuǐ jiē rù yú jiāng 、74 jì zhě zhī wù yĕ 、

通し番号 308 章内番号 8 章通し番号 50 識別番号 5_4_8
1契、2音薛、3別、4彼列反、5長、6放、7皆上聲、8勞、9來、10皆去聲、11○言水土平、12然後得以敎稼穡、13衣食足、14然後得以施敎化、15后稷、16官名、17棄爲之、18然言敎民、19則亦非並耕矣、20樹、21亦種也、22藝、23殖也、24契、25亦舜臣名也、26司徒、27官名也、28人之有道、29言其皆有秉彝之性也、30然無敎、31則亦放逸怠惰而失之、32故聖人設官而敎以人倫、33亦因其固有者而道之耳、34書曰、35天敘有典、36敕我五典、37五惇哉、38此之謂也、39放勳、40本史臣贊堯之辭、41孟子因以爲堯號也、42德、43猶惠也、44堯言、45勞者勞之、46來者來之、47邪者正之、48枉者直之、49輔以立之、50翼以行之、51使自得其性矣、52又從而提撕警覺以加惠焉、53不使其放逸怠惰而或失之、54蓋命契之辭也、
1 qì 、2 yīn xuē 、3 bié 、4 bǐ liè fǎn 、5 zhǎng 、6 fàng 、7 jiē shàng shēng 、8 laó 、9 laí 、10 jiē qù shēng 、11 ○ yán shuǐ tǔ píng 、12 rán hòu dé yǐ jiāo jià sè 、13 yī shí zú 、14 rán hòu dé yǐ shī jiaò huà 、15 hòu jì 、16 guān míng 、17 qì wéi zhī 、18 rán yán jiāo mín 、19 zé yì feī bīng gēng yǐ 、20 shù 、21 yì chóng yĕ 、22 yì 、23 zhí yĕ 、24 qì 、25 yì shùn chén míng yĕ 、26 sī tú 、27 guān míng yĕ 、28 rén zhī yoǔ daò 、29 yán qí jiē yoǔ bǐng yí zhī xìng yĕ 、30 rán wú jiaò 、31 zé yì fàng yì dài duò ér shī zhī 、32 gù shèng rén shè guān ér jiāo yǐ rén lún 、33 yì yīn qí gù yoǔ zhě ér daò zhī ĕr 、34 shū yuē 、35 tiān xù yoǔ diǎn 、36 chì wǒ wŭ diǎn 、37 wŭ dūn zāi 、38 cǐ zhī wèi yĕ 、39 fàng xūn 、40 bĕn shǐ chén zàn yaó zhī cí 、41 mèng zǐ yīn yǐ wéi yaó haò yĕ 、42 dé 、43 yóu huì yĕ 、44 yaó yán 、45 laó zhě laó zhī 、46 laí zhě laí zhī 、47 xié zhě zhèng zhī 、48 wǎng zhě zhí zhī 、49 fǔ yǐ lì zhī 、50 yì yǐ xíng zhī 、51 shǐ zì dé qí xìng yǐ 、52 yoù cóng ér tí sī jǐng jué yǐ jiā huì yān 、53 bù shǐ qí fàng yì dài duò ér huò shī zhī 、54 gaì mìng qì zhī cí yĕ 、

通し番号 309 章内番号 9 章通し番号 50 識別番号 5_4_9
1夫、2音扶、3易、4去聲、5○易、6治也、7堯舜之憂民、8非事事而憂之也、9急先務而已、10所以憂民者、11其大如此、12則不惟不暇耕、13而亦不必耕矣、
1 fū 、2 yīn fú 、3 yì 、4 qù shēng 、5 ○ yì 、6 zhì yĕ 、7 yaó shùn zhī yoū mín 、8 feī shì shì ér yoū zhī yĕ 、9 jí xiān wù ér yǐ 、10 suǒ yǐ yoū mín zhě 、11 qí dà rú cǐ 、12 zé bù wéi bù xiá gēng 、13 ér yì bù bì gēng yǐ 、

通し番号 310 章内番号 10 章通し番号 50 識別番号 5_4_10
1爲、2易、3並去聲、4○分人以財、5小惠而已、6敎人以善、7雖有愛民之實、8然其所及亦有限而難久、9惟若堯之得舜、10舜之得禹、11皐陶、12乃所謂爲天下得人者、13而其恩惠廣大、14敎化無窮矣、15此其所以爲仁也、
1 wèi 、2 yì 、3 bīng qù shēng 、4 ○ fēn rén yǐ caí 、5 xiaǒ huì ér yǐ 、6 jiāo rén yǐ shàn 、7 suī yoǔ ài mín zhī shí 、8 rán qí suǒ jí yì yoǔ xiàn ér nán jiŭ 、9 wéi ruò yaó zhī dé shùn 、10 shùn zhī dé yŭ 、11 gaō taó 、12 nǎi suǒ wèi wèi tiān xià dé rén zhě 、13 ér qí ēn huì guǎng dà 、14 jiaò huà wú qióng yǐ 、15 cǐ qí suǒ yǐ wéi rén yĕ 、

通し番号 311 章内番号 11 章通し番号 50 識別番号 5_4_11
1與、2去聲、3○則、4法也、5蕩蕩、6廣大之貌、7君哉、8言盡君道也、9巍巍、10高大之貌、11不與、12猶言不相關、13言其不以位爲樂也、
1 yù 、2 qù shēng 、3 ○ zé 、4 fǎ yĕ 、5 dàng dàng 、6 guǎng dà zhī maò 、7 jūn zāi 、8 yán jìn jūn daò yĕ 、9 weī weī 、10 gaō dà zhī maò 、11 bù yù 、12 yóu yán bù xiàng guān 、13 yán qí bù yǐ wèi wéi lè yĕ 、

通し番号 312 章内番号 12 章通し番号 50 識別番号 5_4_12
1此以下責陳相倍師而學許行也、2夏、3諸夏禮義之敎也、4變夷、5變化蠻夷之人也、6變於夷、7反見變化於蠻夷之人也、8產、9生也、10陳良生於楚、11在中國之南、12故北遊而學於中國也、13先、14過也、15豪傑、16才德出衆之稱、17言其能自拔於流俗也、18倍、19與背同、20言陳良用夏變夷、21陳相變於夷也、
1 cǐ yǐ xià zé chén xiàng bèi shī ér xué xǔ xíng yĕ 、2 xià 、3 zhū xià lǐ yì zhī jiaò yĕ 、4 biàn yí 、5 biàn huà mán yí zhī rén yĕ 、6 biàn yú yí 、7 fǎn jiàn biàn huà yú mán yí zhī rén yĕ 、8 chǎn 、9 shēng yĕ 、10 chén liáng shēng yú chǔ 、11 zaì zhōng guó zhī nán 、12 gù beǐ yóu ér xué yú zhōng guó yĕ 、13 xiān 、14 guò yĕ 、15 haó jié 、16 caí dé chū zhòng zhī chēng 、17 yán qí néng zì bá yú liú sú yĕ 、18 bèi 、19 yŭ bèi tóng 、20 yán chén liáng yòng xià biàn yí 、21 chén xiàng biàn yú yí yĕ 、

通し番号 313 章内番号 13 章通し番号 50 識別番号 5_4_13
1任、2平聲、3彊、4上聲、5暴、6蒲木反、7皜、8音杲、9○三年、10古者爲師心喪三年、11若喪父而無服也、12任、13擔也、14場、15冢上之壇場也、16有若似聖人、17蓋其言行氣象有似之者、18如檀弓所記、19子游謂有若之言似夫子之類、20是也、21所事孔子、22所以事夫子之禮也、23江漢水多、24言濯之潔也、25秋日燥烈、26言暴之乾也、27皜皜、28潔白貌、29尙、30加也、31言夫子道德明著、32光輝潔白、33非有若所能彷彿也、34或曰、35此三語者、36孟子贊美曾子之辭也、
1 rèn 、2 píng shēng 、3 qiáng 、4 shàng shēng 、5 bào 、6 pú mù fǎn 、7 haò 、8 yīn gaǒ 、9 ○ sān nián 、10 gŭ zhě wèi shī xīn sàng sān nián 、11 ruò sàng fǔ ér wú fù yĕ 、12 rèn 、13 dàn yĕ 、14 cháng 、15 zhŏng shàng zhī tán cháng yĕ 、16 yoǔ ruò sì shèng rén 、17 gaì qí yán xíng qì xiàng yoǔ sì zhī zhě 、18 rú tán gōng suǒ jì 、19 zǐ yóu wèi yoǔ ruò zhī yán sì fū zǐ zhī lèi 、20 shì yĕ 、21 suǒ shì kŏng zǐ 、22 suǒ yǐ shì fū zǐ zhī lǐ yĕ 、23 jiāng hàn shuǐ duō 、24 yán zhuó zhī jié yĕ 、25 qiū rì zào liè 、26 yán bào zhī qián yĕ 、27 haò haò 、28 jié bái maò 、29 shàng 、30 jiā yĕ 、31 yán fū zǐ daò dé míng zhù 、32 guāng huī jié bái 、33 feī yoǔ ruò suǒ néng fǎng fú yĕ 、34 huò yuē 、35 cǐ sān yŭ zhě 、36 mèng zǐ zàn mĕi céng zǐ zhī cí yĕ 、

通し番号 314 章内番号 14 章通し番号 50 識別番号 5_4_14
1鴃、2亦作鵙、3古役反、4○鴃、5博勞也、6惡聲之鳥、7南蠻之聲似之、8指許行也、
1 jué 、2 yì zuò jú 、3 gŭ yì fǎn 、4 ○ jué 、5 bó laó yĕ 、6 è shēng zhī niǎo 、7 nán mán zhī shēng sì zhī 、8 zhǐ xǔ xíng yĕ 、

通し番号 315 章内番号 15 章通し番号 50 識別番号 5_4_15
1小雅伐木之詩云、2伐木丁丁、3鳥鳴嚶嚶、4出自幽谷、5遷于喬木、
1 xiaǒ yǎ fá mù zhī shī yún 、2 fá mù dīng dīng 、3 niǎo míng yīng yīng 、4 chū zì yoū gŭ 、5 qiān yú qiáo mù 、

通し番号 316 章内番号 16 章通し番号 50 識別番号 5_4_16
1魯頌、2閟宮之篇也、3膺、4擊也、5荊、6楚本號也、7舒、8國名、9近楚者也、10懲、11艾也、12按今此詩爲僖公之頌、13而孟子以周公言之、14亦斷章取義也、
1 lǔ sòng 、2 bì gōng zhī piān yĕ 、3 yīng 、4 jī yĕ 、5 jīng 、6 chǔ bĕn haò yĕ 、7 shū 、8 guó míng 、9 jìn chǔ zhě yĕ 、10 chéng 、11 ài yĕ 、12 àn jīn cǐ shī wéi xī gōng zhī sòng 、13 ér mèng zǐ yǐ zhoū gōng yán zhī 、14 yì duàn zhāng qŭ yì yĕ 、

通し番号 317 章内番号 17 章通し番号 50 識別番号 5_4_17
1賈、2音價、3下同、4○陳相又言許子之道如此、5蓋神農始爲市井、6故許行又託於神農、7而有是說也、8五尺之童、9言幼小無知也、10許行欲使市中所粥之物、11皆不論精粗美惡、12但以長短輕重多寡大小爲價也、
1 jiǎ 、2 yīn jià 、3 xià tóng 、4 ○ chén xiàng yoù yán xǔ zǐ zhī daò rú cǐ 、5 gaì shén nóng shǐ wéi shì jǐng 、6 gù xǔ xíng yoù tuō yú shén nóng 、7 ér yoǔ shì shuō yĕ 、8 wŭ chǐ zhī tóng 、9 yán yoù xiaǒ wú zhī yĕ 、10 xǔ xíng yù shǐ shì zhōng suǒ zhoū zhī wù 、11 jiē bù lùn jīng cū mĕi è 、12 dàn yǐ cháng duǎn qīng zhòng duō guǎ dà xiaǒ wéi jià yĕ 、

通し番号 318 章内番号 18 章通し番号 50 識別番号 5_4_18
1夫、2音扶、3蓰、4音師、5又山綺反、6比、7必二反、8惡、9平聲、10○倍、11一倍也、12蓰、13五倍也、14什伯千萬、15皆倍數也、16比、17次也、18孟子言、19物之不齊、20乃其自然之理、21其有精粗、22猶其有大小也、23若大屨小屨同價、24則人豈肯爲其大者哉、25今不論精粗、26使之同價、27是使天下之人皆不肯爲其精者、28而競爲濫惡之物以相欺耳、
1 fū 、2 yīn fú 、3 xǐ 、4 yīn shī 、5 yoù shān qǐ fǎn 、6 bǐ 、7 bì èr fǎn 、8 wū 、9 píng shēng 、10 ○ bèi 、11 yī bèi yĕ 、12 xǐ 、13 wŭ bèi yĕ 、14 shén bǎi qiān wàn 、15 jiē bèi shù yĕ 、16 bǐ 、17 cì yĕ 、18 mèng zǐ yán 、19 wù zhī bù qí 、20 nǎi qí zì rán zhī lǐ 、21 qí yoǔ jīng cū 、22 yóu qí yoǔ dà xiaǒ yĕ 、23 ruò dà jù xiaǒ jù tóng jià 、24 zé rén qǐ kĕn wéi qí dà zhě zāi 、25 jīn bù lùn jīng cū 、26 shǐ zhī tóng jià 、27 shì shǐ tiān xià zhī rén jiē bù kĕn wéi qí jīng zhě 、28 ér jìng wéi làn è zhī wù yǐ xiàng qī ĕr 、


章番号 5 章通し番号 51

通し番号 319 章内番号 1 章通し番号 51 識別番号 5_5_1
1辟、2音壁、3又音闢、4○墨者、5治墨翟之道者、6夷、7姓、8之、9名、10徐辟、11孟子弟子、12孟子稱疾、13疑亦託辭以觀其意之誠否、
1 pì 、2 yīn bì 、3 yoù yīn pì 、4 ○ mò zhě 、5 zhì mò dí zhī daò zhě 、6 yí 、7 xìng 、8 zhī 、9 míng 、10 xú pì 、11 mèng zǐ dì zǐ 、12 mèng zǐ chēng jí 、13 yí yì tuō cí yǐ guàn qí yì zhī chéng pǐ 、

通し番号 320 章内番号 2 章通し番号 51 識別番号 5_5_2
1不見之見、2音現、3○又求見、4則其意已誠矣、5故因徐辟以質之如此、6直、7盡言以相正也、8莊子曰、9墨子生不歌、10死無服、11桐棺三寸而無槨、12是墨之治喪、13以薄爲道也、14易天下、15謂移易天下之風俗也、16夷子學於墨氏而不從其敎、17其心必有所不安者、18故孟子因以詰之、
1 bù jiàn zhī jiàn 、2 yīn xiàn 、3 ○ yoù qiú jiàn 、4 zé qí yì yǐ chéng yǐ 、5 gù yīn xú pì yǐ zhì zhī rú cǐ 、6 zhí 、7 jìn yán yǐ xiàng zhèng yĕ 、8 zhuāng zǐ yuē 、9 mò zǐ shēng bù gē 、10 sǐ wú fù 、11 tóng guān sān cùn ér wú guǒ 、12 shì mò zhī zhì sàng 、13 yǐ bó wéi daò yĕ 、14 yì tiān xià 、15 wèi yí yì tiān xià zhī fēng sú yĕ 、16 yí zǐ xué yú mò zhī ér bù cóng qí jiaò 、17 qí xīn bì yoǔ suǒ bù ān zhě 、18 gù mèng zǐ yīn yǐ jié zhī 、

通し番号 321 章内番号 3 章通し番号 51 識別番号 5_5_3
1夫、2音扶、3下同、4匍、5音蒲、6匐、7蒲北反、8○若保赤子、9周書康誥篇文、10此儒者之言也、11夷子引之、12蓋欲援儒而入於墨、13以拒孟子之非己、14又曰、15愛無差等、16施由親始、17則推墨而附於儒、18以釋己所以厚葬其親之意、19皆所謂遁辭也、20孟子言人之愛其兄子、21與鄰之子本有差等、22書之取譬、23本爲小民無知而犯法、24如赤子無知而入井耳、25且人物之生、26必各本於父母而無二、27乃自然之理、28若天使之然也、29故其愛由此立、30而推以及人、31自有差等、32今如夷子之言、33則是視其父母、34本無異於路人、35但其施之之序、36姑自此始耳、37非二本而何哉、38然其於先後之閒、39猶知所擇、40則又其本心之明、41有終不得而息者、42此其所以卒能受命而自覺其非也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 xià tóng 、4 pú 、5 yīn pú 、6 fú 、7 pú beǐ fǎn 、8 ○ ruò baǒ chì zǐ 、9 zhoū shū kāng gaò piān wén 、10 cǐ rú zhě zhī yán yĕ 、11 yí zǐ yǐn zhī 、12 gaì yù yuán rú ér rù yú mò 、13 yǐ jù mèng zǐ zhī feī jǐ 、14 yoù yuē 、15 ài wú chà dĕng 、16 shī yóu qìng shǐ 、17 zé tuī mò ér fù yú rú 、18 yǐ shì jǐ suǒ yǐ hòu zàng qí qìng zhī yì 、19 jiē suǒ wèi dùn cí yĕ 、20 mèng zǐ yán rén zhī ài qí xiōng zǐ 、21 yŭ lín zhī zǐ bĕn yoǔ chà dĕng 、22 shū zhī qŭ pì 、23 bĕn wéi xiaǒ mín wú zhī ér fàn fǎ 、24 rú chì zǐ wú zhī ér rù jǐng ĕr 、25 qiĕ rén wù zhī shēng 、26 bì gě bĕn yú fǔ mǔ ér wú èr 、27 nǎi zì rán zhī lǐ 、28 ruò tiān shǐ zhī rán yĕ 、29 gù qí ài yóu cǐ lì 、30 ér tuī yǐ jí rén 、31 zì yoǔ chà dĕng 、32 jīn rú yí zǐ zhī yán 、33 zé shì shì qí fǔ mǔ 、34 bĕn wú yì yú lù rén 、35 dàn qí shī zhī zhī xù 、36 gū zì cǐ shǐ ĕr 、37 feī èr bĕn ér hé zāi 、38 rán qí yú xiān hòu zhī jiān 、39 yóu zhī suǒ zé 、40 zé yoù qí bĕn xīn zhī míng 、41 yoǔ zhōng bù dé ér xī zhě 、42 cǐ qí suǒ yǐ zú néng shòu mìng ér zì jué qí feī yĕ 、

通し番号 322 章内番号 4 章通し番号 51 識別番号 5_5_4
1蚋、2音汭、3嘬、4楚怪反、5泚、6七禮反、7睨、8音詣、9爲、10去聲、11虆、12力追反、13梩、14力知反、15○因夷子厚葬其親而言此、16以深明一本之意、17上世、18謂太古也、19委、20棄也、21壑、22山水所趨也、23蚋、24蚊屬、25姑、26語助聲、27或曰、28螻蛄也、29嘬、30攢共食之也、31顙、32額也、33泚、34泚然汗出之貌、35睨、36邪視也、37視、38正視也、39不能不視、40而又不忍正視、41哀痛迫切、42不能爲心之甚也、43非爲人泚、44言非爲他人見之而然也、45所謂一本者、46於此見之、47尤爲親切、48蓋惟至親故如此、49在他人、50則雖有不忍之心、51而其哀痛迫切、52不至若此之甚矣、53反、54覆也、55虆、56土籠也、57梩、58土轝也、59於是歸而掩覆其親之尸、60此葬埋之禮所由起也、61此掩其親者、62若所當然、63則孝子仁人所以掩其親者、64必有其道、65而不以薄爲貴矣、
1 ruì 、2 yīn ruì 、3 chuài 、4 chǔ guaì fǎn 、5 cǐ 、6 qī lǐ fǎn 、7 nì 、8 yīn yì 、9 wèi 、10 qù shēng 、11 leǐ 、12 lì zhuī fǎn 、13 lí 、14 lì zhī fǎn 、15 ○ yīn yí zǐ hòu zàng qí qìng ér yán cǐ 、16 yǐ shēn míng yī bĕn zhī yì 、17 shàng shì 、18 wèi tài gŭ yĕ 、19 wĕi 、20 qì yĕ 、21 hè 、22 shān shuǐ suǒ qū yĕ 、23 ruì 、24 wén shǔ 、25 gū 、26 yŭ zhù shēng 、27 huò yuē 、28 lóu gū yĕ 、29 chuài 、30 cuán gòng shí zhī yĕ 、31 sǎng 、32 é yĕ 、33 cǐ 、34 cǐ rán hàn chū zhī maò 、35 nì 、36 xié shì yĕ 、37 shì 、38 zhèng shì yĕ 、39 bù néng bù shì 、40 ér yoù bù rĕn zhèng shì 、41 aī tòng pò qiè 、42 bù néng wéi xīn zhī shèn yĕ 、43 feī wèi rén cǐ 、44 yán feī wèi tā rén jiàn zhī ér rán yĕ 、45 suǒ wèi yī bĕn zhě 、46 yú cǐ jiàn zhī 、47 yóu wéi qìng qiè 、48 gaì wéi zhì qìng gù rú cǐ 、49 zaì tā rén 、50 zé suī yoǔ bù rĕn zhī xīn 、51 ér qí aī tòng pò qiè 、52 bù zhì ruò cǐ zhī shèn yǐ 、53 fǎn 、54 fù yĕ 、55 leǐ 、56 tǔ lóng yĕ 、57 lí 、58 tǔ ruì yĕ 、59 yú shì guī ér yǎn fù qí qìng zhī shī 、60 cǐ zàng maí zhī lǐ suǒ yóu qǐ yĕ 、61 cǐ yǎn qí qìng zhě 、62 ruò suǒ dāng rán 、63 zé xiào zǐ rén rén suǒ yǐ yǎn qí qìng zhě 、64 bì yoǔ qí daò 、65 ér bù yǐ bó wéi guì yǐ 、

通し番号 323 章内番号 5 章通し番号 51 識別番号 5_5_5
1憮、2音武、3閒、4如字、5○憮然、6茫然自失之貌、7爲閒者、8有頃之閒也、9命、10猶敎也、11言孟子已敎我矣、12蓋因其本心之明、13以攻其所學之蔽、14是以吾之言易入、15而彼之惑易解也、
1 wŭ 、2 yīn wŭ 、3 jiān 、4 rú zì 、5 ○ wŭ rán 、6 máng rán zì shī zhī maò 、7 wéi jiān zhě 、8 yoǔ qǐng zhī jiān yĕ 、9 mìng 、10 yóu jiāo yĕ 、11 yán mèng zǐ yǐ jiāo wǒ yǐ 、12 gaì yīn qí bĕn xīn zhī míng 、13 yǐ gōng qí suǒ xué zhī bì 、14 shì yǐ wú zhī yán yì rù 、15 ér bǐ zhī huò yì jiě yĕ 、


6 滕文公章句下 téng wén gōng zhāng jù xià

章番号 1 章通し番号 52

通し番号 324 章内番号 1 章通し番号 52 識別番号 6_1_1
1王、2去聲、3○陳代、4孟子弟子也、5小、6謂小節也、7枉、8屈也、9直、10伸也、11八尺曰尋、12枉尺直尋、13猶屈己一見諸侯、14而可以致王霸、15所屈者小、16所伸者大也、
1 wàng 、2 qù shēng 、3 ○ chén dài 、4 mèng zǐ dì zǐ yĕ 、5 xiaǒ 、6 wèi xiaǒ jié yĕ 、7 wǎng 、8 qū yĕ 、9 zhí 、10 shēn yĕ 、11 bā chǐ yuē xún 、12 wǎng chǐ zhí xún 、13 yóu qū jǐ yī jiàn zhū hoú 、14 ér kĕ yǐ zhì wàng bà 、15 suǒ qū zhě xiaǒ 、16 suǒ shēn zhě dà yĕ 、

通し番号 325 章内番号 2 章通し番号 52 識別番号 6_1_2
1喪、2去聲、3○田、4獵也、5虞人、6守苑囿之吏也、7招大夫以旌、8招虞人以皮冠、9元、10首也、11志士固窮、12常念死無棺槨、13棄溝壑而不恨、14勇士輕生、15常念戰鬭而死、16喪其首而不顧也、17此二句、18乃孔子歎美虞人之言、19夫虞人招之不以其物、20尙守死而不往、21況君子豈可不待其招而自往見之邪、22此以上告之以不可往見之意、
1 sàng 、2 qù shēng 、3 ○ tián 、4 liè yĕ 、5 yú rén 、6 shoǔ yuàn yoù zhī lì yĕ 、7 zhāo dà fū yǐ jìng 、8 zhāo yú rén yǐ pí guàn 、9 yuán 、10 shoǔ yĕ 、11 zhì shì gù qióng 、12 cháng niàn sǐ wú guān guǒ 、13 qì goū hè ér bù hèn 、14 yŏng shì qīng shēng 、15 cháng niàn zhàn dòu ér sǐ 、16 sàng qí shoǔ ér bù gù yĕ 、17 cǐ èr jù 、18 nǎi kŏng zǐ tàn mĕi yú rén zhī yán 、19 fū yú rén zhāo zhī bù yǐ qí wù 、20 shàng shoǔ sǐ ér bù wǎng 、21 kuàng jūn zǐ qǐ kĕ bù dài qí zhāo ér zì wǎng jiàn zhī xié 、22 cǐ yǐ shàng gaò zhī yǐ bù kĕ wǎng jiàn zhī yì 、

通し番号 326 章内番号 3 章通し番号 52 識別番号 6_1_3
1夫、2音扶、3與、4平聲、5○此以下、6正其所稱枉尺直尋之非、7夫所謂枉小而所伸者大則爲之者、8計其利耳、9一有計利之心、10則雖枉多伸少而有利、11亦將爲之邪、12甚言其不可也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 yú 、4 píng shēng 、5 ○ cǐ yǐ xià 、6 zhèng qí suǒ chēng wǎng chǐ zhí xún zhī feī 、7 fū suǒ wèi wǎng xiaǒ ér suǒ shēn zhě dà zé wéi zhī zhě 、8 jì qí lì ĕr 、9 yī yoǔ jì lì zhī xīn 、10 zé suī wǎng duō shēn shǎo ér yoǔ lì 、11 yì jiāng wéi zhī xié 、12 shèn yán qí bù kĕ yĕ 、

通し番号 327 章内番号 4 章通し番号 52 識別番号 6_1_4
1乘、2去聲、3彊、4上聲、5女、6音汝、7爲、8去聲、9舍、10上聲、11○趙簡子、12晉大夫趙鞅也、13王良、14善御者也、15嬖奚、16簡子幸臣、17與之乘、18爲之御也、19復之、20再乘也、21彊而後可、22嬖奚不肯、23彊之而後肯也、24一朝、25自晨至食時也、26掌、27專主也、28範、29法度也、30詭遇、31不正而與禽遇也、32言奚不善射、33以法馳驅則不獲、34廢法詭遇而後中也、35詩、36小雅車攻之篇、37言御者不失其馳驅之法、38而射者發矢皆中而力、39今嬖奚不能也、40貫、41習也、
1 chéng 、2 qù shēng 、3 qiǎng 、4 shàng shēng 、5 nǚ 、6 yīn rŭ 、7 wèi 、8 qù shēng 、9 shě 、10 shàng shēng 、11 ○ zhaò jiǎn zǐ 、12 jìn dà fū zhaò yāng yĕ 、13 wáng liáng 、14 shàn yù zhě yĕ 、15 bì xī 、16 jiǎn zǐ xìng chén 、17 yŭ zhī chéng 、18 wèi zhī yù yĕ 、19 fù zhī 、20 zaì chéng yĕ 、21 qiǎng ér hòu kĕ 、22 bì xī bù kĕn 、23 qiǎng zhī ér hòu kĕn yĕ 、24 yī zhāo 、25 zì chén zhì shí shí yĕ 、26 zhǎng 、27 zhuān zhǔ yĕ 、28 fàn 、29 fǎ dù yĕ 、30 guǐ yù 、31 bù zhèng ér yŭ qín yù yĕ 、32 yán xī bù shàn shè 、33 yǐ fǎ chí dàn zé bù huò 、34 fèi fǎ guǐ yù ér hòu zhòng yĕ 、35 shī 、36 xiaǒ yǎ chē gōng zhī piān 、37 yán yù zhě bù shī qí chí dàn zhī fǎ 、38 ér shè zhě fā shǐ jiē zhòng ér lì 、39 jīn bì xī bù néng yĕ 、40 guàn 、41 xí yĕ 、

通し番号 328 章内番号 5 章通し番号 52 識別番号 6_1_5
1比、2必二反、3○比、4阿黨也、5若丘陵、6言多也、7○或曰、8居今之世、9出處去就不必一一中節、10欲其一一中節、11則道不得行矣、12楊氏曰、13何其不自重也、14枉己其能直人乎、15古之人寧道之不行、16而不輕其去就、17是以孔孟雖在春秋戰國之時、18而進必以正、19以至終不得行而死也、20使不恤其去就而可以行道、21孔孟當先爲之矣、22孔孟豈不欲道之行哉、
1 bǐ 、2 bì èr fǎn 、3 ○ bǐ 、4 ā dǎng yĕ 、5 ruò qiū líng 、6 yán duō yĕ 、7 ○ huò yuē 、8 jū jīn zhī shì 、9 chū chǔ qù jiù bù bì yī yī zhòng jié 、10 yù qí yī yī zhòng jié 、11 zé daò bù dé xíng yǐ 、12 yáng zhī yuē 、13 hé qí bù zì zhòng yĕ 、14 wǎng jǐ qí néng zhí rén hū 、15 gŭ zhī rén nìng daò zhī bù xíng 、16 ér bù qīng qí qù jiù 、17 shì yǐ kŏng mèng suī zaì chūn qiū zhàn guó zhī shí 、18 ér jìn bì yǐ zhèng 、19 yǐ zhì zhōng bù dé xíng ér sǐ yĕ 、20 shǐ bù xù qí qù jiù ér kĕ yǐ xíng daò 、21 kŏng mèng dāng xiān wéi zhī yǐ 、22 kŏng mèng qǐ bù yù daò zhī xíng zāi 、


章番号 2 章通し番号 53

通し番号 329 章内番号 1 章通し番号 53 識別番号 6_2_1
1景春、2人姓名、3公孫衍、4張儀、5皆魏人、6怒則說諸侯使相攻伐、7故諸侯懼也、
1 jǐng chūn 、2 rén xìng míng 、3 gōng sūn yǎn 、4 zhāng yí 、5 jiē wèi rén 、6 nù zé shuō zhū hoú shǐ xiàng gōng fá 、7 gù zhū hoú jù yĕ 、

通し番号 330 章内番号 2 章通し番号 53 識別番号 6_2_2
1焉、2於虔反、3冠、4去聲、5女家之女、6音汝、7○加冠於首曰冠、8女家、9夫家也、10婦人内夫家、11以嫁爲歸也、12夫子、13夫也、14女子從人、15以順爲正道也、16蓋言二子阿諛苟容、17竊取權勢、18乃妾婦順從之道耳、19非丈夫之事也、
1 yān 、2 yú qián fǎn 、3 guàn 、4 qù shēng 、5 nǚ jiā zhī nǚ 、6 yīn rŭ 、7 ○ jiā guàn yú shoǔ yuē guàn 、8 nǚ jiā 、9 fū jiā yĕ 、10 fù rén neì fū jiā 、11 yǐ jià wéi guī yĕ 、12 fū zǐ 、13 fū yĕ 、14 nǚ zǐ cóng rén 、15 yǐ shùn wéi zhèng daò yĕ 、16 gaì yán èr zǐ ā yú goǔ róng 、17 qiè qŭ quán shì 、18 nǎi qiè fù shùn cóng zhī daò ĕr 、19 feī zhàng fū zhī shì yĕ 、

通し番号 331 章内番号 3 章通し番号 53 識別番号 6_2_3
1廣居、2仁也、3正位、4禮也、5大道、6義也、7與民由之、8推其所得於人也、9獨行其道、10守其所得於己也、11淫、12蕩其心也、13移、14變其節也、15屈、16挫其志也、17○何叔京曰、18戰國之時、19聖賢道否、20天下不復見其德業之盛、21但見姦巧之徒、22得志橫行、23氣焔可畏、24遂以爲大丈夫、25不知由君子觀之、26是乃妾婦之道耳、27何足道哉、
1 guǎng jū 、2 rén yĕ 、3 zhèng wèi 、4 lǐ yĕ 、5 dà daò 、6 yì yĕ 、7 yŭ mín yóu zhī 、8 tuī qí suǒ dé yú rén yĕ 、9 dú xíng qí daò 、10 shoǔ qí suǒ dé yú jǐ yĕ 、11 yín 、12 dàng qí xīn yĕ 、13 yí 、14 biàn qí jié yĕ 、15 qū 、16 cuò qí zhì yĕ 、17 ○ hé shū jīng yuē 、18 zhàn guó zhī shí 、19 shèng xián daò pǐ 、20 tiān xià bù fù jiàn qí dé yè zhī chéng 、21 dàn jiàn jiān qiǎo zhī tú 、22 dé zhì héng xíng 、23 qì yàn kĕ wèi 、24 suì yǐ wéi dà zhàng fū 、25 bù zhī yóu jūn zǐ guàn zhī 、26 shì nǎi qiè fù zhī daò ĕr 、27 hé zú daò zāi 、


章番号 3 章通し番号 54

通し番号 332 章内番号 1 章通し番号 54 識別番号 6_3_1
1傳、2直戀反、3質、4與贄同、5下同、6○周霄、7魏人、8無君、9謂不得仕而事君也、10皇皇、11如有求而弗得之意、12出疆、13謂失位而去國也、14質、15所執以見人者、16如士則執雉也、17出疆載之者、18將以見所適國之君而事之也、
1 chuán 、2 zhí liàn fǎn 、3 zhì 、4 yŭ zhì tóng 、5 xià tóng 、6 ○ zhoū xiāo 、7 wèi rén 、8 wú jūn 、9 wèi bù dé shì ér shì jūn yĕ 、10 huáng huáng 、11 rú yoǔ qiú ér fú dé zhī yì 、12 chū jiāng 、13 wèi shī wèi ér qù guó yĕ 、14 zhì 、15 suǒ zhí yǐ jiàn rén zhě 、16 rú shì zé zhí zhì yĕ 、17 chū jiāng zaì zhī zhě 、18 jiāng yǐ jiàn suǒ shì guó zhī jūn ér shì zhī yĕ 、

通し番号 333 章内番号 2 章通し番号 54 識別番号 6_3_2
1周霄問也、2以、3已通、4太也、5後章放此、
1 zhoū xiāo wèn yĕ 、2 yǐ 、3 yǐ tōng 、4 tài yĕ 、5 hòu zhāng fàng cǐ 、

通し番号 334 章内番号 3 章通し番号 54 識別番号 6_3_3
1盛、2音成、3繅、4素刀反、5皿、6武永反、7○禮曰、8諸侯爲藉百畝、9冕而靑紘、10躬秉耒以耕、11而庶人助以終畝、12收而藏之御廩、13以供宗廟之粢盛、14使世婦蠶于公桑蠶室、15奉繭以示于君、16遂獻于夫人、17夫人副褘受之、18繅三盆手、19遂布于三宮世婦、20使繅以爲黼黻文章、21而服以祀先王先公、22又曰、23士有田則祭、24無田則薦、25黍稷曰粢、26在器曰盛、27牲殺、28牲必特殺也、29皿、30所以覆器者、
1 chéng 、2 yīn chéng 、3 sāo 、4 sù daō fǎn 、5 mǐn 、6 wŭ yŏng fǎn 、7 ○ lǐ yuē 、8 zhū hoú wéi jí bǎi mǔ 、9 miǎn ér qīng hóng 、10 gōng bǐng leǐ yǐ gēng 、11 ér shù rén zhù yǐ zhōng mǔ 、12 shoū ér zàng zhī yù lǐn 、13 yǐ gòng zōng miaò zhī zī chéng 、14 shǐ shì fù cán yú gōng sāng cán shì 、15 fèng jiǎn yǐ shì yú jūn 、16 suì xiàn yú fū rén 、17 fū rén fù huī shòu zhī 、18 sāo sān pén shoǔ 、19 suì bù yú sān gōng shì fù 、20 shǐ sāo yǐ wéi fǔ fú wén zhāng 、21 ér fù yǐ sì xiān wáng xiān gōng 、22 yoù yuē 、23 shì yoǔ tián zé jì 、24 wú tián zé jiàn 、25 shǔ jì yuē zī 、26 zaì qì yuē chéng 、27 shēng shā 、28 shēng bì tè shā yĕ 、29 mǐn 、30 suǒ yǐ fù qì zhě 、

通し番号 335 章内番号 4 章通し番号 54 識別番号 6_3_4
1周霄問也、
1 zhoū xiāo wèn yĕ 、

通し番号 336 章内番号 5 章通し番号 54 識別番号 6_3_5
1爲、2去聲、3舍、4上聲、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 shě 、4 shàng shēng 、

通し番号 337 章内番号 6 章通し番号 54 識別番号 6_3_6
1爲、2去聲、3妁、4音酌、5隙、6去逆反、7惡、8去聲、9○晉國、10解見首篇、11仕國、12謂君子游宦之國、13霄意以孟子不見諸侯爲難仕、14故先問古之君子仕否、15然後言此、16以風切之也、17男以女爲室、18女以男爲家、19妁、20亦媒也、21言爲父母者、22非不願其男女之有室家、23而亦惡其不由道、24蓋君子雖不潔身以亂倫、25而亦不徇利而忘義也、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 shuò 、4 yīn zhuó 、5 xì 、6 qù nì fǎn 、7 è 、8 qù shēng 、9 ○ jìn guó 、10 jiě jiàn shoǔ piān 、11 shì guó 、12 wèi jūn zǐ yóu huàn zhī guó 、13 xiāo yì yǐ mèng zǐ bù jiàn zhū hoú wéi nán shì 、14 gù xiān wèn gŭ zhī jūn zǐ shì pǐ 、15 rán hòu yán cǐ 、16 yǐ fēng qiè zhī yĕ 、17 nán yǐ nǚ wéi shì 、18 nǚ yǐ nán wéi jiā 、19 shuò 、20 yì méi yĕ 、21 yán wéi fǔ mǔ zhě 、22 feī bù yuàn qí nán nǚ zhī yoǔ shì jiā 、23 ér yì è qí bù yóu daò 、24 gaì jūn zǐ suī bù jié shēn yǐ luàn lún 、25 ér yì bù xùn lì ér wàng yì yĕ 、


章番号 4 章通し番号 55

通し番号 338 章内番号 1 章通し番号 55 識別番号 6_4_1
1更、2平聲、3乘、4從、5皆去聲、6傳、7直戀反、8簞、9音丹、10食、11音嗣、12○彭更、13孟子弟子也、14泰、15侈也、
1 gēng 、2 píng shēng 、3 shèng 、4 cóng 、5 jiē qù shēng 、6 chuán 、7 zhí liàn fǎn 、8 dān 、9 yīn dān 、10 sì 、11 yīn sì 、12 ○ péng gēng 、13 mèng zǐ dì zǐ yĕ 、14 tài 、15 chǐ yĕ 、

通し番号 339 章内番号 2 章通し番号 55 識別番号 6_4_2
1言不以舜爲泰、2但謂今之士無功而食人之食、3則不可也、
1 yán bù yǐ shùn wéi tài 、2 dàn wèi jīn zhī shì wú gōng ér shí rén zhī shí 、3 zé bù kĕ yĕ 、

通し番号 340 章内番号 3 章通し番号 55 識別番号 6_4_3
1羡、2延面反、3○通功易事、4謂通人之功而交易其事、5羡、6餘也、7有餘、8言無所貿易、9而積於無用也、10梓人、11匠人、12木工也、13輪人、14輿人、15車工也、
1 xiàn 、2 yán miàn fǎn 、3 ○ tōng gōng yì shì 、4 wèi tōng rén zhī gōng ér jiāo yì qí shì 、5 xiàn 、6 yú yĕ 、7 yoǔ yú 、8 yán wú suǒ maò yì 、9 ér jī yú wú yòng yĕ 、10 zǐ rén 、11 jiàng rén 、12 mù gōng yĕ 、13 lún rén 、14 yú rén 、15 chē gōng yĕ 、

通し番号 341 章内番号 4 章通し番号 55 識別番号 6_4_4
1與、2平聲、3可食而食、4食志、5食功之食、6皆音嗣、7下同、8○孟子言、9自我而言、10固不求食、11自彼而言、12凡有功者、13則當食之、
1 yú 、2 píng shēng 、3 kĕ shí ér shí 、4 shí zhì 、5 shí gōng zhī shí 、6 jiē yīn sì 、7 xià tóng 、8 ○ mèng zǐ yán 、9 zì wǒ ér yán 、10 gù bù qiú shí 、11 zì bǐ ér yán 、12 fán yoǔ gōng zhě 、13 zé dāng shí zhī 、

通し番号 342 章内番号 5 章通し番号 55 識別番号 6_4_5
1墁、2武安反、3子食之食、4亦音嗣、5○墁、6牆壁之飾也、7毀瓦畫墁、8言無功而有害也、9旣曰食功、10則以士爲無事而食者、11眞尊梓匠輪輿、12而輕爲仁義者矣、
1 màn 、2 wŭ ān fǎn 、3 zǐ shí zhī shí 、4 yì yīn sì 、5 ○ màn 、6 qiáng bì zhī shì yĕ 、7 huǐ wà huà màn 、8 yán wú gōng ér yoǔ hài yĕ 、9 jì yuē shí gōng 、10 zé yǐ shì wéi wú shì ér shí zhě 、11 zhēn zūn zǐ jiàng lún yú 、12 ér qīng wéi rén yì zhě yǐ 、


章番号 5 章通し番号 56

通し番号 343 章内番号 1 章通し番号 56 識別番号 6_5_1
1惡、2去聲、3○萬章、4孟子弟子、5宋王偃嘗滅滕伐薛、6敗齊、7楚、8魏之兵、9欲霸天下、10疑卽此時也、
1 è 、2 qù shēng 、3 ○ wàn zhāng 、4 mèng zǐ dì zǐ 、5 sòng wáng yǎn cháng miè téng fá xuē 、6 baì qí 、7 chǔ 、8 wèi zhī bīng 、9 yù bà tiān xià 、10 yí jí cǐ shí yĕ 、

通し番号 344 章内番号 2 章通し番号 56 識別番号 6_5_2
1遺、2唯季反、3盛、4音成、5往爲之爲、6去聲、7饋食、8酒食之食、9音嗣、10要、11平聲、12餉、13式亮反、14○葛、15國名、16伯、17爵也、18放而不祀、19放縱無道、20不祀先祖也、21亳衆、22湯之民、23其民、24葛民也、25授、26與也、27餉、28亦饋也、29書、30商書仲虺之誥也、31仇餉、32言與餉者爲仇也、
1 yí 、2 wéi jì fǎn 、3 chéng 、4 yīn chéng 、5 wǎng wèi zhī wèi 、6 qù shēng 、7 kuì shí 、8 jiŭ shí zhī shí 、9 yīn sì 、10 yaō 、11 píng shēng 、12 xiǎng 、13 shì liàng fǎn 、14 ○ gé 、15 guó míng 、16 bǎi 、17 jué yĕ 、18 fàng ér bù sì 、19 fàng zòng wú daò 、20 bù sì xiān zǔ yĕ 、21 bó zhòng 、22 tāng zhī mín 、23 qí mín 、24 gé mín yĕ 、25 shòu 、26 yŭ yĕ 、27 xiǎng 、28 yì kuì yĕ 、29 shū 、30 shāng shū zhòng huī zhī gaò yĕ 、31 qiú xiǎng 、32 yán yŭ xiǎng zhě wéi qiú yĕ 、

通し番号 345 章内番号 3 章通し番号 56 識別番号 6_5_3
1爲、2去聲、3○非富天下、4言湯之心、5非以天下爲富、6而欲得之也、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 ○ feī fù tiān xià 、4 yán tāng zhī xīn 、5 feī yǐ tiān xià wéi fù 、6 ér yù dé zhī yĕ 、

通し番号 346 章内番号 4 章通し番号 56 識別番号 6_5_4
1載、2亦始也、3十一征、4所征十一國也、5餘已見前篇、
1 zaì 、2 yì shǐ yĕ 、3 shí yī zhēng 、4 suǒ zhēng shí yī guó yĕ 、5 yú yǐ jiàn qián piān 、

通し番号 347 章内番号 5 章通し番号 56 識別番号 6_5_5
1食、2音嗣、3○按周書、4武成篇、5載武王之言、6孟子約其文如此、7然其辭特與今書文不類、8今姑依此文解之、9有所不爲臣、10謂助紂爲惡、11而不爲周臣者、12匪、13與篚同、14玄黄、15幣也、16紹、17繼也、18猶言事也、19言其士女以篚盛玄黄之幣、20迎武王而事之也、21商人而曰我周王、22猶商書所謂我后也、23休、24美也、25言武王能順天休命、26而事之者皆見休也、27臣附、28歸服也、29孟子又釋其意、30言商人聞周師之來、31各以其類相迎者、32以武王能救民於水火之中、33取其殘民者、34誅之、35而不爲暴虐耳、36君子、37謂在位之人、38小人、39謂細民也、
1 sì 、2 yīn sì 、3 ○ àn zhoū shū 、4 wŭ chéng piān 、5 zaì wŭ wáng zhī yán 、6 mèng zǐ yuē qí wén rú cǐ 、7 rán qí cí tè yŭ jīn shū wén bù lèi 、8 jīn gū yī cǐ wén jiě zhī 、9 yoǔ suǒ bù wéi chén 、10 wèi zhù zhòu wéi è 、11 ér bù wéi zhoū chén zhě 、12 feǐ 、13 yŭ feǐ tóng 、14 xuán huáng 、15 bì yĕ 、16 shào 、17 jì yĕ 、18 yóu yán shì yĕ 、19 yán qí shì nǚ yǐ feǐ chéng xuán huáng zhī bì 、20 yíng wŭ wáng ér shì zhī yĕ 、21 shāng rén ér yuē wǒ zhoū wáng 、22 yóu shāng shū suǒ wèi wǒ hòu yĕ 、23 xiū 、24 mĕi yĕ 、25 yán wŭ wáng néng shùn tiān xiū mìng 、26 ér shì zhī zhě jiē jiàn xiū yĕ 、27 chén fù 、28 guī fù yĕ 、29 mèng zǐ yoù shì qí yì 、30 yán shāng rén wén zhoū shī zhī laí 、31 gě yǐ qí lèi xiàng yíng zhě 、32 yǐ wŭ wáng néng jiù mín yú shuǐ huǒ zhī zhōng 、33 qŭ qí cán mín zhě 、34 zhū zhī 、35 ér bù wéi bào nüè ĕr 、36 jūn zǐ 、37 wèi zaì wèi zhī rén 、38 xiaǒ rén 、39 wèi xì mín yĕ 、

通し番号 348 章内番号 6 章通し番号 56 識別番号 6_5_6
1太誓、2周書也、3今書文亦小異、4言武王威武奮揚、5侵彼紂之疆界、6取其殘賊、7而殺伐之功、8因以張大、9比於湯之伐桀又有光焉、10引此以證上文取其殘之義、
1 tài shì 、2 zhoū shū yĕ 、3 jīn shū wén yì xiaǒ yì 、4 yán wŭ wáng weī wŭ fèn yáng 、5 qīn bǐ zhòu zhī jiāng jiè 、6 qŭ qí cán zeí 、7 ér shā fá zhī gōng 、8 yīn yǐ zhāng dà 、9 bǐ yú tāng zhī fá jié yoù yoǔ guāng yān 、10 yǐn cǐ yǐ zhèng shàng wén qŭ qí cán zhī yì 、

通し番号 349 章内番号 7 章通し番号 56 識別番号 6_5_7
1宋實不能行王政、2後果爲齊所滅、3王偃走死、4○尹氏曰、5爲國者能自治而得民心、6則天下皆將歸往之、7恨其征伐之不早也、8尙何彊國之足畏哉、9苟不自治、10而以彊弱之勢言之、11是可畏而已矣、
1 sòng shí bù néng xíng wàng zhèng 、2 hòu guǒ wéi qí suǒ miè 、3 wáng yǎn zoǔ sǐ 、4 ○ yǐn zhī yuē 、5 wéi guó zhě néng zì zhì ér dé mín xīn 、6 zé tiān xià jiē jiāng guī wǎng zhī 、7 hèn qí zhēng fá zhī bù zaǒ yĕ 、8 shàng hé qiáng guó zhī zú wèi zāi 、9 goǔ bù zì zhì 、10 ér yǐ qiáng ruò zhī shì yán zhī 、11 shì kĕ wèi ér yǐ yǐ 、


章番号 6 章通し番号 57

通し番号 350 章内番号 1 章通し番号 57 識別番号 6_6_1
1與、2平聲、3咻、4音休、5○戴不勝、6宋臣也、7齊語、8齊人語也、9傅、10敎也、11咻、12讙也、13齊、14齊語也、15莊嶽、16齊街里名也、17楚、18楚語也、19此先設譬以曉之也、
1 yú 、2 píng shēng 、3 xiū 、4 yīn xiū 、5 ○ dài bù shèng 、6 sòng chén yĕ 、7 qí yŭ 、8 qí rén yŭ yĕ 、9 fù 、10 jiāo yĕ 、11 xiū 、12 huān yĕ 、13 qí 、14 qí yŭ yĕ 、15 zhuāng yuè 、16 qí jiē lǐ míng yĕ 、17 chǔ 、18 chǔ yŭ yĕ 、19 cǐ xiān shè pì yǐ xiaǒ zhī yĕ 、

通し番号 351 章内番号 2 章通し番号 57 識別番号 6_6_2
1長、2上聲、3○居州、4亦宋臣、5言小人衆而君子獨、6無以成正君之功、
1 zhǎng 、2 shàng shēng 、3 ○ jū zhoū 、4 yì sòng chén 、5 yán xiaǒ rén zhòng ér jūn zǐ dú 、6 wú yǐ chéng zhèng jūn zhī gōng 、


章番号 7 章通し番号 58

通し番号 352 章内番号 1 章通し番号 58 識別番号 6_7_1
1不爲臣、2謂未仕於其國者也、3此不見諸侯之義也、
1 bù wéi chén 、2 wèi wèi shì yú qí guó zhě yĕ 、3 cǐ bù jiàn zhū hoú zhī yì yĕ 、

通し番号 353 章内番号 2 章通し番号 58 識別番号 6_7_2
1辟、2去聲、3内、4與納同、5○段干木、6魏文侯時人、7泄柳、8魯繆公時人、9文侯、10繆公欲見此二人、11而二人不肯見之、12蓋未爲臣也、13已甚、14過甚也、15迫、16謂求見之切也、
1 pì 、2 qù shēng 、3 neì 、4 yŭ nà tóng 、5 ○ duàn gàn mù 、6 wèi wén hoú shí rén 、7 xiè liǔ 、8 lǔ miaò gōng shí rén 、9 wén hoú 、10 miaò gōng yù jiàn cǐ èr rén 、11 ér èr rén bù kĕn jiàn zhī 、12 gaì wèi wéi chén yĕ 、13 yǐ shèn 、14 guò shèn yĕ 、15 pò 、16 wèi qiú jiàn zhī qiè yĕ 、

通し番号 354 章内番号 3 章通し番号 58 識別番号 6_7_3
1欲見之見、2音現、3惡、4去聲、5矙、6音勘、7○此又引孔子之事、8以明可見之節也、9欲見孔子、10欲召孔子來見己也、11惡無禮、12畏人以己爲無禮也、13受於其家、14對使人拜受於家也、15其門、16大夫之門也、17矙、18窺也、19陽貨於魯爲大夫、20孔子爲士、21故以此物及其不在而饋之、22欲其來拜而見之也、23先、24謂先來加禮也、
1 yù jiàn zhī jiàn 、2 yīn xiàn 、3 è 、4 qù shēng 、5 kàn 、6 yīn kān 、7 ○ cǐ yoù yǐn kŏng zǐ zhī shì 、8 yǐ míng kĕ jiàn zhī jié yĕ 、9 yù jiàn kŏng zǐ 、10 yù zhaò kŏng zǐ laí jiàn jǐ yĕ 、11 è wú lǐ 、12 wèi rén yǐ jǐ wéi wú lǐ yĕ 、13 shòu yú qí jiā 、14 duì shǐ rén baì shòu yú jiā yĕ 、15 qí mén 、16 dà fū zhī mén yĕ 、17 kàn 、18 kuī yĕ 、19 yáng huò yú lǔ wéi dà fū 、20 kŏng zǐ wéi shì 、21 gù yǐ cǐ wù jí qí bù zaì ér kuì zhī 、22 yù qí laí baì ér jiàn zhī yĕ 、23 xiān 、24 wèi xiān laí jiā lǐ yĕ 、

通し番号 355 章内番号 4 章通し番号 58 識別番号 6_7_4
1脅、2虛業反、3赧、4奴簡反、5○脅肩、6竦體、7諂笑、8強笑、9皆小人側媚之態也、10病、11勞也、12夏畦、13夏月治畦之人也、14言爲此者、15其勞過於夏畦之人也、16未同而言、17與人未合而強與之言也、18赧赧、19慙而面赤之貌、20由、21子路名、22言非己所知、23甚惡之之辭也、24孟子言、25由此二言觀之、26則二子之所養可知、27必不肯不俟其禮之至、28而輒往見之也、29此章言、30聖人禮義之中正、31過之者傷於迫切而不洪、32不及者淪於汙賤而可恥、
1 xié 、2 xū yè fǎn 、3 nǎn 、4 nú jiǎn fǎn 、5 ○ xié jiān 、6 sŏng tǐ 、7 chǎn xiào 、8 qiǎng xiào 、9 jiē xiaǒ rén cè meì zhī tài yĕ 、10 bìng 、11 laó yĕ 、12 xià qí 、13 xià yuè zhì qí zhī rén yĕ 、14 yán wéi cǐ zhě 、15 qí laó guò yú xià qí zhī rén yĕ 、16 wèi tóng ér yán 、17 yŭ rén wèi hé ér qiǎng yŭ zhī yán yĕ 、18 nǎn nǎn 、19 cán ér miàn chì zhī maò 、20 yóu 、21 zǐ lù míng 、22 yán feī jǐ suǒ zhī 、23 shèn è zhī zhī cí yĕ 、24 mèng zǐ yán 、25 yóu cǐ èr yán guàn zhī 、26 zé èr zǐ zhī suǒ yǎng kĕ zhī 、27 bì bù kĕn bù sì qí lǐ zhī zhì 、28 ér zhí wǎng jiàn zhī yĕ 、29 cǐ zhāng yán 、30 shèng rén lǐ yì zhī zhōng zhèng 、31 guò zhī zhě shāng yú pò qiè ér bù hóng 、32 bù jí zhě lún yú wū jiàn ér kĕ chǐ 、


章番号 8 章通し番号 59

通し番号 356 章内番号 1 章通し番号 59 識別番号 6_8_1
1去、2上聲、3○盈之、4亦宋大夫也、5什一、6井田之法也、7關市之征、8商賈之稅也、9已、10止也、
1 qù 、2 shàng shēng 、3 ○ yíng zhī 、4 yì sòng dà fū yĕ 、5 shén yī 、6 jǐng tián zhī fǎ yĕ 、7 guān shì zhī zhēng 、8 shāng jiǎ zhī shuì yĕ 、9 yǐ 、10 zhǐ yĕ 、

通し番号 357 章内番号 2 章通し番号 59 識別番号 6_8_2
1攘、2如羊反、3○攘、4物自來而取之也、5損、6減也、
1 rǎng 、2 rú yáng fǎn 、3 ○ rǎng 、4 wù zì laí ér qŭ zhī yĕ 、5 sŭn 、6 jiǎn yĕ 、

通し番号 358 章内番号 3 章通し番号 59 識別番号 6_8_3
1知義理之不可、2而不能速改、3與月攘一雞何以異哉、
1 zhī yì lǐ zhī bù kĕ 、2 ér bù néng sù gaǐ 、3 yŭ yuè rǎng yī jī hé yǐ yì zāi 、


章番号 9 章通し番号 60

通し番号 359 章内番号 1 章通し番号 60 識別番号 6_9_1
1好、2去聲、3下同、4治、5去聲、6○生、7謂生民也、8一治一亂、9氣化盛衰、10人事得失、11反覆相尋、12理之常也、
1 haò 、2 qù shēng 、3 xià tóng 、4 zhì 、5 qù shēng 、6 ○ shēng 、7 wèi shēng mín yĕ 、8 yī zhì yī luàn 、9 qì huà chéng shuaī 、10 rén shì dé shī 、11 fǎn fù xiàng xún 、12 lǐ zhī cháng yĕ 、

通し番号 360 章内番号 2 章通し番号 60 識別番号 6_9_2
1洚、2音降、3又胡貢胡工二反、4○水逆行、5下流壅塞、6故水倒流而旁溢也、7下、8下地、9上、10高地也、11營窟、12穴處也、13書、14虞書大禹謨也、15洚水、16洚洞無涯之水也、17警、18戒也、19此一亂也、
1 jiàng 、2 yīn jiàng 、3 yoù hú gòng hú gōng èr fǎn 、4 ○ shuǐ nì xíng 、5 xià liú yōng sài 、6 gù shuǐ daò liú ér soù yì yĕ 、7 xià 、8 xià dì 、9 shàng 、10 gaō dì yĕ 、11 yíng kū 、12 xué chǔ yĕ 、13 shū 、14 yú shū dà yŭ mó yĕ 、15 jiàng shuǐ 、16 jiàng dòng wú yá zhī shuǐ yĕ 、17 jǐng 、18 jiè yĕ 、19 cǐ yī luàn yĕ 、

通し番号 361 章内番号 3 章通し番号 60 識別番号 6_9_3
1菹、2側魚反、3○掘地、4掘去壅塞也、5菹、6澤生草者也、7地中、8兩涯之閒也、9險阻、10謂水之氾濫也、11遠、12去也、13消、14除也、15此一治也、
1 zū 、2 cè yú fǎn 、3 ○ jué dì 、4 jué qù yōng sài yĕ 、5 zū 、6 zé shēng caǒ zhě yĕ 、7 dì zhōng 、8 liǎng yá zhī jiān yĕ 、9 xiǎn zǔ 、10 wèi shuǐ zhī fàn làn yĕ 、11 yuǎn 、12 qù yĕ 、13 xiāo 、14 chú yĕ 、15 cǐ yī zhì yĕ 、

通し番号 362 章内番号 4 章通し番号 60 識別番号 6_9_4
1壞、2音怪、3行、4去聲、5下同、6沛、7蒲内反、8○暴君、9謂夏太康、10孔甲、11履癸、12商武乙之類也、13宮室、14民居也、15沛、16草木之所生也、17澤、18水所鍾也、19自堯舜沒至此、20治亂非一、21及紂而又一大亂也、
1 huaí 、2 yīn guaì 、3 xíng 、4 qù shēng 、5 xià tóng 、6 pèi 、7 pú neì fǎn 、8 ○ bào jūn 、9 wèi xià tài kāng 、10 kŏng jiǎ 、11 lǚ guǐ 、12 shāng wŭ yǐ zhī lèi yĕ 、13 gōng shì 、14 mín jū yĕ 、15 pèi 、16 caǒ mù zhī suǒ shēng yĕ 、17 zé 、18 shuǐ suǒ zhōng yĕ 、19 zì yaó shùn méi zhì cǐ 、20 zhì luàn feī yī 、21 jí zhòu ér yoù yī dà luàn yĕ 、

通し番号 363 章内番号 5 章通し番号 60 識別番号 6_9_5
1相、2去聲、3奄、4平聲、5○奄、6東方之國、7助紂爲虐者也、8飛廉、9紂幸臣也、10五十國、11皆紂黨虐民者也、12書、13周書君牙之篇、14丕、15大也、16顯、17明也、18謨、19謀也、20承、21繼也、22烈、23光也、24佑、25助也、26啓、27開也、28缺、29壞也、30此一治也、
1 xiàng 、2 qù shēng 、3 yān 、4 píng shēng 、5 ○ yān 、6 dōng fāng zhī guó 、7 zhù zhòu wéi nüè zhě yĕ 、8 feī lián 、9 zhòu xìng chén yĕ 、10 wŭ shí guó 、11 jiē zhòu dǎng nüè mín zhě yĕ 、12 shū 、13 zhoū shū jūn yá zhī piān 、14 pī 、15 dà yĕ 、16 taò 、17 míng yĕ 、18 mó 、19 moú yĕ 、20 chéng 、21 jì yĕ 、22 liè 、23 guāng yĕ 、24 yoù 、25 zhù yĕ 、26 qǐ 、27 kaī yĕ 、28 quē 、29 huaí yĕ 、30 cǐ yī zhì yĕ 、

通し番号 364 章内番号 6 章通し番号 60 識別番号 6_9_6
1有作之有、2讀爲又、3古字通用、4○此周室東遷之後、5又一亂也、
1 yoǔ zuò zhī yoǔ 、2 dú wéi yoù 、3 gŭ zì tōng yòng 、4 ○ cǐ zhoū shì dōng qiān zhī hòu 、5 yoù yī luàn yĕ 、

通し番号 365 章内番号 7 章通し番号 60 識別番号 6_9_7
1胡氏曰、2仲尼作春秋以寓王法、3惇典、4庸禮、5命德、6討罪、7其大要皆天子之事也、8知孔子者謂、9此書之作、10遏人欲於橫流、11存天理於旣滅、12爲後世慮至深遠也、13罪孔子者以謂、14無其位而託二百四十二年南面之權、15使亂臣賊子禁其欲而不得肆、16則戚矣、17愚謂孔子作春秋以討亂賊、18則致治之法垂於萬世、19是亦一治也、
1 hú zhī yuē 、2 zhòng ní zuò chūn qiū yǐ yù wàng fǎ 、3 dūn diǎn 、4 yōng lǐ 、5 mìng dé 、6 taǒ zuì 、7 qí dà yaò jiē tiān zǐ zhī shì yĕ 、8 zhī kŏng zǐ zhě wèi 、9 cǐ shū zhī zuò 、10 è rén yù yú héng liú 、11 cún tiān lǐ yú jì miè 、12 wèi hòu shì lǜ zhì shēn yuǎn yĕ 、13 zuì kŏng zǐ zhě yǐ wèi 、14 wú qí wèi ér tuō èr bǎi sì shí èr nián nán miàn zhī quán 、15 shǐ luàn chén zeí zǐ jìn qí yù ér bù dé sì 、16 zé qī yǐ 、17 yú wèi kŏng zǐ zuò chūn qiū yǐ taǒ luàn zeí 、18 zé zhì zhì zhī fǎ chuí yú wàn shì 、19 shì yì yī zhì yĕ 、

通し番号 366 章内番号 8 章通し番号 60 識別番号 6_9_8
1橫、2爲、3皆去聲、4莩、5皮表反、6○楊朱但知愛身、7而不復知有致身之義、8故無君、9墨子愛無差等、10而視其至親無異衆人、11故無父、12無父無君、13則人道滅絶、14是亦禽獸而已、15公明儀之言、16義見首篇、17充塞仁義、18謂邪說徧滿、19妨於仁義也、20孟子引儀之言、21以明楊墨道行、22則人皆無父無君、23以陷於禽獸、24而大亂將起、25是亦率獸食人、26而人又相食也、27此又一亂也、
1 hèng 、2 wèi 、3 jiē qù shēng 、4 fú 、5 pí biaǒ fǎn 、6 ○ yáng zhū dàn zhī ài shēn 、7 ér bù fù zhī yoǔ zhì shēn zhī yì 、8 gù wú jūn 、9 mò zǐ ài wú chà dĕng 、10 ér shì qí zhì qìng wú yì zhòng rén 、11 gù wú fǔ 、12 wú fǔ wú jūn 、13 zé rén daò miè jué 、14 shì yì qín shòu ér yǐ 、15 gōng míng yí zhī yán 、16 yì jiàn shoǔ piān 、17 chōng sài rén yì 、18 wèi xié shuō biàn mǎn 、19 fáng yú rén yì yĕ 、20 mèng zǐ yǐn yí zhī yán 、21 yǐ míng yáng mò daò xíng 、22 zé rén jiē wú fǔ wú jūn 、23 yǐ xiàn yú qín shòu 、24 ér dà luàn jiāng qǐ 、25 shì yì lǜ shòu shí rén 、26 ér rén yoù xiàng shí yĕ 、27 cǐ yoù yī luàn yĕ 、

通し番号 367 章内番号 9 章通し番号 60 識別番号 6_9_9
1爲、2去聲、3復、4扶又反、5○閑、6衛也、7放、8驅而遠之也、9作、10起也、11事、12所行、13政、14大體也、15孟子雖不得志於時、16然楊墨之害、17自是滅息、18而君臣父子之道、19賴以不墜、20是亦一治也、21程子曰、22楊墨之害、23甚於申韓、24佛氏之害、25甚於楊墨、26蓋楊氏爲我疑於義、27墨氏兼愛疑於仁、28申韓則淺陋易見、29故孟子止闢楊墨、30爲其惑世之甚也、31佛氏之言近理、32又非楊墨之比、33所以爲害尤甚、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 fù 、4 fú yoù fǎn 、5 ○ xián 、6 wèi yĕ 、7 fàng 、8 dàn ér yuǎn zhī yĕ 、9 zuò 、10 qǐ yĕ 、11 shì 、12 suǒ xíng 、13 zhèng 、14 dà tǐ yĕ 、15 mèng zǐ suī bù dé zhì yú shí 、16 rán yáng mò zhī hài 、17 zì shì miè xī 、18 ér jūn chén fǔ zǐ zhī daò 、19 lài yǐ bù zhuì 、20 shì yì yī zhì yĕ 、21 chéng zǐ yuē 、22 yáng mò zhī hài 、23 shèn yú shēn hán 、24 fó zhī zhī hài 、25 shèn yú yáng mò 、26 gaì yáng zhī wèi wǒ yí yú yì 、27 mò zhī jiān ài yí yú rén 、28 shēn hán zé qiǎn loù yì jiàn 、29 gù mèng zǐ zhǐ pì yáng mò 、30 wèi qí huò shì zhī shèn yĕ 、31 fó zhī zhī yán jìn lǐ 、32 yoù feī yáng mò zhī bǐ 、33 suǒ yǐ wéi hài yóu shèn 、

通し番号 368 章内番号 10 章通し番号 60 識別番号 6_9_10
1抑、2止也、3兼、4幷之也、5總結上文也、
1 yì 、2 zhǐ yĕ 、3 jiān 、4 bìng zhī yĕ 、5 zŏng jié shàng wén yĕ 、

通し番号 369 章内番号 11 章通し番号 60 識別番号 6_9_11
1說見上篇、2承、3當也、
1 shuō jiàn shàng piān 、2 chéng 、3 dāng yĕ 、

通し番号 370 章内番号 12 章通し番号 60 識別番号 6_9_12
1行、2好、3皆去聲、4○詖、5淫、6解見前篇、7辭者、8說之詳也、9承、10繼也、11三聖、12禹、13周公、14孔子也、15蓋邪說橫流、16壞人心術、17甚於洪水猛獸之災、18慘於夷狄簒弑之禍、19故孟子深懼而力救之、20再言豈好辯哉、21予不得已也、22所以深致意焉、23然非知道之君子、24孰能眞知其所以不得已之故哉、
1 xíng 、2 haò 、3 jiē qù shēng 、4 ○ bì 、5 yín 、6 jiě jiàn qián piān 、7 cí zhě 、8 shuō zhī xiáng yĕ 、9 chéng 、10 jì yĕ 、11 sān shèng 、12 yŭ 、13 zhoū gōng 、14 kŏng zǐ yĕ 、15 gaì xié shuō héng liú 、16 huaí rén xīn shù 、17 shèn yú hóng shuǐ mĕng shòu zhī zāi 、18 cǎn yú yí dí cuàn shì zhī huò 、19 gù mèng zǐ shēn jù ér lì jiù zhī 、20 zaì yán qǐ haò biàn zāi 、21 yú bù dé yǐ yĕ 、22 suǒ yǐ shēn zhì yì yān 、23 rán feī zhī daò zhī jūn zǐ 、24 shú néng zhēn zhī qí suǒ yǐ bù dé yǐ zhī gù zāi 、

通し番号 371 章内番号 13 章通し番号 60 識別番号 6_9_13
1言苟有能爲此距楊墨之說者、2則其所趨正矣、3雖未必知道、4是亦聖人之徒也、5孟子旣答公都子之問、6而意有未盡、7故復言此、8蓋邪說害正、9人人得而攻之、10不必聖賢、11如春秋之法、12亂臣賊子、13人人得而討之、14不必士師也、15聖人救世立法之意、16其切如此、17若以此意推之、18則不能攻討、19而又唱爲不必攻討之說者、20其爲邪詖之徒、21亂賊之黨可知矣、22○尹氏曰、23學者於是非之原、24毫釐有差、25則害流於生民、26禍及於後世、27故孟子辨邪說如是之嚴、28而自以爲承三聖之功也、29當是時、30方且以好辯目之、31是以常人之心而度聖賢之心也、
1 yán goǔ yoǔ néng wéi cǐ jù yáng mò zhī shuō zhě 、2 zé qí suǒ qū zhèng yǐ 、3 suī wèi bì zhī daò 、4 shì yì shèng rén zhī tú yĕ 、5 mèng zǐ jì dá gōng doū zǐ zhī wèn 、6 ér yì yoǔ wèi jìn 、7 gù fù yán cǐ 、8 gaì xié shuō hài zhèng 、9 rén rén dé ér gōng zhī 、10 bù bì shèng xián 、11 rú chūn qiū zhī fǎ 、12 luàn chén zeí zǐ 、13 rén rén dé ér taǒ zhī 、14 bù bì shì shī yĕ 、15 shèng rén jiù shì lì fǎ zhī yì 、16 qí qiè rú cǐ 、17 ruò yǐ cǐ yì tuī zhī 、18 zé bù néng gōng taǒ 、19 ér yoù chàng wéi bù bì gōng taǒ zhī shuō zhě 、20 qí wéi xié bì zhī tú 、21 luàn zeí zhī dǎng kĕ zhī yǐ 、22 ○ yǐn zhī yuē 、23 xué zhě yú shì feī zhī yuán 、24 haó lí yoǔ chà 、25 zé hài liú yú shēng mín 、26 huò jí yú hòu shì 、27 gù mèng zǐ biàn xié shuō rú shì zhī yán 、28 ér zì yǐ wéi chéng sān shèng zhī gōng yĕ 、29 dāng shì shí 、30 fāng qiĕ yǐ haò biàn mù zhī 、31 shì yǐ cháng rén zhī xīn ér dù shèng xián zhī xīn yĕ 、


章番号 10 章通し番号 61

通し番号 372 章内番号 1 章通し番号 61 識別番号 6_10_1
1於、2音烏、3下於陵同、4螬、5音曹、6咽、7音宴、8○匡章、9陳仲子、10皆齊人也、11廉、12有分辨、13不苟取也、14於陵、15地名、16螬、17蠐螬蟲也、18匍匐、19言無力不能行也、20咽、21吞也、
1 yú 、2 yīn wū 、3 xià yú líng tóng 、4 cáo 、5 yīn cáo 、6 yān 、7 yīn yàn 、8 ○ kuāng zhāng 、9 chén zhòng zǐ 、10 jiē qí rén yĕ 、11 lián 、12 yoǔ fēn biàn 、13 bù goǔ qŭ yĕ 、14 yú líng 、15 dì míng 、16 cáo 、17 qí cáo chóng yĕ 、18 pú fú 、19 yán wú lì bù néng xíng yĕ 、20 yān 、21 tūn yĕ 、

通し番号 373 章内番号 2 章通し番号 61 識別番号 6_10_2
1擘、2薄厄反、3惡、4平聲、5蚓、6音引、7○巨擘、8大指也、9言齊人中有仲子、10如衆小指中有大指也、11充、12推而滿之也、13操、14所守也、15蚓、16丘蚓也、17言仲子未得爲廉也、18必若滿其所守之志、19則惟丘蚓之無求於世、20然後可以爲廉耳、
1 baī 、2 bó è fǎn 、3 wū 、4 píng shēng 、5 yǐn 、6 yīn yǐn 、7 ○ jù baī 、8 dà zhǐ yĕ 、9 yán qí rén zhōng yoǔ zhòng zǐ 、10 rú zhòng xiaǒ zhǐ zhōng yoǔ dà zhǐ yĕ 、11 chōng 、12 tuī ér mǎn zhī yĕ 、13 caō 、14 suǒ shoǔ yĕ 、15 yǐn 、16 qiū yǐn yĕ 、17 yán zhòng zǐ wèi dé wéi lián yĕ 、18 bì ruò mǎn qí suǒ shoǔ zhī zhì 、19 zé wéi qiū yǐn zhī wú qiú yú shì 、20 rán hòu kĕ yǐ wéi lián ĕr 、

通し番号 374 章内番号 3 章通し番号 61 識別番号 6_10_3
1夫、2音扶、3與、4平聲、5○槁壤、6乾土也、7黄泉、8濁水也、9抑、10發語辭也、11言蚓無求於人而自足、12而仲子未免居室食粟、13若所從來或有非義、14則是未能如蚓之廉也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 yú 、4 píng shēng 、5 ○ gaǒ rǎng 、6 qián tǔ yĕ 、7 huáng quán 、8 zhuó shuǐ yĕ 、9 yì 、10 fā yŭ cí yĕ 、11 yán yǐn wú qiú yú rén ér zì zú 、12 ér zhòng zǐ wèi miǎn jū shì shí sù 、13 ruò suǒ cóng laí huò yoǔ feī yì 、14 zé shì wèi néng rú yǐn zhī lián yĕ 、

通し番号 375 章内番号 4 章通し番号 61 識別番号 6_10_4
1辟、2音壁、3纑、4音盧、5○辟、6績也、7纑、8練麻也、
1 pì 、2 yīn bì 、3 lú 、4 yīn lú 、5 ○ pì 、6 jī yĕ 、7 lú 、8 liàn má yĕ 、

通し番号 376 章内番号 5 章通し番号 61 識別番号 6_10_5
1蓋、2音閤、3辟、4音避、5頻、6與顰同、7顣、8與蹙同、9子六反、10惡、11平聲、12鶃、13魚一反、14哇、15音蛙、16○世家、17世卿之家、18兄名戴、19食采於蓋、20其入萬鍾也、21歸、22自於陵歸也、23己、24仲子也、25鶃鶃、26鵝聲也、27頻顣而言、28以其兄受饋爲不義也、29哇、30吐之也、
1 gaì 、2 yīn hé 、3 pì 、4 yīn bì 、5 pín 、6 yŭ pín tóng 、7 qī 、8 yŭ cù tóng 、9 zǐ liù fǎn 、10 wū 、11 píng shēng 、12 è 、13 yú yī fǎn 、14 wā 、15 yīn wā 、16 ○ shì jiā 、17 shì qīng zhī jiā 、18 xiōng míng dài 、19 shí caǐ yú gaì 、20 qí rù wàn zhōng yĕ 、21 guī 、22 zì yú líng guī yĕ 、23 jǐ 、24 zhòng zǐ yĕ 、25 è è 、26 é shēng yĕ 、27 pín qī ér yán 、28 yǐ qí xiōng shòu kuì wéi bù yì yĕ 、29 wā 、30 tù zhī yĕ 、

通し番号 377 章内番号 6 章通し番号 61 識別番号 6_10_6
1言仲子以母之食、2兄之室、3爲不義、4而不食不居、5其操守如此、6至於妻所易之粟、7於陵所居之室、8旣未必伯夷之所爲、9則亦不義之類耳、10今仲子於此則不食不居、11於彼則食之居之、12豈爲能充滿其操守之類者乎、13必其無求自足如丘蚓、14然乃爲能滿其志而得爲廉耳、15然豈人之所可爲哉、16○范氏曰、17天之所生、18地之所養、19惟人爲大、20人之所以爲大者、21以其有人倫也、22仲子避兄離母、23無親戚君臣上下、24是無人倫也、25豈有無人倫而可以爲廉哉、
1 yán zhòng zǐ yǐ mǔ zhī shí 、2 xiōng zhī shì 、3 wéi bù yì 、4 ér bù shí bù jū 、5 qí caō shoǔ rú cǐ 、6 zhì yú qī suǒ yì zhī sù 、7 yú líng suǒ jū zhī shì 、8 jì wèi bì bǎi yí zhī suǒ wéi 、9 zé yì bù yì zhī lèi ĕr 、10 jīn zhòng zǐ yú cǐ zé bù shí bù jū 、11 yú bǐ zé shí zhī jū zhī 、12 qǐ wéi néng chōng mǎn qí caō shoǔ zhī lèi zhě hū 、13 bì qí wú qiú zì zú rú qiū yǐn 、14 rán nǎi wéi néng mǎn qí zhì ér dé wéi lián ĕr 、15 rán qǐ rén zhī suǒ kĕ wéi zāi 、16 ○ fàn zhī yuē 、17 tiān zhī suǒ shēng 、18 dì zhī suǒ yǎng 、19 wéi rén wéi dà 、20 rén zhī suǒ yǐ wéi dà zhě 、21 yǐ qí yoǔ rén lún yĕ 、22 zhòng zǐ bì xiōng lí mǔ 、23 wú qìng qī jūn chén shàng xià 、24 shì wú rén lún yĕ 、25 qǐ yoǔ wú rén lún ér kĕ yǐ wéi lián zāi 、


7 離婁章句上 lí lóu zhāng jù shàng

章番号 1 章通し番号 62

通し番号 378 章内番号 1 章通し番号 62 識別番号 7_1_1
1離婁、2古之明目者、3公輸子、4名班、5魯之巧人也、6規、7所以爲員之器也、8矩、9所以爲方之器也、10師曠、11晉之樂師、12知音者也、13六律、14截竹爲筩、15陰陽各六、16以節五音之上下、17黄鍾、18太蔟、19姑洗、20蕤賓、21夷則、22無射、23爲陽、24大呂、25夾鍾、26仲呂、27林鍾、28南呂、29應鍾、30爲陰也、31五音、32宮、33商、34角、35徵、36羽也、37范氏曰、38此言治天下不可無法度、39仁政者、40治天下之法度也、
1 lí lóu 、2 gŭ zhī míng mù zhě 、3 gōng shū zǐ 、4 míng bān 、5 lǔ zhī qiǎo rén yĕ 、6 guī 、7 suǒ yǐ wéi yuán zhī qì yĕ 、8 jŭ 、9 suǒ yǐ wéi fāng zhī qì yĕ 、10 shī kuàng 、11 jìn zhī yuè shī 、12 zhī yīn zhě yĕ 、13 liù lǜ 、14 jié zhú wéi tŏng 、15 yīn yáng gě liù 、16 yǐ jié wŭ yīn zhī shàng xià 、17 huáng zhōng 、18 tài cù 、19 gū xiǎn 、20 ruí bīn 、21 yí zé 、22 wú shè 、23 wéi yáng 、24 dà lǚ 、25 jiā zhōng 、26 zhòng lǚ 、27 lín zhōng 、28 nán lǚ 、29 yīng zhōng 、30 wéi yīn yĕ 、31 wŭ yīn 、32 gōng 、33 shāng 、34 jiǎo 、35 zhēng 、36 yŭ yĕ 、37 fàn zhī yuē 、38 cǐ yán zhì tiān xià bù kĕ wú fǎ dù 、39 rén zhèng zhě 、40 zhì tiān xià zhī fǎ dù yĕ 、

通し番号 379 章内番号 2 章通し番号 62 識別番号 7_1_2
1聞、2去聲、3○仁心、4愛人之心也、5仁聞者、6有愛人之聲、7聞於人也、8先王之道、9仁政是也、10范氏曰、11齊宣王不忍一牛之死、12以羊易之、13可謂有仁心、14梁武帝終日一食蔬素、15宗廟以麪爲犧牲、16斷死刑必爲之涕泣、17天下知其慈仁、18可謂有仁聞、19然而宣王之時、20齊國不治、21武帝之末、22江南大亂、23其故何哉、24有仁心仁聞而不行先王之道故也、
1 wén 、2 qù shēng 、3 ○ rén xīn 、4 ài rén zhī xīn yĕ 、5 rén wén zhě 、6 yoǔ ài rén zhī shēng 、7 wén yú rén yĕ 、8 xiān wàng zhī daò 、9 rén zhèng shì yĕ 、10 fàn zhī yuē 、11 qí xuān wáng bù rĕn yī niú zhī sǐ 、12 yǐ yáng yì zhī 、13 kĕ wèi yoǔ rén xīn 、14 liáng wŭ dì zhōng rì yī shí shū sù 、15 zōng miaò yǐ miàn wéi xī shēng 、16 duàn sǐ xíng bì wèi zhī tì qì 、17 tiān xià zhī qí cí rén 、18 kĕ wèi yoǔ rén wén 、19 rán ér xuān wáng zhī shí 、20 qí guó bù zhì 、21 wŭ dì zhī mò 、22 jiāng nán dà luàn 、23 qí gù hé zāi 、24 yoǔ rén xīn rén wén ér bù xíng xiān wàng zhī daò gù yĕ 、

通し番号 380 章内番号 3 章通し番号 62 識別番号 7_1_3
1徒、2猶空也、3有其心、4無其政、5是謂徒善、6有其政、7無其心、8是謂徒法、9程子嘗言、10爲政須要有綱紀文章、11謹權、12審量、13讀法、14平價、15皆不可闕、16而又曰、17必有關雎、18麟趾之意、19然後可以行周官之法度、20正謂此也、
1 tú 、2 yóu kòng yĕ 、3 yoǔ qí xīn 、4 wú qí zhèng 、5 shì wèi tú shàn 、6 yoǔ qí zhèng 、7 wú qí xīn 、8 shì wèi tú fǎ 、9 chéng zǐ cháng yán 、10 wéi zhèng xū yaò yoǔ gāng jì wén zhāng 、11 jǐn quán 、12 shĕn liàng 、13 dú fǎ 、14 píng jià 、15 jiē bù kĕ quē 、16 ér yoù yuē 、17 bì yoǔ guān jū 、18 lín zhǐ zhī yì 、19 rán hòu kĕ yǐ xíng zhoū guān zhī fǎ dù 、20 zhèng wèi cǐ yĕ 、

通し番号 381 章内番号 4 章通し番号 62 識別番号 7_1_4
1詩、2大雅假樂之篇、3愆、4過也、5率、6循也、7章、8典法也、9所行不過差不遺忘者、10以其循用舊典故也、
1 shī 、2 dà yǎ jiǎ lè zhī piān 、3 qiān 、4 guò yĕ 、5 lǜ 、6 xún yĕ 、7 zhāng 、8 diǎn fǎ yĕ 、9 suǒ xíng bù guò chà bù yí wàng zhě 、10 yǐ qí xún yòng jiù diǎn gù yĕ 、

通し番号 382 章内番号 5 章通し番号 62 識別番号 7_1_5
1勝、2平聲、3○準、4所以爲平、5繩、6所以爲直、7覆、8被也、9此言古之聖人、10旣竭耳目心思之力、11然猶以爲未足以徧天下、12及後世、13故制爲法度、14以繼續之、15則其用不窮、16而仁之所被者廣矣、
1 shèng 、2 píng shēng 、3 ○ zhŭn 、4 suǒ yǐ wéi píng 、5 shéng 、6 suǒ yǐ wéi zhí 、7 fù 、8 bèi yĕ 、9 cǐ yán gŭ zhī shèng rén 、10 jì jié ĕr mù xīn sī zhī lì 、11 rán yóu yǐ wéi wèi zú yǐ biàn tiān xià 、12 jí hòu shì 、13 gù zhì wéi fǎ dù 、14 yǐ jì xù zhī 、15 zé qí yòng bù qióng 、16 ér rén zhī suǒ bèi zhě guǎng yǐ 、

通し番号 383 章内番号 6 章通し番号 62 識別番号 7_1_6
1丘陵本高、2川澤本下、3爲高下者因之、4則用力少而成功多矣、5鄒氏曰、6自章首至此、7論以仁心仁聞行先王之道、
1 qiū líng bĕn gaō 、2 chuān zé bĕn xià 、3 wéi gaō xià zhě yīn zhī 、4 zé yòng lì shǎo ér chéng gōng duō yǐ 、5 zoū zhī yuē 、6 zì zhāng shoǔ zhì cǐ 、7 lùn yǐ rén xīn rén wén xíng xiān wàng zhī daò 、

通し番号 384 章内番号 7 章通し番号 62 識別番号 7_1_7
1仁者、2有仁心仁聞而能擴而充之、3以行先王之道者也、4播惡於衆、5謂貽患於下也、
1 rén zhě 、2 yoǔ rén xīn rén wén ér néng kuò ér chōng zhī 、3 yǐ xíng xiān wàng zhī daò zhě yĕ 、4 bō è yú zhòng 、5 wèi yí huàn yú xià yĕ 、

通し番号 385 章内番号 8 章通し番号 62 識別番号 7_1_8
1朝、2音潮、3○此言不仁而在高位之禍也、4道、5義理也、6揆、7度也、8法、9制度也、10道揆、11謂以義理度量事物而制其宜、12法守、13謂以法度自守、14工、15官也、16度、17卽法也、18君子小人、19以位而言也、20由上無道揆、21故下無法守、22無道揆、23則朝不信道、24而君子犯義、25無法守、26則工不信度、27而小人犯刑、28有此六者、29其國必亡、30其不亡者僥倖而已、
1 zhāo 、2 yīn cháo 、3 ○ cǐ yán bù rén ér zaì gaō wèi zhī huò yĕ 、4 daò 、5 yì lǐ yĕ 、6 kuí 、7 dù yĕ 、8 fǎ 、9 zhì dù yĕ 、10 daò kuí 、11 wèi yǐ yì lǐ dù liáng shì wù ér zhì qí yí 、12 fǎ shoǔ 、13 wèi yǐ fǎ dù zì shoǔ 、14 gōng 、15 guān yĕ 、16 dù 、17 jí fǎ yĕ 、18 jūn zǐ xiaǒ rén 、19 yǐ wèi ér yán yĕ 、20 yóu shàng wú daò kuí 、21 gù xià wú fǎ shoǔ 、22 wú daò kuí 、23 zé zhāo bù xìn daò 、24 ér jūn zǐ fàn yì 、25 wú fǎ shoǔ 、26 zé gōng bù xìn dù 、27 ér xiaǒ rén fàn xíng 、28 yoǔ cǐ liù zhě 、29 qí guó bì wáng 、30 qí bù wáng zhě jiǎo xìng ér yǐ 、

通し番号 386 章内番号 9 章通し番号 62 識別番号 7_1_9
1辟、2與闢同、3喪、4去聲、5○上不知禮、6則無以敎民、7下不知學、8則易與爲亂、9鄒氏曰、10自是以惟仁者至此、11所以責其君、
1 pì 、2 yŭ pì tóng 、3 sàng 、4 qù shēng 、5 ○ shàng bù zhī lǐ 、6 zé wú yǐ jiāo mín 、7 xià bù zhī xué 、8 zé yì yŭ wéi luàn 、9 zoū zhī yuē 、10 zì shì yǐ wéi rén zhě zhì cǐ 、11 suǒ yǐ zé qí jūn 、

通し番号 387 章内番号 10 章通し番号 62 識別番号 7_1_10
1蹶、2居衛反、3泄、4弋制反、5○詩、6大雅板之篇、7蹶、8顚覆之意、9泄泄、10怠緩悅從之貌、11言天欲顚覆周室、12群臣無得泄泄然、13不急救正之、
1 jué 、2 jū wèi fǎn 、3 xiè 、4 yì zhì fǎn 、5 ○ shī 、6 dà yǎ bǎn zhī piān 、7 jué 、8 diān fù zhī yì 、9 xiè xiè 、10 dài huǎn yuè cóng zhī maò 、11 yán tiān yù diān fù zhoū shì 、12 qún chén wú dé xiè xiè rán 、13 bù jí jiù zhèng zhī 、

通し番号 388 章内番号 11 章通し番号 62 識別番号 7_1_11
1沓、2徒合反、3○沓沓、4卽泄泄之意、5蓋孟子時人語如此、
1 tà 、2 tú hé fǎn 、3 ○ tà tà 、4 jí xiè xiè zhī yì 、5 gaì mèng zǐ shí rén yŭ rú cǐ 、

通し番号 389 章内番号 12 章通し番号 62 識別番号 7_1_12
1非、2詆毀也、
1 feī 、2 dǐ huǐ yĕ 、

通し番号 390 章内番号 13 章通し番号 62 識別番号 7_1_13
1范氏曰、2人臣以難事責於君、3使其君爲堯舜之君者、4尊君之大也、5開陳善道、6以禁閉君之邪心、7惟恐其君或陷於有過之地者、8敬君之至也、9謂其君不能行善道、10而不以告者、11賊害其君之甚也、12鄒氏曰、13自詩云天之方蹶至此、14所以責其臣、15○鄒氏曰、16此章言、17爲治者、18當有仁心仁聞以行先王之政、19而君臣又當各任其責也、
1 fàn zhī yuē 、2 rén chén yǐ nán shì zé yú jūn 、3 shǐ qí jūn wéi yaó shùn zhī jūn zhě 、4 zūn jūn zhī dà yĕ 、5 kaī chén shàn daò 、6 yǐ jìn bì jūn zhī xié xīn 、7 wéi kŏng qí jūn huò xiàn yú yoǔ guò zhī dì zhě 、8 jìng jūn zhī zhì yĕ 、9 wèi qí jūn bù néng xíng shàn daò 、10 ér bù yǐ gaò zhě 、11 zeí hài qí jūn zhī shèn yĕ 、12 zoū zhī yuē 、13 zì shī yún tiān zhī fāng jué zhì cǐ 、14 suǒ yǐ zé qí chén 、15 ○ zoū zhī yuē 、16 cǐ zhāng yán 、17 wéi zhì zhě 、18 dāng yoǔ rén xīn rén wén yǐ xíng xiān wàng zhī zhèng 、19 ér jūn chén yoù dāng gě rèn qí zé yĕ 、


章番号 2 章通し番号 63

通し番号 391 章内番号 1 章通し番号 63 識別番号 7_2_1
1至、2極也、3人倫說見前篇、4規矩盡所以爲方員之理、5猶聖人盡所以爲人之道、
1 zhì 、2 jí yĕ 、3 rén lún shuō jiàn qián piān 、4 guī jŭ jìn suǒ yǐ wéi fāng yuán zhī lǐ 、5 yóu shèng rén jìn suǒ yǐ wéi rén zhī daò 、

通し番号 392 章内番号 2 章通し番号 63 識別番号 7_2_2
1法堯舜以盡君臣之道、2猶用規矩以盡方員之極、3此孟子所以道性善、4而稱堯舜也、
1 fǎ yaó shùn yǐ jìn jūn chén zhī daò 、2 yóu yòng guī jŭ yǐ jìn fāng yuán zhī jí 、3 cǐ mèng zǐ suǒ yǐ daò xìng shàn 、4 ér chēng yaó shùn yĕ 、

通し番号 393 章内番号 3 章通し番号 63 識別番号 7_2_3
1法堯舜、2則盡君臣之道而仁矣、3不法堯舜、4則慢君賊民而不仁矣、5二端之外、6更無他道、7出乎此、8則入乎彼矣、9可不謹哉、
1 fǎ yaó shùn 、2 zé jìn jūn chén zhī daò ér rén yǐ 、3 bù fǎ yaó shùn 、4 zé màn jūn zeí mín ér bù rén yǐ 、5 èr duān zhī waì 、6 gēng wú tā daò 、7 chū hū cǐ 、8 zé rù hū bǐ yǐ 、9 kĕ bù jǐn zāi 、

通し番号 394 章内番号 4 章通し番号 63 識別番号 7_2_4
1幽、2暗、3厲、4虐、5皆惡諡也、6苟得其實、7則雖有孝子慈孫、8愛其祖考之甚者、9亦不得廢公義而改之、10言不仁之禍必至於此、11可懼之甚也、
1 yoū 、2 àn 、3 lì 、4 nüè 、5 jiē è shì yĕ 、6 goǔ dé qí shí 、7 zé suī yoǔ xiào zǐ cí sūn 、8 ài qí zǔ kaǒ zhī shèn zhě 、9 yì bù dé fèi gōng yì ér gaǐ zhī 、10 yán bù rén zhī huò bì zhì yú cǐ 、11 kĕ jù zhī shèn yĕ 、

通し番号 395 章内番号 5 章通し番号 63 識別番号 7_2_5
1詩、2大雅蕩之篇、3言商紂之所當鑒者、4近在夏桀之世、5而孟子引之、6又欲後人以幽厲爲鑒也、
1 shī 、2 dà yǎ dàng zhī piān 、3 yán shāng zhòu zhī suǒ dāng jiàn zhě 、4 jìn zaì xià jié zhī shì 、5 ér mèng zǐ yǐn zhī 、6 yoù yù hòu rén yǐ yoū lì wéi jiàn yĕ 、


章番号 3 章通し番号 64

通し番号 396 章内番号 1 章通し番号 64 識別番号 7_3_1
1三代、2謂夏、3商、4周也、5禹、6湯、7文、8武、9以仁得之、10桀、11紂、12幽、13厲、14以不仁失之、
1 sān dài 、2 wèi xià 、3 shāng 、4 zhoū yĕ 、5 yŭ 、6 tāng 、7 wén 、8 wŭ 、9 yǐ rén dé zhī 、10 jié 、11 zhòu 、12 yoū 、13 lì 、14 yǐ bù rén shī zhī 、

通し番号 397 章内番号 2 章通し番号 64 識別番号 7_3_2
1國、2謂諸侯之國、
1 guó 、2 wèi zhū hoú zhī guó 、

通し番号 398 章内番号 3 章通し番号 64 識別番号 7_3_3
1言必死亡、
1 yán bì sǐ wáng 、

通し番号 399 章内番号 4 章通し番号 64 識別番号 7_3_4
1惡、2去聲、3樂、4音洛、5強、6上聲、7○此承上章之意、8而推言之也、
1 è 、2 qù shēng 、3 lè 、4 yīn luò 、5 qiǎng 、6 shàng shēng 、7 ○ cǐ chéng shàng zhāng zhī yì 、8 ér tuī yán zhī yĕ 、


章番号 4 章通し番号 65

通し番号 400 章内番号 1 章通し番号 65 識別番号 7_4_1
1治人之治、2平聲、3不治之治、4去聲、5○我愛人而人不親我、6則反求諸己、7恐我之仁未至也、8智、9敬放此、
1 zhì rén zhī zhì 、2 píng shēng 、3 bù zhì zhī zhì 、4 qù shēng 、5 ○ wǒ ài rén ér rén bù qìng wǒ 、6 zé fǎn qiú zhū jǐ 、7 kŏng wǒ zhī rén wèi zhì yĕ 、8 zhì 、9 jìng fàng cǐ 、

通し番号 401 章内番号 2 章通し番号 65 識別番号 7_4_2
1不得、2謂不得其所欲、3如不親、4不治、5不答、6是也、7反求諸己、8謂反其仁、9反其智、10反其敬也、11如此、12則其自治益詳、13而身無不正矣、14天下歸之、15極言其效也、
1 bù dé 、2 wèi bù dé qí suǒ yù 、3 rú bù qìng 、4 bù zhì 、5 bù dá 、6 shì yĕ 、7 fǎn qiú zhū jǐ 、8 wèi fǎn qí rén 、9 fǎn qí zhì 、10 fǎn qí jìng yĕ 、11 rú cǐ 、12 zé qí zì zhì yì xiáng 、13 ér shēn wú bù zhèng yǐ 、14 tiān xià guī zhī 、15 jí yán qí xiào yĕ 、

通し番号 402 章内番号 3 章通し番号 65 識別番号 7_4_3
1解見前篇、2○亦承上章而言、
1 jiě jiàn qián piān 、2 ○ yì chéng shàng zhāng ér yán 、


章番号 5 章通し番号 66

通し番号 403 章内番号 1 章通し番号 66 識別番号 7_5_1
1恆、2胡登反、3○恆、4常也、5雖常言之、6而未必知其言之有序也、7故推言之、8而又以家本乎身也、9此亦承上章而言之、10大學所謂自天子至於庶人、11壹是皆以脩身爲本、12爲是故也、
1 héng 、2 hú dēng fǎn 、3 ○ héng 、4 cháng yĕ 、5 suī cháng yán zhī 、6 ér wèi bì zhī qí yán zhī yoǔ xù yĕ 、7 gù tuī yán zhī 、8 ér yoù yǐ jiā bĕn hū shēn yĕ 、9 cǐ yì chéng shàng zhāng ér yán zhī 、10 dà xué suǒ wèi zì tiān zǐ zhì yú shù rén 、11 yī shì jiē yǐ xiū shēn wéi bĕn 、12 wèi shì gù yĕ 、


章番号 6 章通し番号 67

通し番号 404 章内番号 1 章通し番号 67 識別番号 7_6_1
1巨室、2世臣大家也、3得罪、4謂身不正而取怨怒也、5麥丘邑人祝齊桓公曰、6願主君無得罪於羣臣百姓、7意蓋如此、8慕、9向也、10心悅誠服之謂也、11沛然、12盛大流行之貌、13溢、14充滿也、15蓋巨室之心、16難以力服、17而國人素所取信、18今旣悅服、19則國人皆服、20而吾德敎之所施、21可以無遠而不至矣、22此亦承上章而言、23蓋君子不患人心之不服、24而患吾身之不脩、25吾身旣脩、26則人心之難服者先服、27而無一人之不服矣、28○林氏曰、29戰國之世、30諸侯失德、31巨室擅權、32爲患甚矣、33然或者不脩其本、34而遽欲勝之、35則未必能勝、36而適以取禍、37故孟子推本而言、38惟務脩德以服其心、39彼旣悅服、40則吾之德敎無所留礙、41可以及乎天下矣、42裴度所謂韓弘輿疾討賊、43承宗斂手削地、44非朝廷之力能制其死命、45特以處置得宜、46能服其心故爾、47正此類也、
1 jù shì 、2 shì chén dà jiā yĕ 、3 dé zuì 、4 wèi shēn bù zhèng ér qŭ yuàn nù yĕ 、5 mài qiū yì rén zhù qí huán gōng yuē 、6 yuàn zhǔ jūn wú dé zuì yú qún chén bǎi xìng 、7 yì gaì rú cǐ 、8 mù 、9 xiàng yĕ 、10 xīn yuè chéng fù zhī wèi yĕ 、11 pèi rán 、12 chéng dà liú xíng zhī maò 、13 yì 、14 chōng mǎn yĕ 、15 gaì jù shì zhī xīn 、16 nán yǐ lì fù 、17 ér guó rén sù suǒ qŭ xìn 、18 jīn jì yuè fù 、19 zé guó rén jiē fù 、20 ér wú dé jiaò zhī suǒ shī 、21 kĕ yǐ wú yuǎn ér bù zhì yǐ 、22 cǐ yì chéng shàng zhāng ér yán 、23 gaì jūn zǐ bù huàn rén xīn zhī bù fù 、24 ér huàn wú shēn zhī bù xiū 、25 wú shēn jì xiū 、26 zé rén xīn zhī nán fù zhě xiān fù 、27 ér wú yī rén zhī bù fù yǐ 、28 ○ lín zhī yuē 、29 zhàn guó zhī shì 、30 zhū hoú shī dé 、31 jù shì shàn quán 、32 wéi huàn shèn yǐ 、33 rán huò zhě bù xiū qí bĕn 、34 ér jù yù shèng zhī 、35 zé wèi bì néng shèng 、36 ér shì yǐ qŭ huò 、37 gù mèng zǐ tuī bĕn ér yán 、38 wéi wù xiū dé yǐ fù qí xīn 、39 bǐ jì yuè fù 、40 zé wú zhī dé jiaò wú suǒ liú ài 、41 kĕ yǐ jí hū tiān xià yǐ 、42 péi dù suǒ wèi hán hóng yú jí taǒ zeí 、43 chéng zōng liǎn shoǔ xiāo dì 、44 feī zhāo tíng zhī lì néng zhì qí sǐ mìng 、45 tè yǐ chǔ zhì dé yí 、46 néng fù qí xīn gù ĕr 、47 zhèng cǐ lèi yĕ 、


章番号 7 章通し番号 68

通し番号 405 章内番号 1 章通し番号 68 識別番号 7_7_1
1有道之世、2人皆脩德、3而位必稱其德之大小、4天下無道、5人不脩德、6則但以力相役而已、7天者、8理勢之當然也、
1 yoǔ daò zhī shì 、2 rén jiē xiū dé 、3 ér wèi bì chēng qí dé zhī dà xiaǒ 、4 tiān xià wú daò 、5 rén bù xiū dé 、6 zé dàn yǐ lì xiàng yì ér yǐ 、7 tiān zhě 、8 lǐ shì zhī dāng rán yĕ 、

通し番号 406 章内番号 2 章通し番号 68 識別番号 7_7_2
1女、2去聲、3○引此以言小役大、4弱役強之事也、5令、6出令以使人也、7受命、8聽命於人也、9物、10猶人也、11女、12以女與人也、13吳、14蠻夷之國也、15景公羞與爲昏、16而畏其強、17故涕泣而以女與之、
1 nǜ 、2 qù shēng 、3 ○ yǐn cǐ yǐ yán xiaǒ yì dà 、4 ruò yì qiáng zhī shì yĕ 、5 lìng 、6 chū lìng yǐ shǐ rén yĕ 、7 shòu mìng 、8 tīng mìng yú rén yĕ 、9 wù 、10 yóu rén yĕ 、11 nǜ 、12 yǐ nǚ yŭ rén yĕ 、13 wú 、14 mán yí zhī guó yĕ 、15 jǐng gōng xiū yŭ wéi hūn 、16 ér wèi qí qiáng 、17 gù tì qì ér yǐ nǚ yŭ zhī 、

通し番号 407 章内番号 3 章通し番号 68 識別番号 7_7_3
1言小國不脩德以自強、2其般樂怠敖、3皆若效大國之所爲者、4而獨恥受其敎命、5不可得也、
1 yán xiaǒ guó bù xiū dé yǐ zì qiáng 、2 qí bān lè dài áo 、3 jiē ruò xiào dà guó zhī suǒ wéi zhě 、4 ér dú chǐ shòu qí jiaò mìng 、5 bù kĕ dé yĕ 、

通し番号 408 章内番号 4 章通し番号 68 識別番号 7_7_4
1此因其愧恥之心、2而勉以脩德也、3文王之政、4布在方策、5舉而行之、6所謂師文王也、7五年七年、8以其所乘之勢不同爲差、9蓋天下雖無道、10然脩德之至、11則道自我行、12而大國反爲吾役矣、13程子曰、14五年七年、15聖人度其時則可矣、16然凡此類、17學者皆當思其作爲如何、18乃有益耳、
1 cǐ yīn qí kuì chǐ zhī xīn 、2 ér miǎn yǐ xiū dé yĕ 、3 wén wáng zhī zhèng 、4 bù zaì fāng cè 、5 jŭ ér xíng zhī 、6 suǒ wèi shī wén wáng yĕ 、7 wŭ nián qī nián 、8 yǐ qí suǒ chéng zhī shì bù tóng wéi chà 、9 gaì tiān xià suī wú daò 、10 rán xiū dé zhī zhì 、11 zé daò zì wǒ xíng 、12 ér dà guó fǎn wéi wú yì yǐ 、13 chéng zǐ yuē 、14 wŭ nián qī nián 、15 shèng rén dù qí shí zé kĕ yǐ 、16 rán fán cǐ lèi 、17 xué zhě jiē dāng sī qí zuò wéi rú hé 、18 nǎi yoǔ yì ĕr 、

通し番号 409 章内番号 5 章通し番号 68 識別番号 7_7_5
1祼、2音灌、3夫、4音扶、5好、6去聲、7○詩、8大雅文王之篇、9孟子引此詩及孔子之言、10以言文王之事、11麗、12數也、13十萬曰億、14侯、15維也、16商士、17商孫子之臣也、18膚、19大也、20敏、21達也、22祼、23宗廟之祭、24以鬱鬯之酒灌地而降神也、25將、26助也、27言商之孫子衆多、28其數不但十萬而已、29上帝旣命周以天下、30則凡此商之孫子、31皆臣服于周矣、32所以然者、33以天命不常、34歸于有德故也、35是以商士之膚大而敏達者、36皆執祼獻之禮、37助王祭事于周之京師也、38孔子因讀此詩而言、39有仁者則雖有十萬之衆、40不能當之、41故國君好仁、42則必無敵於天下也、43不可爲衆、44猶所謂難爲兄難爲弟云爾、
1 guàn 、2 yīn guàn 、3 fū 、4 yīn fú 、5 haò 、6 qù shēng 、7 ○ shī 、8 dà yǎ wén wáng zhī piān 、9 mèng zǐ yǐn cǐ shī jí kŏng zǐ zhī yán 、10 yǐ yán wén wáng zhī shì 、11 lì 、12 shù yĕ 、13 shí wàn yuē yì 、14 hoú 、15 wéi yĕ 、16 shāng shì 、17 shāng sūn zǐ zhī chén yĕ 、18 fū 、19 dà yĕ 、20 mǐn 、21 dá yĕ 、22 guàn 、23 zōng miaò zhī jì 、24 yǐ yù chàng zhī jiŭ guàn dì ér jiàng shén yĕ 、25 jiāng 、26 zhù yĕ 、27 yán shāng zhī sūn zǐ zhòng duō 、28 qí shù bù dàn shí wàn ér yǐ 、29 shàng dì jì mìng zhoū yǐ tiān xià 、30 zé fán cǐ shāng zhī sūn zǐ 、31 jiē chén fù yú zhoū yǐ 、32 suǒ yǐ rán zhě 、33 yǐ tiān mìng bù cháng 、34 guī yú yoǔ dé gù yĕ 、35 shì yǐ shāng shì zhī fū dà ér mǐn dá zhě 、36 jiē zhí guàn xiàn zhī lǐ 、37 zhù wáng jì shì yú zhoū zhī jīng shī yĕ 、38 kŏng zǐ yīn dú cǐ shī ér yán 、39 yoǔ rén zhě zé suī yoǔ shí wàn zhī zhòng 、40 bù néng dāng zhī 、41 gù guó jūn haò rén 、42 zé bì wú dí yú tiān xià yĕ 、43 bù kĕ wéi zhòng 、44 yóu suǒ wèi nán wéi xiōng nán wéi dì yún ĕr 、

通し番号 410 章内番号 6 章通し番号 68 識別番号 7_7_6
1恥受命於大國、2是欲無敵於天下也、3乃師大國、4而不師文王、5是不以仁也、6詩、7大雅桑柔之篇、8逝、9語辭也、10言誰能執持熱物、11而不以水自濯其手乎、12○此章言不能自強、13則聽天所命、14脩德行仁、15則天命在我、
1 chǐ shòu mìng yú dà guó 、2 shì yù wú dí yú tiān xià yĕ 、3 nǎi shī dà guó 、4 ér bù shī wén wáng 、5 shì bù yǐ rén yĕ 、6 shī 、7 dà yǎ sāng róu zhī piān 、8 shì 、9 yŭ cí yĕ 、10 yán shéi néng zhí chí rè wù 、11 ér bù yǐ shuǐ zì zhuó qí shoǔ hū 、12 ○ cǐ zhāng yán bù néng zì qiáng 、13 zé tīng tiān suǒ mìng 、14 xiū dé xíng rén 、15 zé tiān mìng zaì wǒ 、


章番号 8 章通し番号 69

通し番号 411 章内番号 1 章通し番号 69 識別番号 7_8_1
1菑、2與災同、3樂、4音洛、5○安其危利其菑者、6不知其爲危菑、7而反以爲安利也、8所以亡者、9謂荒淫暴虐、10所以致亡之道也、11不仁之人、12私欲固蔽、13失其本心、14故其顚倒錯亂至於如此、15所以不可告以忠言、16而卒至於敗亡也、
1 zāi 、2 yŭ zāi tóng 、3 lè 、4 yīn luò 、5 ○ ān qí weī lì qí zāi zhě 、6 bù zhī qí wéi weī zāi 、7 ér fǎn yǐ wéi ān lì yĕ 、8 suǒ yǐ wáng zhě 、9 wèi huāng yín bào nüè 、10 suǒ yǐ zhì wáng zhī daò yĕ 、11 bù rén zhī rén 、12 sī yù gù bì 、13 shī qí bĕn xīn 、14 gù qí diān daò cuò luàn zhì yú rú cǐ 、15 suǒ yǐ bù kĕ gaò yǐ zhōng yán 、16 ér zú zhì yú baì wáng yĕ 、

通し番号 412 章内番号 2 章通し番号 69 識別番号 7_8_2
1浪、2音郎、3○滄浪、4水名、5纓、6冠系也、
1 làng 、2 yīn láng 、3 ○ cāng làng 、4 shuǐ míng 、5 yīng 、6 guàn xì yĕ 、

通し番号 413 章内番号 3 章通し番号 69 識別番号 7_8_3
1言水之淸濁、2有以自取之也、3聖人聲入心通、4無非至理、5此類可見、
1 yán shuǐ zhī qīng zhuó 、2 yoǔ yǐ zì qŭ zhī yĕ 、3 shèng rén shēng rù xīn tōng 、4 wú feī zhì lǐ 、5 cǐ lèi kĕ jiàn 、

通し番号 414 章内番号 4 章通し番号 69 識別番号 7_8_4
1夫、2音扶、3○所謂自取之者、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ suǒ wèi zì qŭ zhī zhě 、

通し番号 415 章内番号 5 章通し番号 69 識別番号 7_8_5
1解見前篇、2○此章言、3心存、4則有以審夫得失之幾、5不存、6則無以辨於存亡之著、7禍福之來、8皆其自取、
1 jiě jiàn qián piān 、2 ○ cǐ zhāng yán 、3 xīn cún 、4 zé yoǔ yǐ shĕn fū dé shī zhī jǐ 、5 bù cún 、6 zé wú yǐ biàn yú cún wáng zhī zhù 、7 huò fú zhī laí 、8 jiē qí zì qŭ 、


章番号 9 章通し番号 70

通し番号 416 章内番号 1 章通し番号 70 識別番号 7_9_1
1惡、2去聲、3○民之所欲、4皆爲致之、5如聚斂然、6民之所惡、7則勿施於民、8鼂錯所謂人情莫不欲壽、9三王生之而不傷、10人情莫不欲富、11三王厚之而不困、12人情莫不欲安、13三王扶之而不危、14人情莫不欲逸、15三王節其力而不盡、16此類之謂也、
1 è 、2 qù shēng 、3 ○ mín zhī suǒ yù 、4 jiē wèi zhì zhī 、5 rú jù liǎn rán 、6 mín zhī suǒ è 、7 zé wù shī yú mín 、8 cháo cuò suǒ wèi rén qíng mò bù yù shòu 、9 sān wáng shēng zhī ér bù shāng 、10 rén qíng mò bù yù fù 、11 sān wáng hòu zhī ér bù kùn 、12 rén qíng mò bù yù ān 、13 sān wáng fú zhī ér bù weī 、14 rén qíng mò bù yù yì 、15 sān wáng jié qí lì ér bù jìn 、16 cǐ lèi zhī wèi yĕ 、

通し番号 417 章内番号 2 章通し番号 70 識別番号 7_9_2
1走、2音奏、3○壙、4廣野也、5言民之所以歸乎此、6以其所欲之在乎此也、
1 zoǔ 、2 yīn zoù 、3 ○ kuàng 、4 guǎng yĕ yĕ 、5 yán mín zhī suǒ yǐ guī hū cǐ 、6 yǐ qí suǒ yù zhī zaì hū cǐ yĕ 、

通し番号 418 章内番号 3 章通し番号 70 識別番号 7_9_3
1爲、2去聲、3敺、4與驅同、5獺、6音闥、7爵、8與雀同、9鸇、10諸延反、11○淵、12深水也、13獺、14食魚者也、15叢、16茂林也、17鸇、18食雀者也、19言民之所以去此、20以其所欲在彼而所畏在此也、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 qū 、4 yŭ dàn tóng 、5 tǎ 、6 yīn tà 、7 jué 、8 yŭ qiāo tóng 、9 zhān 、10 zhū yán fǎn 、11 ○ yuān 、12 shēn shuǐ yĕ 、13 tǎ 、14 shí yú zhě yĕ 、15 cóng 、16 maò lín yĕ 、17 zhān 、18 shí qiāo zhě yĕ 、19 yán mín zhī suǒ yǐ qù cǐ 、20 yǐ qí suǒ yù zaì bǐ ér suǒ wèi zaì cǐ yĕ 、

通し番号 419 章内番号 4 章通し番号 70 識別番号 7_9_4
1好、2爲、3王、4並去聲、
1 haò 、2 wèi 、3 wàng 、4 bīng qù shēng 、

通し番号 420 章内番号 5 章通し番号 70 識別番号 7_9_5
1王、2去聲、3○艾、4草名、5所以灸者、6乾久益善、7夫病已深、8而欲求乾久之艾、9固難卒辦、10然自今畜之、11則猶或可及、12不然、13則病日益深、14死日益迫、15而艾終不可得矣、
1 wàng 、2 qù shēng 、3 ○ ài 、4 caǒ míng 、5 suǒ yǐ jiŭ zhě 、6 qián jiŭ yì shàn 、7 fū bìng yǐ shēn 、8 ér yù qiú qián jiŭ zhī ài 、9 gù nán zú bàn 、10 rán zì jīn chù zhī 、11 zé yóu huò kĕ jí 、12 bù rán 、13 zé bìng rì yì shēn 、14 sǐ rì yì pò 、15 ér ài zhōng bù kĕ dé yǐ 、

通し番号 421 章内番号 6 章通し番号 70 識別番号 7_9_6
1詩、2大雅桑柔之篇、3淑、4善也、5載、6則也、7胥、8相也、9言今之所爲、10其何能善、11則相引以陷於亂亡而已、
1 shī 、2 dà yǎ sāng róu zhī piān 、3 shū 、4 shàn yĕ 、5 zaì 、6 zé yĕ 、7 xū 、8 xiàng yĕ 、9 yán jīn zhī suǒ wéi 、10 qí hé néng shàn 、11 zé xiàng yǐn yǐ xiàn yú luàn wáng ér yǐ 、


章番号 10 章通し番号 71

通し番号 422 章内番号 1 章通し番号 71 識別番号 7_10_1
1暴、2猶害也、3非、4猶毀也、5自害其身者、6不知禮義之爲美而非毀之、7雖與之言、8必不見信也、9自棄其身者、10猶知仁義之爲美、11但溺於怠惰、12自謂必不能行、13與之有爲、14必不能勉也、15程子曰、16人苟以善自治、17則無不可移者、18雖昏愚之至、19皆可漸磨而進也、20惟自暴者拒之以不信、21自棄者絶之以不爲、22雖聖人與居、23不能化而入也、24此所謂下愚之不移也、
1 bào 、2 yóu hài yĕ 、3 feī 、4 yóu huǐ yĕ 、5 zì hài qí shēn zhě 、6 bù zhī lǐ yì zhī wéi mĕi ér feī huǐ zhī 、7 suī yŭ zhī yán 、8 bì bù jiàn xìn yĕ 、9 zì qì qí shēn zhě 、10 yóu zhī rén yì zhī wéi mĕi 、11 dàn niào yú dài duò 、12 zì wèi bì bù néng xíng 、13 yŭ zhī yoǔ wéi 、14 bì bù néng miǎn yĕ 、15 chéng zǐ yuē 、16 rén goǔ yǐ shàn zì zhì 、17 zé wú bù kĕ yí zhě 、18 suī hūn yú zhī zhì 、19 jiē kĕ jiàn mó ér jìn yĕ 、20 wéi zì bào zhě jù zhī yǐ bù xìn 、21 zì qì zhě jué zhī yǐ bù wéi 、22 suī shèng rén yŭ jū 、23 bù néng huà ér rù yĕ 、24 cǐ suǒ wèi xià yú zhī bù yí yĕ 、

通し番号 423 章内番号 2 章通し番号 71 識別番号 7_10_2
1仁宅已見前篇、2義者、3宜也、4乃天理之當行、5無人欲之邪曲、6故曰正路、
1 rén zhái yǐ jiàn qián piān 、2 yì zhě 、3 yí yĕ 、4 nǎi tiān lǐ zhī dāng xíng 、5 wú rén yù zhī xié qū 、6 gù yuē zhèng lù 、

通し番号 424 章内番号 3 章通し番号 71 識別番号 7_10_3
1舍、2上聲、3○曠、4空也、5由、6行也、7○此章言道本固有、8而人自絶之、9是可哀也、10此聖賢之深戒、11學者所當猛省也、
1 shě 、2 shàng shēng 、3 ○ kuàng 、4 kòng yĕ 、5 yóu 、6 xíng yĕ 、7 ○ cǐ zhāng yán daò bĕn gù yoǔ 、8 ér rén zì jué zhī 、9 shì kĕ aī yĕ 、10 cǐ shèng xián zhī shēn jiè 、11 xué zhě suǒ dāng mĕng shĕng yĕ 、


章番号 11 章通し番号 72

通し番号 425 章内番号 1 章通し番号 72 識別番号 7_11_1
1爾、2邇、3古字通用、4易、5去聲、6長、7上聲、8○親長在人爲甚邇、9親之長之、10在人爲甚易、11而道初不外是也、12舍此而他求、13則遠且難、14而反失之、15但人人各親其親、16各長其長、17則天下自平矣、
1 ĕr 、2 ĕr 、3 gŭ zì tōng yòng 、4 yì 、5 qù shēng 、6 zhǎng 、7 shàng shēng 、8 ○ qìng zhǎng zaì rén wéi shèn ĕr 、9 qìng zhī zhǎng zhī 、10 zaì rén wéi shèn yì 、11 ér daò chū bù waì shì yĕ 、12 shě cǐ ér tā qiú 、13 zé yuǎn qiĕ nán 、14 ér fǎn shī zhī 、15 dàn rén rén gě qìng qí qìng 、16 gě zhǎng qí zhǎng 、17 zé tiān xià zì píng yǐ 、


章番号 12 章通し番号 73

通し番号 426 章内番号 1 章通し番号 73 識別番号 7_12_1
1獲於上、2得其上之信任也、3誠、4實也、5反身不誠、6反求諸身、7而其所以爲善之心、8有不實也、9不明乎善、10不能卽事以窮理、11無以眞知善之所在也、12游氏曰、13欲誠其意、14先致其知、15不明乎善、16不誠乎身矣、17學至於誠身、18則安往而不致其極哉、19以内則順乎親、20以外則信乎友、21以上則可以得君、22以下則可以得民矣、
1 huò yú shàng 、2 dé qí shàng zhī xìn rèn yĕ 、3 chéng 、4 shí yĕ 、5 fǎn shēn bù chéng 、6 fǎn qiú zhū shēn 、7 ér qí suǒ yǐ wéi shàn zhī xīn 、8 yoǔ bù shí yĕ 、9 bù míng hū shàn 、10 bù néng jí shì yǐ qióng lǐ 、11 wú yǐ zhēn zhī shàn zhī suǒ zaì yĕ 、12 yóu zhī yuē 、13 yù chéng qí yì 、14 xiān zhì qí zhī 、15 bù míng hū shàn 、16 bù chéng hū shēn yǐ 、17 xué zhì yú chéng shēn 、18 zé ān wǎng ér bù zhì qí jí zāi 、19 yǐ neì zé shùn hū qìng 、20 yǐ waì zé xìn hū yoǔ 、21 yǐ shàng zé kĕ yǐ dé jūn 、22 yǐ xià zé kĕ yǐ dé mín yǐ 、

通し番号 427 章内番号 2 章通し番号 73 識別番号 7_12_2
1誠者、2理之在我者、3皆實而無僞、4天道之本然也、5思誠者、6欲此理之在我者皆實而無僞、7人道之當然也、
1 chéng zhě 、2 lǐ zhī zaì wǒ zhě 、3 jiē shí ér wú wĕi 、4 tiān daò zhī bĕn rán yĕ 、5 sī chéng zhě 、6 yù cǐ lǐ zhī zaì wǒ zhě jiē shí ér wú wĕi 、7 rén daò zhī dāng rán yĕ 、

通し番号 428 章内番号 3 章通し番号 73 識別番号 7_12_3
1至、2極也、3楊氏曰、4動便是驗處、5若獲乎上、6信乎友、7悅於親之類是也、8○此章述中庸孔子之言、9見思誠爲脩身之本、10而明善又爲思誠之本、11乃子思所聞於曾子、12而孟子所受乎子思者、13亦與大學相表裏、14學者宜潛心焉、
1 zhì 、2 jí yĕ 、3 yáng zhī yuē 、4 dòng biàn shì yàn chǔ 、5 ruò huò hū shàng 、6 xìn hū yoǔ 、7 yuè yú qìng zhī lèi shì yĕ 、8 ○ cǐ zhāng shù zhōng yōng kŏng zǐ zhī yán 、9 jiàn sī chéng wéi xiū shēn zhī bĕn 、10 ér míng shàn yoù wéi sī chéng zhī bĕn 、11 nǎi zǐ sī suǒ wén yú céng zǐ 、12 ér mèng zǐ suǒ shòu hū zǐ sī zhě 、13 yì yŭ dà xué xiàng biaǒ lǐ 、14 xué zhě yí qián xīn yān 、


章番号 13 章通し番号 74

通し番号 429 章内番号 1 章通し番号 74 識別番号 7_13_1
1辟、2去聲、3○作、4興、5皆起也、6盍、7何不也、8西伯、9卽文王也、10紂命爲西方諸侯之長、11得專征伐、12故稱西伯、13太公、14姜姓、15呂氏、16名尙、17文王發政、18必先鰥寡孤獨、19庶人之老、20皆無凍餒、21故伯夷、22太公來就其養、23非求仕也、
1 pì 、2 qù shēng 、3 ○ zuò 、4 xìng 、5 jiē qǐ yĕ 、6 hé 、7 hé bù yĕ 、8 xī bǎi 、9 jí wén wáng yĕ 、10 zhòu mìng wéi xī fāng zhū hoú zhī zhǎng 、11 dé zhuān zhēng fá 、12 gù chēng xī bǎi 、13 tài gōng 、14 jiāng xìng 、15 lǚ zhī 、16 míng shàng 、17 wén wáng fā zhèng 、18 bì xiān guān guǎ gū dú 、19 shù rén zhī laǒ 、20 jiē wú dòng nĕi 、21 gù bǎi yí 、22 tài gōng laí jiù qí yǎng 、23 feī qiú shì yĕ 、

通し番号 430 章内番号 2 章通し番号 74 識別番号 7_13_2
1焉、2於虔反、3○二老、4伯夷、5太公也、6大老、7言非常人之老者、8天下之父、9言齒德皆尊、10如衆父然、11旣得其心、12則天下之心不能外矣、13蕭何所謂養民致賢、14以圖天下者、15暗與此合、16但其意則有公私之辨、17學者又不可以不察也、
1 yān 、2 yú qián fǎn 、3 ○ èr laǒ 、4 bǎi yí 、5 tài gōng yĕ 、6 dà laǒ 、7 yán feī cháng rén zhī laǒ zhě 、8 tiān xià zhī fǔ 、9 yán chǐ dé jiē zūn 、10 rú zhòng fǔ rán 、11 jì dé qí xīn 、12 zé tiān xià zhī xīn bù néng waì yǐ 、13 xiāo hé suǒ wèi yǎng mín zhì xián 、14 yǐ tú tiān xià zhě 、15 àn yŭ cǐ hé 、16 dàn qí yì zé yoǔ gōng sī zhī biàn 、17 xué zhě yoù bù kĕ yǐ bù chá yĕ 、

通し番号 431 章内番号 3 章通し番号 74 識別番号 7_13_3
1七年、2以小國而言也、3大國五年、4在其中矣、
1 qī nián 、2 yǐ xiaǒ guó ér yán yĕ 、3 dà guó wŭ nián 、4 zaì qí zhōng yǐ 、


章番号 14 章通し番号 75

通し番号 432 章内番号 1 章通し番号 75 識別番号 7_14_1
1求、2孔子弟子冉求、3季氏、4魯卿、5宰、6家臣、7賦、8猶取也、9取民之粟倍於他日也、10小子、11弟子也、12鳴鼓而攻之、13聲其罪而責之也、
1 qiú 、2 kŏng zǐ dì zǐ rǎn qiú 、3 jì zhī 、4 lǔ qīng 、5 zaǐ 、6 jiā chén 、7 fù 、8 yóu qŭ yĕ 、9 qŭ mín zhī sù bèi yú tā rì yĕ 、10 xiaǒ zǐ 、11 dì zǐ yĕ 、12 míng gŭ ér gōng zhī 、13 shēng qí zuì ér zé zhī yĕ 、

通し番号 433 章内番号 2 章通し番号 75 識別番号 7_14_2
1爲、2去聲、3○林氏曰、4富其君者、5奪民之財耳、6而夫子猶惡之、7況爲土地之故而殺人、8使其肝腦塗地、9則是率土地而食人之肉、10其罪之大、11雖至於死、12猶不足以容之也、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 ○ lín zhī yuē 、4 fù qí jūn zhě 、5 duó mín zhī caí ĕr 、6 ér fū zǐ yóu è zhī 、7 kuàng wèi tǔ dì zhī gù ér shā rén 、8 shǐ qí gān nǎo tú dì 、9 zé shì lǜ tǔ dì ér shí rén zhī ròu 、10 qí zuì zhī dà 、11 suī zhì yú sǐ 、12 yóu bù zú yǐ róng zhī yĕ 、

通し番号 434 章内番号 3 章通し番号 75 識別番号 7_14_3
1辟、2與闢同、3○善戰、4如孫臏、5吳起之徒、6連結諸侯、7如蘇秦、8張儀之類、9辟、10開墾也、11任土地、12謂分土授民、13使任耕稼之責、14如李悝盡地力、15商鞅開阡陌之類也、
1 pì 、2 yŭ pì tóng 、3 ○ shàn zhàn 、4 rú sūn bìn 、5 wú qǐ zhī tú 、6 lián jié zhū hoú 、7 rú sū qín 、8 zhāng yí zhī lèi 、9 pì 、10 kaī kĕn yĕ 、11 rèn tǔ dì 、12 wèi fēn tǔ shòu mín 、13 shǐ rèn gēng jià zhī zé 、14 rú lǐ kuī jìn dì lì 、15 shāng yāng kaī qiān mò zhī lèi yĕ 、


章番号 15 章通し番号 76

通し番号 435 章内番号 1 章通し番号 76 識別番号 7_15_1
1眸、2音牟、3瞭、4音了、5眊、6音耄、7○良、8善也、9眸子、10目瞳子也、11瞭、12明也、13眊者、14蒙蒙、15目不明之貌、16蓋人與物接之時、17其神在目、18故胸中正則神精而明、19不正則神散而昏、
1 moú 、2 yīn mù 、3 liǎo 、4 yīn liǎo 、5 maò 、6 yīn maò 、7 ○ liáng 、8 shàn yĕ 、9 moú zǐ 、10 mù tóng zǐ yĕ 、11 liǎo 、12 míng yĕ 、13 maò zhě 、14 méng méng 、15 mù bù míng zhī maò 、16 gaì rén yŭ wù jiē zhī shí 、17 qí shén zaì mù 、18 gù xiōng zhōng zhèng zé shén jīng ér míng 、19 bù zhèng zé shén sǎn ér hūn 、

通し番号 436 章内番号 2 章通し番号 76 識別番号 7_15_2
1焉、2於虔反、3廋、4音搜、5○廋、6匿也、7言亦心之所發、8故幷此以觀、9則人之邪正不可匿矣、10然言猶可以僞爲、11眸子則有不容僞者、
1 yān 、2 yú qián fǎn 、3 sōu 、4 yīn sōu 、5 ○ sōu 、6 nì yĕ 、7 yán yì xīn zhī suǒ fā 、8 gù bìng cǐ yǐ guàn 、9 zé rén zhī xié zhèng bù kĕ nì yǐ 、10 rán yán yóu kĕ yǐ wĕi wéi 、11 moú zǐ zé yoǔ bù róng wĕi zhě 、


章番号 16 章通し番号 77

通し番号 437 章内番号 1 章通し番号 77 識別番号 7_16_1
1惡、2平聲、3○惟恐不順、4言恐人之不順己、5聲音笑貌、6僞爲於外也、
1 wū 、2 píng shēng 、3 ○ wéi kŏng bù shùn 、4 yán kŏng rén zhī bù shùn jǐ 、5 shēng yīn xiào maò 、6 wĕi wéi yú waì yĕ 、


章番号 17 章通し番号 78

通し番号 438 章内番号 1 章通し番号 78 識別番号 7_17_1
1與、2平聲、3援、4音爰、5○淳于、6姓、7髠、8名、9齊之辯士、10授、11與也、12受、13取也、14古禮、15男女不親授受、16以遠別也、17援、18救之也、19權、20稱錘也、21稱物輕重、22而往來以取中者也、23權而得中、24是乃禮也、
1 yú 、2 píng shēng 、3 yuán 、4 yīn yuán 、5 ○ chún yú 、6 xìng 、7 kūn 、8 míng 、9 qí zhī biàn shì 、10 shòu 、11 yŭ yĕ 、12 shòu 、13 qŭ yĕ 、14 gŭ lǐ 、15 nán nǚ bù qìng shòu shòu 、16 yǐ yuǎn bié yĕ 、17 yuán 、18 jiù zhī yĕ 、19 quán 、20 chēng chuí yĕ 、21 chēng wù qīng zhòng 、22 ér wǎng laí yǐ qŭ zhòng zhě yĕ 、23 quán ér dé zhòng 、24 shì nǎi lǐ yĕ 、

通し番号 439 章内番号 2 章通し番号 78 識別番号 7_17_2
1言今天下大亂、2民遭陷溺、3亦當從權以援之、4不可守先王之正道也、
1 yán jīn tiān xià dà luàn 、2 mín zaō xiàn niào 、3 yì dāng cóng quán yǐ yuán zhī 、4 bù kĕ shoǔ xiān wàng zhī zhèng daò yĕ 、

通し番号 440 章内番号 3 章通し番号 78 識別番号 7_17_3
1言天下溺、2惟道可以救之、3非若嫂溺可手援也、4今子欲援天下、5乃欲使我枉道求合、6則先失其所以援之之具矣、7是欲使我以手援天下乎、8○此章言直己守道、9所以濟時、10枉道殉人、11徒爲失己、
1 yán tiān xià niào 、2 wéi daò kĕ yǐ jiù zhī 、3 feī ruò sǎo niào kĕ shoǔ yuán yĕ 、4 jīn zǐ yù yuán tiān xià 、5 nǎi yù shǐ wǒ wǎng daò qiú hé 、6 zé xiān shī qí suǒ yǐ yuán zhī zhī jù yǐ 、7 shì yù shǐ wǒ yǐ shoǔ yuán tiān xià hū 、8 ○ cǐ zhāng yán zhí jǐ shoǔ daò 、9 suǒ yǐ jǐ shí 、10 wǎng daò xùn rén 、11 tú wéi shī jǐ 、


章番号 18 章通し番号 79

通し番号 441 章内番号 1 章通し番号 79 識別番号 7_18_1
1不親敎也、
1 bù qìng jiāo yĕ 、

通し番号 442 章内番号 2 章通し番号 79 識別番号 7_18_2
1夷、2傷也、3敎子者、4本爲愛其子也、5繼之以怒、6則反傷其子矣、7父旣傷其子、8子之心又責其父曰、9夫子敎我以正道、10而夫子之身未必自行正道、11則是子又傷其父也、
1 yí 、2 shāng yĕ 、3 jiāo zǐ zhě 、4 bĕn wèi ài qí zǐ yĕ 、5 jì zhī yǐ nù 、6 zé fǎn shāng qí zǐ yǐ 、7 fǔ jì shāng qí zǐ 、8 zǐ zhī xīn yoù zé qí fǔ yuē 、9 fū zǐ jiāo wǒ yǐ zhèng daò 、10 ér fū zǐ zhī shēn wèi bì zì xíng zhèng daò 、11 zé shì zǐ yoù shāng qí fǔ yĕ 、

通し番号 443 章内番号 3 章通し番号 79 識別番号 7_18_3
1易子而敎、2所以全父子之恩、3而亦不失其爲敎、
1 yì zǐ ér jiāo 、2 suǒ yǐ quán fǔ zǐ zhī ēn 、3 ér yì bù shī qí wéi jiaò 、

通し番号 444 章内番号 4 章通し番号 79 識別番号 7_18_4
1責善、2朋友之道也、3○王氏曰、4父有爭子、5何也、6所謂爭者、7非責善也、8當不義則爭之而已矣、9父之於子也如何、10曰、11當不義、12則亦戒之而已矣、
1 zé shàn 、2 péng yoǔ zhī daò yĕ 、3 ○ wáng zhī yuē 、4 fǔ yoǔ zhēng zǐ 、5 hé yĕ 、6 suǒ wèi zhēng zhě 、7 feī zé shàn yĕ 、8 dāng bù yì zé zhēng zhī ér yǐ yǐ 、9 fǔ zhī yú zǐ yĕ rú hé 、10 yuē 、11 dāng bù yì 、12 zé yì jiè zhī ér yǐ yǐ 、


章番号 19 章通し番号 80

通し番号 445 章内番号 1 章通し番号 80 識別番号 7_19_1
1守身、2持守其身、3使不陷於不義也、4一失其身、5則虧體辱親、6雖日用三牲之養、7亦不足以爲孝矣、
1 shoǔ shēn 、2 chí shoǔ qí shēn 、3 shǐ bù xiàn yú bù yì yĕ 、4 yī shī qí shēn 、5 zé kuī tǐ rŭ qìng 、6 suī rì yòng sān shēng zhī yǎng 、7 yì bù zú yǐ wéi xiào yǐ 、

通し番号 446 章内番号 2 章通し番号 80 識別番号 7_19_2
1事親孝、2則忠可移於君、3順可移於長、4身正、5則家齊、6國治、7而天下平、
1 shì qìng xiào 、2 zé zhōng kĕ yí yú jūn 、3 shùn kĕ yí yú zhǎng 、4 shēn zhèng 、5 zé jiā qí 、6 guó zhì 、7 ér tiān xià píng 、

通し番号 447 章内番号 3 章通し番号 80 識別番号 7_19_3
1養、2去聲、3復、4扶又反、5○此承上文事親言之、6曾皙、7名點、8曾子父也、9曾元、10曾子子也、11曾子養其父、12每食必有酒肉、13食畢將徹去、14必請於父曰、15此餘者與誰、16或父問此物尙有餘否、17必曰有、18恐親意更欲與人也、19曾元不請所與、20雖有言無、21其意將以復進於親、22不欲其與人也、23此但能養父母之口體而已、24曾子則能承順父母之志、25而不忍傷之也、
1 yǎng 、2 qù shēng 、3 fù 、4 fú yoù fǎn 、5 ○ cǐ chéng shàng wén shì qìng yán zhī 、6 céng xī 、7 míng diǎn 、8 céng zǐ fǔ yĕ 、9 céng yuán 、10 céng zǐ zǐ yĕ 、11 céng zǐ yǎng qí fǔ 、12 mĕi shí bì yoǔ jiŭ ròu 、13 shí bì jiāng chè qù 、14 bì qǐng yú fǔ yuē 、15 cǐ yú zhě yŭ shéi 、16 huò fǔ wèn cǐ wù shàng yoǔ yú pǐ 、17 bì yuē yoǔ 、18 kŏng qìng yì gēng yù yŭ rén yĕ 、19 céng yuán bù qǐng suǒ yŭ 、20 suī yoǔ yán wú 、21 qí yì jiāng yǐ fù jìn yú qìng 、22 bù yù qí yŭ rén yĕ 、23 cǐ dàn néng yǎng fǔ mǔ zhī koǔ tǐ ér yǐ 、24 céng zǐ zé néng chéng shùn fǔ mǔ zhī zhì 、25 ér bù rĕn shāng zhī yĕ 、

通し番号 448 章内番号 4 章通し番号 80 識別番号 7_19_4
1言當如曾子之養志、2不可如曾元但養口體、3程子曰、4子之身所能爲者、5皆所當爲、6無過分之事也、7故事親若曾子、8可謂至矣、9而孟子止曰可也、10豈以曾子之孝爲有餘哉、
1 yán dāng rú céng zǐ zhī yǎng zhì 、2 bù kĕ rú céng yuán dàn yǎng koǔ tǐ 、3 chéng zǐ yuē 、4 zǐ zhī shēn suǒ néng wéi zhě 、5 jiē suǒ dāng wéi 、6 wú guò fēn zhī shì yĕ 、7 gù shì qìng ruò céng zǐ 、8 kĕ wèi zhì yǐ 、9 ér mèng zǐ zhǐ yuē kĕ yĕ 、10 qǐ yǐ céng zǐ zhī xiào wéi yoǔ yú zāi 、


章番号 20 章通し番号 81

通し番号 449 章内番号 1 章通し番号 81 識別番号 7_20_1
1適、2音謫、3閒、4去聲、5○趙氏曰、6適、7過也、8閒、9非也、10格、11正也、12徐氏曰、13格者、14物之所取正也、15書曰、16格其非心、17愚謂閒字上亦當有與字、18言人君用人之非、19不足過讁、20行政之失、21不足非閒、22惟有大人之德、23則能格其君心之不正、24以歸於正、25而國無不治矣、26大人者、27大德之人、28正己而物正者也、29○程子曰、30天下之治亂、31繫乎人君之仁與不仁耳、32心之非、33卽害於政、34不待乎發之於外也、35昔者孟子三見齊王而不言事、36門人疑之、37孟子曰、38我先攻其邪心、39心旣正、40而後天下之事可從而理也、41夫政事之失、42用人之非、43知者能更之、44直者能諫之、45然非心存焉、46則事事而更之、47後復有其事、48將不勝其更矣、49人人而去之、50後復用其人、51將不勝其去矣、52是以輔相之職、53必在乎格君心之非、54然後無所不正、55而欲格君心之非者、56非有大人之德、57則亦莫之能也、
1 shì 、2 yīn zhí 、3 jiàn 、4 qù shēng 、5 ○ zhaò zhī yuē 、6 shì 、7 guò yĕ 、8 jiàn 、9 feī yĕ 、10 gé 、11 zhèng yĕ 、12 xú zhī yuē 、13 gé zhě 、14 wù zhī suǒ qŭ zhèng yĕ 、15 shū yuē 、16 gé qí feī xīn 、17 yú wèi jiàn zì shàng yì dāng yoǔ yŭ zì 、18 yán rén jūn yòng rén zhī feī 、19 bù zú guò zhé 、20 xíng zhèng zhī shī 、21 bù zú feī jiàn 、22 wéi yoǔ dà rén zhī dé 、23 zé néng gé qí jūn xīn zhī bù zhèng 、24 yǐ guī yú zhèng 、25 ér guó wú bù zhì yǐ 、26 dà rén zhě 、27 dà dé zhī rén 、28 zhèng jǐ ér wù zhèng zhě yĕ 、29 ○ chéng zǐ yuē 、30 tiān xià zhī zhì luàn 、31 jì hū rén jūn zhī rén yŭ bù rén ĕr 、32 xīn zhī feī 、33 jí hài yú zhèng 、34 bù dài hū fā zhī yú waì yĕ 、35 xī zhě mèng zǐ sān jiàn qí wáng ér bù yán shì 、36 mén rén yí zhī 、37 mèng zǐ yuē 、38 wǒ xiān gōng qí xié xīn 、39 xīn jì zhèng 、40 ér hòu tiān xià zhī shì kĕ cóng ér lǐ yĕ 、41 fū zhèng shì zhī shī 、42 yòng rén zhī feī 、43 zhī zhě néng gēng zhī 、44 zhí zhě néng jiàn zhī 、45 rán feī xīn cún yān 、46 zé shì shì ér gēng zhī 、47 hòu fù yoǔ qí shì 、48 jiāng bù shèng qí gēng yǐ 、49 rén rén ér qù zhī 、50 hòu fù yòng qí rén 、51 jiāng bù shèng qí qù yǐ 、52 shì yǐ fǔ xiàng zhī zhí 、53 bì zaì hū gé jūn xīn zhī feī 、54 rán hòu wú suǒ bù zhèng 、55 ér yù gé jūn xīn zhī feī zhě 、56 feī yoǔ dà rén zhī dé 、57 zé yì mò zhī néng yĕ 、


章番号 21 章通し番号 82

通し番号 450 章内番号 1 章通し番号 82 識別番号 7_21_1
1虞、2度也、3呂氏曰、4行不足以致譽、5而偶得譽、6是謂不虞之譽、7求免於毀、8而反致毀、9是謂求全之毀、10言毀譽之言、11未必皆實、12脩己者、13不可以是遽爲憂喜、14觀人者、15不可以是輕爲進退、
1 yú 、2 dù yĕ 、3 lǚ zhī yuē 、4 xíng bù zú yǐ zhì yù 、5 ér ŏu dé yù 、6 shì wèi bù yú zhī yù 、7 qiú miǎn yú huǐ 、8 ér fǎn zhì huǐ 、9 shì wèi qiú quán zhī huǐ 、10 yán huǐ yù zhī yán 、11 wèi bì jiē shí 、12 xiū jǐ zhě 、13 bù kĕ yǐ shì jù wéi yoū xǐ 、14 guàn rén zhě 、15 bù kĕ yǐ shì qīng wéi jìn tuì 、


章番号 22 章通し番号 83

通し番号 451 章内番号 1 章通し番号 83 識別番号 7_22_1
1易、2去聲、3○人之所以輕易其言者、4以其未遭失言之責故耳、5蓋常人之情、6無所懲於前、7則無所警於後、8非以爲君子之學、9必俟有責、10而後不敢易其言也、11然此豈亦有爲而言之與、
1 yì 、2 qù shēng 、3 ○ rén zhī suǒ yǐ qīng yì qí yán zhě 、4 yǐ qí wèi zaō shī yán zhī zé gù ĕr 、5 gaì cháng rén zhī qíng 、6 wú suǒ chéng yú qián 、7 zé wú suǒ jǐng yú hòu 、8 feī yǐ wéi jūn zǐ zhī xué 、9 bì sì yoǔ zé 、10 ér hòu bù gǎn yì qí yán yĕ 、11 rán cǐ qǐ yì yoǔ wèi ér yán zhī yú 、


章番号 23 章通し番号 84

通し番号 452 章内番号 1 章通し番号 84 識別番号 7_23_1
1好、2去聲、3○王勉曰、4學問有餘、5人資於己、6不得已而應之可也、7若好爲人師、8則自足而不復有進矣、9此人之大患也、
1 haò 、2 qù shēng 、3 ○ wáng miǎn yuē 、4 xué wèn yoǔ yú 、5 rén zī yú jǐ 、6 bù dé yǐ ér yīng zhī kĕ yĕ 、7 ruò haò wéi rén shī 、8 zé zì zú ér bù fù yoǔ jìn yǐ 、9 cǐ rén zhī dà huàn yĕ 、


章番号 24 章通し番号 85

通し番号 453 章内番号 1 章通し番号 85 識別番号 7_24_1
1子敖、2王驩字、
1 zǐ áo 、2 wáng huān zì 、

通し番号 454 章内番号 2 章通し番号 85 識別番号 7_24_2
1長、2上聲、3○昔者、4前日也、5館、6客舍也、7王驩、8孟子所不與言者、9則其人可知矣、10樂正子乃從之行、11其失身之罪大矣、12又不早見長者、13則其罪又有甚者焉、14故孟子姑以此責之、
1 zhǎng 、2 shàng shēng 、3 ○ xī zhě 、4 qián rì yĕ 、5 guǎn 、6 kè shè yĕ 、7 wáng huān 、8 mèng zǐ suǒ bù yŭ yán zhě 、9 zé qí rén kĕ zhī yǐ 、10 lè zhèng zǐ nǎi cóng zhī xíng 、11 qí shī shēn zhī zuì dà yǐ 、12 yoù bù zaǒ jiàn zhǎng zhě 、13 zé qí zuì yoù yoǔ shèn zhě yān 、14 gù mèng zǐ gū yǐ cǐ zé zhī 、

通し番号 455 章内番号 3 章通し番号 85 識別番号 7_24_3
1陳氏曰、2樂正子固不能無罪矣、3然其勇於受責如此、4非好善而篤信之、5其能若是乎、6世有強辯飾非、7聞諫愈甚者、8又樂正子之罪人也、
1 chén zhī yuē 、2 lè zhèng zǐ gù bù néng wú zuì yǐ 、3 rán qí yŏng yú shòu zé rú cǐ 、4 feī haò shàn ér dǔ xìn zhī 、5 qí néng ruò shì hū 、6 shì yoǔ qiǎng biàn shì feī 、7 wén jiàn yù shèn zhě 、8 yoù lè zhèng zǐ zhī zuì rén yĕ 、


章番号 25 章通し番号 86

通し番号 456 章内番号 1 章通し番号 86 識別番号 7_25_1
1餔、2博孤反、3啜、4昌悅反、5○徒、6但也、7餔、8食也、9啜、10飮也、11言其不擇所從、12但求食耳、13此乃正其罪而切責之、
1 bū 、2 bó gū fǎn 、3 chuò 、4 chāng yuè fǎn 、5 ○ tú 、6 dàn yĕ 、7 bū 、8 shí yĕ 、9 chuò 、10 yǐn yĕ 、11 yán qí bù zé suǒ cóng 、12 dàn qiú shí ĕr 、13 cǐ nǎi zhèng qí zuì ér qiè zé zhī 、


章番号 26 章通し番号 87

通し番号 457 章内番号 1 章通し番号 87 識別番号 7_26_1
1趙氏曰、2於禮有不孝者三事、3謂阿意曲從、4陷親不義、5一也、6家貧親老、7不爲祿仕、8二也、9不娶無子、10絶先祖祀、11三也、12三者之中、13無後爲大、
1 zhaò zhī yuē 、2 yú lǐ yoǔ bù xiào zhě sān shì 、3 wèi ā yì qū cóng 、4 xiàn qìng bù yì 、5 yī yĕ 、6 jiā pín qìng laǒ 、7 bù wéi sì shì 、8 èr yĕ 、9 bù qŭ wú zǐ 、10 jué xiān zǔ sì 、11 sān yĕ 、12 sān zhě zhī zhōng 、13 wú hòu wéi dà 、

通し番号 458 章内番号 2 章通し番号 87 識別番号 7_26_2
1爲無之爲、2去聲、3○舜告焉、4則不得娶、5而終於無後矣、6告者禮也、7不告者權也、8猶告、9言與告同也、10蓋權而得中、11則不離於正矣、12○范氏曰、13天下之道、14有正有權、15正者萬世之常、16權者一時之用、17常道人皆可守、18權非體道者、19不能用也、20蓋權出於不得已者也、21若父非瞽瞍、22子非大舜、23而欲不告而娶、24則天下之罪人也、
1 wèi wú zhī wèi 、2 qù shēng 、3 ○ shùn gaò yān 、4 zé bù dé qŭ 、5 ér zhōng yú wú hòu yǐ 、6 gaò zhě lǐ yĕ 、7 bù gaò zhě quán yĕ 、8 yóu gaò 、9 yán yŭ gaò tóng yĕ 、10 gaì quán ér dé zhòng 、11 zé bù lí yú zhèng yǐ 、12 ○ fàn zhī yuē 、13 tiān xià zhī daò 、14 yoǔ zhèng yoǔ quán 、15 zhèng zhě wàn shì zhī cháng 、16 quán zhě yī shí zhī yòng 、17 cháng daò rén jiē kĕ shoǔ 、18 quán feī tǐ daò zhě 、19 bù néng yòng yĕ 、20 gaì quán chū yú bù dé yǐ zhě yĕ 、21 ruò fǔ feī gŭ sŏu 、22 zǐ feī dà shùn 、23 ér yù bù gaò ér qŭ 、24 zé tiān xià zhī zuì rén yĕ 、


章番号 27 章通し番号 88

通し番号 459 章内番号 1 章通し番号 88 識別番号 7_27_1
1仁主於愛、2而愛莫切於事親、3義主於敬、4而敬莫先於從兄、5故仁義之道、6其用至廣、7而其實不越於事親從兄之閒、8蓋良心之發、9最爲切近而精實者、10有子以孝弟爲爲仁之本、11其意亦猶此也、
1 rén zhǔ yú ài 、2 ér ài mò qiè yú shì qìng 、3 yì zhǔ yú jìng 、4 ér jìng mò xiān yú cóng xiōng 、5 gù rén yì zhī daò 、6 qí yòng zhì guǎng 、7 ér qí shí bù yuè yú shì qìng cóng xiōng zhī jiān 、8 gaì liáng xīn zhī fā 、9 zuì wéi qiè jìn ér jīng shí zhě 、10 yoǔ zǐ yǐ xiào dì wéi wéi rén zhī bĕn 、11 qí yì yì yóu cǐ yĕ 、

通し番号 460 章内番号 2 章通し番号 88 識別番号 7_27_2
1樂斯、2樂則之樂、3音洛、4惡、5平聲、6○斯二者、7指事親從兄而言、8知而弗去、9則見之明、10而守之固矣、11節文、12謂品節文章、13樂則生矣、14謂和順從容、15無所勉強、16事親從兄之意、17油然自生、18如草木之有生意也、19旣有生意、20則其暢茂條達、21自有不可遏者、22所謂惡可已也、23其又盛、24則至於手舞足蹈而不自知矣、25○此章言事親從兄、26良心眞切、27天下之道、28皆原於此、29然必知之明、30而守之固、31然後節之密、32而樂之深也、
1 lè sī 、2 lè zé zhī lè 、3 yīn luò 、4 wū 、5 píng shēng 、6 ○ sī èr zhě 、7 zhǐ shì qìng cóng xiōng ér yán 、8 zhī ér fú qù 、9 zé jiàn zhī míng 、10 ér shoǔ zhī gù yǐ 、11 jié wén 、12 wèi pǐn jié wén zhāng 、13 lè zé shēng yǐ 、14 wèi hé shùn cóng róng 、15 wú suǒ miǎn qiǎng 、16 shì qìng cóng xiōng zhī yì 、17 yóu rán zì shēng 、18 rú caǒ mù zhī yoǔ shēng yì yĕ 、19 jì yoǔ shēng yì 、20 zé qí chàng maò tiaó dá 、21 zì yoǔ bù kĕ è zhě 、22 suǒ wèi wū kĕ yǐ yĕ 、23 qí yoù chéng 、24 zé zhì yú shoǔ wŭ zú dǎo ér bù zì zhī yǐ 、25 ○ cǐ zhāng yán shì qìng cóng xiōng 、26 liáng xīn zhēn qiè 、27 tiān xià zhī daò 、28 jiē yuán yú cǐ 、29 rán bì zhī zhī míng 、30 ér shoǔ zhī gù 、31 rán hòu jié zhī mì 、32 ér lè zhī shēn yĕ 、


章番号 28 章通し番号 89

通し番号 461 章内番号 1 章通し番号 89 識別番号 7_28_1
1言舜視天下之歸己如草芥、2而惟欲得其親而順之也、3得者、4曲爲承順、5以得其心之悅而已、6順則有以諭之於道、7心與之一、8而未始有違、9尤人所難也、10爲人、11蓋泛言之、12爲子則愈密矣、
1 yán shùn shì tiān xià zhī guī jǐ rú caǒ jiè 、2 ér wéi yù dé qí qìng ér shùn zhī yĕ 、3 dé zhě 、4 qū wéi chéng shùn 、5 yǐ dé qí xīn zhī yuè ér yǐ 、6 shùn zé yoǔ yǐ yù zhī yú daò 、7 xīn yŭ zhī yī 、8 ér wèi shǐ yoǔ wéi 、9 yóu rén suǒ nán yĕ 、10 wéi rén 、11 gaì fàn yán zhī 、12 wéi zǐ zé yù mì yǐ 、

通し番号 462 章内番号 2 章通し番号 89 識別番号 7_28_2
1底、2之爾反、3○瞽瞍、4舜父名、5厎、6致也、7豫、8悅樂也、9瞽瞍至頑、10嘗欲殺舜、11至是而厎豫焉、12書所謂不格姦、13亦允若是也、14蓋舜至此而有以順乎親矣、15是以天下之爲子者、16知天下無不可事之親、17顧吾所以事之者未若舜耳、18於是莫不勉而爲孝、19至於其親亦厎豫焉、20則天下之爲父者、21亦莫不慈、22所謂化也、23子孝父慈、24各止其所、25而無不安其位之意、26所謂定也、27爲法於天下、28可傳於後世、29非止一身一家之孝而已、30此所以爲大孝也、31○李氏曰、32舜之所以能使瞽瞍厎豫者、33盡事親之道、34共爲子職、35不見父母之非而已、36昔羅仲素語此云、37只爲天下無不是底父母、38了翁聞而善之曰、39惟如此而後、40天下之爲父子者定、41彼臣弑其君、42子弑其父者、43常始於見其有不是處耳、
1 dǐ 、2 zhī ĕr fǎn 、3 ○ gŭ sŏu 、4 shùn fǔ míng 、5 zhǐ 、6 zhì yĕ 、7 yù 、8 yuè lè yĕ 、9 gŭ sŏu zhì wán 、10 cháng yù shā shùn 、11 zhì shì ér zhǐ yù yān 、12 shū suǒ wèi bù gé jiān 、13 yì yŭn ruò shì yĕ 、14 gaì shùn zhì cǐ ér yoǔ yǐ shùn hū qìng yǐ 、15 shì yǐ tiān xià zhī wéi zǐ zhě 、16 zhī tiān xià wú bù kĕ shì zhī qìng 、17 gù wú suǒ yǐ shì zhī zhě wèi ruò shùn ĕr 、18 yú shì mò bù miǎn ér wéi xiào 、19 zhì yú qí qìng yì zhǐ yù yān 、20 zé tiān xià zhī wéi fǔ zhě 、21 yì mò bù cí 、22 suǒ wèi huà yĕ 、23 zǐ xiào fǔ cí 、24 gě zhǐ qí suǒ 、25 ér wú bù ān qí wèi zhī yì 、26 suǒ wèi dìng yĕ 、27 wéi fǎ yú tiān xià 、28 kĕ chuán yú hòu shì 、29 feī zhǐ yī shēn yī jiā zhī xiào ér yǐ 、30 cǐ suǒ yǐ wéi dà xiào yĕ 、31 ○ lǐ zhī yuē 、32 shùn zhī suǒ yǐ néng shǐ gŭ sŏu zhǐ yù zhě 、33 jìn shì qìng zhī daò 、34 gòng wéi zǐ zhí 、35 bù jiàn fǔ mǔ zhī feī ér yǐ 、36 xī luō zhòng sù yŭ cǐ yún 、37 zhǐ wéi tiān xià wú bù shì dǐ fǔ mǔ 、38 liǎo wēng wén ér shàn zhī yuē 、39 wéi rú cǐ ér hòu 、40 tiān xià zhī wéi fǔ zǐ zhě dìng 、41 bǐ chén shì qí jūn 、42 zǐ shì qí fǔ zhě 、43 cháng shǐ yú jiàn qí yoǔ bù shì chǔ ĕr 、


8 離婁章句下 lí lóu zhāng jù xià

章番号 1 章通し番号 90

通し番号 463 章内番号 1 章通し番号 90 識別番号 8_1_1
1諸馮、2負夏、3鳴條、4皆地名、5在東方夷服之地、
1 zhū féng 、2 fù xià 、3 míng tiaó 、4 jiē dì míng 、5 zaì dōng fāng yí fù zhī dì 、

通し番号 464 章内番号 2 章通し番号 90 識別番号 8_1_2
1岐周、2岐山下周舊邑、3近畎夷、4畢郢、5近豐鎬、6今有文王墓、
1 qí zhoū 、2 qí shān xià zhoū jiù yì 、3 jìn quǎn yí 、4 bì yǐng 、5 jìn fēng gaǒ 、6 jīn yoǔ wén wáng mù 、

通し番号 465 章内番号 3 章通し番号 90 識別番号 8_1_3
1得志行乎中國、2謂舜爲天子、3文王爲方伯、4得行其道於天下也、5符節、6以玉爲之、7篆刻文字而中分之、8彼此各藏其半、9有故、10則左右相合以爲信也、11若合符節、12言其同也、
1 dé zhì xíng hū zhōng guó 、2 wèi shùn wéi tiān zǐ 、3 wén wáng wéi fāng bǎi 、4 dé xíng qí daò yú tiān xià yĕ 、5 fú jié 、6 yǐ yù wéi zhī 、7 zhuàn kè wén zì ér zhōng fēn zhī 、8 bǐ cǐ gě zàng qí bàn 、9 yoǔ gù 、10 zé zuǒ yoù xiàng hé yǐ wéi xìn yĕ 、11 ruò hé fú jié 、12 yán qí tóng yĕ 、

通し番号 466 章内番号 4 章通し番号 90 識別番号 8_1_4
1揆、2度也、3其揆一者、4言度之而其道無不同也、5○范氏曰、6言聖人之生、7雖有先後遠近之不同、8然其道則一也、
1 kuí 、2 dù yĕ 、3 qí kuí yī zhě 、4 yán dù zhī ér qí daò wú bù tóng yĕ 、5 ○ fàn zhī yuē 、6 yán shèng rén zhī shēng 、7 suī yoǔ xiān hòu yuǎn jìn zhī bù tóng 、8 rán qí daò zé yī yĕ 、


章番号 2 章通し番号 91

通し番号 467 章内番号 1 章通し番号 91 識別番号 8_2_1
1乘、2去聲、3溱、4音臻、5洧、6榮美反、7○子產、8鄭大夫公孫僑也、9溱洧、10二水名也、11子產見人有徒渉此水者、12以其所乘之車載而渡之、
1 chéng 、2 qù shēng 、3 zhēn 、4 yīn zhēn 、5 wĕi 、6 róng mĕi fǎn 、7 ○ zǐ chǎn 、8 zhèng dà fū gōng sūn qiáo yĕ 、9 zhēn wĕi 、10 èr shuǐ míng yĕ 、11 zǐ chǎn jiàn rén yoǔ tú shè cǐ shuǐ zhě 、12 yǐ qí suǒ chéng zhī chē zaì ér dù zhī 、

通し番号 468 章内番号 2 章通し番号 91 識別番号 8_2_2
1惠、2謂私恩小利、3政、4則有公平正大之體、5綱紀法度之施焉、
1 huì 、2 wèi sī ēn xiaǒ lì 、3 zhèng 、4 zé yoǔ gōng píng zhèng dà zhī tǐ 、5 gāng jì fǎ dù zhī shī yān 、

通し番号 469 章内番号 3 章通し番号 91 識別番号 8_2_3
1杠、2音江、3○杠、4方橋也、5徒杠、6可通徒行者、7梁、8亦橋也、9輿梁、10可通車輿者、11周十一月、12夏九月也、13周十二月、14夏十月也、15夏令曰、16十月成梁、17蓋農功已畢、18可用民力、19又時將寒沍、20水有橋梁、21則民不患於徒渉、22亦王政之一事也、
1 gàng 、2 yīn jiāng 、3 ○ gàng 、4 fāng qiáo yĕ 、5 tú gàng 、6 kĕ tōng tú xíng zhě 、7 liáng 、8 yì qiáo yĕ 、9 yú liáng 、10 kĕ tōng chē yú zhě 、11 zhoū shí yī yuè 、12 xià jiŭ yuè yĕ 、13 zhoū shí èr yuè 、14 xià shí yuè yĕ 、15 xià lìng yuē 、16 shí yuè chéng liáng 、17 gaì nóng gōng yǐ bì 、18 kĕ yòng mín lì 、19 yoù shí jiāng hán hù 、20 shuǐ yoǔ qiáo liáng 、21 zé mín bù huàn yú tú shè 、22 yì wàng zhèng zhī yī shì yĕ 、

通し番号 470 章内番号 4 章通し番号 91 識別番号 8_2_4
1辟、2與闢同、3焉、4於虔反、5○辟、6辟除也、7如周禮閽人爲之辟之辟、8言能平其政、9則出行之際、10辟除行人、11使之避己、12亦不爲過、13況國中水、14當渉者衆、15豈能悉以乘輿濟之哉、
1 pì 、2 yŭ pì tóng 、3 yān 、4 yú qián fǎn 、5 ○ pì 、6 pì chú yĕ 、7 rú zhoū lǐ hūn rén wèi zhī pì zhī pì 、8 yán néng píng qí zhèng 、9 zé chū xíng zhī jì 、10 pì chú xíng rén 、11 shǐ zhī bì jǐ 、12 yì bù wéi guò 、13 kuàng guó zhōng shuǐ 、14 dāng shè zhě zhòng 、15 qǐ néng xī yǐ chéng yú jǐ zhī zāi 、

通し番号 471 章内番号 5 章通し番号 91 識別番号 8_2_5
1言每人皆欲致私恩以悅其意、2則人多日少、3亦不足於用矣、4諸葛武侯嘗言、5治世以大德、6不以小惠、7得孟子之意矣、
1 yán mĕi rén jiē yù zhì sī ēn yǐ yuè qí yì 、2 zé rén duō rì shǎo 、3 yì bù zú yú yòng yǐ 、4 zhū gé wŭ hoú cháng yán 、5 zhì shì yǐ dà dé 、6 bù yǐ xiaǒ huì 、7 dé mèng zǐ zhī yì yǐ 、


章番号 3 章通し番号 92

通し番号 472 章内番号 1 章通し番号 92 識別番号 8_3_1
1孔氏曰、2宣王之遇臣下、3恩禮衰薄、4至於昔者所進、5今日不知其亡、6則其於羣臣、7可謂邈然無敬矣、8故孟子告之以此、9手足腹心、10相待一體、11恩義之至也、12如犬馬、13則輕賤之、14然猶有豢養之恩焉、15國人、16猶言路人、17言無怨無德也、18土芥、19則踐踏之而已矣、20斬艾之而已矣、21其賤惡之又甚矣、22寇讎之報、23不亦宜乎、
1 kŏng zhī yuē 、2 xuān wáng zhī yù chén xià 、3 ēn lǐ shuaī bó 、4 zhì yú xī zhě suǒ jìn 、5 jīn rì bù zhī qí wáng 、6 zé qí yú qún chén 、7 kĕ wèi miaǒ rán wú jìng yǐ 、8 gù mèng zǐ gaò zhī yǐ cǐ 、9 shoǔ zú fù xīn 、10 xiàng dài yī tǐ 、11 ēn yì zhī zhì yĕ 、12 rú quǎn mǎ 、13 zé qīng jiàn zhī 、14 rán yóu yoǔ huàn yǎng zhī ēn yān 、15 guó rén 、16 yóu yán lù rén 、17 yán wú yuàn wú dé yĕ 、18 tǔ jiè 、19 zé jiàn tà zhī ér yǐ yǐ 、20 zhǎn ài zhī ér yǐ yǐ 、21 qí jiàn è zhī yoù shèn yǐ 、22 kòu choú zhī bào 、23 bù yì yí hū 、

通し番号 473 章内番号 2 章通し番号 92 識別番号 8_3_2
1爲、2去聲、3下爲之同、4○儀禮曰、5以道去君而未絶者、6服齊衰三月、7王疑孟子之言太甚、8故以此禮爲問、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 xià wèi zhī tóng 、4 ○ yí lǐ yuē 、5 yǐ daò qù jūn ér wèi jué zhě 、6 fù qí shuaī sān yuè 、7 wáng yí mèng zǐ zhī yán tài shèn 、8 gù yǐ cǐ lǐ wéi wèn 、

通し番号 474 章内番号 3 章通し番号 92 識別番号 8_3_3
1導之出疆、2防剽掠也、3先於其所往、4稱道其賢、5欲其收用之也、6三年而後收其田祿里居、7前此猶望其歸也、
1 dǎo zhī chū jiāng 、2 fáng piāo lüè yĕ 、3 xiān yú qí suǒ wǎng 、4 chēng daò qí xián 、5 yù qí shoū yòng zhī yĕ 、6 sān nián ér hòu shoū qí tián sì lǐ jū 、7 qián cǐ yóu wàng qí guī yĕ 、

通し番号 475 章内番号 4 章通し番号 92 識別番号 8_3_4
1極、2窮也、3窮之於其所往之國、4如晉錮欒盈也、5○潘興嗣曰、6孟子告齊王之言、7猶孔子對定公之意也、8而其言有迹、9不若孔子之渾然也、10蓋聖賢之別如此、11楊氏曰、12君臣以義合者也、13故孟子爲齊王深言報施之道、14使知爲君者不可不以禮遇其臣耳、15若君子之自處、16則豈處其薄乎、17孟子曰、18王庶幾改之、19予日望之、20君子之言蓋如此、
1 jí 、2 qióng yĕ 、3 qióng zhī yú qí suǒ wǎng zhī guó 、4 rú jìn gù luán yíng yĕ 、5 ○ pān xìng sì yuē 、6 mèng zǐ gaò qí wáng zhī yán 、7 yóu kŏng zǐ duì dìng gōng zhī yì yĕ 、8 ér qí yán yoǔ jī 、9 bù ruò kŏng zǐ zhī hún rán yĕ 、10 gaì shèng xián zhī bié rú cǐ 、11 yáng zhī yuē 、12 jūn chén yǐ yì hé zhě yĕ 、13 gù mèng zǐ wèi qí wáng shēn yán bào shī zhī daò 、14 shǐ zhī wéi jūn zhě bù kĕ bù yǐ lǐ yù qí chén ĕr 、15 ruò jūn zǐ zhī zì chǔ 、16 zé qǐ chǔ qí bó hū 、17 mèng zǐ yuē 、18 wáng shù jǐ gaǐ zhī 、19 yú rì wàng zhī 、20 jūn zǐ zhī yán gaì rú cǐ 、


章番号 4 章通し番号 93

通し番号 476 章内番号 1 章通し番号 93 識別番号 8_4_1
1言君子當見幾而作、2禍已迫、3則不能去矣、
1 yán jūn zǐ dāng jiàn jǐ ér zuò 、2 huò yǐ pò 、3 zé bù néng qù yǐ 、


章番号 5 章通し番号 94

通し番号 477 章内番号 1 章通し番号 94 識別番号 8_5_1
1張氏曰、2此章重出、3然上篇主言人臣當以正君爲急、4此章直戒人君、5義亦小異耳、
1 zhāng zhī yuē 、2 cǐ zhāng zhòng chū 、3 rán shàng piān zhǔ yán rén chén dāng yǐ zhèng jūn wéi jí 、4 cǐ zhāng zhí jiè rén jūn 、5 yì yì xiaǒ yì ĕr 、


章番号 6 章通し番号 95

通し番号 478 章内番号 1 章通し番号 95 識別番号 8_6_1
1察理不精、2故有二者之蔽、3大人則隨事而順理、4因時而處宜、5豈爲是哉、
1 chá lǐ bù jīng 、2 gù yoǔ èr zhě zhī bì 、3 dà rén zé suí shì ér shùn lǐ 、4 yīn shí ér chǔ yí 、5 qǐ wéi shì zāi 、


章番号 7 章通し番号 96

通し番号 479 章内番号 1 章通し番号 96 識別番号 8_7_1
1樂、2音洛、3○無過不及之謂中、4足以有爲之謂才、5養、6謂涵育薰陶、7俟其自化也、8賢、9謂中而才者也、10樂有賢父兄者、11樂其終能成己也、12爲父兄者、13若以子弟之不賢、14遂遽絶之而不能敎、15則吾亦過中而不才矣、16其相去之閒、17能幾何哉、
1 lè 、2 yīn luò 、3 ○ wú guò bù jí zhī wèi zhōng 、4 zú yǐ yoǔ wéi zhī wèi caí 、5 yǎng 、6 wèi hán yù xūn taó 、7 sì qí zì huà yĕ 、8 xián 、9 wèi zhōng ér caí zhě yĕ 、10 lè yoǔ xián fǔ xiōng zhě 、11 lè qí zhōng néng chéng jǐ yĕ 、12 wéi fǔ xiōng zhě 、13 ruò yǐ zǐ dì zhī bù xián 、14 suì jù jué zhī ér bù néng jiāo 、15 zé wú yì guò zhōng ér bù caí yǐ 、16 qí xiàng qù zhī jiān 、17 néng jǐ hé zāi 、


章番号 8 章通し番号 97

通し番号 480 章内番号 1 章通し番号 97 識別番号 8_8_1
1程子曰、2有不爲、3知所擇也、4惟能有不爲、5是以可以有爲、6無所不爲者、7安能有所爲邪、
1 chéng zǐ yuē 、2 yoǔ bù wéi 、3 zhī suǒ zé yĕ 、4 wéi néng yoǔ bù wéi 、5 shì yǐ kĕ yǐ yoǔ wéi 、6 wú suǒ bù wéi zhě 、7 ān néng yoǔ suǒ wéi xié 、


章番号 9 章通し番号 98

通し番号 481 章内番号 1 章通し番号 98 識別番号 8_9_1
1此亦有爲而言、
1 cǐ yì yoǔ wèi ér yán 、


章番号 10 章通し番号 99

通し番号 482 章内番号 1 章通し番号 99 識別番号 8_10_1
1已、2猶太也、3楊氏曰、4言聖人所爲、5本分之外、6不加毫末、7非孟子眞知孔子、8不能以是稱之、
1 yǐ 、2 yóu tài yĕ 、3 yáng zhī yuē 、4 yán shèng rén suǒ wéi 、5 bĕn fēn zhī waì 、6 bù jiā haó mò 、7 feī mèng zǐ zhēn zhī kŏng zǐ 、8 bù néng yǐ shì chēng zhī 、


章番号 11 章通し番号 100

通し番号 483 章内番号 1 章通し番号 100 識別番号 8_11_1
1行、2去聲、3○必、4猶期也、5大人言行、6不先期於信果、7但義之所在、8則必從之、9卒亦未嘗不信果也、10○尹氏云、11主於義、12則信果在其中矣、13主於信果、14則未必合義、15王勉曰、16若不合於義而不信不果、17則妄人爾、
1 xíng 、2 qù shēng 、3 ○ bì 、4 yóu qī yĕ 、5 dà rén yán xíng 、6 bù xiān qī yú xìn guǒ 、7 dàn yì zhī suǒ zaì 、8 zé bì cóng zhī 、9 zú yì wèi cháng bù xìn guǒ yĕ 、10 ○ yǐn zhī yún 、11 zhǔ yú yì 、12 zé xìn guǒ zaì qí zhōng yǐ 、13 zhǔ yú xìn guǒ 、14 zé wèi bì hé yì 、15 wáng miǎn yuē 、16 ruò bù hé yú yì ér bù xìn bù guǒ 、17 zé wàng rén ĕr 、


章番号 12 章通し番号 101

通し番号 484 章内番号 1 章通し番号 101 識別番号 8_12_1
1大人之心、2通達萬變、3赤子之心、4則純一無僞而已、5然大人之所以爲大人、6正以其不爲物誘、7而有以全其純一無僞之本然、8是以擴而充之、9則無所不知、10無所不能、11而極其大也、
1 dà rén zhī xīn 、2 tōng dá wàn biàn 、3 chì zǐ zhī xīn 、4 zé chún yī wú wĕi ér yǐ 、5 rán dà rén zhī suǒ yǐ wéi dà rén 、6 zhèng yǐ qí bù wéi wù yoù 、7 ér yoǔ yǐ quán qí chún yī wú wĕi zhī bĕn rán 、8 shì yǐ kuò ér chōng zhī 、9 zé wú suǒ bù zhī 、10 wú suǒ bù néng 、11 ér jí qí dà yĕ 、


章番号 13 章通し番号 102

通し番号 485 章内番号 1 章通し番号 102 識別番号 8_13_1
1養、2去聲、3○事生固當愛敬、4然亦人道之常耳、5至於送死、6則人道之大變、7孝子之事親、8舍是無以用其力矣、9故尤以爲大事、10而必誠必信、11不使少有後日之悔也、
1 yǎng 、2 qù shēng 、3 ○ shì shēng gù dāng ài jìng 、4 rán yì rén daò zhī cháng ĕr 、5 zhì yú sòng sǐ 、6 zé rén daò zhī dà biàn 、7 xiào zǐ zhī shì qìng 、8 shě shì wú yǐ yòng qí lì yǐ 、9 gù yóu yǐ wéi dà shì 、10 ér bì chéng bì xìn 、11 bù shǐ shǎo yoǔ hòu rì zhī huǐ yĕ 、


章番号 14 章通し番号 103

通し番号 486 章内番号 1 章通し番号 103 識別番号 8_14_1
1造、2七到反、3○造、4詣也、5深造之者、6進而不已之意、7道、8則其進爲之方也、9資、10猶藉也、11左右、12身之兩旁、13言至近而非一處也、14逢、15猶値也、16原、17本也、18水之來處也、19言君子務於深造、20而必以其道者、21欲其有所持循、22以俟夫默識心通、23自然而得之於己也、24自得於己、25則所以處之者、26安固而不搖、27處之安固、28則所藉者深遠而無盡、29所藉者深、30則日用之閒、31取之至近、32無所往而不値其所資之本也、33○程子曰、34學不言而自得者、35乃自得也、36有安排布置者、37皆非自得也、38然必潛心積慮、39優游饜飫於其閒、40然後可以有得、41若急迫求之、42則是私己而已、43終不足以得之也、
1 zào 、2 qī daò fǎn 、3 ○ zào 、4 yì yĕ 、5 shēn zào zhī zhě 、6 jìn ér bù yǐ zhī yì 、7 daò 、8 zé qí jìn wéi zhī fāng yĕ 、9 zī 、10 yóu jí yĕ 、11 zuǒ yoù 、12 shēn zhī liǎng soù 、13 yán zhì jìn ér feī yī chǔ yĕ 、14 féng 、15 yóu zhí yĕ 、16 yuán 、17 bĕn yĕ 、18 shuǐ zhī laí chǔ yĕ 、19 yán jūn zǐ wù yú shēn zào 、20 ér bì yǐ qí daò zhě 、21 yù qí yoǔ suǒ chí xún 、22 yǐ sì fū mò shí xīn tōng 、23 zì rán ér dé zhī yú jǐ yĕ 、24 zì dé yú jǐ 、25 zé suǒ yǐ chǔ zhī zhě 、26 ān gù ér bù yaó 、27 chǔ zhī ān gù 、28 zé suǒ jí zhě shēn yuǎn ér wú jìn 、29 suǒ jí zhě shēn 、30 zé rì yòng zhī jiān 、31 qŭ zhī zhì jìn 、32 wú suǒ wǎng ér bù zhí qí suǒ zī zhī bĕn yĕ 、33 ○ chéng zǐ yuē 、34 xué bù yán ér zì dé zhě 、35 nǎi zì dé yĕ 、36 yoǔ ān pái bù zhì zhě 、37 jiē feī zì dé yĕ 、38 rán bì qián xīn jī lǜ 、39 yoū yóu yàn yù yú qí jiān 、40 rán hòu kĕ yǐ yoǔ dé 、41 ruò jí pò qiú zhī 、42 zé shì sī jǐ ér yǐ 、43 zhōng bù zú yǐ dé zhī yĕ 、


章番号 15 章通し番号 104

通し番号 487 章内番号 1 章通し番号 104 識別番号 8_15_1
1言所以博學於文、2而詳說其理者、3非欲以誇多而鬭靡也、4欲其融會貫通、5有以反而說到至約之地耳、6蓋承上章之意而言、7學非欲其徒博、8而亦不可以徑約也、
1 yán suǒ yǐ bó xué yú wén 、2 ér xiáng shuō qí lǐ zhě 、3 feī yù yǐ kuā duō ér dòu mǐ yĕ 、4 yù qí róng huì guàn tōng 、5 yoǔ yǐ fǎn ér shuō daò zhì yuē zhī dì ĕr 、6 gaì chéng shàng zhāng zhī yì ér yán 、7 xué feī yù qí tú bó 、8 ér yì bù kĕ yǐ jìng yuē yĕ 、


章番号 16 章通し番号 105

通し番号 488 章内番号 1 章通し番号 105 識別番号 8_16_1
1王、2去聲、3○服人者、4欲以取勝於人、5養人者、6欲其同歸於善、7蓋心之公私小異、8而人之嚮背頓殊、9學者於此不可以不審也、
1 wàng 、2 qù shēng 、3 ○ fù rén zhě 、4 yù yǐ qŭ shèng yú rén 、5 yǎng rén zhě 、6 yù qí tóng guī yú shàn 、7 gaì xīn zhī gōng sī xiaǒ yì 、8 ér rén zhī xiàng bèi dùn shū 、9 xué zhě yú cǐ bù kĕ yǐ bù shĕn yĕ 、


章番号 17 章通し番号 106

通し番号 489 章内番号 1 章通し番号 106 識別番号 8_17_1
1或曰、2天下之言、3無有實不祥者、4惟蔽賢爲不祥之實、5或曰、6言而無實者不祥、7故蔽賢爲不祥之實、8二說不同、9未知孰是、10疑或有闕文焉、
1 huò yuē 、2 tiān xià zhī yán 、3 wú yoǔ shí bù xiáng zhě 、4 wéi bì xián wéi bù xiáng zhī shí 、5 huò yuē 、6 yán ér wú shí zhě bù xiáng 、7 gù bì xián wéi bù xiáng zhī shí 、8 èr shuō bù tóng 、9 wèi zhī shú shì 、10 yí huò yoǔ quē wén yān 、


章番号 18 章通し番号 107

通し番号 490 章内番号 1 章通し番号 107 識別番号 8_18_1
1亟、2去吏反、3○亟、4數也、5水哉水哉、6歎美之辭、
1 jí 、2 qù lì fǎn 、3 ○ jí 、4 shù yĕ 、5 shuǐ zāi shuǐ zāi 、6 tàn mĕi zhī cí 、

通し番号 491 章内番号 2 章通し番号 107 識別番号 8_18_2
1舍、2放、3皆上聲、4○原泉、5有原之水也、6混混、7湧出之貌、8不舍晝夜、9言常出不竭也、10盈、11滿也、12科、13坎也、14言其進以漸也、15放、16至也、17言水有原本、18不已而漸進、19以至於海、20如人有實行、21則亦不已而漸進、22以至於極也、
1 shě 、2 fàng 、3 jiē shàng shēng 、4 ○ yuán quán 、5 yoǔ yuán zhī shuǐ yĕ 、6 hún hún 、7 yŏng chū zhī maò 、8 bù shě zhòu yè 、9 yán cháng chū bù jié yĕ 、10 yíng 、11 mǎn yĕ 、12 kē 、13 kǎn yĕ 、14 yán qí jìn yǐ jiàn yĕ 、15 fàng 、16 zhì yĕ 、17 yán shuǐ yoǔ yuán bĕn 、18 bù yǐ ér jiàn jìn 、19 yǐ zhì yú haǐ 、20 rú rén yoǔ shí xíng 、21 zé yì bù yǐ ér jiàn jìn 、22 yǐ zhì yú jí yĕ 、

通し番号 492 章内番号 3 章通し番号 107 識別番号 8_18_3
1澮、2古外反、3涸、4下各反、5聞、6去聲、7○集、8聚也、9澮、10田閒水道也、11涸、12乾也、13如人無實行、14而暴得虛譽、15不能長久也、16聲聞、17名譽也、18情、19實也、20恥者、21恥其無實而將不繼也、22林氏曰、23徐子之爲人、24必有躐等干譽之病、25故孟子以是答之、26鄒氏曰、27孔子之稱水、28其旨微矣、29孟子獨取此者、30自徐子之所急者言之也、31孔子嘗以聞達告子張矣、32達者、33有本之謂也、34聞、35則無本之謂也、36然則學者其可以不務本乎、
1 huì 、2 gŭ waì fǎn 、3 hé 、4 xià gě fǎn 、5 wén 、6 qù shēng 、7 ○ jí 、8 jù yĕ 、9 huì 、10 tián jiān shuǐ daò yĕ 、11 hé 、12 qián yĕ 、13 rú rén wú shí xíng 、14 ér bào dé xū yù 、15 bù néng cháng jiŭ yĕ 、16 shēng wén 、17 míng yù yĕ 、18 qíng 、19 shí yĕ 、20 chǐ zhě 、21 chǐ qí wú shí ér jiāng bù jì yĕ 、22 lín zhī yuē 、23 xú zǐ zhī wéi rén 、24 bì yoǔ liè dĕng gàn yù zhī bìng 、25 gù mèng zǐ yǐ shì dá zhī 、26 zoū zhī yuē 、27 kŏng zǐ zhī chēng shuǐ 、28 qí zhǐ weī yǐ 、29 mèng zǐ dú qŭ cǐ zhě 、30 zì xú zǐ zhī suǒ jí zhě yán zhī yĕ 、31 kŏng zǐ cháng yǐ wén dá gaò zǐ zhāng yǐ 、32 dá zhě 、33 yoǔ bĕn zhī wèi yĕ 、34 wén 、35 zé wú bĕn zhī wèi yĕ 、36 rán zé xué zhě qí kĕ yǐ bù wù bĕn hū 、


章番号 19 章通し番号 108

通し番号 493 章内番号 1 章通し番号 108 識別番号 8_19_1
1幾希、2少也、3庶、4衆也、5人物之生、6同得天地之理以爲性、7同得天地之氣以爲形、8其不同者、9獨人於其閒得形氣之正、10而能有以全其性、11爲少異耳、12雖曰少異、13然人物之所以分、14實在於此、15衆人不知此而去之、16則名雖爲人、17而實無以異於禽獸、18君子知此而存之、19是以戰兢惕厲、20而卒能有以全其所受之正也、
1 jǐ xī 、2 shǎo yĕ 、3 shù 、4 zhòng yĕ 、5 rén wù zhī shēng 、6 tóng dé tiān dì zhī lǐ yǐ wéi xìng 、7 tóng dé tiān dì zhī qì yǐ wéi xíng 、8 qí bù tóng zhě 、9 dú rén yú qí jiān dé xíng qì zhī zhèng 、10 ér néng yoǔ yǐ quán qí xìng 、11 wéi shǎo yì ĕr 、12 suī yuē shǎo yì 、13 rán rén wù zhī suǒ yǐ fēn 、14 shí zaì yú cǐ 、15 zhòng rén bù zhī cǐ ér qù zhī 、16 zé míng suī wéi rén 、17 ér shí wú yǐ yì yú qín shòu 、18 jūn zǐ zhī cǐ ér cún zhī 、19 shì yǐ zhàn jīng tì lì 、20 ér zú néng yoǔ yǐ quán qí suǒ shòu zhī zhèng yĕ 、

通し番号 494 章内番号 2 章通し番号 108 識別番号 8_19_2
1物、2事物也、3明、4則有以識其理也、5人倫、6說見前篇、7察、8則有以盡其理之詳也、9物理固非度外、10而人倫尤切於身、11故其知之有詳略之異、12在舜則皆生而知之也、13由仁義行、14非行仁義、15則仁義已根於心、16而所行皆從此出、17非以仁義爲美、18而後勉強行之、19所謂安而行之也、20此則聖人之事、21不待存之、22而無不存矣、23○尹氏曰、24存之者、25君子也、26存者、27聖人也、28君子所存、29存天理也、30由仁義行、31存者能之、
1 wù 、2 shì wù yĕ 、3 míng 、4 zé yoǔ yǐ shí qí lǐ yĕ 、5 rén lún 、6 shuō jiàn qián piān 、7 chá 、8 zé yoǔ yǐ jìn qí lǐ zhī xiáng yĕ 、9 wù lǐ gù feī dù waì 、10 ér rén lún yóu qiè yú shēn 、11 gù qí zhī zhī yoǔ xiáng lüè zhī yì 、12 zaì shùn zé jiē shēng ér zhī zhī yĕ 、13 yóu rén yì xíng 、14 feī xíng rén yì 、15 zé rén yì yǐ gēn yú xīn 、16 ér suǒ xíng jiē cóng cǐ chū 、17 feī yǐ rén yì wéi mĕi 、18 ér hòu miǎn qiǎng xíng zhī 、19 suǒ wèi ān ér xíng zhī yĕ 、20 cǐ zé shèng rén zhī shì 、21 bù dài cún zhī 、22 ér wú bù cún yǐ 、23 ○ yǐn zhī yuē 、24 cún zhī zhě 、25 jūn zǐ yĕ 、26 cún zhě 、27 shèng rén yĕ 、28 jūn zǐ suǒ cún 、29 cún tiān lǐ yĕ 、30 yóu rén yì xíng 、31 cún zhě néng zhī 、


章番号 20 章通し番号 109

通し番号 495 章内番号 1 章通し番号 109 識別番号 8_20_1
1惡、2好、3皆去聲、4○戰國策曰、5儀狄作酒、6禹飮而甘之、7曰、8後世必有以酒亡其國者、9遂疏儀狄而絶旨酒、10書曰、11禹拜昌言、
1 è 、2 haò 、3 jiē qù shēng 、4 ○ zhàn guó cè yuē 、5 yí dí zuò jiŭ 、6 yŭ yǐn ér gān zhī 、7 yuē 、8 hòu shì bì yoǔ yǐ jiŭ wáng qí guó zhě 、9 suì shū yí dí ér jué zhǐ jiŭ 、10 shū yuē 、11 yŭ baì chāng yán 、

通し番号 496 章内番号 2 章通し番号 109 識別番号 8_20_2
1執、2謂守而不失、3中者、4無過不及之名、5方、6猶類也、7立賢無方、8惟賢則立之於位、9不問其類也、
1 zhí 、2 wèi shoǔ ér bù shī 、3 zhōng zhě 、4 wú guò bù jí zhī míng 、5 fāng 、6 yóu lèi yĕ 、7 lì xián wú fāng 、8 wéi xián zé lì zhī yú wèi 、9 bù wèn qí lèi yĕ 、

通し番号 497 章内番号 3 章通し番号 109 識別番号 8_20_3
1而、2讀爲如、3古字通用、4○民已安矣、5而視之猶若有傷、6道已至矣、7而望之猶若未見、8聖人之愛民深、9而求道切如此、10不自滿足、11終日乾乾之心也、
1 ér 、2 dú wéi rú 、3 gŭ zì tōng yòng 、4 ○ mín yǐ ān yǐ 、5 ér shì zhī yóu ruò yoǔ shāng 、6 daò yǐ zhì yǐ 、7 ér wàng zhī yóu ruò wèi jiàn 、8 shèng rén zhī ài mín shēn 、9 ér qiú daò qiè rú cǐ 、10 bù zì mǎn zú 、11 zhōng rì qián qián zhī xīn yĕ 、

通し番号 498 章内番号 4 章通し番号 109 識別番号 8_20_4
1泄、2狎也、3邇者、4人所易狎而不泄、5遠者、6人所易忘而不忘、7德之盛、8仁之至也、
1 xiè 、2 xiá yĕ 、3 ĕr zhě 、4 rén suǒ yì xiá ér bù xiè 、5 yuǎn zhě 、6 rén suǒ yì wàng ér bù wàng 、7 dé zhī chéng 、8 rén zhī zhì yĕ 、

通し番号 499 章内番号 5 章通し番号 109 識別番号 8_20_5
1三王、2禹也、3湯也、4文武也、5四事、6上四條之事也、7時異勢殊、8故其事或有所不合、9思而得之、10則其理初不異矣、11坐以待旦、12急於行也、13○此承上章言舜、14因歴敘群聖、15以繼之、16而各舉其一事、17以見其憂勤惕厲之意、18蓋天理之所以常存、19而人心之所以不死也、20○程子曰、21孟子所稱、22各因其一事而言、23非謂武王不能執中立賢、24湯卻泄邇忘遠也、25人謂各舉其盛、26亦非也、27聖人亦無不盛、
1 sān wáng 、2 yŭ yĕ 、3 tāng yĕ 、4 wén wŭ yĕ 、5 sì shì 、6 shàng sì tiaó zhī shì yĕ 、7 shí yì shì shū 、8 gù qí shì huò yoǔ suǒ bù hé 、9 sī ér dé zhī 、10 zé qí lǐ chū bù yì yǐ 、11 zuò yǐ dài dàn 、12 jí yú xíng yĕ 、13 ○ cǐ chéng shàng zhāng yán shùn 、14 yīn lì xù qún shèng 、15 yǐ jì zhī 、16 ér gě jŭ qí yī shì 、17 yǐ jiàn qí yoū qín tì lì zhī yì 、18 gaì tiān lǐ zhī suǒ yǐ cháng cún 、19 ér rén xīn zhī suǒ yǐ bù sǐ yĕ 、20 ○ chéng zǐ yuē 、21 mèng zǐ suǒ chēng 、22 gě yīn qí yī shì ér yán 、23 feī wèi wŭ wáng bù néng zhí zhōng lì xián 、24 tāng què xiè ĕr wàng yuǎn yĕ 、25 rén wèi gě jŭ qí chéng 、26 yì feī yĕ 、27 shèng rén yì wú bù chéng 、


章番号 21 章通し番号 110

通し番号 500 章内番号 1 章通し番号 110 識別番号 8_21_1
1王者之跡熄、2謂平王東遷、3而政敎號令、4不及於天下也、5詩亡、6謂黍離降爲國風而雅亡也、7春秋、8魯史記之名、9孔子因而筆削之、10始於魯隱公之元年、11實平王之四十九年也、
1 wàng zhě zhī jī xī 、2 wèi píng wáng dōng qiān 、3 ér zhèng jiaò haò lìng 、4 bù jí yú tiān xià yĕ 、5 shī wáng 、6 wèi shǔ lí jiàng wéi guó fēng ér yǎ wáng yĕ 、7 chūn qiū 、8 lǔ shǐ jì zhī míng 、9 kŏng zǐ yīn ér bǐ xiāo zhī 、10 shǐ yú lǔ yǐn gōng zhī yuán nián 、11 shí píng wáng zhī sì shí jiŭ nián yĕ 、

通し番号 501 章内番号 2 章通し番号 110 識別番号 8_21_2
1乘、2去聲、3檮、4音逃、5杌、6音兀、7○乘義未詳、8趙氏以爲興於田賦乘馬之事、9或曰、10取記載當時行事而名之也、11檮杌、12惡獸名、13古者因以爲凶人之號、14取記惡垂戒之義也、15春秋者、16記事者必表年以首事、17年有四時、18故錯舉以爲所記之名也、19古者列國皆有史官、20掌記時事、21此三者皆其所記册書之名也、
1 shèng 、2 qù shēng 、3 taó 、4 yīn taó 、5 wù 、6 yīn wù 、7 ○ shèng yì wèi xiáng 、8 zhaò zhī yǐ wéi xìng yú tián fù shèng mǎ zhī shì 、9 huò yuē 、10 qŭ jì zaì dāng shí xíng shì ér míng zhī yĕ 、11 taó wù 、12 è shòu míng 、13 gŭ zhě yīn yǐ wéi xiōng rén zhī haò 、14 qŭ jì è chuí jiè zhī yì yĕ 、15 chūn qiū zhě 、16 jì shì zhě bì biaǒ nián yǐ shoǔ shì 、17 nián yoǔ sì shí 、18 gù cuò jŭ yǐ wéi suǒ jì zhī míng yĕ 、19 gŭ zhě liè guó jiē yoǔ shǐ guān 、20 zhǎng jì shí shì 、21 cǐ sān zhě jiē qí suǒ jì cè shū zhī míng yĕ 、

通し番号 502 章内番号 3 章通し番号 110 識別番号 8_21_3
1春秋之時、2五霸迭興、3而桓、4文爲盛、5史、6史官也、7竊取者、8謙辭也、9公羊傳作其辭則丘有罪焉爾、10意亦如此、11蓋言斷之在己、12所謂筆則筆、13削則削、14游、15夏不能贊一辭者也、16尹氏曰、17言孔子作春秋、18亦以史之文載當時之事也、19而其義則定天下之邪正、20爲百王之大法、21○此又承上章歴敘羣聖、22因以孔子之事繼之、23而孔子之事、24莫大於春秋、25故特言之、
1 chūn qiū zhī shí 、2 wŭ bà dié xìng 、3 ér huán 、4 wén wéi chéng 、5 shǐ 、6 shǐ guān yĕ 、7 qiè qŭ zhě 、8 qiān cí yĕ 、9 gōng yáng chuán zuò qí cí zé qiū yoǔ zuì yān ĕr 、10 yì yì rú cǐ 、11 gaì yán duàn zhī zaì jǐ 、12 suǒ wèi bǐ zé bǐ 、13 xiāo zé xiāo 、14 yóu 、15 xià bù néng zàn yī cí zhě yĕ 、16 yǐn zhī yuē 、17 yán kŏng zǐ zuò chūn qiū 、18 yì yǐ shǐ zhī wén zaì dāng shí zhī shì yĕ 、19 ér qí yì zé dìng tiān xià zhī xié zhèng 、20 wéi bǎi wáng zhī dà fǎ 、21 ○ cǐ yoù chéng shàng zhāng lì xù qún shèng 、22 yīn yǐ kŏng zǐ zhī shì jì zhī 、23 ér kŏng zǐ zhī shì 、24 mò dà yú chūn qiū 、25 gù tè yán zhī 、


章番号 22 章通し番号 111

通し番号 503 章内番号 1 章通し番号 111 識別番号 8_22_1
1澤、2猶言流風餘韻也、3父子相繼爲一世、4三十年亦爲一世、5斬、6絶也、7大約君子小人之澤、8五世而絶也、9楊氏曰、10四世而緦、11服之窮也、12五世袒免、13殺同姓也、14六世親屬竭矣、15服窮則遺澤寖微、16故五世而斬、
1 zé 、2 yóu yán liú fēng yú yùn yĕ 、3 fǔ zǐ xiàng jì wéi yī shì 、4 sān shí nián yì wéi yī shì 、5 zhǎn 、6 jué yĕ 、7 dà yuē jūn zǐ xiaǒ rén zhī zé 、8 wŭ shì ér jué yĕ 、9 yáng zhī yuē 、10 sì shì ér sī 、11 fù zhī qióng yĕ 、12 wŭ shì tǎn miǎn 、13 shā tóng xìng yĕ 、14 liù shì qìng shǔ jié yǐ 、15 fù qióng zé yí zé jìn weī 、16 gù wŭ shì ér zhǎn 、

通し番号 504 章内番号 2 章通し番号 111 識別番号 8_22_2
1私、2猶竊也、3淑、4善也、5李氏以爲方言是也、6人、7謂子思之徒也、8自孔子卒至孟子游梁時、9方百四十餘年、10而孟子已老、11然則孟子之生、12去孔子未百年也、13故孟子言、14予雖未得親受業於孔子之門、15然聖人之澤尙存、16猶有能傳其學者、17故我得聞孔子之道於人、18而私竊以善其身、19蓋推尊孔子而自謙之辭也、20○此又承上三章、21歴敘舜禹、22至於周孔、23而以是終之、24其辭雖謙、25然其所以自任之重、26亦有不得而辭者矣、
1 sī 、2 yóu qiè yĕ 、3 shū 、4 shàn yĕ 、5 lǐ zhī yǐ wéi fāng yán shì yĕ 、6 rén 、7 wèi zǐ sī zhī tú yĕ 、8 zì kŏng zǐ zú zhì mèng zǐ yóu liáng shí 、9 fāng bǎi sì shí yú nián 、10 ér mèng zǐ yǐ laǒ 、11 rán zé mèng zǐ zhī shēng 、12 qù kŏng zǐ wèi bǎi nián yĕ 、13 gù mèng zǐ yán 、14 yú suī wèi dé qìng shòu yè yú kŏng zǐ zhī mén 、15 rán shèng rén zhī zé shàng cún 、16 yóu yoǔ néng chuán qí xué zhě 、17 gù wǒ dé wén kŏng zǐ zhī daò yú rén 、18 ér sī qiè yǐ shàn qí shēn 、19 gaì tuī zūn kŏng zǐ ér zì qiān zhī cí yĕ 、20 ○ cǐ yoù chéng shàng sān zhāng 、21 lì xù shùn yŭ 、22 zhì yú zhoū kŏng 、23 ér yǐ shì zhōng zhī 、24 qí cí suī qiān 、25 rán qí suǒ yǐ zì rèn zhī zhòng 、26 yì yoǔ bù dé ér cí zhě yǐ 、


章番号 23 章通し番号 112

通し番号 505 章内番号 1 章通し番号 112 識別番号 8_23_1
1先言可以者、2略見而自許之辭也、3後言可以無者、4深察而自疑之辭也、5過取固害於廉、6然過與亦反害其惠、7過死亦反害其勇、8蓋過猶不及之意也、9林氏曰、10公西華受五秉之粟、11是傷廉也、12冉子與之、13是傷惠也、14子路之死於衛、15是傷勇也、
1 xiān yán kĕ yǐ zhě 、2 lüè jiàn ér zì xǔ zhī cí yĕ 、3 hòu yán kĕ yǐ wú zhě 、4 shēn chá ér zì yí zhī cí yĕ 、5 guò qŭ gù hài yú lián 、6 rán guò yŭ yì fǎn hài qí huì 、7 guò sǐ yì fǎn hài qí yŏng 、8 gaì guò yóu bù jí zhī yì yĕ 、9 lín zhī yuē 、10 gōng xī huā shòu wŭ bǐng zhī sù 、11 shì shāng lián yĕ 、12 rǎn zǐ yŭ zhī 、13 shì shāng huì yĕ 、14 zǐ lù zhī sǐ yú wèi 、15 shì shāng yŏng yĕ 、


章番号 24 章通し番号 113

通し番号 506 章内番号 1 章通し番号 113 識別番号 8_24_1
1逢、2薄江反、3惡、4平聲、5○羿、6有窮后羿也、7逢蒙、8羿之家衆也、9羿善射、10簒夏自立、11後爲家衆所殺、12愈、13猶勝也、14薄、15言其罪差薄耳、
1 féng 、2 bó jiāng fǎn 、3 wū 、4 píng shēng 、5 ○ yì 、6 yoǔ qióng hòu yì yĕ 、7 féng méng 、8 yì zhī jiā zhòng yĕ 、9 yì shàn shè 、10 cuàn xià zì lì 、11 hòu wéi jiā zhòng suǒ shā 、12 yù 、13 yóu shèng yĕ 、14 bó 、15 yán qí zuì chà bó ĕr 、

通し番号 507 章内番号 2 章通し番号 113 識別番号 8_24_2
1他、2徒何反、3矣夫、4夫尹之夫、5並音扶、6去、7上聲、8乘、9去聲、10○之、11語助也、12僕、13御也、14尹公他亦衛人也、15端、16正也、17孺子以尹公正人、18知其取友必正、19故度庾公必不害己、20小人、21庾公自稱也、22金、23鏃也、24扣輪出鏃、25令不害人、26乃以射也、27乘矢、28四矢也、29孟子言、30使羿如子濯孺子得尹公他而敎之、31則必無逢蒙之禍、32然夷羿簒弑之賊、33蒙乃逆儔、34庾斯雖全私恩、35亦廢公義、36其事皆無足論者、37孟子蓋特以取友而言耳、
1 tā 、2 tú hé fǎn 、3 yǐ fū 、4 fū yǐn zhī fū 、5 bīng yīn fú 、6 qù 、7 shàng shēng 、8 shèng 、9 qù shēng 、10 ○ zhī 、11 yŭ zhù yĕ 、12 pú 、13 yù yĕ 、14 yǐn gōng tā yì wèi rén yĕ 、15 duān 、16 zhèng yĕ 、17 rú zǐ yǐ yǐn gōng zhèng rén 、18 zhī qí qŭ yoǔ bì zhèng 、19 gù dù yŭ gōng bì bù hài jǐ 、20 xiaǒ rén 、21 yŭ gōng zì chēng yĕ 、22 jīn 、23 zú yĕ 、24 kòu lún chū zú 、25 lìng bù hài rén 、26 nǎi yǐ shè yĕ 、27 shèng shǐ 、28 sì shǐ yĕ 、29 mèng zǐ yán 、30 shǐ yì rú zǐ zhuó rú zǐ dé yǐn gōng tā ér jiāo zhī 、31 zé bì wú féng méng zhī huò 、32 rán yí yì cuàn shì zhī zeí 、33 méng nǎi nì choú 、34 yŭ sī suī quán sī ēn 、35 yì fèi gōng yì 、36 qí shì jiē wú zú lùn zhě 、37 mèng zǐ gaì tè yǐ qŭ yoǔ ér yán ĕr 、


章番号 25 章通し番号 114

通し番号 508 章内番号 1 章通し番号 114 識別番号 8_25_1
1西子、2美婦人、3蒙、4猶冒也、5不潔、6汙穢之物也、7掩鼻、8惡其臭也、
1 xī zǐ 、2 mĕi fù rén 、3 méng 、4 yóu mò yĕ 、5 bù jié 、6 wū huì zhī wù yĕ 、7 yǎn bí 、8 è qí choù yĕ 、

通し番号 509 章内番号 2 章通し番号 114 識別番号 8_25_2
1齊、2側皆反、3○惡人、4醜貌者也、5○尹氏曰、6此章戒人之喪善、7而勉人以自新也、
1 qí 、2 cè jiē fǎn 、3 ○ è rén 、4 choǔ maò zhě yĕ 、5 ○ yǐn zhī yuē 、6 cǐ zhāng jiè rén zhī sàng shàn 、7 ér miǎn rén yǐ zì xīn yĕ 、


章番号 26 章通し番号 115

通し番号 510 章内番号 1 章通し番号 115 識別番号 8_26_1
1性者、2人物所得以生之理也、3故者、4其已然之跡、5若所謂天下之故者也、6利、7猶順也、8語其自然之勢也、9言事物之理、10雖若無形而難知、11然其發見之已然、12則必有跡而易見、13故天下之言性者、14但言其故而理自明、15猶所謂善言天者、16必有驗於人也、17然其所謂故者、18又必本其自然之勢、19如人之善、20水之下、21非有所矯揉造作而然者也、22若人之爲惡、23水之在山、24則非自然之故矣、
1 xìng zhě 、2 rén wù suǒ dé yǐ shēng zhī lǐ yĕ 、3 gù zhě 、4 qí yǐ rán zhī jī 、5 ruò suǒ wèi tiān xià zhī gù zhě yĕ 、6 lì 、7 yóu shùn yĕ 、8 yŭ qí zì rán zhī shì yĕ 、9 yán shì wù zhī lǐ 、10 suī ruò wú xíng ér nán zhī 、11 rán qí fā jiàn zhī yǐ rán 、12 zé bì yoǔ jī ér yì jiàn 、13 gù tiān xià zhī yán xìng zhě 、14 dàn yán qí gù ér lǐ zì míng 、15 yóu suǒ wèi shàn yán tiān zhě 、16 bì yoǔ yàn yú rén yĕ 、17 rán qí suǒ wèi gù zhě 、18 yoù bì bĕn qí zì rán zhī shì 、19 rú rén zhī shàn 、20 shuǐ zhī xià 、21 feī yoǔ suǒ jiǎo róu zào zuò ér rán zhě yĕ 、22 ruò rén zhī wéi è 、23 shuǐ zhī zaì shān 、24 zé feī zì rán zhī gù yǐ 、

通し番号 511 章内番号 2 章通し番号 115 識別番号 8_26_2
1惡、2爲、3皆去聲、4○天下之理、5本皆順利、6小智之人、7務爲穿鑿、8所以失之、9禹之行水、10則因其自然之勢而導之、11未嘗以私智穿鑿而有所事、12是以水得其潤下之性、13而不爲害也、
1 è 、2 wèi 、3 jiē qù shēng 、4 ○ tiān xià zhī lǐ 、5 bĕn jiē shùn lì 、6 xiaǒ zhì zhī rén 、7 wù wéi chuān zuò 、8 suǒ yǐ shī zhī 、9 yŭ zhī xíng shuǐ 、10 zé yīn qí zì rán zhī shì ér dǎo zhī 、11 wèi cháng yǐ sī zhì chuān zuò ér yoǔ suǒ shì 、12 shì yǐ shuǐ dé qí rùn xià zhī xìng 、13 ér bù wéi hài yĕ 、

通し番号 512 章内番号 3 章通し番号 115 識別番号 8_26_3
1天雖高、2星辰雖遠、3然求其已然之跡、4則其運有常、5雖千歳之久、6其日至之度、7可坐而得、8況於事物之近、9若因其故而求之、10豈有不得其理者、11而何以穿鑿爲哉、12必言日至者、13造暦者、14以上古十一月甲子朔夜半冬至、15爲暦元也、16○程子曰、17此章專爲智而發、18愚謂、19事物之理、20莫非自然、21順而循之、22則爲大智、23若用小智而鑿以自私、24則害於性而反爲不智、25程子之言、26可謂深得此章之旨矣、
1 tiān suī gaō 、2 xīng chén suī yuǎn 、3 rán qiú qí yǐ rán zhī jī 、4 zé qí yùn yoǔ cháng 、5 suī qiān suì zhī jiŭ 、6 qí rì zhì zhī dù 、7 kĕ zuò ér dé 、8 kuàng yú shì wù zhī jìn 、9 ruò yīn qí gù ér qiú zhī 、10 qǐ yoǔ bù dé qí lǐ zhě 、11 ér hé yǐ chuān zuò wéi zāi 、12 bì yán rì zhì zhě 、13 zào lì zhě 、14 yǐ shàng gŭ shí yī yuè jiǎ zǐ shòu yè bàn dōng zhì 、15 wéi lì yuán yĕ 、16 ○ chéng zǐ yuē 、17 cǐ zhāng zhuān wèi zhì ér fā 、18 yú wèi 、19 shì wù zhī lǐ 、20 mò feī zì rán 、21 shùn ér xún zhī 、22 zé wéi dà zhì 、23 ruò yòng xiaǒ zhì ér zuò yǐ zì sī 、24 zé hài yú xìng ér fǎn wéi bù zhì 、25 chéng zǐ zhī yán 、26 kĕ wèi shēn dé cǐ zhāng zhī zhǐ yǐ 、


章番号 27 章通し番号 116

通し番号 513 章内番号 1 章通し番号 116 識別番号 8_27_1
1公行子、2齊大夫、3右師、4王驩也、
1 gōng xíng zǐ 、2 qí dà fū 、3 yoù shī 、4 wáng huān yĕ 、

通し番号 514 章内番号 2 章通し番号 116 識別番号 8_27_2
1簡、2略也、
1 jiǎn 、2 lüè yĕ 、

通し番号 515 章内番号 3 章通し番号 116 識別番号 8_27_3
1朝、2音潮、3○是時齊卿大夫以君命弔、4各有位次、5若周禮、6凡有爵者之喪禮、7則職喪涖其禁令、8序其事、9故云朝廷也、10歴、11更渉也、12位、13他人之位也、14右師未就位、15而進與之言、16則右師歴己之位矣、17右師已就位、18而就與之言、19則己歴右師之位矣、20孟子右師之位又不同階、21孟子不敢失此禮、22故不與右師言也、
1 zhāo 、2 yīn cháo 、3 ○ shì shí qí qīng dà fū yǐ jūn mìng diaò 、4 gě yoǔ wèi cì 、5 ruò zhoū lǐ 、6 fán yoǔ jué zhě zhī sàng lǐ 、7 zé zhí sàng lì qí jìn lìng 、8 xù qí shì 、9 gù yún zhāo tíng yĕ 、10 lì 、11 gēng shè yĕ 、12 wèi 、13 tā rén zhī wèi yĕ 、14 yoù shī wèi jiù wèi 、15 ér jìn yŭ zhī yán 、16 zé yoù shī lì jǐ zhī wèi yǐ 、17 yoù shī yǐ jiù wèi 、18 ér jiù yŭ zhī yán 、19 zé jǐ lì yoù shī zhī wèi yǐ 、20 mèng zǐ yoù shī zhī wèi yoù bù tóng jiē 、21 mèng zǐ bù gǎn shī cǐ lǐ 、22 gù bù yŭ yoù shī yán yĕ 、


章番号 28 章通し番号 117

通し番号 516 章内番号 1 章通し番号 117 識別番号 8_28_1
1以仁禮存心、2言以是存於心而不忘也、
1 yǐ rén lǐ cún xīn 、2 yán yǐ shì cún yú xīn ér bù wàng yĕ 、

通し番号 517 章内番号 2 章通し番号 117 識別番号 8_28_2
1此仁禮之施、
1 cǐ rén lǐ zhī shī 、

通し番号 518 章内番号 3 章通し番号 117 識別番号 8_28_3
1恆、2胡登反、3○此仁禮之驗、
1 héng 、2 hú dēng fǎn 、3 ○ cǐ rén lǐ zhī yàn 、

通し番号 519 章内番号 4 章通し番号 117 識別番号 8_28_4
1橫、2去聲、3下同、4○橫逆、5謂強暴不順理也、6物、7事也、
1 hèng 、2 qù shēng 、3 xià tóng 、4 ○ hèng nì 、5 wèi qiáng bào bù shùn lǐ yĕ 、6 wù 、7 shì yĕ 、

通し番号 520 章内番号 5 章通し番号 117 識別番号 8_28_5
1由、2與猶同、3下放此、4○忠者、5盡己之謂、6我必不忠、7恐所以愛敬人者、8有所不盡其心也、
1 yóu 、2 yŭ yóu tóng 、3 xià fàng cǐ 、4 ○ zhōng zhě 、5 jìn jǐ zhī wèi 、6 wǒ bì bù zhōng 、7 kŏng suǒ yǐ ài jìng rén zhě 、8 yoǔ suǒ bù jìn qí xīn yĕ 、

通し番号 521 章内番号 6 章通し番号 117 識別番号 8_28_6
1難、2去聲、3○奚擇、4何異也、5又何難焉、6言不足與之校也、
1 nàn 、2 qù shēng 、3 ○ xī zé 、4 hé yì yĕ 、5 yoù hé nàn yān 、6 yán bù zú yŭ zhī xiào yĕ 、

通し番号 522 章内番号 7 章通し番号 117 識別番号 8_28_7
1夫、2音扶、3○郷人、4郷里之常人也、5君子存心不苟、6故無後憂、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ xiāng rén 、4 xiāng lǐ zhī cháng rén yĕ 、5 jūn zǐ cún xīn bù goǔ 、6 gù wú hòu yoū 、


章番号 29 章通し番号 118

通し番号 523 章内番号 1 章通し番号 118 識別番号 8_29_1
1事見前篇、
1 shì jiàn qián piān 、

通し番号 524 章内番号 2 章通し番号 118 識別番号 8_29_2
1食、2音嗣、3樂、4音洛、
1 sì 、2 yīn sì 、3 lè 、4 yīn luò 、

通し番号 525 章内番号 3 章通し番号 118 識別番号 8_29_3
1聖賢之道、2進則救民、3退則脩己、4其心一而已矣、
1 shèng xián zhī daò 、2 jìn zé jiù mín 、3 tuì zé xiū jǐ 、4 qí xīn yī ér yǐ yǐ 、

通し番号 526 章内番号 4 章通し番号 118 識別番号 8_29_4
1由、2與猶同、3禹、4稷身任其職、5故以爲己責而救之急也、
1 yóu 、2 yŭ yóu tóng 、3 yŭ 、4 jì shēn rèn qí zhí 、5 gù yǐ wéi jǐ zé ér jiù zhī jí yĕ 、

通し番号 527 章内番号 5 章通し番号 118 識別番号 8_29_5
1聖賢之心、2無所偏倚、3隨感而應、4各盡其道、5故使禹稷居顏子之地、6則亦能樂顏子之樂、7使顏子居禹稷之任、8亦能憂禹稷之憂也、
1 shèng xián zhī xīn 、2 wú suǒ piān yǐ 、3 suí gǎn ér yīng 、4 gě jìn qí daò 、5 gù shǐ yŭ jì jū yán zǐ zhī dì 、6 zé yì néng lè yán zǐ zhī lè 、7 shǐ yán zǐ jū yŭ jì zhī rèn 、8 yì néng yoū yŭ jì zhī yoū yĕ 、

通し番号 528 章内番号 6 章通し番号 118 識別番号 8_29_6
1不暇束髮、2而結纓往救、3言急也、4以喩禹稷、
1 bù xiá shù fà 、2 ér jié yīng wǎng jiù 、3 yán jí yĕ 、4 yǐ yù yŭ jì 、

通し番号 529 章内番号 7 章通し番号 118 識別番号 8_29_7
1喩顏子也、2○此章言、3聖賢心無不同、4事則所遭或異、5然處之各當其理、6是乃所以爲同也、7尹氏曰、8當其可之謂時、9前聖後聖、10其心一也、11故所遇皆盡善、
1 yù yán zǐ yĕ 、2 ○ cǐ zhāng yán 、3 shèng xián xīn wú bù tóng 、4 shì zé suǒ zaō huò yì 、5 rán chǔ zhī gě dāng qí lǐ 、6 shì nǎi suǒ yǐ wéi tóng yĕ 、7 yǐn zhī yuē 、8 dāng qí kĕ zhī wèi shí 、9 qián shèng hòu shèng 、10 qí xīn yī yĕ 、11 gù suǒ yù jiē jìn shàn 、


章番号 30 章通し番号 119

通し番号 530 章内番号 1 章通し番号 119 識別番号 8_30_1
1匡章、2齊人、3通國、4盡一國之人也、5禮貌、6敬之也、
1 kuāng zhāng 、2 qí rén 、3 tōng guó 、4 jìn yī guó zhī rén yĕ 、5 lǐ maò 、6 jìng zhī yĕ 、

通し番号 531 章内番号 2 章通し番号 119 識別番号 8_30_2
1好、2養、3從、4皆去聲、5很、6胡懇反、7○戮、8羞辱也、9很、10忿戾也、
1 haò 、2 yǎng 、3 cóng 、4 jiē qù shēng 、5 hĕn 、6 hú kĕn fǎn 、7 ○ lù 、8 xiū rŭ yĕ 、9 hĕn 、10 fèn lì yĕ 、

通し番号 532 章内番号 3 章通し番号 119 識別番号 8_30_3
1夫、2音扶、3○遇、4合也、5相責以善而不相合、6故爲父所逐也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ yù 、4 hé yĕ 、5 xiàng zé yǐ shàn ér bù xiàng hé 、6 gù wéi fǔ suǒ zhú yĕ 、

通し番号 533 章内番号 4 章通し番号 119 識別番号 8_30_4
1賊、2害也、3朋友當相責以善、4父子行之、5則害天性之恩也、
1 zeí 、2 hài yĕ 、3 péng yoǔ dāng xiàng zé yǐ shàn 、4 fǔ zǐ xíng zhī 、5 zé hài tiān xìng zhī ēn yĕ 、

通し番号 534 章内番号 5 章通し番号 119 識別番号 8_30_5
1夫章之夫、2音扶、3爲、4去聲、5屛、6必井反、7養、8去聲、9○言章子非不欲身有夫妻之配、10子有子母之屬、11但爲身不得近於父、12故不敢受妻子之養、13以自責罰、14其心以爲不如此、15則其罪益大也、16○此章之旨、17於衆所惡而必察焉、18可以見聖賢至公至仁之心矣、19楊氏曰、20章子之行、21孟子非取之也、22特哀其志而不與之絶耳、
1 fū zhāng zhī fū 、2 yīn fú 、3 wèi 、4 qù shēng 、5 píng 、6 bì jǐng fǎn 、7 yǎng 、8 qù shēng 、9 ○ yán zhāng zǐ feī bù yù shēn yoǔ fū qī zhī pèi 、10 zǐ yoǔ zǐ mǔ zhī shǔ 、11 dàn wèi shēn bù dé jìn yú fǔ 、12 gù bù gǎn shòu qī zǐ zhī yǎng 、13 yǐ zì zé fá 、14 qí xīn yǐ wéi bù rú cǐ 、15 zé qí zuì yì dà yĕ 、16 ○ cǐ zhāng zhī zhǐ 、17 yú zhòng suǒ è ér bì chá yān 、18 kĕ yǐ jiàn shèng xián zhì gōng zhì rén zhī xīn yǐ 、19 yáng zhī yuē 、20 zhāng zǐ zhī xíng 、21 mèng zǐ feī qŭ zhī yĕ 、22 tè aī qí zhì ér bù yŭ zhī jué ĕr 、


章番号 31 章通し番号 120

通し番号 535 章内番号 1 章通し番号 120 識別番号 8_31_1
1與、2去聲、3○武城、4魯邑名、5盍、6何不也、7左右、8曾子之門人也、9忠敬、10言武城之大夫事曾子、11忠誠恭敬也、12爲民望、13言使民望而效之、14沈猶行、15弟子姓名也、16言曾子嘗舍於沈猶氏、17時有負芻者作亂、18來攻沈猶氏、19曾子率其弟子去之、20不與其難、21言師賓不與臣同、
1 yù 、2 qù shēng 、3 ○ wŭ chéng 、4 lǔ yì míng 、5 hé 、6 hé bù yĕ 、7 zuǒ yoù 、8 céng zǐ zhī mén rén yĕ 、9 zhōng jìng 、10 yán wŭ chéng zhī dà fū shì céng zǐ 、11 zhōng chéng gōng jìng yĕ 、12 wéi mín wàng 、13 yán shǐ mín wàng ér xiào zhī 、14 chén yóu xíng 、15 dì zǐ xìng míng yĕ 、16 yán céng zǐ cháng shè yú chén yóu zhī 、17 shí yoǔ fù chú zhě zuò luàn 、18 laí gōng chén yóu zhī 、19 céng zǐ lǜ qí dì zǐ qù zhī 、20 bù yù qí nán 、21 yán shī bīn bù yŭ chén tóng 、

通し番号 536 章内番号 2 章通し番号 120 識別番号 8_31_2
1言所以不去之意如此、
1 yán suǒ yǐ bù qù zhī yì rú cǐ 、

通し番号 537 章内番号 3 章通し番号 120 識別番号 8_31_3
1微、2猶賤也、3尹氏曰、4或遠害、5或死難、6其事不同者、7所處之地不同也、8君子之心、9不繫於利害、10惟其是而已、11故易地則皆能爲之、12○孔氏曰、13古之聖賢、14言行不同、15事業亦異、16而其道未始不同也、17學者知此、18則因所遇而應之、19若權衡之稱物、20低昂屢變、21而不害其爲同也、
1 weī 、2 yóu jiàn yĕ 、3 yǐn zhī yuē 、4 huò yuǎn hài 、5 huò sǐ nán 、6 qí shì bù tóng zhě 、7 suǒ chǔ zhī dì bù tóng yĕ 、8 jūn zǐ zhī xīn 、9 bù jì yú lì hài 、10 wéi qí shì ér yǐ 、11 gù yì dì zé jiē néng wéi zhī 、12 ○ kŏng zhī yuē 、13 gŭ zhī shèng xián 、14 yán xíng bù tóng 、15 shì yè yì yì 、16 ér qí daò wèi shǐ bù tóng yĕ 、17 xué zhě zhī cǐ 、18 zé yīn suǒ yù ér yīng zhī 、19 ruò quán héng zhī chēng wù 、20 dī áng lǔ biàn 、21 ér bù hài qí wéi tóng yĕ 、


章番号 32 章通し番号 121

通し番号 538 章内番号 1 章通し番号 121 識別番号 8_32_1
1瞯、2古莧反、3○儲子、4齊人也、5瞯、6竊視也、7聖人亦人耳、8豈有異於人哉、
1 xián 、2 gŭ xiàn fǎn 、3 ○ chǔ zǐ 、4 qí rén yĕ 、5 xián 、6 qiè shì yĕ 、7 shèng rén yì rén ĕr 、8 qǐ yoǔ yì yú rén zāi 、


章番号 33 章通し番号 122

通し番号 539 章内番号 1 章通し番号 122 識別番号 8_33_1
1施、2音迤、3又音易、4墦、5音燔、6施施、7如字、8○章首當有孟子曰字、9闕文也、10良人、11夫也、12饜、13飽也、14顯者、15富貴人也、16施、17邪施而行、18不使良人知也、19墦、20冢也、21顧、22望也、23訕、24怨詈也、25施施、26喜悅自得之貌、
1 shī 、2 yīn yí 、3 yoù yīn yì 、4 fán 、5 yīn fán 、6 shī shī 、7 rú zì 、8 ○ zhāng shoǔ dāng yoǔ mèng zǐ yuē zì 、9 quē wén yĕ 、10 liáng rén 、11 fū yĕ 、12 yàn 、13 baǒ yĕ 、14 taò zhě 、15 fù guì rén yĕ 、16 shī 、17 xié shī ér xíng 、18 bù shǐ liáng rén zhī yĕ 、19 fán 、20 zhŏng yĕ 、21 gù 、22 wàng yĕ 、23 shàn 、24 yuàn lì yĕ 、25 shī shī 、26 xǐ yuè zì dé zhī maò 、

通し番号 540 章内番号 2 章通し番号 122 識別番号 8_33_2
1孟子言、2自君子而觀今之求富貴者、3皆若此人耳、4使其妻妾見之、5不羞而泣者少矣、6言可羞之甚也、7○趙氏曰、8言今之求富貴者、9皆以枉曲之道、10昏夜乞哀以求之、11而以驕人於白日、12與斯人何以異哉、
1 mèng zǐ yán 、2 zì jūn zǐ ér guàn jīn zhī qiú fù guì zhě 、3 jiē ruò cǐ rén ĕr 、4 shǐ qí qī qiè jiàn zhī 、5 bù xiū ér qì zhě shǎo yǐ 、6 yán kĕ xiū zhī shèn yĕ 、7 ○ zhaò zhī yuē 、8 yán jīn zhī qiú fù guì zhě 、9 jiē yǐ wǎng qū zhī daò 、10 hūn yè qǐ aī yǐ qiú zhī 、11 ér yǐ jiāo rén yú bái rì 、12 yŭ sī rén hé yǐ yì zāi 、


9 萬章章句上 wàn zhāng zhāng jù shàng

章番号 1 章通し番号 123

通し番号 541 章内番号 1 章通し番号 123 識別番号 9_1_1
1號、2平聲、3○舜往于田、4耕歴山時也、5仁覆閔下、6謂之旻天、7號泣于旻天、8呼天而泣也、9事見虞書大禹謨篇、10怨慕、11怨己之不得其親而思慕也、
1 haó 、2 píng shēng 、3 ○ shùn wǎng yú tián 、4 gēng lì shān shí yĕ 、5 rén fù mǐn xià 、6 wèi zhī mín tiān 、7 haó qì yú mín tiān 、8 hū tiān ér qì yĕ 、9 shì jiàn yú shū dà yŭ mó piān 、10 yuàn mù 、11 yuàn jǐ zhī bù dé qí qìng ér sī mù yĕ 、

通し番号 542 章内番号 2 章通し番号 123 識別番号 9_1_2
1惡、2去聲、3夫、4音扶、5恝、6苦八反、7共、8平聲、9○長息、10公明高弟子、11公明高、12曾子弟子、13于父母、14亦書辭、15言呼父母而泣也、16恝、17無愁之貌、18於我何哉、19自責不知己有何罪耳、20非怨父母也、21楊氏曰、22非孟子深知舜之心、23不能爲此言、24蓋舜惟恐不順於父母、25未嘗自以爲孝也、26若自以爲孝、27則非孝矣、
1 è 、2 qù shēng 、3 fū 、4 yīn fú 、5 jiá 、6 kǔ bā fǎn 、7 gòng 、8 píng shēng 、9 ○ zhǎng xī 、10 gōng míng gaō dì zǐ 、11 gōng míng gaō 、12 céng zǐ dì zǐ 、13 yú fǔ mǔ 、14 yì shū cí 、15 yán hū fǔ mǔ ér qì yĕ 、16 jiá 、17 wú choú zhī maò 、18 yú wǒ hé zāi 、19 zì zé bù zhī jǐ yoǔ hé zuì ĕr 、20 feī yuàn fǔ mǔ yĕ 、21 yáng zhī yuē 、22 feī mèng zǐ shēn zhī shùn zhī xīn 、23 bù néng wéi cǐ yán 、24 gaì shùn wéi kŏng bù shùn yú fǔ mǔ 、25 wèi cháng zì yǐ wéi xiào yĕ 、26 ruò zì yǐ wéi xiào 、27 zé feī xiào yǐ 、

通し番号 543 章内番号 3 章通し番号 123 識別番号 9_1_3
1爲、2去聲、3○帝、4堯也、5史記云、6二女妻之、7以觀其内、8九男事之、9以觀其外、10又言、11一年所居成聚、12二年成邑、13三年成都、14是天下之士就之也、15胥、16相視也、17遷之、18移以與之也、19如窮人之無所歸、20言其怨慕迫切之甚也、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 ○ dì 、4 yaó yĕ 、5 shǐ jì yún 、6 èr nǚ qī zhī 、7 yǐ guàn qí neì 、8 jiŭ nán shì zhī 、9 yǐ guàn qí waì 、10 yoù yán 、11 yī nián suǒ jū chéng jù 、12 èr nián chéng yì 、13 sān nián chéng doū 、14 shì tiān xià zhī shì jiù zhī yĕ 、15 xū 、16 xiàng shì yĕ 、17 qiān zhī 、18 yí yǐ yŭ zhī yĕ 、19 rú qióng rén zhī wú suǒ guī 、20 yán qí yuàn mù pò qiè zhī shèn yĕ 、

通し番号 544 章内番号 4 章通し番号 123 識別番号 9_1_4
1孟子推舜之心如此、2以解上文之意、3極天下之欲、4不足以解憂、5而惟順於父母、6可以解憂、7孟子眞知舜之心哉、
1 mèng zǐ tuī shùn zhī xīn rú cǐ 、2 yǐ jiě shàng wén zhī yì 、3 jí tiān xià zhī yù 、4 bù zú yǐ jiě yoū 、5 ér wéi shùn yú fǔ mǔ 、6 kĕ yǐ jiě yoū 、7 mèng zǐ zhēn zhī shùn zhī xīn zāi 、

通し番号 545 章内番号 5 章通し番号 123 識別番号 9_1_5
1少、2好、3皆去聲、4○言常人之情、5因物有遷、6惟聖人爲能不失其本心也、7艾、8美好也、9楚辭、10戰國策所謂幼艾、11義與此同、12不得、13失意也、14熱中、15躁急心熱也、16言五十者、17舜攝政時年五十也、18五十而慕、19則其終身慕可知矣、20○此章言、21舜不以得衆人之所欲爲己樂、22而以不順乎親之心爲己憂、23非聖人之盡性、24其孰能之、
1 shào 、2 haò 、3 jiē qù shēng 、4 ○ yán cháng rén zhī qíng 、5 yīn wù yoǔ qiān 、6 wéi shèng rén wéi néng bù shī qí bĕn xīn yĕ 、7 ài 、8 mĕi haǒ yĕ 、9 chǔ cí 、10 zhàn guó cè suǒ wèi yoù ài 、11 yì yŭ cǐ tóng 、12 bù dé 、13 shī yì yĕ 、14 rè zhōng 、15 zào jí xīn rè yĕ 、16 yán wŭ shí zhě 、17 shùn shè zhèng shí nián wŭ shí yĕ 、18 wŭ shí ér mù 、19 zé qí zhōng shēn mù kĕ zhī yǐ 、20 ○ cǐ zhāng yán 、21 shùn bù yǐ dé zhòng rén zhī suǒ yù wéi jǐ lè 、22 ér yǐ bù shùn hū qìng zhī xīn wéi jǐ yoū 、23 feī shèng rén zhī jìn xìng 、24 qí shú néng zhī 、


章番号 2 章通し番号 124

通し番号 546 章内番号 1 章通し番号 124 識別番号 9_2_1
1懟、2直類反、3○詩、4齊國風南山之篇也、5信、6誠也、7誠如此詩之言也、8懟、9讎怨也、10舜父頑、11母嚚、12常欲害舜、13告則不聽其娶、14是廢人之大倫、15以讎怨於父母也、
1 duì 、2 zhí lèi fǎn 、3 ○ shī 、4 qí guó fēng nán shān zhī piān yĕ 、5 xìn 、6 chéng yĕ 、7 chéng rú cǐ shī zhī yán yĕ 、8 duì 、9 choú yuàn yĕ 、10 shùn fǔ wán 、11 mǔ yín 、12 cháng yù hài shùn 、13 gaò zé bù tīng qí qŭ 、14 shì fèi rén zhī dà lún 、15 yǐ choú yuàn yú fǔ mǔ yĕ 、

通し番号 547 章内番号 2 章通し番号 124 識別番号 9_2_2
1妻、2去聲、3○以女爲人妻曰妻、4程子曰、5堯妻舜而不告者、6以君治之而已、7如今之官府治民之私者亦多、
1 qì 、2 qù shēng 、3 ○ yǐ nǚ wéi rén qī yuē qì 、4 chéng zǐ yuē 、5 yaó qì shùn ér bù gaò zhě 、6 yǐ jūn zhì zhī ér yǐ 、7 rú jīn zhī guān fǔ zhì mín zhī sī zhě yì duō 、

通し番号 548 章内番号 3 章通し番号 124 識別番号 9_2_3
1弤、2都禮反、3忸、4女六反、5怩、6音尼、7與、8平聲、9○完、10治也、11捐、12去也、13階、14梯也、15揜、16蓋也、17按史記曰、18使舜上塗廩、19瞽瞍從下縱火焚廩、20舜乃以兩笠自捍而下去、21得不死、22後又使舜穿井、23舜穿井爲匿空旁出、24舜旣入深、25瞽瞍與象共下土實井、26舜從匿空中出去、27卽其事也、28象、29舜異母弟也、30謨、31謀也、32蓋、33蓋井也、34舜所居三年成都、35故謂之都君、36咸、37皆也、38績、39功也、40舜旣入井、41象不知舜已出、42欲以殺舜爲己功也、43干、44盾也、45戈、46戟也、47琴、48舜所彈五弦琴也、49弤、50琱弓也、51象欲以舜之牛羊倉廩與父母、52而自取此物也、53二嫂、54堯二女也、55棲、56牀也、57象欲使爲己妻也、58象往舜宮、59欲分取所有、60見舜生在床彈琴、61蓋旣出、62卽潛歸其宮也、63鬱陶、64思之甚而氣不得伸也、65象言、66己思君之甚、67故來見爾、68忸怩、69慙色也、70臣庶、71謂其百官也、72象素憎舜、73不至其宮、74故舜見其來而喜、75使之治其臣庶也、76孟子言、77舜非不知其將殺己、78但見其憂則憂、79見其喜則喜、80兄弟之情、81自有所不能已耳、82萬章所言、83其有無不可知、84然舜之心、85則孟子有以知之矣、86他亦不足辨也、87程子曰、88象憂亦憂、89象喜亦喜、90人情天理、91於是爲至、
1 dǐ 、2 doū lǐ fǎn 、3 niŭ 、4 nǚ liù fǎn 、5 ní 、6 yīn ní 、7 yú 、8 píng shēng 、9 ○ wán 、10 zhì yĕ 、11 juān 、12 qù yĕ 、13 jiē 、14 tī yĕ 、15 yǎn 、16 gaì yĕ 、17 àn shǐ jì yuē 、18 shǐ shùn shàng tú lǐn 、19 gŭ sŏu cóng xià zòng huǒ fén lǐn 、20 shùn nǎi yǐ liǎng lì zì hàn ér xià qù 、21 dé bù sǐ 、22 hòu yoù shǐ shùn chuān jǐng 、23 shùn chuān jǐng wéi nì kòng soù chū 、24 shùn jì rù shēn 、25 gŭ sŏu yŭ xiàng gòng xià tǔ shí jǐng 、26 shùn cóng nì kòng zhōng chū qù 、27 jí qí shì yĕ 、28 xiàng 、29 shùn yì mǔ dì yĕ 、30 mó 、31 moú yĕ 、32 gaì 、33 gaì jǐng yĕ 、34 shùn suǒ jū sān nián chéng doū 、35 gù wèi zhī doū jūn 、36 xián 、37 jiē yĕ 、38 jī 、39 gōng yĕ 、40 shùn jì rù jǐng 、41 xiàng bù zhī shùn yǐ chū 、42 yù yǐ shā shùn wéi jǐ gōng yĕ 、43 gàn 、44 dùn yĕ 、45 gē 、46 jǐ yĕ 、47 qín 、48 shùn suǒ tán wŭ xián qín yĕ 、49 dǐ 、50 diāo gōng yĕ 、51 xiàng yù yǐ shùn zhī niú yáng cāng lǐn yŭ fǔ mǔ 、52 ér zì qŭ cǐ wù yĕ 、53 èr sǎo 、54 yaó èr nǚ yĕ 、55 qī 、56 chuáng yĕ 、57 xiàng yù shǐ wéi jǐ qī yĕ 、58 xiàng wǎng shùn gōng 、59 yù fēn qŭ suǒ yoǔ 、60 jiàn shùn shēng zaì chuáng tán qín 、61 gaì jì chū 、62 jí qián guī qí gōng yĕ 、63 yù taó 、64 sī zhī shèn ér qì bù dé shēn yĕ 、65 xiàng yán 、66 jǐ sī jūn zhī shèn 、67 gù laí jiàn ĕr 、68 niŭ ní 、69 cán sè yĕ 、70 chén shù 、71 wèi qí bǎi guān yĕ 、72 xiàng sù zēng shùn 、73 bù zhì qí gōng 、74 gù shùn jiàn qí laí ér xǐ 、75 shǐ zhī zhì qí chén shù yĕ 、76 mèng zǐ yán 、77 shùn feī bù zhī qí jiāng shā jǐ 、78 dàn jiàn qí yoū zé yoū 、79 jiàn qí xǐ zé xǐ 、80 xiōng dì zhī qíng 、81 zì yoǔ suǒ bù néng yǐ ĕr 、82 wàn zhāng suǒ yán 、83 qí yoǔ wú bù kĕ zhī 、84 rán shùn zhī xīn 、85 zé mèng zǐ yoǔ yǐ zhī zhī yǐ 、86 tā yì bù zú biàn yĕ 、87 chéng zǐ yuē 、88 xiàng yoū yì yoū 、89 xiàng xǐ yì xǐ 、90 rén qíng tiān lǐ 、91 yú shì wéi zhì 、

通し番号 549 章内番号 4 章通し番号 124 識別番号 9_2_4
1與、2平聲、3校、4音效、5又音敎、6畜、7許六反、8○校人、9主池沼小吏也、10圉圉、11困而未紓之貌、12洋洋、13則稍縱矣、14攸然而逝者、15自得而遠去也、16方、17亦道也、18罔、19蒙蔽也、20欺以其方、21謂誑之以理之所有、22罔以非其道、23謂昧之以理之所無、24象以愛兄之道來、25所謂欺之以其方也、26舜本不知其僞、27故實喜之、28何僞之有、29○此章又言、30舜遭人倫之變、31而不失天理之常也、
1 yú 、2 píng shēng 、3 xiào 、4 yīn xiào 、5 yoù yīn jiaò 、6 chù 、7 xǔ liù fǎn 、8 ○ xiào rén 、9 zhǔ chí zhaǒ xiaǒ lì yĕ 、10 yŭ yŭ 、11 kùn ér wèi shū zhī maò 、12 yáng yáng 、13 zé shāo zòng yǐ 、14 yoū rán ér shì zhě 、15 zì dé ér yuǎn qù yĕ 、16 fāng 、17 yì daò yĕ 、18 wǎng 、19 méng bì yĕ 、20 qī yǐ qí fāng 、21 wèi kuáng zhī yǐ lǐ zhī suǒ yoǔ 、22 wǎng yǐ feī qí daò 、23 wèi meì zhī yǐ lǐ zhī suǒ wú 、24 xiàng yǐ ài xiōng zhī daò laí 、25 suǒ wèi qī zhī yǐ qí fāng yĕ 、26 shùn bĕn bù zhī qí wĕi 、27 gù shí xǐ zhī 、28 hé wĕi zhī yoǔ 、29 ○ cǐ zhāng yoù yán 、30 shùn zaō rén lún zhī biàn 、31 ér bù shī tiān lǐ zhī cháng yĕ 、


章番号 3 章通し番号 125

通し番号 550 章内番号 1 章通し番号 125 識別番号 9_3_1
1放、2猶置也、3置之於此、4使不得去也、5萬章疑舜何不誅之、6孟子言、7舜實封之、8而或者誤以爲放也、
1 fàng 、2 yóu zhì yĕ 、3 zhì zhī yú cǐ 、4 shǐ bù dé qù yĕ 、5 wàn zhāng yí shùn hé bù zhū zhī 、6 mèng zǐ yán 、7 shùn shí fēng zhī 、8 ér huò zhě wù yǐ wéi fàng yĕ 、

通し番号 551 章内番号 2 章通し番号 125 識別番号 9_3_2
1庳、2音鼻、3○流、4徙也、5共工、6官名、7驩兜、8人名、9二人比周、10相與爲黨、11三苗、12國名、13負固不服、14殺、15殺其君也、16殛、17誅也、18鯀、19禹父名、20方命圮族、21治水無功、22皆不仁之人也、23幽州、24崇山、25三危、26羽山、27有庳、28皆地名也、29或曰、30今道州鼻亭、31卽有庳之地也、32未知是否、33萬章疑、34舜不當封象、35使彼有庳之民、36無罪而遭象之虐、37非仁人之心也、38藏怒、39謂藏匿其怒、40宿怨、41謂留蓄其怨、
1 bì 、2 yīn bí 、3 ○ liú 、4 xǐ yĕ 、5 gòng gōng 、6 guān míng 、7 huān doū 、8 rén míng 、9 èr rén bǐ zhoū 、10 xiàng yŭ wéi dǎng 、11 sān miáo 、12 guó míng 、13 fù gù bù fù 、14 shā 、15 shā qí jūn yĕ 、16 jí 、17 zhū yĕ 、18 yóu 、19 yŭ fǔ míng 、20 fāng mìng pǐ zú 、21 zhì shuǐ wú gōng 、22 jiē bù rén zhī rén yĕ 、23 yoū zhoū 、24 chóng shān 、25 sān weī 、26 yŭ shān 、27 yoǔ bì 、28 jiē dì míng yĕ 、29 huò yuē 、30 jīn daò zhoū bí tíng 、31 jí yoǔ bì zhī dì yĕ 、32 wèi zhī shì pǐ 、33 wàn zhāng yí 、34 shùn bù dāng fēng xiàng 、35 shǐ bǐ yoǔ bì zhī mín 、36 wú zuì ér zaō xiàng zhī nüè 、37 feī rén rén zhī xīn yĕ 、38 zàng nù 、39 wèi zàng nì qí nù 、40 sù yuàn 、41 wèi liú xù qí yuàn 、

通し番号 552 章内番号 3 章通し番号 125 識別番号 9_3_3
1孟子言、2象雖封爲有庳之君、3然不得治其國、4天子使吏代之治、5而納其所收之貢稅於象、6有似於放、7故或者以爲放也、8蓋象至不仁、9處之如此、10則旣不失吾親愛之心、11而彼亦不得虐有庳之民也、12源源、13若水之相繼也、14來、15謂來朝覲也、16不及貢、17以政接于有庳、18謂不待及諸侯朝貢之期、19而以政事接見有庳之君、20蓋古書之辭、21而孟子引以證源源而來之意、22見其親愛之無已如此也、23○吳氏曰、24言聖人不以公義廢私恩、25亦不以私恩害公義、26舜之於象、27仁之至、28義之盡也、
1 mèng zǐ yán 、2 xiàng suī fēng wéi yoǔ bì zhī jūn 、3 rán bù dé zhì qí guó 、4 tiān zǐ shǐ lì dài zhī zhì 、5 ér nà qí suǒ shoū zhī gòng shuì yú xiàng 、6 yoǔ sì yú fàng 、7 gù huò zhě yǐ wéi fàng yĕ 、8 gaì xiàng zhì bù rén 、9 chǔ zhī rú cǐ 、10 zé jì bù shī wú qìng ài zhī xīn 、11 ér bǐ yì bù dé nüè yoǔ bì zhī mín yĕ 、12 yuán yuán 、13 ruò shuǐ zhī xiàng jì yĕ 、14 laí 、15 wèi laí zhāo jìn yĕ 、16 bù jí gòng 、17 yǐ zhèng jiē yú yoǔ bì 、18 wèi bù dài jí zhū hoú zhāo gòng zhī qī 、19 ér yǐ zhèng shì jiē jiàn yoǔ bì zhī jūn 、20 gaì gŭ shū zhī cí 、21 ér mèng zǐ yǐn yǐ zhèng yuán yuán ér laí zhī yì 、22 jiàn qí qìng ài zhī wú yǐ rú cǐ yĕ 、23 ○ wú zhī yuē 、24 yán shèng rén bù yǐ gōng yì fèi sī ēn 、25 yì bù yǐ sī ēn hài gōng yì 、26 shùn zhī yú xiàng 、27 rén zhī zhì 、28 yì zhī jìn yĕ 、


章番号 4 章通し番号 126

通し番号 553 章内番号 1 章通し番号 126 識別番号 9_4_1
1朝、2音潮、3岌、4魚及反、5○咸丘蒙、6孟子弟子、7語者、8古語也、9蹙、10顰蹙不自安也、11岌岌、12不安貌也、13言人倫乖亂、14天下將危也、15齊東、16齊國之東鄙也、17孟子言、18堯但老不治事、19而舜攝天子之事耳、20堯在時、21舜未嘗卽天子位、22堯何由北面而朝乎、23又引書及孔子之言以明之、24堯典、25虞書篇名、26今此文乃見於舜典、27蓋古書二篇、28或合爲一耳、29言舜攝位二十八年而堯死也、30徂、31升也、32落、33降也、34人死則魂升而魄降、35故古者謂死爲徂落、36遏、37止也、38密、39靜也、40八音、41金、42石、43絲、44竹、45匏、46土、47革、48木、49樂器之音也、
1 zhāo 、2 yīn cháo 、3 jí 、4 yú jí fǎn 、5 ○ xián qiū méng 、6 mèng zǐ dì zǐ 、7 yŭ zhě 、8 gŭ yŭ yĕ 、9 cù 、10 pín cù bù zì ān yĕ 、11 jí jí 、12 bù ān maò yĕ 、13 yán rén lún guaī luàn 、14 tiān xià jiāng weī yĕ 、15 qí dōng 、16 qí guó zhī dōng bǐ yĕ 、17 mèng zǐ yán 、18 yaó dàn laǒ bù zhì shì 、19 ér shùn shè tiān zǐ zhī shì ĕr 、20 yaó zaì shí 、21 shùn wèi cháng jí tiān zǐ wèi 、22 yaó hé yóu beǐ miàn ér zhāo hū 、23 yoù yǐn shū jí kŏng zǐ zhī yán yǐ míng zhī 、24 yaó diǎn 、25 yú shū piān míng 、26 jīn cǐ wén nǎi jiàn yú shùn diǎn 、27 gaì gŭ shū èr piān 、28 huò hé wéi yī ĕr 、29 yán shùn shè wèi èr shí bā nián ér yaó sǐ yĕ 、30 cú 、31 shēng yĕ 、32 luò 、33 jiàng yĕ 、34 rén sǐ zé hún shēng ér tuò jiàng 、35 gù gŭ zhě wèi sǐ wéi cú luò 、36 è 、37 zhǐ yĕ 、38 mì 、39 jìng yĕ 、40 bā yīn 、41 jīn 、42 shí 、43 sī 、44 zhú 、45 páo 、46 tǔ 、47 gé 、48 mù 、49 yuè qì zhī yīn yĕ 、

通し番号 554 章内番号 2 章通し番号 126 識別番号 9_4_2
1不臣堯、2不以堯爲臣、3使北面而朝也、4詩、5小雅北山之篇也、6普、7徧也、8率、9循也、10此詩今毛氏序云、11役使不均、12己勞於王事、13而不得養其父母焉、14其詩下文亦云、15大夫不均、16我從事獨賢、17乃作詩者自言、18天下皆王臣、19何爲獨使我以賢才而勞苦乎、20非謂天子可臣其父也、21文、22字也、23辭、24語也、25逆、26迎也、27雲漢、28大雅篇名也、29孑、30獨立之貌、31遺、32脱也、33言說詩之法、34不可以一字而害一句之義、35不可以一句而害設辭之志、36當以己意迎取作者之志、37乃可得之、38若但以其辭而已、39則如雲漢所言、40是周之民眞無遺種矣、41惟以意逆之、42則知作詩者之志、43在於憂旱、44而非眞無遺民也、
1 bù chén yaó 、2 bù yǐ yaó wéi chén 、3 shǐ beǐ miàn ér zhāo yĕ 、4 shī 、5 xiaǒ yǎ beǐ shān zhī piān yĕ 、6 pŭ 、7 biàn yĕ 、8 lǜ 、9 xún yĕ 、10 cǐ shī jīn maó zhī xù yún 、11 yì shǐ bù jūn 、12 jǐ laó yú wáng shì 、13 ér bù dé yǎng qí fǔ mǔ yān 、14 qí shī xià wén yì yún 、15 dà fū bù jūn 、16 wǒ cóng shì dú xián 、17 nǎi zuò shī zhě zì yán 、18 tiān xià jiē wáng chén 、19 hé wéi dú shǐ wǒ yǐ xián caí ér laó kǔ hū 、20 feī wèi tiān zǐ kĕ chén qí fǔ yĕ 、21 wén 、22 zì yĕ 、23 cí 、24 yŭ yĕ 、25 nì 、26 yíng yĕ 、27 yún hàn 、28 dà yǎ piān míng yĕ 、29 jié 、30 dú lì zhī maò 、31 yí 、32 tuō yĕ 、33 yán shuō shī zhī fǎ 、34 bù kĕ yǐ yī zì ér hài yī jù zhī yì 、35 bù kĕ yǐ yī jù ér hài shè cí zhī zhì 、36 dāng yǐ jǐ yì yíng qŭ zuò zhě zhī zhì 、37 nǎi kĕ dé zhī 、38 ruò dàn yǐ qí cí ér yǐ 、39 zé rú yún hàn suǒ yán 、40 shì zhoū zhī mín zhēn wú yí chóng yǐ 、41 wéi yǐ yì nì zhī 、42 zé zhī zuò shī zhě zhī zhì 、43 zaì yú yoū hàn 、44 ér feī zhēn wú yí mín yĕ 、

通し番号 555 章内番号 3 章通し番号 126 識別番号 9_4_3
1養、2去聲、3○言瞽瞍旣爲天子之父、4則當享天下之養、5此舜之所以爲尊親養親之至也、6豈有使之北面而朝之理乎、7詩、8大雅下武之篇、9言人能長言孝思而不忘、10則可以爲天下法則也、
1 yǎng 、2 qù shēng 、3 ○ yán gŭ sŏu jì wéi tiān zǐ zhī fǔ 、4 zé dāng xiǎng tiān xià zhī yǎng 、5 cǐ shùn zhī suǒ yǐ wéi zūn qìng yǎng qìng zhī zhì yĕ 、6 qǐ yoǔ shǐ zhī beǐ miàn ér zhāo zhī lǐ hū 、7 shī 、8 dà yǎ xià wŭ zhī piān 、9 yán rén néng cháng yán xiào sī ér bù wàng 、10 zé kĕ yǐ wéi tiān xià fǎ zé yĕ 、

通し番号 556 章内番号 4 章通し番号 126 識別番号 9_4_4
1見、2音現、3齊、4側皆反、5○書、6大禹謨篇也、7祗、8敬也、9載、10事也、11夔夔齊栗、12敬謹恐懼之貌、13允、14信也、15若、16順也、17言舜敬事瞽瞍、18往而見之、19敬謹如此、20瞽瞍亦信而順之也、21孟子引此而言、22瞽瞍不能以不善及其子、23而反見化於其子、24則是所謂父不得而子者、25而非如咸丘蒙之說也、
1 jiàn 、2 yīn xiàn 、3 qí 、4 cè jiē fǎn 、5 ○ shū 、6 dà yŭ mó piān yĕ 、7 zhī 、8 jìng yĕ 、9 zaì 、10 shì yĕ 、11 kuí kuí qí lì 、12 jìng jǐn kŏng jù zhī maò 、13 yŭn 、14 xìn yĕ 、15 ruò 、16 shùn yĕ 、17 yán shùn jìng shì gŭ sŏu 、18 wǎng ér jiàn zhī 、19 jìng jǐn rú cǐ 、20 gŭ sŏu yì xìn ér shùn zhī yĕ 、21 mèng zǐ yǐn cǐ ér yán 、22 gŭ sŏu bù néng yǐ bù shàn jí qí zǐ 、23 ér fǎn jiàn huà yú qí zǐ 、24 zé shì suǒ wèi fǔ bù dé ér zǐ zhě 、25 ér feī rú xián qiū méng zhī shuō yĕ 、


章番号 5 章通し番号 127

通し番号 557 章内番号 1 章通し番号 127 識別番号 9_5_1
1天下者、2天下之天下、3非一人之私有故也、
1 tiān xià zhě 、2 tiān xià zhī tiān xià 、3 feī yī rén zhī sī yoǔ gù yĕ 、

通し番号 558 章内番号 2 章通し番号 127 識別番号 9_5_2
1萬章問而孟子答也、
1 wàn zhāng wèn ér mèng zǐ dá yĕ 、

通し番号 559 章内番号 3 章通し番号 127 識別番号 9_5_3
1諄、2之淳反、3○萬章問也、4諄諄、5詳語之貌、
1 zhūn 、2 zhī chún fǎn 、3 ○ wàn zhāng wèn yĕ 、4 zhūn zhūn 、5 xiáng yŭ zhī maò 、

通し番号 560 章内番号 4 章通し番号 127 識別番号 9_5_4
1行、2去聲、3下同、4○行之於身謂之行、5措諸天下謂之事、6言但因舜之行事、7而示以與之之意耳、
1 xíng 、2 qù shēng 、3 xià tóng 、4 ○ xíng zhī yú shēn wèi zhī xíng 、5 cuò zhū tiān xià wèi zhī shì 、6 yán dàn yīn shùn zhī xíng shì 、7 ér shì yǐ yŭ zhī zhī yì ĕr 、

通し番号 561 章内番号 5 章通し番号 127 識別番号 9_5_5
1暴、2歩卜反、3下同、4○暴、5顯也、6言下能薦人於上、7不能令上必用之、8舜爲天人所受、9是因舜之行與事、10而示之以與之之意也、
1 bào 、2 bù bŭ fǎn 、3 xià tóng 、4 ○ bào 、5 taò yĕ 、6 yán xià néng jiàn rén yú shàng 、7 bù néng lìng shàng bì yòng zhī 、8 shùn wéi tiān rén suǒ shòu 、9 shì yīn shùn zhī xíng yŭ shì 、10 ér shì zhī yǐ yŭ zhī zhī yì yĕ 、

通し番号 562 章内番号 6 章通し番号 127 識別番号 9_5_6
1治、2去聲、
1 zhì 、2 qù shēng 、

通し番号 563 章内番号 7 章通し番号 127 識別番号 9_5_7
1相、2去聲、3朝、4音潮、5夫、6音扶、7○南河在冀州之南、8其南卽豫州也、9訟獄、10謂獄不決而訟之也、
1 xiàng 、2 qù shēng 、3 zhāo 、4 yīn cháo 、5 fū 、6 yīn fú 、7 ○ nán hé zaì jì zhoū zhī nán 、8 qí nán jí yù zhoū yĕ 、9 sòng yù 、10 wèi yù bù jué ér sòng zhī yĕ 、

通し番号 564 章内番号 8 章通し番号 127 識別番号 9_5_8
1自、2從也、3天無形、4其視聽皆從於民之視聽、5民之歸舜如此、6則天與之可知矣、
1 zì 、2 cóng yĕ 、3 tiān wú xíng 、4 qí shì tīng jiē cóng yú mín zhī shì tīng 、5 mín zhī guī shùn rú cǐ 、6 zé tiān yŭ zhī kĕ zhī yǐ 、


章番号 6 章通し番号 128

通し番号 565 章内番号 1 章通し番号 128 識別番号 9_6_1
1朝、2音潮、3○陽城、4箕山之陰、5皆嵩山下、6深谷中可藏處、7啓、8禹之子也、9楊氏曰、10此語孟子必有所受、11然不可考矣、12但云天與賢則與賢、13天與子則與子、14可以見堯、15舜、16禹之心、17皆無一毫私意也、
1 zhāo 、2 yīn cháo 、3 ○ yáng chéng 、4 jī shān zhī yīn 、5 jiē sōng shān xià 、6 shēn gŭ zhōng kĕ zàng chǔ 、7 qǐ 、8 yŭ zhī zǐ yĕ 、9 yáng zhī yuē 、10 cǐ yŭ mèng zǐ bì yoǔ suǒ shòu 、11 rán bù kĕ kaǒ yǐ 、12 dàn yún tiān yŭ xián zé yŭ xián 、13 tiān yŭ zǐ zé yŭ zǐ 、14 kĕ yǐ jiàn yaó 、15 shùn 、16 yŭ zhī xīn 、17 jiē wú yī haó sī yì yĕ 、

通し番号 566 章内番号 2 章通し番号 128 識別番号 9_6_2
1之相之相、2去聲、3相去之相、4如字、5○堯舜之子皆不肖、6而舜禹之爲相久、7此堯舜之子所以不有天下、8而舜禹有天下也、9禹之子賢、10而益相不久、11此啓所以有天下、12而益不有天下也、13然此皆非人力所爲而自爲、14非人力所致而自至者、15蓋以理言之謂之天、16自人言之謂之命、17其實則一而已、
1 zhī xiàng zhī xiàng 、2 qù shēng 、3 xiàng qù zhī xiàng 、4 rú zì 、5 ○ yaó shùn zhī zǐ jiē bù xiāo 、6 ér shùn yŭ zhī wéi xiàng jiŭ 、7 cǐ yaó shùn zhī zǐ suǒ yǐ bù yoǔ tiān xià 、8 ér shùn yŭ yoǔ tiān xià yĕ 、9 yŭ zhī zǐ xián 、10 ér yì xiàng bù jiŭ 、11 cǐ qǐ suǒ yǐ yoǔ tiān xià 、12 ér yì bù yoǔ tiān xià yĕ 、13 rán cǐ jiē feī rén lì suǒ wéi ér zì wéi 、14 feī rén lì suǒ zhì ér zì zhì zhě 、15 gaì yǐ lǐ yán zhī wèi zhī tiān 、16 zì rén yán zhī wèi zhī mìng 、17 qí shí zé yī ér yǐ 、

通し番号 567 章内番号 3 章通し番号 128 識別番号 9_6_3
1孟子因禹、2益之事、3歴舉此下兩條以推明之、4言仲尼之德、5雖無愧於舜禹、6而無天子薦之者、7故不有天下、
1 mèng zǐ yīn yŭ 、2 yì zhī shì 、3 lì jŭ cǐ xià liǎng tiaó yǐ tuī míng zhī 、4 yán zhòng ní zhī dé 、5 suī wú kuì yú shùn yŭ 、6 ér wú tiān zǐ jiàn zhī zhě 、7 gù bù yoǔ tiān xià 、

通し番号 568 章内番号 4 章通し番号 128 識別番号 9_6_4
1繼世而有天下者、2其先世皆有大功德於民、3故必有大惡如桀紂、4則天乃廢之、5如啓及太甲、6成王、7雖不及益、8伊尹、9周公之賢聖、10但能嗣守先業、11則天亦不廢之、12故益、13伊尹、14周公、15雖有舜、16禹之德、17而亦不有天下、
1 jì shì ér yoǔ tiān xià zhě 、2 qí xiān shì jiē yoǔ dà gōng dé yú mín 、3 gù bì yoǔ dà è rú jié zhòu 、4 zé tiān nǎi fèi zhī 、5 rú qǐ jí tài jiǎ 、6 chéng wáng 、7 suī bù jí yì 、8 yī yǐn 、9 zhoū gōng zhī xián shèng 、10 dàn néng sì shoǔ xiān yè 、11 zé tiān yì bù fèi zhī 、12 gù yì 、13 yī yǐn 、14 zhoū gōng 、15 suī yoǔ shùn 、16 yŭ zhī dé 、17 ér yì bù yoǔ tiān xià 、

通し番号 569 章内番号 5 章通し番号 128 識別番号 9_6_5
1相、2王、3皆去聲、4艾、5音乂、6○此承上文、7言伊尹不有天下之事、8趙氏曰、9太丁、10湯之太子、11未立而死、12外丙立二年、13仲壬立四年、14皆太丁弟也、15太甲、16太丁子也、17程子曰、18古人謂歳爲年、19湯崩時、20外丙方二歳、21仲壬方四歳、22惟太甲差長、23故立之也、24二說未知孰是、25顚覆、26壞亂也、27典刑、28常法也、29桐、30湯墓所在、31艾、32治也、33說文云、34芟草也、35蓋斬絶自新之意、36亳、37商所都也、
1 xiàng 、2 wàng 、3 jiē qù shēng 、4 ài 、5 yīn yì 、6 ○ cǐ chéng shàng wén 、7 yán yī yǐn bù yoǔ tiān xià zhī shì 、8 zhaò zhī yuē 、9 tài dīng 、10 tāng zhī tài zǐ 、11 wèi lì ér sǐ 、12 waì bǐng lì èr nián 、13 zhòng rén lì sì nián 、14 jiē tài dīng dì yĕ 、15 tài jiǎ 、16 tài dīng zǐ yĕ 、17 chéng zǐ yuē 、18 gŭ rén wèi suì wéi nián 、19 tāng bēng shí 、20 waì bǐng fāng èr suì 、21 zhòng rén fāng sì suì 、22 wéi tài jiǎ chà zhǎng 、23 gù lì zhī yĕ 、24 èr shuō wèi zhī shú shì 、25 diān fù 、26 huaí luàn yĕ 、27 diǎn xíng 、28 cháng fǎ yĕ 、29 tóng 、30 tāng mù suǒ zaì 、31 ài 、32 zhì yĕ 、33 shuō wén yún 、34 shān caǒ yĕ 、35 gaì zhǎn jué zì xīn zhī yì 、36 bó 、37 shāng suǒ doū yĕ 、

通し番号 570 章内番号 6 章通し番号 128 識別番号 9_6_6
1此復言周公所以不有天下之意、
1 cǐ fù yán zhoū gōng suǒ yǐ bù yoǔ tiān xià zhī yì 、

通し番号 571 章内番号 7 章通し番号 128 識別番号 9_6_7
1禪、2音擅、3○禪、4授也、5或禪或繼、6皆天命也、7聖人豈有私意於其閒哉、8尹氏曰、9孔子曰、10唐虞禪、11夏后殷周繼、12其義一也、13孟子曰、14天與賢則與賢、15天與子則與子、16知前聖之心者、17無如孔子、18繼孔子者、19孟子而已矣、
1 chán 、2 yīn shàn 、3 ○ chán 、4 shòu yĕ 、5 huò chán huò jì 、6 jiē tiān mìng yĕ 、7 shèng rén qǐ yoǔ sī yì yú qí jiān zāi 、8 yǐn zhī yuē 、9 kŏng zǐ yuē 、10 táng yú chán 、11 xià hòu yīn zhoū jì 、12 qí yì yī yĕ 、13 mèng zǐ yuē 、14 tiān yŭ xián zé yŭ xián 、15 tiān yŭ zǐ zé yŭ zǐ 、16 zhī qián shèng zhī xīn zhě 、17 wú rú kŏng zǐ 、18 jì kŏng zǐ zhě 、19 mèng zǐ ér yǐ yǐ 、


章番号 7 章通し番号 129

通し番号 572 章内番号 1 章通し番号 129 識別番号 9_7_1
1要、2平聲、3下同、4○要、5求也、6按史記、7伊尹欲行道以致君而無由、8乃爲有莘氏之媵臣、9負鼎俎以滋味說湯、10致於王道、11蓋戰國時、12有爲此說者、
1 yaò 、2 píng shēng 、3 xià tóng 、4 ○ yaò 、5 qiú yĕ 、6 àn shǐ jì 、7 yī yǐn yù xíng daò yǐ zhì jūn ér wú yóu 、8 nǎi wéi yoǔ shēn zhī zhī yìng chén 、9 fù dǐng zǔ yǐ zī wèi shuō tāng 、10 zhì yú wàng daò 、11 gaì zhàn guó shí 、12 yoǔ wéi cǐ shuō zhě 、

通し番号 573 章内番号 2 章通し番号 129 識別番号 9_7_2
1樂、2音洛、3○莘、4國名、5樂堯舜之道者、6誦其詩、7讀其書、8而欣慕愛樂之也、9駟、10四匹也、11介、12與草芥之芥同、13言其辭受取與、14無大無細、15一以道義而不苟也、
1 lè 、2 yīn luò 、3 ○ shēn 、4 guó míng 、5 lè yaó shùn zhī daò zhě 、6 sòng qí shī 、7 dú qí shū 、8 ér xīn mù ài lè zhī yĕ 、9 sì 、10 sì pǐ yĕ 、11 jiè 、12 yŭ caǒ jiè zhī jiè tóng 、13 yán qí cí shòu qŭ yŭ 、14 wú dà wú xì 、15 yī yǐ daò yì ér bù goǔ yĕ 、

通し番号 574 章内番号 3 章通し番号 129 識別番号 9_7_3
1囂、2五高反、3又戶驕反、4○囂囂、5無欲自得之貌、
1 xiāo 、2 wŭ gaō fǎn 、3 yoù hù jiāo fǎn 、4 ○ xiāo xiāo 、5 wú yù zì dé zhī maò 、

通し番号 575 章内番号 4 章通し番号 129 識別番号 9_7_4
1幡然、2變動之貌、3於吾身親見之、4言於我之身親見其道之行、5不徒誦說嚮慕之而已也、
1 fān rán 、2 biàn dòng zhī maò 、3 yú wú shēn qìng jiàn zhī 、4 yán yú wǒ zhī shēn qìng jiàn qí daò zhī xíng 、5 bù tú sòng shuō xiàng mù zhī ér yǐ yĕ 、

通し番号 576 章内番号 5 章通し番号 129 識別番号 9_7_5
1此亦伊尹之言也、2知、3謂識其事之所當然、4覺、5謂悟其理之所以然、6覺後知後覺、7如呼寐者而使之寤也、8言天使者、9天理當然、10若使之也、11程子曰、12予天民之先覺、13謂我乃天生此民中、14盡得民道而先覺者也、15旣爲先覺之民、16豈可不覺其未覺者、17及彼之覺、18亦非分我所有以予之也、19皆彼自有此理、20我但能覺之而已、
1 cǐ yì yī yǐn zhī yán yĕ 、2 zhī 、3 wèi shí qí shì zhī suǒ dāng rán 、4 jué 、5 wèi wù qí lǐ zhī suǒ yǐ rán 、6 jué hòu zhī hòu jué 、7 rú hū meì zhě ér shǐ zhī wù yĕ 、8 yán tiān shǐ zhě 、9 tiān lǐ dāng rán 、10 ruò shǐ zhī yĕ 、11 chéng zǐ yuē 、12 yú tiān mín zhī xiān jué 、13 wèi wǒ nǎi tiān shēng cǐ mín zhōng 、14 jìn dé mín daò ér xiān jué zhě yĕ 、15 jì wéi xiān jué zhī mín 、16 qǐ kĕ bù jué qí wèi jué zhě 、17 jí bǐ zhī jué 、18 yì feī fēn wǒ suǒ yoǔ yǐ yú zhī yĕ 、19 jiē bǐ zì yoǔ cǐ lǐ 、20 wǒ dàn néng jué zhī ér yǐ 、

通し番号 577 章内番号 6 章通し番号 129 識別番号 9_7_6
1推、2吐回反、3内、4音納、5說、6音稅、7○書曰、8昔先正保衡、9作我先王曰、10予弗克俾厥后爲堯舜、11其心愧恥、12若撻于市、13一夫不獲、14則曰時予之辜、15孟子之言、16蓋取諸此、17是時夏桀無道、18暴虐其民、19故欲使湯伐夏以救之、20徐氏曰、21伊尹樂堯舜之道、22堯舜揖遜、23而伊尹說湯以伐夏者、24時之不同、25義則一也、
1 tuī 、2 tù huí fǎn 、3 neì 、4 yīn nà 、5 shuō 、6 yīn shuì 、7 ○ shū yuē 、8 xī xiān zhèng baǒ héng 、9 zuò wǒ xiān wáng yuē 、10 yú fú kè bǐ jué hòu wéi yaó shùn 、11 qí xīn kuì chǐ 、12 ruò tà yú shì 、13 yī fū bù huò 、14 zé yuē shí yú zhī gū 、15 mèng zǐ zhī yán 、16 gaì qŭ zhū cǐ 、17 shì shí xià jié wú daò 、18 bào nüè qí mín 、19 gù yù shǐ tāng fá xià yǐ jiù zhī 、20 xú zhī yuē 、21 yī yǐn lè yaó shùn zhī daò 、22 yaó shùn yī xùn 、23 ér yī yǐn shuō tāng yǐ fá xià zhě 、24 shí zhī bù tóng 、25 yì zé yī yĕ 、

通し番号 578 章内番号 7 章通し番号 129 識別番号 9_7_7
1行、2去聲、3○辱己甚於枉己、4正天下難於正人、5若伊尹以割烹要湯、6辱己甚矣、7何以正天下乎、8遠、9謂隱遁也、10近、11謂仕近君也、12言聖人之行、13雖不必同、14然其要歸、15在潔其身而已、16伊尹豈肯以割烹要湯哉、
1 xíng 、2 qù shēng 、3 ○ rŭ jǐ shèn yú wǎng jǐ 、4 zhèng tiān xià nán yú zhèng rén 、5 ruò yī yǐn yǐ gē pēng yaò tāng 、6 rŭ jǐ shèn yǐ 、7 hé yǐ zhèng tiān xià hū 、8 yuǎn 、9 wèi yǐn dùn yĕ 、10 jìn 、11 wèi shì jìn jūn yĕ 、12 yán shèng rén zhī xíng 、13 suī bù bì tóng 、14 rán qí yaò guī 、15 zaì jié qí shēn ér yǐ 、16 yī yǐn qǐ kĕn yǐ gē pēng yaò tāng zāi 、

通し番号 579 章内番号 8 章通し番号 129 識別番号 9_7_8
1林氏曰、2以堯舜之道要湯者、3非實以是要之也、4道在此、5而湯之聘自來耳、6猶子貢言夫子之求之、7異乎人之求之也、8愚謂、9此語亦猶前章所論父不得而子之意、
1 lín zhī yuē 、2 yǐ yaó shùn zhī daò yaò tāng zhě 、3 feī shí yǐ shì yaò zhī yĕ 、4 daò zaì cǐ 、5 ér tāng zhī pìn zì laí ĕr 、6 yóu zǐ gòng yán fū zǐ zhī qiú zhī 、7 yì hū rén zhī qiú zhī yĕ 、8 yú wèi 、9 cǐ yŭ yì yóu qián zhāng suǒ lùn fǔ bù dé ér zǐ zhī yì 、

通し番号 580 章内番号 9 章通し番号 129 識別番号 9_7_9
1伊訓、2商書篇名、3孟子引以證伐夏救民之事也、4今書牧宮作鳴條、5造、6載、7皆始也、8伊尹言、9始攻桀無道、10由我始其事於亳也、
1 yī xùn 、2 shāng shū piān míng 、3 mèng zǐ yǐn yǐ zhèng fá xià jiù mín zhī shì yĕ 、4 jīn shū mù gōng zuò míng tiaó 、5 zào 、6 zaì 、7 jiē shǐ yĕ 、8 yī yǐn yán 、9 shǐ gōng jié wú daò 、10 yóu wǒ shǐ qí shì yú bó yĕ 、


章番号 8 章通し番号 130

通し番号 581 章内番号 1 章通し番号 130 識別番号 9_8_1
1癰、2於容反、3疽、4七余反、5好、6去聲、7○主、8謂舍於其家、9以之爲主人也、10癰疽、11瘍醫也、12侍人、13奄人也、14瘠、15姓、16環、17名、18皆時君所近狎之人也、19好事、20謂喜造言生事之人也、
1 yōng 、2 yú róng fǎn 、3 jū 、4 qī yú fǎn 、5 haò 、6 qù shēng 、7 ○ zhǔ 、8 wèi shè yú qí jiā 、9 yǐ zhī wéi zhǔ rén yĕ 、10 yōng jū 、11 yáng yī yĕ 、12 shì rén 、13 yǎn rén yĕ 、14 jí 、15 xìng 、16 huán 、17 míng 、18 jiē shí jūn suǒ jìn xiá zhī rén yĕ 、19 haò shì 、20 wèi xǐ zào yán shēng shì zhī rén yĕ 、

通し番号 582 章内番号 2 章通し番号 130 識別番号 9_8_2
1讎、2如字、3又音犨、4○顏讎由、5衛之賢大夫也、6史記作顏濁鄒、7彌子、8衛靈公幸臣彌子瑕也、9徐氏曰、10禮主於辭遜、11故進以禮、12義主於制斷、13故退以義、14難進而易退者也、15在我者有禮義而已、16得之不得則有命存焉、
1 choú 、2 rú zì 、3 yoù yīn chōu 、4 ○ yán choú yóu 、5 wèi zhī xián dà fū yĕ 、6 shǐ jì zuò yán zhuó zoū 、7 mí zǐ 、8 wèi líng gōng xìng chén mí zǐ xiá yĕ 、9 xú zhī yuē 、10 lǐ zhǔ yú cí xùn 、11 gù jìn yǐ lǐ 、12 yì zhǔ yú zhì duàn 、13 gù tuì yǐ yì 、14 nán jìn ér yì tuì zhě yĕ 、15 zaì wǒ zhě yoǔ lǐ yì ér yǐ 、16 dé zhī bù dé zé yoǔ mìng cún yān 、

通し番号 583 章内番号 3 章通し番号 130 識別番号 9_8_3
1要、2平聲、3○不悅、4不樂居其國也、5桓司馬、6宋大夫向魋也、7司城貞子、8亦宋大夫之賢者也、9陳侯、10名周、11按史記、12孔子爲魯司寇、13齊人饋女樂以閒之、14孔子遂行、15適衛月餘、16去衛適宋、17司馬魋欲殺孔子、18孔子去至陳、19主於司城貞子、20孟子言、21孔子雖當阨難、22然猶擇所主、23況在齊衛無事之時、24豈有主癰疽侍人之事乎、
1 yaō 、2 píng shēng 、3 ○ bù yuè 、4 bù lè jū qí guó yĕ 、5 huán sī mǎ 、6 sòng dà fū xiàng tuí yĕ 、7 sī chéng zhēn zǐ 、8 yì sòng dà fū zhī xián zhě yĕ 、9 chén hoú 、10 míng zhoū 、11 àn shǐ jì 、12 kŏng zǐ wéi lǔ sī kòu 、13 qí rén kuì nǚ yuè yǐ jiàn zhī 、14 kŏng zǐ suì xíng 、15 shì wèi yuè yú 、16 qù wèi shì sòng 、17 sī mǎ tuí yù shā kŏng zǐ 、18 kŏng zǐ qù zhì chén 、19 zhǔ yú sī chéng zhēn zǐ 、20 mèng zǐ yán 、21 kŏng zǐ suī dāng ài nán 、22 rán yóu zé suǒ zhǔ 、23 kuàng zaì qí wèi wú shì zhī shí 、24 qǐ yoǔ zhǔ yōng jū shì rén zhī shì hū 、

通し番号 584 章内番号 4 章通し番号 130 識別番号 9_8_4
1近臣、2在朝之臣、3遠臣、4遠方來仕者、5君子小人、6各從其類、7故觀其所爲主、8與其所主者、9而其人可知、
1 jìn chén 、2 zaì zhāo zhī chén 、3 yuǎn chén 、4 yuǎn fāng laí shì zhě 、5 jūn zǐ xiaǒ rén 、6 gě cóng qí lèi 、7 gù guàn qí suǒ wéi zhǔ 、8 yŭ qí suǒ zhǔ zhě 、9 ér qí rén kĕ zhī 、


章番号 9 章通し番号 131

通し番号 585 章内番号 1 章通し番号 131 識別番号 9_9_1
1食、2音嗣、3好、4去聲、5下同、6○百里奚、7虞之賢臣、8人言其自賣於秦養牲者之家、9得五羊之皮、10而爲之食牛、11因以干秦穆公也、
1 shí 、2 yīn sì 、3 haò 、4 qù shēng 、5 xià tóng 、6 ○ bǎi lǐ xī 、7 yú zhī xián chén 、8 rén yán qí zì mài yú qín yǎng shēng zhě zhī jiā 、9 dé wŭ yáng zhī pí 、10 ér wèi zhī shí niú 、11 yīn yǐ gàn qín mù gōng yĕ 、

通し番号 586 章内番号 2 章通し番号 131 識別番号 9_9_2
1屈、2求勿反、3乘、4去聲、5○虞、6虢、7皆國名、8垂棘之璧、9垂棘之地所出之璧也、10屈產之乘、11屈地所生之良馬也、12乘、13四匹也、14晉欲伐虢、15道經於虞、16故以此物借道、17其實欲幷取虞、18宮之奇、19亦虞之賢臣、20諫虞公令勿許、21虞公不用、22遂爲晉所滅、23百里奚知其不可諫、24故不諫而去之秦、
1 qū 、2 qiú wù fǎn 、3 shèng 、4 qù shēng 、5 ○ yú 、6 guó 、7 jiē guó míng 、8 chuí jí zhī bì 、9 chuí jí zhī dì suǒ chū zhī bì yĕ 、10 qū chǎn zhī shèng 、11 qū dì suǒ shēng zhī liáng mǎ yĕ 、12 shèng 、13 sì pǐ yĕ 、14 jìn yù fá guó 、15 daò jīng yú yú 、16 gù yǐ cǐ wù jiè daò 、17 qí shí yù bìng qŭ yú 、18 gōng zhī qí 、19 yì yú zhī xián chén 、20 jiàn yú gōng lìng wù xǔ 、21 yú gōng bù yòng 、22 suì wéi jìn suǒ miè 、23 bǎi lǐ xī zhī qí bù kĕ jiàn 、24 gù bù jiàn ér qù zhī qín 、

通し番号 587 章内番号 3 章通し番号 131 識別番号 9_9_3
1相、2去聲、3○自好、4自愛其身之人也、5孟子言百里奚之智如此、6必知食牛以干主之爲汙、7其賢又如此、8必不肯自鬻以成其君也、9然此事當孟子時、10已無所據、11孟子直以事理反覆推之、12而知其必不然耳、13范氏曰、14古之聖賢未遇之時、15鄙賤之事、16不恥爲之、17如百里奚爲人養牛、18無足怪也、19惟是人君不致敬盡禮、20則不可得而見、21豈有先自汙辱以要其君哉、22莊周曰、23百里奚爵祿不入於心、24故飯牛而牛肥、25使穆公忘其賤而與之政、26亦可謂知百里奚矣、27伊尹、28百里奚之事、29皆聖賢出處之大節、30故孟子不得不辯、31尹氏曰、32當時好事者之論、33大率類此、34蓋以其不正之心度聖賢也、
1 xiàng 、2 qù shēng 、3 ○ zì haò 、4 zì ài qí shēn zhī rén yĕ 、5 mèng zǐ yán bǎi lǐ xī zhī zhì rú cǐ 、6 bì zhī shí niú yǐ gàn zhǔ zhī wéi wū 、7 qí xián yoù rú cǐ 、8 bì bù kĕn zì yù yǐ chéng qí jūn yĕ 、9 rán cǐ shì dāng mèng zǐ shí 、10 yǐ wú suǒ jù 、11 mèng zǐ zhí yǐ shì lǐ fǎn fù tuī zhī 、12 ér zhī qí bì bù rán ĕr 、13 fàn zhī yuē 、14 gŭ zhī shèng xián wèi yù zhī shí 、15 bǐ jiàn zhī shì 、16 bù chǐ wéi zhī 、17 rú bǎi lǐ xī wèi rén yǎng niú 、18 wú zú guaì yĕ 、19 wéi shì rén jūn bù zhì jìng jìn lǐ 、20 zé bù kĕ dé ér jiàn 、21 qǐ yoǔ xiān zì wū rŭ yǐ yaò qí jūn zāi 、22 zhuāng zhoū yuē 、23 bǎi lǐ xī jué sì bù rù yú xīn 、24 gù fàn niú ér niú feí 、25 shǐ mù gōng wàng qí jiàn ér yŭ zhī zhèng 、26 yì kĕ wèi zhī bǎi lǐ xī yǐ 、27 yī yǐn 、28 bǎi lǐ xī zhī shì 、29 jiē shèng xián chū chǔ zhī dà jié 、30 gù mèng zǐ bù dé bù biàn 、31 yǐn zhī yuē 、32 dāng shí haò shì zhě zhī lùn 、33 dà lǜ lèi cǐ 、34 gaì yǐ qí bù zhèng zhī xīn dù shèng xián yĕ 、


10 萬章章句下 wàn zhāng zhāng jù xià

章番号 1 章通し番号 132

通し番号 588 章内番号 1 章通し番号 132 識別番号 10_1_1
1治、2去聲、3下同、4橫、5去聲、6朝、7音潮、8○橫、9謂不循法度、10頑者、11無知覺、12廉者、13有分辨、14懦、15柔弱也、16餘並見前篇、
1 zhì 、2 qù shēng 、3 xià tóng 、4 hèng 、5 qù shēng 、6 zhāo 、7 yīn cháo 、8 ○ hèng 、9 wèi bù xún fǎ dù 、10 wán zhě 、11 wú zhī jué 、12 lián zhě 、13 yoǔ fēn biàn 、14 nuò 、15 róu ruò yĕ 、16 yú bīng jiàn qián piān 、

通し番号 589 章内番号 2 章通し番号 132 識別番号 10_1_2
1與、2音預、3○何事非君、4言所事卽君、5何使非民、6言所使卽民、7無不可事之君、8無不可使之民也、9餘見前篇、
1 yù 、2 yīn yù 、3 ○ hé shì feī jūn 、4 yán suǒ shì jí jūn 、5 hé shǐ feī mín 、6 yán suǒ shǐ jí mín 、7 wú bù kĕ shì zhī jūn 、8 wú bù kĕ shǐ zhī mín yĕ 、9 yú jiàn qián piān 、

通し番号 590 章内番号 3 章通し番号 132 識別番号 10_1_3
1鄙、2狹陋也、3敦、4厚也、5餘見前篇、
1 bǐ 、2 xiá loù yĕ 、3 dūn 、4 hòu yĕ 、5 yú jiàn qián piān 、

通し番号 591 章内番号 4 章通し番号 132 識別番号 10_1_4
1淅、2先歴反、3○接、4猶承也、5淅、6漬米水也、7漬米將炊、8而欲去之速、9故以手承水取米而行、10不及炊也、11舉此一端、12以見其久速仕止各當其可也、13或曰、14孔子去魯、15不稅冕而行、16豈得爲遲、17楊氏曰、18孔子欲去之意久矣、19不欲苟去、20故遲遲其行也、21膰肉不至、22則得以微罪行矣、23故不稅冕而行、24非速也、
1 xī 、2 xiān lì fǎn 、3 ○ jiē 、4 yóu chéng yĕ 、5 xī 、6 zì mǐ shuǐ yĕ 、7 zì mǐ jiāng chuī 、8 ér yù qù zhī sù 、9 gù yǐ shoǔ chéng shuǐ qŭ mǐ ér xíng 、10 bù jí chuī yĕ 、11 jŭ cǐ yī duān 、12 yǐ jiàn qí jiŭ sù shì zhǐ gě dāng qí kĕ yĕ 、13 huò yuē 、14 kŏng zǐ qù lǔ 、15 bù shuì miǎn ér xíng 、16 qǐ dé wéi chí 、17 yáng zhī yuē 、18 kŏng zǐ yù qù zhī yì jiŭ yǐ 、19 bù yù goǔ qù 、20 gù chí chí qí xíng yĕ 、21 fán ròu bù zhì 、22 zé dé yǐ weī zuì xíng yǐ 、23 gù bù shuì miǎn ér xíng 、24 feī sù yĕ 、

通し番号 592 章内番号 5 章通し番号 132 識別番号 10_1_5
1張子曰、2無所雜者淸之極、3無所異者和之極、4勉而淸、5非聖人之淸、6勉而和、7非聖人之和、8所謂聖者、9不勉不思而至焉者也、10孔氏曰、11任者、12以天下爲己責也、13愚謂、14孔子仕止久速、15各當其可、16蓋兼三子之所以聖者而時出之、17非如三子之可以一德名也、18或疑、19伊尹出處、20合乎孔子、21而不得爲聖之時、22何也、23程子曰、24終是任底意思在、
1 zhāng zǐ yuē 、2 wú suǒ zá zhě qīng zhī jí 、3 wú suǒ yì zhě hé zhī jí 、4 miǎn ér qīng 、5 feī shèng rén zhī qīng 、6 miǎn ér hé 、7 feī shèng rén zhī hé 、8 suǒ wèi shèng zhě 、9 bù miǎn bù sī ér zhì yān zhě yĕ 、10 kŏng zhī yuē 、11 rèn zhě 、12 yǐ tiān xià wéi jǐ zé yĕ 、13 yú wèi 、14 kŏng zǐ shì zhǐ jiŭ sù 、15 gě dāng qí kĕ 、16 gaì jiān sān zǐ zhī suǒ yǐ shèng zhě ér shí chū zhī 、17 feī rú sān zǐ zhī kĕ yǐ yī dé míng yĕ 、18 huò yí 、19 yī yǐn chū chǔ 、20 hé hū kŏng zǐ 、21 ér bù dé wéi shèng zhī shí 、22 hé yĕ 、23 chéng zǐ yuē 、24 zhōng shì rèn dǐ yì sī zaì 、

通し番号 593 章内番号 6 章通し番号 132 識別番号 10_1_6
1此言孔子集三聖之事、2而爲一大聖之事、3猶作樂者、4集衆音之小成、5而爲一大成也、6成者、7樂之一終、8書所謂簫韶九成、9是也、10金、11鐘屬、12聲、13宣也、14如聲罪致討之聲、15玉、16磬也、17振、18收也、19如振河海而不洩之振、20始、21始之也、22終、23終之也、24條理、25猶言脈絡、26指衆音而言也、27智者、28知之所及、29聖者、30德之所就也、31蓋樂有八音、32金、33石、34絲、35竹、36匏、37土、38革、39木、40若獨奏一音、41則其一音自爲始終、42而爲一小成、43猶三子之所知偏於一、44而其所就亦偏於一也、45八音之中、46金石爲重、47故特爲衆音之綱紀、48又金始震而玉終詘然也、49故並奏八音、50則於其未作、51而先擊鎛鐘以宣其聲、52俟其旣闋、53而後擊特磬以收其韻、54宣以始之、55收以終之、56二者之閒、57脈絡通貫、58無所不備、59則合衆小成而爲一大成、60猶孔子之知無不盡、61而德無不全也、62金聲玉振、63始終條理、64疑古樂經之言、65故兒寬云、66惟天子建中和之極、67兼總條貫、68金聲而玉振之、69亦此意也、
1 cǐ yán kŏng zǐ jí sān shèng zhī shì 、2 ér wéi yī dà shèng zhī shì 、3 yóu zuò yuè zhě 、4 jí zhòng yīn zhī xiaǒ chéng 、5 ér wéi yī dà chéng yĕ 、6 chéng zhě 、7 yuè zhī yī zhōng 、8 shū suǒ wèi xiāo sháo jiŭ chéng 、9 shì yĕ 、10 jīn 、11 zhōng shǔ 、12 shēng 、13 xuān yĕ 、14 rú shēng zuì zhì taǒ zhī shēng 、15 yù 、16 qìng yĕ 、17 zhèn 、18 shoū yĕ 、19 rú zhèn hé haǐ ér bù xiè zhī zhèn 、20 shǐ 、21 shǐ zhī yĕ 、22 zhōng 、23 zhōng zhī yĕ 、24 tiaó lǐ 、25 yóu yán mài luò 、26 zhǐ zhòng yīn ér yán yĕ 、27 zhì zhě 、28 zhī zhī suǒ jí 、29 shèng zhě 、30 dé zhī suǒ jiù yĕ 、31 gaì yuè yoǔ bā yīn 、32 jīn 、33 shí 、34 sī 、35 zhú 、36 páo 、37 tǔ 、38 gé 、39 mù 、40 ruò dú zoù yī yīn 、41 zé qí yī yīn zì wéi shǐ zhōng 、42 ér wéi yī xiaǒ chéng 、43 yóu sān zǐ zhī suǒ zhī piān yú yī 、44 ér qí suǒ jiù yì piān yú yī yĕ 、45 bā yīn zhī zhōng 、46 jīn shí wéi zhòng 、47 gù tè wéi zhòng yīn zhī gāng jì 、48 yoù jīn shǐ zhèn ér yù zhōng chù rán yĕ 、49 gù bīng zoù bā yīn 、50 zé yú qí wèi zuò 、51 ér xiān jī bó zhōng yǐ xuān qí shēng 、52 sì qí jì què 、53 ér hòu jī tè qìng yǐ shoū qí yùn 、54 xuān yǐ shǐ zhī 、55 shoū yǐ zhōng zhī 、56 èr zhě zhī jiān 、57 mài luò tōng guàn 、58 wú suǒ bù bèi 、59 zé hé zhòng xiaǒ chéng ér wéi yī dà chéng 、60 yóu kŏng zǐ zhī zhī wú bù jìn 、61 ér dé wú bù quán yĕ 、62 jīn shēng yù zhèn 、63 shǐ zhōng tiaó lǐ 、64 yí gŭ yuè jīng zhī yán 、65 gù ér kuān yún 、66 wéi tiān zǐ jiàn zhōng hé zhī jí 、67 jiān zŏng tiaó guàn 、68 jīn shēng ér yù zhèn zhī 、69 yì cǐ yì yĕ 、

通し番号 594 章内番号 7 章通し番号 132 識別番号 10_1_7
1中、2去聲、3○此復以射之巧力、4發明智聖二字之義、5見孔子巧力倶全、6而聖智兼備、7三子則力有餘而巧不足、8是以一節雖至於聖、9而智不足以及乎時中也、10○此章言、11三子之行、12各極其一偏、13孔子之道、14兼全於衆理、15所以偏者、16由其蔽於始、17是以缺於終、18所以全者、19由其知之至、20是以行之盡、21三子猶春夏秋冬之各一其時、22孔子則大和元氣之流行於四時也、
1 zhòng 、2 qù shēng 、3 ○ cǐ fù yǐ shè zhī qiǎo lì 、4 fā míng zhì shèng èr zì zhī yì 、5 jiàn kŏng zǐ qiǎo lì jù quán 、6 ér shèng zhì jiān bèi 、7 sān zǐ zé lì yoǔ yú ér qiǎo bù zú 、8 shì yǐ yī jié suī zhì yú shèng 、9 ér zhì bù zú yǐ jí hū shí zhòng yĕ 、10 ○ cǐ zhāng yán 、11 sān zǐ zhī xíng 、12 gě jí qí yī piān 、13 kŏng zǐ zhī daò 、14 jiān quán yú zhòng lǐ 、15 suǒ yǐ piān zhě 、16 yóu qí bì yú shǐ 、17 shì yǐ quē yú zhōng 、18 suǒ yǐ quán zhě 、19 yóu qí zhī zhī zhì 、20 shì yǐ xíng zhī jìn 、21 sān zǐ yóu chūn xià qiū dōng zhī gě yī qí shí 、22 kŏng zǐ zé dà hé yuán qì zhī liú xíng yú sì shí yĕ 、


章番号 2 章通し番号 133

通し番号 595 章内番号 1 章通し番号 133 識別番号 10_2_1
1錡、2魚綺反、3○北宮、4姓、5錡、6名、7衛人、8班、9列也、
1 qí 、2 yú qǐ fǎn 、3 ○ beǐ gōng 、4 xìng 、5 qí 、6 míng 、7 wèi rén 、8 bān 、9 liè yĕ 、

通し番号 596 章内番号 2 章通し番号 133 識別番号 10_2_2
1惡、2去聲、3去、4上聲、5○當時諸侯兼幷僭竊、6故惡周制妨害己之所爲也、
1 è 、2 qù shēng 、3 qù 、4 shàng shēng 、5 ○ dāng shí zhū hoú jiān bìng jiàn qiè 、6 gù è zhoū zhì fáng hài jǐ zhī suǒ wéi yĕ 、

通し番号 597 章内番号 3 章通し番号 133 識別番号 10_2_3
1此班爵之制也、2五等通於天下、3六等施於國中、
1 cǐ bān jué zhī zhì yĕ 、2 wŭ dĕng tōng yú tiān xià 、3 liù dĕng shī yú guó zhōng 、

通し番号 598 章内番号 4 章通し番号 133 識別番号 10_2_4
1此以下、2班祿之制也、3不能、4猶不足也、5小國之地、6不足五十里者、7不能自達於天子、8因大國以姓名通、9謂之附庸、10若春秋邾儀父之類、11是也、
1 cǐ yǐ xià 、2 bān sì zhī zhì yĕ 、3 bù néng 、4 yóu bù zú yĕ 、5 xiaǒ guó zhī dì 、6 bù zú wŭ shí lǐ zhě 、7 bù néng zì dá yú tiān zǐ 、8 yīn dà guó yǐ xìng míng tōng 、9 wèi zhī fù yōng 、10 ruò chūn qiū zhū yí fǔ zhī lèi 、11 shì yĕ 、

通し番号 599 章内番号 5 章通し番号 133 識別番号 10_2_5
1視、2比也、3徐氏曰、4王畿之内、5亦制都鄙受地也、6元士、7上士也、
1 shì 、2 bǐ yĕ 、3 xú zhī yuē 、4 wáng jī zhī neì 、5 yì zhì doū bǐ shòu dì yĕ 、6 yuán shì 、7 shàng shì yĕ 、

通し番号 600 章内番号 6 章通し番号 133 識別番号 10_2_6
1十、2十倍之也、3四、4四倍之也、5倍、6加一倍也、7徐氏曰、8大國君田三萬二千畝、9其入可食二千八百八十人、10卿田三千二百畝、11可食二百八十八人、12大夫田八百畝、13可食七十二人、14上士田四百畝、15可食三十六人、16中士田二百畝、17可食十八人、18下士與庶人在官者田百畝、19可食九人至五人、20庶人在官、21府史胥徒也、22愚按、23君以下所食之祿、24皆助法之公田、25藉農夫之力以耕、26而收其租、27士之無田、28與庶人在官者、29則但受祿於官、30如田之入而已、
1 shí 、2 shí bèi zhī yĕ 、3 sì 、4 sì bèi zhī yĕ 、5 bèi 、6 jiā yī bèi yĕ 、7 xú zhī yuē 、8 dà guó jūn tián sān wàn èr qiān mǔ 、9 qí rù kĕ shí èr qiān bā bǎi bā shí rén 、10 qīng tián sān qiān èr bǎi mǔ 、11 kĕ shí èr bǎi bā shí bā rén 、12 dà fū tián bā bǎi mǔ 、13 kĕ shí qī shí èr rén 、14 shàng shì tián sì bǎi mǔ 、15 kĕ shí sān shí liù rén 、16 zhōng shì tián èr bǎi mǔ 、17 kĕ shí shí bā rén 、18 xià shì yŭ shù rén zaì guān zhě tián bǎi mǔ 、19 kĕ shí jiŭ rén zhì wŭ rén 、20 shù rén zaì guān 、21 fǔ shǐ xū tú yĕ 、22 yú àn 、23 jūn yǐ xià suǒ shí zhī sì 、24 jiē zhù fǎ zhī gōng tián 、25 jí nóng fū zhī lì yǐ gēng 、26 ér shoū qí zū 、27 shì zhī wú tián 、28 yŭ shù rén zaì guān zhě 、29 zé dàn shòu sì yú guān 、30 rú tián zhī rù ér yǐ 、

通し番号 601 章内番号 7 章通し番号 133 識別番号 10_2_7
1三、2謂三倍之也、3徐氏曰、4次國君田二萬四千畝、5可食二千一百六十人、6卿田二千四百畝、7可食二百十六人、
1 sān 、2 wèi sān bèi zhī yĕ 、3 xú zhī yuē 、4 cì guó jūn tián èr wàn sì qiān mǔ 、5 kĕ shí èr qiān yī bǎi liù shí rén 、6 qīng tián èr qiān sì bǎi mǔ 、7 kĕ shí èr bǎi shí liù rén 、

通し番号 602 章内番号 8 章通し番号 133 識別番号 10_2_8
1二、2卽倍也、3徐氏曰、4小國君田一萬六千畝、5可食千四百四十人、6卿田一千六百畝、7可食百四十四人、
1 èr 、2 jí bèi yĕ 、3 xú zhī yuē 、4 xiaǒ guó jūn tián yī wàn liù qiān mǔ 、5 kĕ shí qiān sì bǎi sì shí rén 、6 qīng tián yī qiān liù bǎi mǔ 、7 kĕ shí bǎi sì shí sì rén 、

通し番号 603 章内番号 9 章通し番号 133 識別番号 10_2_9
1食、2音嗣、3○獲、4得也、5一夫一婦、6佃田百畝、7加之以糞、8糞多而力勤者爲上農、9其所收可供九人、10其次用力不齊、11故有此五等、12庶人在官者、13其受祿不同、14亦有此五等也、15○愚按、16此章之說、17與周禮、18王制不同、19蓋不可考、20闕之可也、21程子曰、22孟子之時、23去先王未遠、24載籍未經秦火、25然而班爵祿之制已不聞其詳、26今之禮書、27皆掇拾於煨燼之餘、28而多出於漢儒一時之傅會、29奈何欲盡信而句爲之解乎、30然則其事固不可一一追復矣、
1 shí 、2 yīn sì 、3 ○ huò 、4 dé yĕ 、5 yī fū yī fù 、6 tián tián bǎi mǔ 、7 jiā zhī yǐ fèn 、8 fèn duō ér lì qín zhě wéi shàng nóng 、9 qí suǒ shoū kĕ gòng jiŭ rén 、10 qí cì yòng lì bù qí 、11 gù yoǔ cǐ wŭ dĕng 、12 shù rén zaì guān zhě 、13 qí shòu sì bù tóng 、14 yì yoǔ cǐ wŭ dĕng yĕ 、15 ○ yú àn 、16 cǐ zhāng zhī shuō 、17 yŭ zhoū lǐ 、18 wàng zhì bù tóng 、19 gaì bù kĕ kaǒ 、20 quē zhī kĕ yĕ 、21 chéng zǐ yuē 、22 mèng zǐ zhī shí 、23 qù xiān wàng wèi yuǎn 、24 zaì jí wèi jīng qín huǒ 、25 rán ér bān jué sì zhī zhì yǐ bù wén qí xiáng 、26 jīn zhī lǐ shū 、27 jiē duō shí yú weī jìn zhī yú 、28 ér duō chū yú hàn rú yī shí zhī fù huì 、29 naì hé yù jìn xìn ér jù wéi zhī jiě hū 、30 rán zé qí shì gù bù kĕ yī yī zhuī fù yǐ 、


章番号 3 章通し番号 134

通し番号 604 章内番号 1 章通し番号 134 識別番号 10_3_1
1挾者、2兼有而恃之之稱、
1 xié zhě 、2 jiān yoǔ ér shì zhī zhī chēng 、

通し番号 605 章内番号 2 章通し番号 134 識別番号 10_3_2
1乘、2去聲、3下同、4○孟獻子、5魯之賢大夫仲孫蔑也、6張子曰、7獻子忘其勢、8五人者忘人之勢、9不資其勢而利其有、10然後能忘人之勢、11若五人者有獻子之家、12則反爲獻子之所賤矣、
1 shèng 、2 qù shēng 、3 xià tóng 、4 ○ mèng xiàn zǐ 、5 lǔ zhī xián dà fū zhòng sūn miè yĕ 、6 zhāng zǐ yuē 、7 xiàn zǐ wàng qí shì 、8 wŭ rén zhě wàng rén zhī shì 、9 bù zī qí shì ér lì qí yoǔ 、10 rán hòu néng wàng rén zhī shì 、11 ruò wŭ rén zhě yoǔ xiàn zǐ zhī jiā 、12 zé fǎn wéi xiàn zǐ zhī suǒ jiàn yǐ 、

通し番号 606 章内番号 3 章通し番号 134 識別番号 10_3_3
1費、2音祕、3般、4音班、5○惠公、6費邑之君也、7師、8所尊也、9友、10所敬也、11事我者、12所使也、
1 fèi 、2 yīn bì 、3 bān 、4 yīn bān 、5 ○ huì gōng 、6 fèi yì zhī jūn yĕ 、7 shī 、8 suǒ zūn yĕ 、9 yoǔ 、10 suǒ jìng yĕ 、11 shì wǒ zhě 、12 suǒ shǐ yĕ 、

通し番号 607 章内番号 4 章通し番号 134 識別番号 10_3_4
1疏食之食、2音嗣、3平公、4王公下、5諸本多無之字、6疑闕文也、7○亥唐、8晉賢人也、9平公造之、10唐言入、11公乃入、12言坐乃坐、13言食乃食也、14疏食、15糲飯也、16不敢不飽、17敬賢者之命也、18范氏曰、19位曰天位、20職曰天職、21祿曰天祿、22言天所以待賢人、23使治天民、24非人君所得專者也、
1 shū shí zhī shí 、2 yīn sì 、3 píng gōng 、4 wáng gōng xià 、5 zhū bĕn duō wú zhī zì 、6 yí quē wén yĕ 、7 ○ hài táng 、8 jìn xián rén yĕ 、9 píng gōng zào zhī 、10 táng yán rù 、11 gōng nǎi rù 、12 yán zuò nǎi zuò 、13 yán shí nǎi shí yĕ 、14 shū shí 、15 lì fàn yĕ 、16 bù gǎn bù baǒ 、17 jìng xián zhě zhī mìng yĕ 、18 fàn zhī yuē 、19 wèi yuē tiān wèi 、20 zhí yuē tiān zhí 、21 sì yuē tiān sì 、22 yán tiān suǒ yǐ dài xián rén 、23 shǐ zhì tiān mín 、24 feī rén jūn suǒ dé zhuān zhě yĕ 、

通し番号 608 章内番号 5 章通し番号 134 識別番号 10_3_5
1尙、2上也、3舜上而見於帝堯也、4館、5舍也、6禮、7妻父曰外舅、8謂我舅者、9吾謂之甥、10堯以女妻舜、11故謂之甥、12貳室、13副宮也、14堯舍舜於副宮、15而就饗其食、
1 shàng 、2 shàng yĕ 、3 shùn shàng ér jiàn yú dì yaó yĕ 、4 guǎn 、5 shè yĕ 、6 lǐ 、7 qī fǔ yuē waì jiù 、8 wèi wǒ jiù zhě 、9 wú wèi zhī shēng 、10 yaó yǐ nǚ qì shùn 、11 gù wèi zhī shēng 、12 èr shì 、13 fù gōng yĕ 、14 yaó shè shùn yú fù gōng 、15 ér jiù xiǎng qí shí 、

通し番号 609 章内番号 6 章通し番号 134 識別番号 10_3_6
1貴貴尊賢、2皆事之宜者、3然當時但知貴貴、4而不知尊賢、5故孟子曰、6其義一也、7○此言、8朋友人倫之一、9所以輔仁、10故以天子友匹夫、11而不爲詘、12以匹夫友天子、13而不爲僭、14此堯舜所以爲人倫之至、15而孟子言必稱之也、
1 guì guì zūn xián 、2 jiē shì zhī yí zhě 、3 rán dāng shí dàn zhī guì guì 、4 ér bù zhī zūn xián 、5 gù mèng zǐ yuē 、6 qí yì yī yĕ 、7 ○ cǐ yán 、8 péng yoǔ rén lún zhī yī 、9 suǒ yǐ fǔ rén 、10 gù yǐ tiān zǐ yoǔ pǐ fū 、11 ér bù wéi chù 、12 yǐ pǐ fū yoǔ tiān zǐ 、13 ér bù wéi jiàn 、14 cǐ yaó shùn suǒ yǐ wéi rén lún zhī zhì 、15 ér mèng zǐ yán bì chēng zhī yĕ 、


章番号 4 章通し番号 135

通し番号 610 章内番号 1 章通し番号 135 識別番号 10_4_1
1際、2接也、3交際、4謂人以禮儀幣帛相交接也、
1 jì 、2 jiē yĕ 、3 jiāo jì 、4 wèi rén yǐ lǐ yí bì bó xiàng jiāo jiē yĕ 、

通し番号 611 章内番号 2 章通し番号 135 識別番号 10_4_2
1卻、2不受而還之也、3再言之、4未詳、5萬章疑、6交際之閒、7有所卻者、8人便以爲不恭、9何哉、10孟子言、11尊者之賜、12而心竊計其所以得此物者、13未知合義與否、14必其合義、15然後可受、16不然則卻之矣、17所以卻之爲不恭也、
1 què 、2 bù shòu ér huán zhī yĕ 、3 zaì yán zhī 、4 wèi xiáng 、5 wàn zhāng yí 、6 jiāo jì zhī jiān 、7 yoǔ suǒ què zhě 、8 rén biàn yǐ wéi bù gōng 、9 hé zāi 、10 mèng zǐ yán 、11 zūn zhě zhī cì 、12 ér xīn qiè jì qí suǒ yǐ dé cǐ wù zhě 、13 wèi zhī hé yì yú pǐ 、14 bì qí hé yì 、15 rán hòu kĕ shòu 、16 bù rán zé què zhī yǐ 、17 suǒ yǐ què zhī wéi bù gōng yĕ 、

通し番号 612 章内番号 3 章通し番号 135 識別番号 10_4_3
1萬章以爲、2彼旣得之不義、3則其餽不可受、4但無以言語閒而卻之、5直以心度其不義、6而託於他辭以卻之、7如此可否耶、8交以道、9如餽贐、10聞戒、11周其飢餓之類、12接以禮、13謂辭命恭敬之節、14孔子受之、15如受陽貨烝豚之類也、
1 wàn zhāng yǐ wéi 、2 bǐ jì dé zhī bù yì 、3 zé qí kuì bù kĕ shòu 、4 dàn wú yǐ yán yŭ jiàn ér què zhī 、5 zhí yǐ xīn dù qí bù yì 、6 ér tuō yú tā cí yǐ què zhī 、7 rú cǐ kĕ pǐ yé 、8 jiāo yǐ daò 、9 rú kuì jìn 、10 wén jiè 、11 zhoū qí jī è zhī lèi 、12 jiē yǐ lǐ 、13 wèi cí mìng gōng jìng zhī jié 、14 kŏng zǐ shòu zhī 、15 rú shòu yáng huò zhēng tún zhī lèi yĕ 、

通し番号 613 章内番号 4 章通し番号 135 識別番号 10_4_4
1與、2平聲、3譈、4書作憝、5徒對反、6○禦、7止也、8止人而殺之、9且奪其貨也、10國門之外、11無人之處也、12萬章以爲、13苟不問其物之所從來、14而但觀其交接之禮、15則設有禦人者、16用其禦得之貨、17以禮餽我、18則可受之乎、19康誥、20周書篇名、21越、22顚越也、23今書閔作愍、24無凡民二字、25譈、26怨也、27言殺人而顚越之、28因取其貨、29閔然不知畏死、30凡民無不怨之、31孟子言、32此乃不待敎戒而當卽誅者也、33如何而可受之乎、34殷受至爲烈十四字、35語意不倫、36李氏以爲、37此必有斷簡或闕文者、38近之、39而愚意、40其直爲衍字耳、41然不可考、42姑闕之可也、
1 yú 、2 píng shēng 、3 duì 、4 shū zuò duì 、5 tú duì fǎn 、6 ○ yù 、7 zhǐ yĕ 、8 zhǐ rén ér shā zhī 、9 qiĕ duó qí huò yĕ 、10 guó mén zhī waì 、11 wú rén zhī chǔ yĕ 、12 wàn zhāng yǐ wéi 、13 goǔ bù wèn qí wù zhī suǒ cóng laí 、14 ér dàn guàn qí jiāo jiē zhī lǐ 、15 zé shè yoǔ yù rén zhě 、16 yòng qí yù dé zhī huò 、17 yǐ lǐ kuì wǒ 、18 zé kĕ shòu zhī hū 、19 kāng gaò 、20 zhoū shū piān míng 、21 yuè 、22 diān yuè yĕ 、23 jīn shū mǐn zuò mǐn 、24 wú fán mín èr zì 、25 duì 、26 yuàn yĕ 、27 yán shā rén ér diān yuè zhī 、28 yīn qŭ qí huò 、29 mǐn rán bù zhī wèi sǐ 、30 fán mín wú bù yuàn zhī 、31 mèng zǐ yán 、32 cǐ nǎi bù dài jiaò jiè ér dāng jí zhū zhě yĕ 、33 rú hé ér kĕ shòu zhī hū 、34 yīn shòu zhì wéi liè shí sì zì 、35 yŭ yì bù lún 、36 lǐ zhī yǐ wéi 、37 cǐ bì yoǔ duàn jiǎn huò quē wén zhě 、38 jìn zhī 、39 ér yú yì 、40 qí zhí wéi yǎn zì ĕr 、41 rán bù kĕ kaǒ 、42 gū quē zhī kĕ yĕ 、

通し番号 614 章内番号 5 章通し番号 135 識別番号 10_4_5
1比、2去聲、3夫、4音扶、5較、6音角、7○比、8連也、9言今諸侯之取於民、10固多不義、11然有王者起、12必不連合而盡誅之、13必敎之不改而後誅之、14則其與禦人之盜、15不待敎而誅者不同矣、16夫禦人於國門之外、17與非其有而取之、18二者固皆不義之類、19然必禦人、20乃爲眞盜、21其謂非有而取爲盜者、22乃推其類、23至於義之至精至密之處而極言之耳、24非便以爲眞盜也、25然則今之諸侯、26雖曰取非其有、27而豈可遽以同於禦人之盜也哉、28又引孔子之事、29以明世俗所尙、30猶或可從、31況受其賜、32何爲不可乎、33獵較、34未詳、35趙氏以爲、36田獵相較、37奪禽獸之祭、38孔子不違、39所以小同於俗也、40張氏以爲獵而較所獲之多少也、41二說未知孰是、
1 bǐ 、2 qù shēng 、3 fū 、4 yīn fú 、5 jiaò 、6 yīn jiǎo 、7 ○ bǐ 、8 lián yĕ 、9 yán jīn zhū hoú zhī qŭ yú mín 、10 gù duō bù yì 、11 rán yoǔ wàng zhě qǐ 、12 bì bù lián hé ér jìn zhū zhī 、13 bì jiāo zhī bù gaǐ ér hòu zhū zhī 、14 zé qí yŭ yù rén zhī daò 、15 bù dài jiaò ér zhū zhě bù tóng yǐ 、16 fū yù rén yú guó mén zhī waì 、17 yŭ feī qí yoǔ ér qŭ zhī 、18 èr zhě gù jiē bù yì zhī lèi 、19 rán bì yù rén 、20 nǎi wéi zhēn daò 、21 qí wèi feī yoǔ ér qŭ wéi daò zhě 、22 nǎi tuī qí lèi 、23 zhì yú yì zhī zhì jīng zhì mì zhī chǔ ér jí yán zhī ĕr 、24 feī biàn yǐ wéi zhēn daò yĕ 、25 rán zé jīn zhī zhū hoú 、26 suī yuē qŭ feī qí yoǔ 、27 ér qǐ kĕ jù yǐ tóng yú yù rén zhī daò yĕ zāi 、28 yoù yǐn kŏng zǐ zhī shì 、29 yǐ míng shì sú suǒ shàng 、30 yóu huò kĕ cóng 、31 kuàng shòu qí cì 、32 hé wéi bù kĕ hū 、33 liè jiaò 、34 wèi xiáng 、35 zhaò zhī yǐ wéi 、36 tián liè xiàng jiaò 、37 duó qín shòu zhī jì 、38 kŏng zǐ bù wéi 、39 suǒ yǐ xiaǒ tóng yú sú yĕ 、40 zhāng zhī yǐ wéi liè ér jiaò suǒ huò zhī duō shǎo yĕ 、41 èr shuō wèi zhī shú shì 、

通し番号 615 章内番号 6 章通し番号 135 識別番号 10_4_6
1與、2平聲、3○此因孔子事、4而反覆辯論也、5事道者、6以行道爲事也、7事道奚獵較也、8萬章問也、9先簿正祭器、10未詳、11徐氏曰、12先以簿書正其祭器、13使有定數、14不以四方難繼之物實之、15夫器有常數、16實有常品、17則其本正矣、18彼獵較者、19將久而自廢矣、20未知是否也、21兆、22猶卜之兆、23蓋事之端也、24孔子所以不去者、25亦欲小試行道之端、26以示於人、27使知吾道之果可行也、28若其端旣可行、29而人不能遂行之、30然後不得已而必去之、31蓋其去雖不輕、32而亦未嘗不決、33是以未嘗終三年留於一國也、
1 yú 、2 píng shēng 、3 ○ cǐ yīn kŏng zǐ shì 、4 ér fǎn fù biàn lùn yĕ 、5 shì daò zhě 、6 yǐ xíng daò wéi shì yĕ 、7 shì daò xī liè jiaò yĕ 、8 wàn zhāng wèn yĕ 、9 xiān bù zhèng jì qì 、10 wèi xiáng 、11 xú zhī yuē 、12 xiān yǐ bù shū zhèng qí jì qì 、13 shǐ yoǔ dìng shù 、14 bù yǐ sì fāng nán jì zhī wù shí zhī 、15 fū qì yoǔ cháng shù 、16 shí yoǔ cháng pǐn 、17 zé qí bĕn zhèng yǐ 、18 bǐ liè jiaò zhě 、19 jiāng jiŭ ér zì fèi yǐ 、20 wèi zhī shì pǐ yĕ 、21 zhaò 、22 yóu bŭ zhī zhaò 、23 gaì shì zhī duān yĕ 、24 kŏng zǐ suǒ yǐ bù qù zhě 、25 yì yù xiaǒ shì xíng daò zhī duān 、26 yǐ shì yú rén 、27 shǐ zhī wú daò zhī guǒ kĕ xíng yĕ 、28 ruò qí duān jì kĕ xíng 、29 ér rén bù néng suì xíng zhī 、30 rán hòu bù dé yǐ ér bì qù zhī 、31 gaì qí qù suī bù qīng 、32 ér yì wèi cháng bù jué 、33 shì yǐ wèi cháng zhōng sān nián liú yú yī guó yĕ 、

通し番号 616 章内番号 7 章通し番号 135 識別番号 10_4_7
1見行可、2見其道之可行也、3際可、4接遇以禮也、5公養、6國君養賢之禮也、7季恒子、8魯卿季孫斯也、9衛靈公、10衛侯元也、11孝公、12春秋史記皆無之、13疑出公輒也、14因孔子仕魯、15而言其仕有此三者、16故於魯則兆足以行矣、17而不行、18然後去、19而於衛之事、20則又受其交際問餽、21而不卻之一驗也、22尹氏曰、23不聞孟子之義、24則自好者爲於陵仲子而已、25聖賢辭受進退、26惟義所在、27愚按、28此章文義多不可曉、29不必強爲之說、
1 jiàn xíng kĕ 、2 jiàn qí daò zhī kĕ xíng yĕ 、3 jì kĕ 、4 jiē yù yǐ lǐ yĕ 、5 gōng yǎng 、6 guó jūn yǎng xián zhī lǐ yĕ 、7 jì héng zǐ 、8 lǔ qīng jì sūn sī yĕ 、9 wèi líng gōng 、10 wèi hoú yuán yĕ 、11 xiào gōng 、12 chūn qiū shǐ jì jiē wú zhī 、13 yí chū gōng zhí yĕ 、14 yīn kŏng zǐ shì lǔ 、15 ér yán qí shì yoǔ cǐ sān zhě 、16 gù yú lǔ zé zhaò zú yǐ xíng yǐ 、17 ér bù xíng 、18 rán hòu qù 、19 ér yú wèi zhī shì 、20 zé yoù shòu qí jiāo jì wèn kuì 、21 ér bù què zhī yī yàn yĕ 、22 yǐn zhī yuē 、23 bù wén mèng zǐ zhī yì 、24 zé zì haò zhě wéi yú líng zhòng zǐ ér yǐ 、25 shèng xián cí shòu jìn tuì 、26 wéi yì suǒ zaì 、27 yú àn 、28 cǐ zhāng wén yì duō bù kĕ xiaǒ 、29 bù bì qiǎng wéi zhī shuō 、


章番号 5 章通し番号 136

通し番号 617 章内番号 1 章通し番号 136 識別番号 10_5_1
1爲、2養、3並去聲、4下同、5○仕本爲行道、6而亦有家貧親老、7或道與時違、8而但爲祿仕者、9如娶妻本爲繼嗣、10而亦有爲不能親操井臼、11而欲資其餽養者、
1 wèi 、2 yǎng 、3 bīng qù shēng 、4 xià tóng 、5 ○ shì bĕn wèi xíng daò 、6 ér yì yoǔ jiā pín qìng laǒ 、7 huò daò yŭ shí wéi 、8 ér dàn wèi sì shì zhě 、9 rú qŭ qī bĕn wèi jì sì 、10 ér yì yoǔ wèi bù néng qìng caō jǐng jiù 、11 ér yù zī qí kuì yǎng zhě 、

通し番号 618 章内番号 2 章通し番号 136 識別番号 10_5_2
1貧富、2謂祿之厚薄、3蓋仕不爲道、4已非出處之正、5故其所處但當如此、
1 pín fù 、2 wèi sì zhī hòu bó 、3 gaì shì bù wèi daò 、4 yǐ feī chū chǔ zhī zhèng 、5 gù qí suǒ chǔ dàn dāng rú cǐ 、

通し番号 619 章内番号 3 章通し番号 136 識別番号 10_5_3
1惡、2平聲、3柝、4音託、5○柝、6行夜所擊木也、7蓋爲貧者雖不主於行道、8而亦不可以苟祿、9故惟抱關擊柝之吏、10位卑祿薄、11其職易稱、12爲所宜居也、13李氏曰、14道不行矣、15爲貧而仕者、16此其律令也、17若不能然、18則是貪位慕祿而已矣、
1 wū 、2 píng shēng 、3 tuò 、4 yīn tuō 、5 ○ tuò 、6 xíng yè suǒ jī mù yĕ 、7 gaì wèi pín zhě suī bù zhǔ yú xíng daò 、8 ér yì bù kĕ yǐ goǔ sì 、9 gù wéi bào guān jī tuò zhī lì 、10 wèi beī sì bó 、11 qí zhí yì chēng 、12 wéi suǒ yí jū yĕ 、13 lǐ zhī yuē 、14 daò bù xíng yǐ 、15 wèi pín ér shì zhě 、16 cǐ qí lǜ lìng yĕ 、17 ruò bù néng rán 、18 zé shì tān wèi mù sì ér yǐ yǐ 、

通し番号 620 章内番号 4 章通し番号 136 識別番号 10_5_4
1委、2烏僞反、3會、4工外反、5當、6丁浪反、7乘、8去聲、9茁、10阻刮反、11長、12上聲、13○此孔子之爲貧而仕者也、14委吏、15主委積之吏也、16乘田、17主苑囿芻牧之吏也、18茁、19肥貌、20言以孔子大聖、21而嘗爲賤官、22不以爲辱者、23所謂爲貧而仕、24官卑祿薄、25而職易稱也、
1 wĕi 、2 wū wĕi fǎn 、3 huì 、4 gōng waì fǎn 、5 dāng 、6 dīng làng fǎn 、7 shèng 、8 qù shēng 、9 zhuó 、10 zǔ guā fǎn 、11 zhǎng 、12 shàng shēng 、13 ○ cǐ kŏng zǐ zhī wèi pín ér shì zhě yĕ 、14 wĕi lì 、15 zhǔ wĕi jī zhī lì yĕ 、16 shèng tián 、17 zhǔ yuàn yoù chú mù zhī lì yĕ 、18 zhuó 、19 feí maò 、20 yán yǐ kŏng zǐ dà shèng 、21 ér cháng wéi jiàn guān 、22 bù yǐ wéi rŭ zhě 、23 suǒ wèi wèi pín ér shì 、24 guān beī sì bó 、25 ér zhí yì chēng yĕ 、

通し番号 621 章内番号 5 章通し番号 136 識別番号 10_5_5
1朝、2音潮、3○以出位爲罪、4則無行道之責、5以廢道爲恥、6則非竊祿之官、7此爲貧者之所以必辭尊富、8而寧處貧賤也、9○尹氏曰、10言爲貧者、11不可以居尊、12居尊者、13必欲以行道、
1 zhāo 、2 yīn cháo 、3 ○ yǐ chū wèi wéi zuì 、4 zé wú xíng daò zhī zé 、5 yǐ fèi daò wéi chǐ 、6 zé feī qiè sì zhī guān 、7 cǐ wèi pín zhě zhī suǒ yǐ bì cí zūn fù 、8 ér nìng chǔ pín jiàn yĕ 、9 ○ yǐn zhī yuē 、10 yán wèi pín zhě 、11 bù kĕ yǐ jū zūn 、12 jū zūn zhě 、13 bì yù yǐ xíng daò 、


章番号 6 章通し番号 137

通し番号 622 章内番号 1 章通し番号 137 識別番号 10_6_1
1託、2寄也、3謂不仕而食其祿也、4古者諸侯出奔他國、5食其廩餼、6謂之寄公、7士無爵土、8不得比諸侯、9不仕而食祿、10則非禮也、
1 tuō 、2 jì yĕ 、3 wèi bù shì ér shí qí sì yĕ 、4 gŭ zhě zhū hoú chū bèn tā guó 、5 shí qí lǐn xì 、6 wèi zhī jì gōng 、7 shì wú jué tǔ 、8 bù dé bǐ zhū hoú 、9 bù shì ér shí sì 、10 zé feī lǐ yĕ 、

通し番号 623 章内番号 2 章通し番号 137 識別番号 10_6_2
1周、2救也、3視其空乏、4則周卹之無常數、5君待民之禮也、
1 zhoū 、2 jiù yĕ 、3 shì qí kòng fá 、4 zé zhoū xù zhī wú cháng shù 、5 jūn dài mín zhī lǐ yĕ 、

通し番号 624 章内番号 3 章通し番号 137 識別番号 10_6_3
1賜、2謂予之祿有常數、3君所以待臣之禮也、
1 cì 、2 wèi yú zhī sì yoǔ cháng shù 、3 jūn suǒ yǐ dài chén zhī lǐ yĕ 、

通し番号 625 章内番号 4 章通し番号 137 識別番号 10_6_4
1亟、2去聲、3下同、4摽、5音杓、6使、7去聲、8○亟、9數也、10鼎肉、11熟肉也、12卒、13末也、14摽、15麾也、16數以君命來餽、17當拜受之、18非養賢之禮、19故不悅、20而於其末後復來餽時、21麾使者出拜而辭之、22犬馬畜伋、23言不以人禮待己也、24臺、25賤官、26主使令者、27蓋繆公愧悟、28自此不復令臺來致餽也、29舉、30用也、31能養者未必能用也、32況又不能養乎、
1 qì 、2 qù shēng 、3 xià tóng 、4 biāo 、5 yīn biāo 、6 shǐ 、7 qù shēng 、8 ○ qì 、9 shù yĕ 、10 dǐng ròu 、11 shoú ròu yĕ 、12 zú 、13 mò yĕ 、14 biāo 、15 huī yĕ 、16 shù yǐ jūn mìng laí kuì 、17 dāng baì shòu zhī 、18 feī yǎng xián zhī lǐ 、19 gù bù yuè 、20 ér yú qí mò hòu fù laí kuì shí 、21 huī shǐ zhě chū baì ér cí zhī 、22 quǎn mǎ chù jí 、23 yán bù yǐ rén lǐ dài jǐ yĕ 、24 taī 、25 jiàn guān 、26 zhǔ shǐ lìng zhě 、27 gaì miaò gōng kuì wù 、28 zì cǐ bù fù lìng taī laí zhì kuì yĕ 、29 jŭ 、30 yòng yĕ 、31 néng yǎng zhě wèi bì néng yòng yĕ 、32 kuàng yoù bù néng yǎng hū 、

通し番号 626 章内番号 5 章通し番号 137 識別番号 10_6_5
1初以君命來餽、2則當拜受、3其後有司各以其職繼續所無、4不以君命來餽、5不使賢者有亟拜之勞也、6僕僕、7煩猥貌、
1 chū yǐ jūn mìng laí kuì 、2 zé dāng baì shòu 、3 qí hòu yoǔ sī gě yǐ qí zhí jì xù suǒ wú 、4 bù yǐ jūn mìng laí kuì 、5 bù shǐ xián zhě yoǔ qì baì zhī laó yĕ 、6 pú pú 、7 fán wĕi maò 、

通し番号 627 章内番号 6 章通し番号 137 識別番号 10_6_6
1女下字、2去聲、3○能養能舉、4悅賢之至也、5惟堯舜爲能盡之、6而後世之所當法也、
1 nǜ xià zì 、2 qù shēng 、3 ○ néng yǎng néng jŭ 、4 yuè xián zhī zhì yĕ 、5 wéi yaó shùn wéi néng jìn zhī 、6 ér hòu shì zhī suǒ dāng fǎ yĕ 、


章番号 7 章通し番号 138

通し番号 628 章内番号 1 章通し番号 138 識別番号 10_7_1
1質、2與贄同、3○傳、4通也、5質者、6士執雉、7庶人執鶩、8相見以自通者也、9國内莫非君臣、10但未仕者、11與執贄在位之臣不同、12故不敢見也、
1 zhì 、2 yŭ zhì tóng 、3 ○ chuán 、4 tōng yĕ 、5 zhì zhě 、6 shì zhí zhì 、7 shù rén zhí wù 、8 xiàng jiàn yǐ zì tōng zhě yĕ 、9 guó neì mò feī jūn chén 、10 dàn wèi shì zhě 、11 yŭ zhí zhì zaì wèi zhī chén bù tóng 、12 gù bù gǎn jiàn yĕ 、

通し番号 629 章内番号 2 章通し番号 138 識別番号 10_7_2
1往役者、2庶人之職、3不往見者、4士之禮、
1 wǎng yì zhě 、2 shù rén zhī zhí 、3 bù wǎng jiàn zhě 、4 shì zhī lǐ 、

通し番号 630 章内番号 3 章通し番号 138 識別番号 10_7_3
1爲、2並去聲、
1 wèi 、2 bīng qù shēng 、

通し番号 631 章内番号 4 章通し番号 138 識別番号 10_7_4
1亟、2乘、3皆去聲、4召與之與、5平聲、6○孟子引子思之言而釋之、7以明不可召之意、
1 qì 、2 shèng 、3 jiē qù shēng 、4 zhaò yú zhī yú 、5 píng shēng 、6 ○ mèng zǐ yǐn zǐ sī zhī yán ér shì zhī 、7 yǐ míng bù kĕ zhaò zhī yì 、

通し番号 632 章内番号 5 章通し番号 138 識別番号 10_7_5
1喪、2息浪反、3○說見前篇、
1 sàng 、2 xī làng fǎn 、3 ○ shuō jiàn qián piān 、

通し番号 633 章内番号 6 章通し番号 138 識別番号 10_7_6
1皮冠、2田獵之冠也、3事見春秋傳、4然則皮冠者、5虞人之所有事也、6故以是招之、7庶人、8未仕之臣、9通帛曰旃、10士、11謂已仕者、12交龍爲旂、13析羽而注於旂干之首曰旌、
1 pí guàn 、2 tián liè zhī guàn yĕ 、3 shì jiàn chūn qiū chuán 、4 rán zé pí guàn zhě 、5 yú rén zhī suǒ yoǔ shì yĕ 、6 gù yǐ shì zhāo zhī 、7 shù rén 、8 wèi shì zhī chén 、9 tōng bó yuē zhān 、10 shì 、11 wèi yǐ shì zhě 、12 jiāo lóng wéi qí 、13 xī yŭ ér zhù yú qí gàn zhī shoǔ yuē jìng 、

通し番号 634 章内番号 7 章通し番号 138 識別番号 10_7_7
1欲見而召之、2是不賢人之招也、3以士之招招庶人、4則不敢往、5以不賢人之招招賢人、6則不可往矣、
1 yù jiàn ér zhaò zhī 、2 shì bù xián rén zhī zhāo yĕ 、3 yǐ shì zhī zhāo zhāo shù rén 、4 zé bù gǎn wǎng 、5 yǐ bù xián rén zhī zhāo zhāo xián rén 、6 zé bù kĕ wǎng yǐ 、

通し番号 635 章内番号 8 章通し番号 138 識別番号 10_7_8
1夫、2音扶、3底、4詩作砥、5之履反、6○詩、7小雅大東之篇、8底、9與砥同、10礪石也、11言其平也、12矢、13言其直也、14視、15視以爲法也、16引此以證上文能由是路之義、
1 fū 、2 yīn fú 、3 dǐ 、4 shī zuò dǐ 、5 zhī lǚ fǎn 、6 ○ shī 、7 xiaǒ yǎ dà dōng zhī piān 、8 dǐ 、9 yŭ dǐ tóng 、10 lì shí yĕ 、11 yán qí píng yĕ 、12 shǐ 、13 yán qí zhí yĕ 、14 shì 、15 shì yǐ wéi fǎ yĕ 、16 yǐn cǐ yǐ zhèng shàng wén néng yóu shì lù zhī yì 、

通し番号 636 章内番号 9 章通し番号 138 識別番号 10_7_9
1與、2平聲、3○孔子方仕而任職、4君以其官名召之、5故不俟駕而行、6徐氏曰、7孔子、8孟子、9易地則皆然、10○此章言不見諸侯之義、11最爲詳悉、12更合陳代、13公孫丑所問者而觀之、14其說乃盡、
1 yú 、2 píng shēng 、3 ○ kŏng zǐ fāng shì ér rèn zhí 、4 jūn yǐ qí guān míng zhaò zhī 、5 gù bù sì jià ér xíng 、6 xú zhī yuē 、7 kŏng zǐ 、8 mèng zǐ 、9 yì dì zé jiē rán 、10 ○ cǐ zhāng yán bù jiàn zhū hoú zhī yì 、11 zuì wéi xiáng xī 、12 gēng hé chén dài 、13 gōng sūn choǔ suǒ wèn zhě ér guàn zhī 、14 qí shuō nǎi jìn 、


章番号 8 章通し番号 139

通し番号 637 章内番号 1 章通し番号 139 識別番号 10_8_1
1言己之善蓋於一郷、2然後能盡友一郷之善士、3推而至於一國、4天下皆然、5隨其高下、6以爲廣狹也、
1 yán jǐ zhī shàn gaì yú yī xiāng 、2 rán hòu néng jìn yoǔ yī xiāng zhī shàn shì 、3 tuī ér zhì yú yī guó 、4 tiān xià jiē rán 、5 suí qí gaō xià 、6 yǐ wéi guǎng xiá yĕ 、

通し番号 638 章内番号 2 章通し番号 139 識別番号 10_8_2
1尙、2上同、3言進而上也、4頌、5誦通、6論其世、7論其當世行事之跡也、8言旣觀其言、9而不可以不知其爲人之實、10是以又考其行也、11夫能友天下之善士、12其所友衆矣、13猶以爲未足、14又進而取於古人、15是能進其取友之道、16而非止爲一世之士矣、
1 shàng 、2 shàng tóng 、3 yán jìn ér shàng yĕ 、4 sòng 、5 sòng tōng 、6 lùn qí shì 、7 lùn qí dāng shì xíng shì zhī jī yĕ 、8 yán jì guàn qí yán 、9 ér bù kĕ yǐ bù zhī qí wéi rén zhī shí 、10 shì yǐ yoù kaǒ qí xíng yĕ 、11 fū néng yoǔ tiān xià zhī shàn shì 、12 qí suǒ yoǔ zhòng yǐ 、13 yóu yǐ wéi wèi zú 、14 yoù jìn ér qŭ yú gŭ rén 、15 shì néng jìn qí qŭ yoǔ zhī daò 、16 ér feī zhǐ wéi yī shì zhī shì yǐ 、


章番号 9 章通し番号 140

通し番号 639 章内番号 1 章通し番号 140 識別番号 10_9_1
1大過、2謂足以亡其國者、3易位、4易君之位、5更立親戚之賢者、6蓋與君有親親之恩、7無可去之義、8以宗廟爲重、9不忍坐視其亡、10故不得已而至於此也、
1 dà guò 、2 wèi zú yǐ wáng qí guó zhě 、3 yì wèi 、4 yì jūn zhī wèi 、5 gēng lì qìng qī zhī xián zhě 、6 gaì yŭ jūn yoǔ qìng qìng zhī ēn 、7 wú kĕ qù zhī yì 、8 yǐ zōng miaò wéi zhòng 、9 bù rĕn zuò shì qí wáng 、10 gù bù dé yǐ ér zhì yú cǐ yĕ 、

通し番号 640 章内番号 2 章通し番号 140 識別番号 10_9_2
1勃然、2變色貌、
1 bó rán 、2 biàn sè maò 、

通し番号 641 章内番号 3 章通し番号 140 識別番号 10_9_3
1孟子言也、
1 mèng zǐ yán yĕ 、

通し番号 642 章内番号 4 章通し番号 140 識別番号 10_9_4
1君臣義合、2不合則去、3○此章言、4大臣之義、5親疏不同、6守經行權、7各有其分、8貴戚之卿、9小過非不諫也、10但必大過而不聽、11乃可易位、12異姓之卿、13大過非不諫也、14雖小過而不聽、15已可去矣、16然三仁貴戚、17不能行之於紂、18而霍光異姓、19乃能行之於昌邑、20此又委任權力之不同、21不可以執一論也、
1 jūn chén yì hé 、2 bù hé zé qù 、3 ○ cǐ zhāng yán 、4 dà chén zhī yì 、5 qìng shū bù tóng 、6 shoǔ jīng xíng quán 、7 gě yoǔ qí fēn 、8 guì qī zhī qīng 、9 xiaǒ guò feī bù jiàn yĕ 、10 dàn bì dà guò ér bù tīng 、11 nǎi kĕ yì wèi 、12 yì xìng zhī qīng 、13 dà guò feī bù jiàn yĕ 、14 suī xiaǒ guò ér bù tīng 、15 yǐ kĕ qù yǐ 、16 rán sān rén guì qī 、17 bù néng xíng zhī yú zhòu 、18 ér huò guāng yì xìng 、19 nǎi néng xíng zhī yú chāng yì 、20 cǐ yoù wĕi rèn quán lì zhī bù tóng 、21 bù kĕ yǐ zhí yī lùn yĕ 、


11 告子章句上 gaò zǐ zhāng jù shàng

章番号 1 章通し番号 141

通し番号 643 章内番号 1 章通し番号 141 識別番号 11_1_1
1桮、2音杯、3棬、4丘圓反、5○性者、6人生所稟之天理也、7杞柳、8柜柳、9桮棬、10屈木所爲、11若巵匜之屬、12告子言、13人性本無仁義、14必待矯揉而後成、15如荀子性惡之說也、
1 beī 、2 yīn beī 、3 quān 、4 qiū yuán fǎn 、5 ○ xìng zhě 、6 rén shēng suǒ bǐng zhī tiān lǐ yĕ 、7 qǐ liǔ 、8 guì liǔ 、9 beī quān 、10 qū mù suǒ wéi 、11 ruò zhī yí zhī shǔ 、12 gaò zǐ yán 、13 rén xìng bĕn wú rén yì 、14 bì dài jiǎo róu ér hòu chéng 、15 rú xún zǐ xìng è zhī shuō yĕ 、

通し番号 644 章内番号 2 章通し番号 141 識別番号 11_1_2
1戕、2音牆、3與、4平聲、5夫、6音扶、7○言如此、8則天下之人、9皆以仁義爲害性、10而不肯爲、11是因子之言、12而爲仁義之禍也、
1 qiāng 、2 yīn qiáng 、3 yú 、4 píng shēng 、5 fū 、6 yīn fú 、7 ○ yán rú cǐ 、8 zé tiān xià zhī rén 、9 jiē yǐ rén yì wéi hài xìng 、10 ér bù kĕn wéi 、11 shì yīn zǐ zhī yán 、12 ér wéi rén yì zhī huò yĕ 、


章番号 2 章通し番号 142

通し番号 645 章内番号 1 章通し番号 142 識別番号 11_2_1
1湍、2他端反、3○湍、4波流瀠回之貌也、5告子因前說而小變之、6近於揚子善惡混之說、
1 tuān 、2 tā duān fǎn 、3 ○ tuān 、4 bō liú yíng huí zhī maò yĕ 、5 gaò zǐ yīn qián shuō ér xiaǒ biàn zhī 、6 jìn yú yáng zǐ shàn è hún zhī shuō 、

通し番号 646 章内番号 2 章通し番号 142 識別番号 11_2_2
1言水誠不分東西矣、2然豈不分上下乎、3性卽天理、4未有不善者也、
1 yán shuǐ chéng bù fēn dōng xī yǐ 、2 rán qǐ bù fēn shàng xià hū 、3 xìng jí tiān lǐ 、4 wèi yoǔ bù shàn zhě yĕ 、

通し番号 647 章内番号 3 章通し番号 142 識別番号 11_2_3
1夫、2音扶、3搏、4補各反、5○搏、6擊也、7躍、8跳也、9顙、10額也、11水之過額在山、12皆不就下也、13然其本性未嘗不就下、14但爲搏激所使而逆其性耳、15○此章言性本善、16故順之而無不善、17本無惡、18故反之而後爲惡、19非本無定體、20而可以無所不爲也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 bó 、4 bŭ gě fǎn 、5 ○ bó 、6 jī yĕ 、7 yuè 、8 tiaò yĕ 、9 sǎng 、10 é yĕ 、11 shuǐ zhī guò é zaì shān 、12 jiē bù jiù xià yĕ 、13 rán qí bĕn xìng wèi cháng bù jiù xià 、14 dàn wéi bó jī suǒ shǐ ér nì qí xìng ĕr 、15 ○ cǐ zhāng yán xìng bĕn shàn 、16 gù shùn zhī ér wú bù shàn 、17 bĕn wú è 、18 gù fǎn zhī ér hòu wéi è 、19 feī bĕn wú dìng tǐ 、20 ér kĕ yǐ wú suǒ bù wéi yĕ 、


章番号 3 章通し番号 143

通し番号 648 章内番号 1 章通し番号 143 識別番号 11_3_1
1生、2指人物之所以知覺運動者而言、3告子論性、4前後四章、5語雖不同、6然其大指不外乎此、7與近世佛氏所謂作用是性者略相似、
1 shēng 、2 zhǐ rén wù zhī suǒ yǐ zhī jué yùn dòng zhě ér yán 、3 gaò zǐ lùn xìng 、4 qián hòu sì zhāng 、5 yŭ suī bù tóng 、6 rán qí dà zhǐ bù waì hū cǐ 、7 yŭ jìn shì fó zhī suǒ wèi zuò yòng shì xìng zhě lüè xiàng sì 、

通し番号 649 章内番号 2 章通し番号 143 識別番号 11_3_2
1與、2平聲、3下同、4○白之謂白、5猶言凡物之白者、6同謂之白、7更無差別也、8白羽以下、9孟子再問、10而告子曰然、11則是謂凡有生者、12同是一性矣、
1 yú 、2 píng shēng 、3 xià tóng 、4 ○ bái zhī wèi bái 、5 yóu yán fán wù zhī bái zhě 、6 tóng wèi zhī bái 、7 gēng wú chà bié yĕ 、8 bái yŭ yǐ xià 、9 mèng zǐ zaì wèn 、10 ér gaò zǐ yuē rán 、11 zé shì wèi fán yoǔ shēng zhě 、12 tóng shì yī xìng yǐ 、

通し番号 650 章内番号 3 章通し番号 143 識別番号 11_3_3
1孟子又言、2若果如此、3則犬牛與人皆有知覺、4皆能運動、5其性皆無以異矣、6於是告子自知其說之非、7而不能對也、8○愚按、9性者、10人之所得於天之理也、11生者、12人之所得於天之氣也、13性、14形而上者也、15氣、16形而下者也、17人物之生、18莫不有是性、19亦莫不有是氣、20然以氣言之、21則知覺運動、22人與物若不異也、23以理言之、24則仁義禮智之稟、25豈物之所得而全哉、26此人之性、27所以無不善、28而爲萬物之靈也、29告子不知性之爲理、30而以所謂氣者當之、31是以杞柳湍水之喩、32食色無善無不善之說、33縱橫繆戾、34紛紜舛錯、35而此章之誤、36乃其本根、37所以然者、38蓋徒知知覺運動之蠢然者、39人與物同、40而不知仁義禮智之粹然者、41人與物異也、42孟子以是折之、43其義精矣、
1 mèng zǐ yoù yán 、2 ruò guǒ rú cǐ 、3 zé quǎn niú yŭ rén jiē yoǔ zhī jué 、4 jiē néng yùn dòng 、5 qí xìng jiē wú yǐ yì yǐ 、6 yú shì gaò zǐ zì zhī qí shuō zhī feī 、7 ér bù néng duì yĕ 、8 ○ yú àn 、9 xìng zhě 、10 rén zhī suǒ dé yú tiān zhī lǐ yĕ 、11 shēng zhě 、12 rén zhī suǒ dé yú tiān zhī qì yĕ 、13 xìng 、14 xíng ér shàng zhě yĕ 、15 qì 、16 xíng ér xià zhě yĕ 、17 rén wù zhī shēng 、18 mò bù yoǔ shì xìng 、19 yì mò bù yoǔ shì qì 、20 rán yǐ qì yán zhī 、21 zé zhī jué yùn dòng 、22 rén yŭ wù ruò bù yì yĕ 、23 yǐ lǐ yán zhī 、24 zé rén yì lǐ zhì zhī bǐng 、25 qǐ wù zhī suǒ dé ér quán zāi 、26 cǐ rén zhī xìng 、27 suǒ yǐ wú bù shàn 、28 ér wéi wàn wù zhī líng yĕ 、29 gaò zǐ bù zhī xìng zhī wéi lǐ 、30 ér yǐ suǒ wèi qì zhě dāng zhī 、31 shì yǐ qǐ liǔ tuān shuǐ zhī yù 、32 shí sè wú shàn wú bù shàn zhī shuō 、33 zòng héng miaò lì 、34 fēn yún chuǎn cuò 、35 ér cǐ zhāng zhī wù 、36 nǎi qí bĕn gēn 、37 suǒ yǐ rán zhě 、38 gaì tú zhī zhī jué yùn dòng zhī chŭn rán zhě 、39 rén yŭ wù tóng 、40 ér bù zhī rén yì lǐ zhì zhī cuì rán zhě 、41 rén yŭ wù yì yĕ 、42 mèng zǐ yǐ shì zhé zhī 、43 qí yì jīng yǐ 、


章番号 4 章通し番号 144

通し番号 651 章内番号 1 章通し番号 144 識別番号 11_4_1
1告子以人之知覺運動者爲性、2故言人之甘食悅色者卽其性、3故仁愛之心生於内、4而事物之宜由乎外、5學者但當用力於仁、6而不必求合於義也、
1 gaò zǐ yǐ rén zhī zhī jué yùn dòng zhě wéi xìng 、2 gù yán rén zhī gān shí yuè sè zhě jí qí xìng 、3 gù rén ài zhī xīn shēng yú neì 、4 ér shì wù zhī yí yóu hū waì 、5 xué zhě dàn dāng yòng lì yú rén 、6 ér bù bì qiú hé yú yì yĕ 、

通し番号 652 章内番号 2 章通し番号 144 識別番号 11_4_2
1長、2上聲、3下同、4○我長之、5我以彼爲長也、6我白之、7我以彼爲白也、
1 zhǎng 、2 shàng shēng 、3 xià tóng 、4 ○ wǒ zhǎng zhī 、5 wǒ yǐ bǐ wéi zhǎng yĕ 、6 wǒ bái zhī 、7 wǒ yǐ bǐ wéi bái yĕ 、

通し番号 653 章内番号 3 章通し番号 144 識別番号 11_4_3
1與、2平聲、3下同、4○張氏曰、5上異於二字疑衍、6李氏曰、7或有闕文焉、8愚按、9白馬白人、10所謂彼白而我白之也、11長馬長人、12所謂彼長而我長之也、13白馬白人不異、14而長馬長人不同、15是乃所謂義也、16義不在彼之長、17而在我長之之心、18則義之非外明矣、
1 yú 、2 píng shēng 、3 xià tóng 、4 ○ zhāng zhī yuē 、5 shàng yì yú èr zì yí yǎn 、6 lǐ zhī yuē 、7 huò yoǔ quē wén yān 、8 yú àn 、9 bái mǎ bái rén 、10 suǒ wèi bǐ bái ér wǒ bái zhī yĕ 、11 zhǎng mǎ zhǎng rén 、12 suǒ wèi bǐ zhǎng ér wǒ zhǎng zhī yĕ 、13 bái mǎ bái rén bù yì 、14 ér zhǎng mǎ zhǎng rén bù tóng 、15 shì nǎi suǒ wèi yì yĕ 、16 yì bù zaì bǐ zhī zhǎng 、17 ér zaì wǒ zhǎng zhī zhī xīn 、18 zé yì zhī feī waì míng yǐ 、

通し番号 654 章内番号 4 章通し番号 144 識別番号 11_4_4
1言愛主於我、2故仁在内、3敬主於長、4故義在外、
1 yán ài zhǔ yú wǒ 、2 gù rén zaì neì 、3 jìng zhǔ yú zhǎng 、4 gù yì zaì waì 、

通し番号 655 章内番号 5 章通し番号 144 識別番号 11_4_5
1耆、2與嗜同、3夫、4音扶、5○言長之耆之、6皆出於心也、7林氏曰、8告子以食色爲性、9故因其所明者而通之、10○自篇首至此四章、11告子之辯、12屢屈、13而屢變其說以求勝、14卒不聞其能自反而有所疑也、15此正其所謂不得於言勿求於心者、16所以卒於鹵莽而不得其正也、
1 qí 、2 yŭ shì tóng 、3 fū 、4 yīn fú 、5 ○ yán zhǎng zhī qí zhī 、6 jiē chū yú xīn yĕ 、7 lín zhī yuē 、8 gaò zǐ yǐ shí sè wéi xìng 、9 gù yīn qí suǒ míng zhě ér tōng zhī 、10 ○ zì piān shoǔ zhì cǐ sì zhāng 、11 gaò zǐ zhī biàn 、12 lǔ qū 、13 ér lǔ biàn qí shuō yǐ qiú shèng 、14 zú bù wén qí néng zì fǎn ér yoǔ suǒ yí yĕ 、15 cǐ zhèng qí suǒ wèi bù dé yú yán wù qiú yú xīn zhě 、16 suǒ yǐ zú yú lǔ mǎng ér bù dé qí zhèng yĕ 、


章番号 5 章通し番号 145

通し番号 656 章内番号 1 章通し番号 145 識別番号 11_5_1
1孟季子、2疑孟仲子之弟也、3蓋聞孟子之言而未達、4故私論之、
1 mèng jì zǐ 、2 yí mèng zhòng zǐ zhī dì yĕ 、3 gaì wén mèng zǐ zhī yán ér wèi dá 、4 gù sī lùn zhī 、

通し番号 657 章内番号 2 章通し番号 145 識別番号 11_5_2
1所敬之人雖在外、2然知其當敬、3而行吾心之敬以敬之、4則不在外也、
1 suǒ jìng zhī rén suī zaì waì 、2 rán zhī qí dāng jìng 、3 ér xíng wú xīn zhī jìng yǐ jìng zhī 、4 zé bù zaì waì yĕ 、

通し番号 658 章内番号 3 章通し番号 145 識別番号 11_5_3
1長、2上聲、3○伯、4長也、5酌、6酌酒也、7此皆季子問、8公都子答、9而季子又言、10如此則敬長之心、11果不由中出也、
1 zhǎng 、2 shàng shēng 、3 ○ bǎi 、4 zhǎng yĕ 、5 zhuó 、6 zhuó jiŭ yĕ 、7 cǐ jiē jì zǐ wèn 、8 gōng doū zǐ dá 、9 ér jì zǐ yoù yán 、10 rú cǐ zé jìng zhǎng zhī xīn 、11 guǒ bù yóu zhōng chū yĕ 、

通し番号 659 章内番号 4 章通し番号 145 識別番号 11_5_4
1惡、2平聲、3○尸、4祭祀所主以象神、5雖子弟爲之、6然敬之當如祖考也、7在位、8弟在尸位、9郷人在賓客之位也、10庸、11常也、12斯須、13暫時也、14言因時制宜、15皆由中出也、
1 wū 、2 píng shēng 、3 ○ shī 、4 jì sì suǒ zhǔ yǐ xiàng shén 、5 suī zǐ dì wéi zhī 、6 rán jìng zhī dāng rú zǔ kaǒ yĕ 、7 zaì wèi 、8 dì zaì shī wèi 、9 xiāng rén zaì bīn kè zhī wèi yĕ 、10 yōng 、11 cháng yĕ 、12 sī xū 、13 zàn shí yĕ 、14 yán yīn shí zhì yí 、15 jiē yóu zhōng chū yĕ 、

通し番号 660 章内番号 5 章通し番号 145 識別番号 11_5_5
1此亦上章耆炙之意、2○范氏曰、3二章問答、4大指略同、5皆反覆譬喩、6以曉當世、7使明仁義之在内、8則知人之性善、9而皆可以爲堯舜矣、
1 cǐ yì shàng zhāng qí zhì zhī yì 、2 ○ fàn zhī yuē 、3 èr zhāng wèn dá 、4 dà zhǐ lüè tóng 、5 jiē fǎn fù pì yù 、6 yǐ xiaǒ dāng shì 、7 shǐ míng rén yì zhī zaì neì 、8 zé zhī rén zhī xìng shàn 、9 ér jiē kĕ yǐ wéi yaó shùn yǐ 、


章番号 6 章通し番号 146

通し番号 661 章内番号 1 章通し番号 146 識別番号 11_6_1
1此亦生之謂性、2食色性也之意、3近世蘇氏、4胡氏之說、5蓋如此、
1 cǐ yì shēng zhī wèi xìng 、2 shí sè xìng yĕ zhī yì 、3 jìn shì sū zhī 、4 hú zhī zhī shuō 、5 gaì rú cǐ 、

通し番号 662 章内番号 2 章通し番号 146 識別番号 11_6_2
1好、2去聲、3○此卽湍水之說也、
1 haò 、2 qù shēng 、3 ○ cǐ jí tuān shuǐ zhī shuō yĕ 、

通し番号 663 章内番号 3 章通し番号 146 識別番号 11_6_3
1韓子性有三品之說、2蓋如此、3按此文、4則微子、5比干皆紂之叔父、6而書稱微子爲商王元子、7疑此或有誤字、
1 hán zǐ xìng yoǔ sān pǐn zhī shuō 、2 gaì rú cǐ 、3 àn cǐ wén 、4 zé weī zǐ 、5 bǐ gàn jiē zhòu zhī shū fǔ 、6 ér shū chēng weī zǐ wéi shāng wáng yuán zǐ 、7 yí cǐ huò yoǔ wù zì 、

通し番号 664 章内番号 4 章通し番号 146 識別番号 11_6_4
1與、2平聲、
1 yú 、2 píng shēng 、

通し番号 665 章内番号 5 章通し番号 146 識別番号 11_6_5
1乃若、2發語辭、3情者、4性之動也、5人之情、6本但可以爲善而不可以爲惡、7則性之本善可知矣、
1 nǎi ruò 、2 fā yŭ cí 、3 qíng zhě 、4 xìng zhī dòng yĕ 、5 rén zhī qíng 、6 bĕn dàn kĕ yǐ wéi shàn ér bù kĕ yǐ wéi è 、7 zé xìng zhī bĕn shàn kĕ zhī yǐ 、

通し番号 666 章内番号 6 章通し番号 146 識別番号 11_6_6
1夫、2音扶、3○才、4猶材質、5人之能也、6人有是性、7則有是才、8性旣善則才亦善、9人之爲不善、10乃物欲陷溺而然、11非其才之罪也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ caí 、4 yóu caí zhì 、5 rén zhī néng yĕ 、6 rén yoǔ shì xìng 、7 zé yoǔ shì caí 、8 xìng jì shàn zé caí yì shàn 、9 rén zhī wéi bù shàn 、10 nǎi wù yù xiàn niào ér rán 、11 feī qí caí zhī zuì yĕ 、

通し番号 667 章内番号 7 章通し番号 146 識別番号 11_6_7
1鑠、2式灼反、3惡、4去聲、5舍、6上聲、7蓰、8音師、9○恭者、10敬之發於外者也、11敬者、12恭之主於中者也、13鑠、14以火銷金之名、15自外以至内也、16算、17數也、18言四者之心、19人所固有、20但人自不思而求之耳、21所以善惡相去之遠、22由不思不求、23而不能擴充以盡其才也、24前篇言是四者、25爲仁義禮智之端、26而此不言端者、27彼欲其擴而充之、28此直因用以著其本體、29故言有不同耳、
1 shuò 、2 shì zhuó fǎn 、3 è 、4 qù shēng 、5 shě 、6 shàng shēng 、7 xǐ 、8 yīn shī 、9 ○ gōng zhě 、10 jìng zhī fā yú waì zhě yĕ 、11 jìng zhě 、12 gōng zhī zhǔ yú zhōng zhě yĕ 、13 shuò 、14 yǐ huǒ xiāo jīn zhī míng 、15 zì waì yǐ zhì neì yĕ 、16 suàn 、17 shù yĕ 、18 yán sì zhě zhī xīn 、19 rén suǒ gù yoǔ 、20 dàn rén zì bù sī ér qiú zhī ĕr 、21 suǒ yǐ shàn è xiàng qù zhī yuǎn 、22 yóu bù sī bù qiú 、23 ér bù néng kuò chōng yǐ jìn qí caí yĕ 、24 qián piān yán shì sì zhě 、25 wéi rén yì lǐ zhì zhī duān 、26 ér cǐ bù yán duān zhě 、27 bǐ yù qí kuò ér chōng zhī 、28 cǐ zhí yīn yòng yǐ zhù qí bĕn tǐ 、29 gù yán yoǔ bù tóng ĕr 、

通し番号 668 章内番号 8 章通し番号 146 識別番号 11_6_8
1好、2去聲、3○詩、4大雅烝民之篇、5蒸、6詩作烝、7衆也、8物、9事也、10則、11法也、12夷、13詩作彝、14常也、15懿、16美也、17有物必有法、18如有耳目、19則有聰明之德、20有父子、21則有慈孝之心、22是民所秉執之常性也、23故人之情、24無不好此懿德者、25以此觀之、26則人性之善可見、27而公都子所問之三說、28皆不辯而自明矣、29○程子曰、30性卽理也、31理則堯舜至於塗人一也、32才稟於氣、33氣有淸濁、34稟其淸者爲賢、35稟其濁者爲愚、36學而知之、37則氣無淸濁、38皆可至於善而復性之本、39湯武身之、40是也、41孔子所言下愚不移者、42則自暴自棄之人也、43又曰、44論性不論氣、45不備、46論氣不論性、47不明、48二之則不是、49張子曰、50形而後有氣質之性、51善反之、52則天地之性存焉、53故氣質之性、54君子有弗性者焉、55愚按、56程子此說才字、57與孟子本文小異、58蓋孟子專指其發於性者言之、59故以爲才無不善、60程子專指其稟於氣者言之、61則人之才、62固有昏明強弱之不同矣、63張子所謂氣質之性、64是也、65二說雖殊、66各有所當、67然以事理考之、68程子爲密、69蓋氣質所稟、70雖有不善、71而不害性之本善、72性雖本善、73而不可以無省察矯揉之功、74學者所當深玩也、
1 haò 、2 qù shēng 、3 ○ shī 、4 dà yǎ zhēng mín zhī piān 、5 zhēng 、6 shī zuò zhēng 、7 zhòng yĕ 、8 wù 、9 shì yĕ 、10 zé 、11 fǎ yĕ 、12 yí 、13 shī zuò yí 、14 cháng yĕ 、15 yì 、16 mĕi yĕ 、17 yoǔ wù bì yoǔ fǎ 、18 rú yoǔ ĕr mù 、19 zé yoǔ cōng míng zhī dé 、20 yoǔ fǔ zǐ 、21 zé yoǔ cí xiào zhī xīn 、22 shì mín suǒ bǐng zhí zhī cháng xìng yĕ 、23 gù rén zhī qíng 、24 wú bù haò cǐ yì dé zhě 、25 yǐ cǐ guàn zhī 、26 zé rén xìng zhī shàn kĕ jiàn 、27 ér gōng doū zǐ suǒ wèn zhī sān shuō 、28 jiē bù biàn ér zì míng yǐ 、29 ○ chéng zǐ yuē 、30 xìng jí lǐ yĕ 、31 lǐ zé yaó shùn zhì yú tú rén yī yĕ 、32 caí bǐng yú qì 、33 qì yoǔ qīng zhuó 、34 bǐng qí qīng zhě wéi xián 、35 bǐng qí zhuó zhě wéi yú 、36 xué ér zhī zhī 、37 zé qì wú qīng zhuó 、38 jiē kĕ zhì yú shàn ér fù xìng zhī bĕn 、39 tāng wŭ shēn zhī 、40 shì yĕ 、41 kŏng zǐ suǒ yán xià yú bù yí zhě 、42 zé zì bào zì qì zhī rén yĕ 、43 yoù yuē 、44 lùn xìng bù lùn qì 、45 bù bèi 、46 lùn qì bù lùn xìng 、47 bù míng 、48 èr zhī zé bù shì 、49 zhāng zǐ yuē 、50 xíng ér hòu yoǔ qì zhì zhī xìng 、51 shàn fǎn zhī 、52 zé tiān dì zhī xìng cún yān 、53 gù qì zhì zhī xìng 、54 jūn zǐ yoǔ fú xìng zhě yān 、55 yú àn 、56 chéng zǐ cǐ shuō caí zì 、57 yŭ mèng zǐ bĕn wén xiaǒ yì 、58 gaì mèng zǐ zhuān zhǐ qí fā yú xìng zhě yán zhī 、59 gù yǐ wéi caí wú bù shàn 、60 chéng zǐ zhuān zhǐ qí bǐng yú qì zhě yán zhī 、61 zé rén zhī caí 、62 gù yoǔ hūn míng qiáng ruò zhī bù tóng yǐ 、63 zhāng zǐ suǒ wèi qì zhì zhī xìng 、64 shì yĕ 、65 èr shuō suī shū 、66 gě yoǔ suǒ dāng 、67 rán yǐ shì lǐ kaǒ zhī 、68 chéng zǐ wéi mì 、69 gaì qì zhì suǒ bǐng 、70 suī yoǔ bù shàn 、71 ér bù hài xìng zhī bĕn shàn 、72 xìng suī bĕn shàn 、73 ér bù kĕ yǐ wú shĕng chá jiǎo róu zhī gōng 、74 xué zhě suǒ dāng shēn wán yĕ 、


章番号 7 章通し番号 147

通し番号 669 章内番号 1 章通し番号 147 識別番号 11_7_1
1富歳、2豐年也、3賴、4藉也、5豐年衣食饒足、6故有所賴藉而爲善、7凶年衣食不足、8故有以陷溺其心而爲暴、
1 fù suì 、2 fēng nián yĕ 、3 lài 、4 jí yĕ 、5 fēng nián yī shí ráo zú 、6 gù yoǔ suǒ lài jí ér wéi shàn 、7 xiōng nián yī shí bù zú 、8 gù yoǔ yǐ xiàn niào qí xīn ér wéi bào 、

通し番号 670 章内番号 2 章通し番号 147 識別番号 11_7_2
1夫、2音扶、3麰、4音牟、5耰、6音憂、7磽、8苦交反、9○麰、10大麥也、11耰、12覆種也、13日至之時、14謂當成熟之期也、15磽、16瘠薄也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 moú 、4 yīn mù 、5 yoū 、6 yīn yoū 、7 qiāo 、8 kǔ jiāo fǎn 、9 ○ moú 、10 dà mài yĕ 、11 yoū 、12 fù chóng yĕ 、13 rì zhì zhī shí 、14 wèi dāng chéng shoú zhī qī yĕ 、15 qiāo 、16 jí bó yĕ 、

通し番号 671 章内番号 3 章通し番号 147 識別番号 11_7_3
1聖人亦人耳、2其性之善、3無不同也、
1 shèng rén yì rén ĕr 、2 qí xìng zhī shàn 、3 wú bù tóng yĕ 、

通し番号 672 章内番号 4 章通し番号 147 識別番号 11_7_4
1蕢、2音匱、3○蕢、4草器也、5不知人足之大小而爲之屨、6雖未必適中、7然必似足形、8不至成蕢也、
1 kuì 、2 yīn guì 、3 ○ kuì 、4 caǒ qì yĕ 、5 bù zhī rén zú zhī dà xiaǒ ér wéi zhī jù 、6 suī wèi bì shì zhòng 、7 rán bì sì zú xíng 、8 bù zhì chéng kuì yĕ 、

通し番号 673 章内番号 5 章通し番号 147 識別番号 11_7_5
1耆、2與嗜同、3下同、4○易牙、5古之知味者、6言易牙所調之味、7則天下皆以爲美也、
1 qí 、2 yŭ shì tóng 、3 xià tóng 、4 ○ yì yá 、5 gŭ zhī zhī wèi zhě 、6 yán yì yá suǒ tiaó zhī wèi 、7 zé tiān xià jiē yǐ wéi mĕi yĕ 、

通し番号 674 章内番号 6 章通し番号 147 識別番号 11_7_6
1師曠、2能審音者也、3言師曠所和之音、4則天下皆以爲美也、
1 shī kuàng 、2 néng shĕn yīn zhě yĕ 、3 yán shī kuàng suǒ hé zhī yīn 、4 zé tiān xià jiē yǐ wéi mĕi yĕ 、

通し番号 675 章内番号 7 章通し番号 147 識別番号 11_7_7
1姣、2古卯反、3○子都、4古之美人也、5姣、6好也、
1 jiāo 、2 gŭ maǒ fǎn 、3 ○ zǐ doū 、4 gŭ zhī mĕi rén yĕ 、5 jiāo 、6 haǒ yĕ 、

通し番号 676 章内番号 8 章通し番号 147 識別番号 11_7_8
1然、2猶可也、3草食曰芻、4牛羊是也、5穀食曰豢、6犬豕是也、7程子曰、8在物爲理、9處物爲義、10體用之謂也、11孟子言、12人心無不悅理義者、13但聖人則先知先覺乎此耳、14非有以異於人也、15程子又曰、16理義之悅我心、17猶芻豢之悅我口、18此語親切有味、19須實體察得理義之悅心、20眞猶芻豢之悅口、21始得、
1 rán 、2 yóu kĕ yĕ 、3 caǒ shí yuē chú 、4 niú yáng shì yĕ 、5 gŭ shí yuē huàn 、6 quǎn shǐ shì yĕ 、7 chéng zǐ yuē 、8 zaì wù wéi lǐ 、9 chǔ wù wéi yì 、10 tǐ yòng zhī wèi yĕ 、11 mèng zǐ yán 、12 rén xīn wú bù yuè lǐ yì zhě 、13 dàn shèng rén zé xiān zhī xiān jué hū cǐ ĕr 、14 feī yoǔ yǐ yì yú rén yĕ 、15 chéng zǐ yoù yuē 、16 lǐ yì zhī yuè wǒ xīn 、17 yóu chú huàn zhī yuè wǒ koǔ 、18 cǐ yŭ qìng qiè yoǔ wèi 、19 xū shí tǐ chá dé lǐ yì zhī yuè xīn 、20 zhēn yóu chú huàn zhī yuè koǔ 、21 shǐ dé 、


章番号 8 章通し番号 148

通し番号 677 章内番号 1 章通し番号 148 識別番号 11_8_1
1蘖、2五割反、3○牛山、4齊之東南山也、5邑外謂之郊、6言牛山之木、7前此固嘗美矣、8今爲大國之郊、9伐之者衆、10故失其美耳、11息、12生長也、13日夜之所息、14謂氣化流行未嘗閒斷、15故日夜之閒、16凡物皆有所生長也、17萌、18芽也、19蘖、20芽之旁出者也、21濯濯、22光潔之貌、23材、24材木也、25言山木雖伐、26猶有萌蘖、27而牛羊又從而害之、28是以至於光潔而無草木也、
1 niè 、2 wŭ gē fǎn 、3 ○ niú shān 、4 qí zhī dōng nán shān yĕ 、5 yì waì wèi zhī jiāo 、6 yán niú shān zhī mù 、7 qián cǐ gù cháng mĕi yǐ 、8 jīn wéi dà guó zhī jiāo 、9 fá zhī zhě zhòng 、10 gù shī qí mĕi ĕr 、11 xī 、12 shēng zhǎng yĕ 、13 rì yè zhī suǒ xī 、14 wèi qì huà liú xíng wèi cháng jiān duàn 、15 gù rì yè zhī jiān 、16 fán wù jiē yoǔ suǒ shēng zhǎng yĕ 、17 méng 、18 yá yĕ 、19 niè 、20 yá zhī soù chū zhě yĕ 、21 zhuó zhuó 、22 guāng jié zhī maò 、23 caí 、24 caí mù yĕ 、25 yán shān mù suī fá 、26 yóu yoǔ méng niè 、27 ér niú yáng yoù cóng ér hài zhī 、28 shì yǐ zhì yú guāng jié ér wú caǒ mù yĕ 、

通し番号 678 章内番号 2 章通し番号 148 識別番号 11_8_2
1好、2惡、3並去聲、4○良心者、5本然之善心、6卽所謂仁義之心也、7平旦之氣、8謂未與物接之時、9淸明之氣也、10好惡與人相近、11言得人心之所同然也、12幾希、13不多也、14梏、15械也、16反覆、17展轉也、18言人之良心雖已放失、19然其日夜之閒、20亦必有所生長、21故平旦未與物接、22其氣淸明之際、23良心猶必有發見者、24但其發見至微、25而旦晝所爲之不善、26又已隨而梏亡之、27如山木旣伐、28猶有萌蘖、29而牛羊又牧之也、30晝之所爲、31旣有以害其夜之所息、32夜之所息、33又不能勝其晝之所爲、34是以展轉相害、35至於夜氣之生、36日以寖薄、37而不足以存其仁義之良心、38則平旦之氣亦不能淸、39而所好惡遂與人遠矣、
1 haò 、2 è 、3 bīng qù shēng 、4 ○ liáng xīn zhě 、5 bĕn rán zhī shàn xīn 、6 jí suǒ wèi rén yì zhī xīn yĕ 、7 píng dàn zhī qì 、8 wèi wèi yŭ wù jiē zhī shí 、9 qīng míng zhī qì yĕ 、10 haò è yŭ rén xiàng jìn 、11 yán dé rén xīn zhī suǒ tóng rán yĕ 、12 jǐ xī 、13 bù duō yĕ 、14 gù 、15 xiè yĕ 、16 fǎn fù 、17 zhǎn zhuǎn yĕ 、18 yán rén zhī liáng xīn suī yǐ fàng shī 、19 rán qí rì yè zhī jiān 、20 yì bì yoǔ suǒ shēng zhǎng 、21 gù píng dàn wèi yŭ wù jiē 、22 qí qì qīng míng zhī jì 、23 liáng xīn yóu bì yoǔ fā jiàn zhě 、24 dàn qí fā jiàn zhì weī 、25 ér dàn zhòu suǒ wéi zhī bù shàn 、26 yoù yǐ suí ér gù wáng zhī 、27 rú shān mù jì fá 、28 yóu yoǔ méng niè 、29 ér niú yáng yoù mù zhī yĕ 、30 zhòu zhī suǒ wéi 、31 jì yoǔ yǐ hài qí yè zhī suǒ xī 、32 yè zhī suǒ xī 、33 yoù bù néng shèng qí zhòu zhī suǒ wéi 、34 shì yǐ zhǎn zhuǎn xiàng hài 、35 zhì yú yè qì zhī shēng 、36 rì yǐ jìn bó 、37 ér bù zú yǐ cún qí rén yì zhī liáng xīn 、38 zé píng dàn zhī qì yì bù néng qīng 、39 ér suǒ haò è suì yŭ rén yuǎn yǐ 、

通し番号 679 章内番号 3 章通し番号 148 識別番号 11_8_3
1長、2上聲、3○山木人心、4其理一也、
1 zhǎng 、2 shàng shēng 、3 ○ shān mù rén xīn 、4 qí lǐ yī yĕ 、

通し番号 680 章内番号 4 章通し番号 148 識別番号 11_8_4
1舍、2音捨、3與、4平聲、5○孔子言、6心操之則在此、7舍之則失去、8其出入無定時、9亦無定處如此、10孟子引之、11以明、12心之神明不測、13得失之易、14而保守之難、15不可頃刻失其養、16學者當無時而不用其力、17使神淸氣定、18常如平旦之時、19則心常存、20無適而非仁義矣、21程子曰、22心豈有出入、23亦以操舍而言耳、24操之之道、25敬以直内而已、26○愚聞之師、27曰、28人理義之心未嘗無、29惟持守之、30卽在爾、31若於旦畫之閒、32不至梏亡、33則夜氣愈淸、34夜氣淸、35則平旦未與物接之時、36湛然虛明氣象、37自可見矣、38孟子發此夜氣之說、39於學者極有力、40宜熟玩而深省之也、
1 shě 、2 yīn shè 、3 yú 、4 píng shēng 、5 ○ kŏng zǐ yán 、6 xīn caō zhī zé zaì cǐ 、7 shě zhī zé shī qù 、8 qí chū rù wú dìng shí 、9 yì wú dìng chǔ rú cǐ 、10 mèng zǐ yǐn zhī 、11 yǐ míng 、12 xīn zhī shén míng bù cè 、13 dé shī zhī yì 、14 ér baǒ shoǔ zhī nán 、15 bù kĕ qǐng kè shī qí yǎng 、16 xué zhě dāng wú shí ér bù yòng qí lì 、17 shǐ shén qīng qì dìng 、18 cháng rú píng dàn zhī shí 、19 zé xīn cháng cún 、20 wú shì ér feī rén yì yǐ 、21 chéng zǐ yuē 、22 xīn qǐ yoǔ chū rù 、23 yì yǐ caō shě ér yán ĕr 、24 caō zhī zhī daò 、25 jìng yǐ zhí neì ér yǐ 、26 ○ yú wén zhī shī 、27 yuē 、28 rén lǐ yì zhī xīn wèi cháng wú 、29 wéi chí shoǔ zhī 、30 jí zaì ĕr 、31 ruò yú dàn huà zhī jiān 、32 bù zhì gù wáng 、33 zé yè qì yù qīng 、34 yè qì qīng 、35 zé píng dàn wèi yŭ wù jiē zhī shí 、36 zhàn rán xū míng qì xiàng 、37 zì kĕ jiàn yǐ 、38 mèng zǐ fā cǐ yè qì zhī shuō 、39 yú xué zhě jí yoǔ lì 、40 yí shoú wán ér shēn shĕng zhī yĕ 、


章番号 9 章通し番号 149

通し番号 681 章内番号 1 章通し番号 149 識別番号 11_9_1
1或、2與惑同、3疑怪也、4王、5疑指齊王、
1 huò 、2 yŭ huò tóng 、3 yí guaì yĕ 、4 wáng 、5 yí zhǐ qí wáng 、

通し番号 682 章内番号 2 章通し番号 149 識別番号 11_9_2
1易、2去聲、3暴、4歩卜反、5見、6音現、7○暴、8溫之也、9我見王之時少、10猶一日暴之也、11我退則諂諛雜進之日多、12是十日寒之也、13雖有萌蘖之生、14我亦安能如之何哉、
1 yì 、2 qù shēng 、3 bào 、4 bù bŭ fǎn 、5 jiàn 、6 yīn xiàn 、7 ○ bào 、8 wēn zhī yĕ 、9 wǒ jiàn wáng zhī shí shǎo 、10 yóu yī rì bào zhī yĕ 、11 wǒ tuì zé chǎn yú zá jìn zhī rì duō 、12 shì shí rì hán zhī yĕ 、13 suī yoǔ méng niè zhī shēng 、14 wǒ yì ān néng rú zhī hé zāi 、

通し番号 683 章内番号 3 章通し番号 149 識別番号 11_9_3
1夫、2音扶、3繳、4音灼、5射、6食亦反、7爲是之爲、8去聲、9若與之與、10平聲、11○弈、12圍棋也、13數、14技也、15致、16極也、17弈秋、18善弈者、19名秋也、20繳、21以繩繫矢而射也、22○程子爲講官、23言於上曰、24人主一日之閒、25接賢士大夫之時多、26親宦官宮妾之時少、27則可以涵養氣質、28而薰陶德性、29時不能用、30識者恨之、31范氏曰、32人君之心、33惟在所養、34君子養之以善則智、35小人養之以惡則愚、36然賢人易疏、37小人易親、38是以寡不能勝衆、39正不能勝邪、40自古國家治日常少、41而亂日常多、42蓋以此也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 jiǎ 、4 yīn zhuó 、5 shè 、6 shí yì fǎn 、7 wèi shì zhī wèi 、8 qù shēng 、9 ruò yú zhī yú 、10 píng shēng 、11 ○ yì 、12 wéi qí yĕ 、13 shù 、14 jì yĕ 、15 zhì 、16 jí yĕ 、17 yì qiū 、18 shàn yì zhě 、19 míng qiū yĕ 、20 jiǎ 、21 yǐ shéng jì shǐ ér shè yĕ 、22 ○ chéng zǐ wéi jiǎng guān 、23 yán yú shàng yuē 、24 rén zhǔ yī rì zhī jiān 、25 jiē xián shì dà fū zhī shí duō 、26 qìng huàn guān gōng qiè zhī shí shǎo 、27 zé kĕ yǐ hán yǎng qì zhì 、28 ér xūn taó dé xìng 、29 shí bù néng yòng 、30 shí zhě hèn zhī 、31 fàn zhī yuē 、32 rén jūn zhī xīn 、33 wéi zaì suǒ yǎng 、34 jūn zǐ yǎng zhī yǐ shàn zé zhì 、35 xiaǒ rén yǎng zhī yǐ è zé yú 、36 rán xián rén yì shū 、37 xiaǒ rén yì qìng 、38 shì yǐ guǎ bù néng shèng zhòng 、39 zhèng bù néng shèng xié 、40 zì gŭ guó jiā zhì rì cháng shǎo 、41 ér luàn rì cháng duō 、42 gaì yǐ cǐ yĕ 、


章番号 10 章通し番号 150

通し番号 684 章内番号 1 章通し番号 150 識別番号 11_10_1
1舍、2上聲、3○魚與熊掌皆美味、4而熊掌尤美也、
1 shě 、2 shàng shēng 、3 ○ yú yŭ xióng zhǎng jiē mĕi wèi 、4 ér xióng zhǎng yóu mĕi yĕ 、

通し番号 685 章内番号 2 章通し番号 150 識別番号 11_10_2
1惡、2辟、3皆去聲、4下同、5○釋所以舍生取義之意、6得、7得生也、8欲生惡死者、9雖衆人利害之常情、10而欲惡有甚於生死者、11乃秉彝義理之良心、12是以欲生而不爲苟得、13惡死而有所不避也、
1 è 、2 pì 、3 jiē qù shēng 、4 xià tóng 、5 ○ shì suǒ yǐ shě shēng qŭ yì zhī yì 、6 dé 、7 dé shēng yĕ 、8 yù shēng è sǐ zhě 、9 suī zhòng rén lì hài zhī cháng qíng 、10 ér yù è yoǔ shèn yú shēng sǐ zhě 、11 nǎi bǐng yí yì lǐ zhī liáng xīn 、12 shì yǐ yù shēng ér bù wéi goǔ dé 、13 è sǐ ér yoǔ suǒ bù bì yĕ 、

通し番号 686 章内番号 3 章通し番号 150 識別番号 11_10_3
1設使人無秉彝之良心、2而但有利害之私情、3則凡可以偸生免死者、4皆將不顧禮義而爲之矣、
1 shè shǐ rén wú bǐng yí zhī liáng xīn 、2 ér dàn yoǔ lì hài zhī sī qíng 、3 zé fán kĕ yǐ toū shēng miǎn sǐ zhě 、4 jiē jiāng bù gù lǐ yì ér wéi zhī yǐ 、

通し番号 687 章内番号 4 章通し番号 150 識別番号 11_10_4
1由其必有秉彝之良心、2是以其能舍生取義如此、
1 yóu qí bì yoǔ bǐng yí zhī liáng xīn 、2 shì yǐ qí néng shě shēng qŭ yì rú cǐ 、

通し番号 688 章内番号 5 章通し番号 150 識別番号 11_10_5
1喪、2去聲、3○羞惡之心、4人皆有之、5但衆人汨於利欲而忘之、6惟賢者能存之而不喪耳、
1 sàng 、2 qù shēng 、3 ○ xiū è zhī xīn 、4 rén jiē yoǔ zhī 、5 dàn zhòng rén mì yú lì yù ér wàng zhī 、6 wéi xián zhě néng cún zhī ér bù sàng ĕr 、

通し番号 689 章内番号 6 章通し番号 150 識別番号 11_10_6
1食、2音嗣、3嘑、4呼故反、5蹴、6子六反、7○豆、8木器也、9嘑、10咄啐之貌、11行道之人、12路中凡人也、13蹴、14踐踏也、15乞人、16丐乞之人也、17不屑、18不以爲潔也、19言雖欲食之急、20而猶惡無禮、21有寧死而不食者、22是其羞惡之本心、23欲惡有甚於生死者、24人皆有之也、
1 sì 、2 yīn sì 、3 hū 、4 hū gù fǎn 、5 cù 、6 zǐ liù fǎn 、7 ○ dòu 、8 mù qì yĕ 、9 hū 、10 duō cuì zhī maò 、11 xíng daò zhī rén 、12 lù zhōng fán rén yĕ 、13 cù 、14 jiàn tà yĕ 、15 qǐ rén 、16 gaì qǐ zhī rén yĕ 、17 bù xiè 、18 bù yǐ wéi jié yĕ 、19 yán suī yù shí zhī jí 、20 ér yóu è wú lǐ 、21 yoǔ nìng sǐ ér bù shí zhě 、22 shì qí xiū è zhī bĕn xīn 、23 yù è yoǔ shèn yú shēng sǐ zhě 、24 rén jiē yoǔ zhī yĕ 、

通し番号 690 章内番号 7 章通し番号 150 識別番号 11_10_7
1爲、2去聲、3與、4平聲、5○萬鍾於我何加、6言於我身無所增益也、7所識窮乏者得我、8謂所知識之窮乏者感我之惠也、9上言人皆有羞惡之心、10此言、11衆人所以喪之、12由此三者、13蓋理義之心雖曰固有、14而物欲之蔽、15亦人所易昏也、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 yú 、4 píng shēng 、5 ○ wàn zhōng yú wǒ hé jiā 、6 yán yú wǒ shēn wú suǒ zēng yì yĕ 、7 suǒ shí qióng fá zhě dé wǒ 、8 wèi suǒ zhī shí zhī qióng fá zhě gǎn wǒ zhī huì yĕ 、9 shàng yán rén jiē yoǔ xiū è zhī xīn 、10 cǐ yán 、11 zhòng rén suǒ yǐ sàng zhī 、12 yóu cǐ sān zhě 、13 gaì lǐ yì zhī xīn suī yuē gù yoǔ 、14 ér wù yù zhī bì 、15 yì rén suǒ yì hūn yĕ 、

通し番号 691 章内番号 8 章通し番号 150 識別番号 11_10_8
1郷爲、2並去聲、3爲之之爲、4並如字、5○言三者身外之物、6其得失比生死爲甚輕、7郷爲身死猶不肯受嘑蹴之食、8今乃爲此三者而受無禮義之萬鍾、9是豈不可以止乎、10本心、11謂羞惡之心、12○此章言、13羞惡之心、14人所固有、15或能決死生於危迫之際、16而不免計豐約於宴安之時、17是以君子不可頃刻而不省察於斯焉、
1 xiāng wèi 、2 bīng qù shēng 、3 wéi zhī zhī wéi 、4 bīng rú zì 、5 ○ yán sān zhě shēn waì zhī wù 、6 qí dé shī bǐ shēng sǐ wéi shèn qīng 、7 xiāng wèi shēn sǐ yóu bù kĕn shòu hū cù zhī shí 、8 jīn nǎi wèi cǐ sān zhě ér shòu wú lǐ yì zhī wàn zhōng 、9 shì qǐ bù kĕ yǐ zhǐ hū 、10 bĕn xīn 、11 wèi xiū è zhī xīn 、12 ○ cǐ zhāng yán 、13 xiū è zhī xīn 、14 rén suǒ gù yoǔ 、15 huò néng jué sǐ shēng yú weī pò zhī jì 、16 ér bù miǎn jì fēng yuē yú yàn ān zhī shí 、17 shì yǐ jūn zǐ bù kĕ qǐng kè ér bù shĕng chá yú sī yān 、


章番号 11 章通し番号 151

通し番号 692 章内番号 1 章通し番号 151 識別番号 11_11_1
1仁者心之德、2程子所謂心如穀種、3仁則其生之性、4是也、5然但謂之仁、6則人不知其切於己、7故反而名之曰人心、8則可以見其爲此身酬酢萬變之主、9而不可須臾失矣、10義者行事之宜、11謂之人路、12則可以見其爲出入往來必由之道、13而不可須臾舍矣、
1 rén zhě xīn zhī dé 、2 chéng zǐ suǒ wèi xīn rú gŭ chóng 、3 rén zé qí shēng zhī xìng 、4 shì yĕ 、5 rán dàn wèi zhī rén 、6 zé rén bù zhī qí qiè yú jǐ 、7 gù fǎn ér míng zhī yuē rén xīn 、8 zé kĕ yǐ jiàn qí wéi cǐ shēn choú cù wàn biàn zhī zhǔ 、9 ér bù kĕ xū yú shī yǐ 、10 yì zhě xíng shì zhī yí 、11 wèi zhī rén lù 、12 zé kĕ yǐ jiàn qí wéi chū rù wǎng laí bì yóu zhī daò 、13 ér bù kĕ xū yú shě yǐ 、

通し番号 693 章内番号 2 章通し番号 151 識別番号 11_11_2
1舍、2上聲、3○哀哉二字、4最宜詳味、5令人惕然有深省處、
1 shě 、2 shàng shēng 、3 ○ aī zāi èr zì 、4 zuì yí xiáng wèi 、5 lìng rén tì rán yoǔ shēn shĕng chǔ 、

通し番号 694 章内番号 3 章通し番号 151 識別番号 11_11_3
1程子曰、2心至重、3雞犬至輕、4雞犬放則知求之、5心放則不知求、6豈愛其至輕而忘其至重哉、7弗思而已矣、8愚謂、9上兼言仁義、10而此下專論求放心者、11能求放心、12則不違於仁而義在其中矣、
1 chéng zǐ yuē 、2 xīn zhì zhòng 、3 jī quǎn zhì qīng 、4 jī quǎn fàng zé zhī qiú zhī 、5 xīn fàng zé bù zhī qiú 、6 qǐ ài qí zhì qīng ér wàng qí zhì zhòng zāi 、7 fú sī ér yǐ yǐ 、8 yú wèi 、9 shàng jiān yán rén yì 、10 ér cǐ xià zhuān lùn qiú fàng xīn zhě 、11 néng qiú fàng xīn 、12 zé bù wéi yú rén ér yì zaì qí zhōng yǐ 、

通し番号 695 章内番号 4 章通し番号 151 識別番号 11_11_4
1學問之事、2固非一端、3然其道則在於求其放心而已、4蓋能如是、5則志氣淸明、6義理昭著、7而可以上達、8不然、9則昏昧放逸、10雖曰從事於學、11而終不能有所發明矣、12故程子曰、13聖賢千言萬語、14只是欲人將已放之心、15約之使反復入身來、16自能尋向上去、17下學而上達也、18此乃孟子開示切要之言、19程子又發明之、20曲盡其指、21學者宜服膺而勿失也、
1 xué wèn zhī shì 、2 gù feī yī duān 、3 rán qí daò zé zaì yú qiú qí fàng xīn ér yǐ 、4 gaì néng rú shì 、5 zé zhì qì qīng míng 、6 yì lǐ zhāo zhù 、7 ér kĕ yǐ shàng dá 、8 bù rán 、9 zé hūn meì fàng yì 、10 suī yuē cóng shì yú xué 、11 ér zhōng bù néng yoǔ suǒ fā míng yǐ 、12 gù chéng zǐ yuē 、13 shèng xián qiān yán wàn yŭ 、14 zhǐ shì yù rén jiāng yǐ fàng zhī xīn 、15 yuē zhī shǐ fǎn fù rù shēn laí 、16 zì néng xún xiàng shàng qù 、17 xià xué ér shàng dá yĕ 、18 cǐ nǎi mèng zǐ kaī shì qiè yaò zhī yán 、19 chéng zǐ yoù fā míng zhī 、20 qū jìn qí zhǐ 、21 xué zhě yí fù yīng ér wù shī yĕ 、


章番号 12 章通し番号 152

通し番号 696 章内番号 1 章通し番号 152 識別番号 11_12_1
1信、2與伸同、3爲、4去聲、5○無名指、6手之第四指也、
1 xìn 、2 yŭ shēn tóng 、3 wèi 、4 qù shēng 、5 ○ wú míng zhǐ 、6 shoǔ zhī dì sì zhǐ yĕ 、

通し番号 697 章内番号 2 章通し番号 152 識別番号 11_12_2
1惡、2去聲、3○不知類、4言其不知輕重之等也、
1 è 、2 qù shēng 、3 ○ bù zhī lèi 、4 yán qí bù zhī qīng zhòng zhī dĕng yĕ 、


章番号 13 章通し番号 153

通し番号 698 章内番号 1 章通し番号 153 識別番号 11_13_1
1拱、2兩手所圍也、3把、4一手所握也、5桐、6梓、7二木名、
1 gŏng 、2 liǎng shoǔ suǒ wéi yĕ 、3 bǎ 、4 yī shoǔ suǒ wò yĕ 、5 tóng 、6 zǐ 、7 èr mù míng 、


章番号 14 章通し番号 154

通し番号 699 章内番号 1 章通し番号 154 識別番号 11_14_1
1人於一身、2固當兼養、3然欲考其所養之善否者、4惟在反之於身、5以審其輕重而已矣、
1 rén yú yī shēn 、2 gù dāng jiān yǎng 、3 rán yù kaǒ qí suǒ yǎng zhī shàn pǐ zhě 、4 wéi zaì fǎn zhī yú shēn 、5 yǐ shĕn qí qīng zhòng ér yǐ yǐ 、

通し番号 700 章内番号 2 章通し番号 154 識別番号 11_14_2
1賤而小者、2口腹也、3貴而大者、4心志也、
1 jiàn ér xiaǒ zhě 、2 koǔ fù yĕ 、3 guì ér dà zhě 、4 xīn zhì yĕ 、

通し番号 701 章内番号 3 章通し番号 154 識別番号 11_14_3
1舍、2上聲、3檟、4音賈、5樲、6音貳、7○場師、8治場圃者、9梧、10桐也、11檟、12梓也、13皆美材也、14樲棘、15小棗、16非美材也、
1 shě 、2 shàng shēng 、3 jiǎ 、4 yīn jiǎ 、5 èr 、6 yīn èr 、7 ○ cháng shī 、8 zhì cháng pŭ zhě 、9 wú 、10 tóng yĕ 、11 jiǎ 、12 zǐ yĕ 、13 jiē mĕi caí yĕ 、14 èr jí 、15 xiaǒ zaǒ 、16 feī mĕi caí yĕ 、

通し番号 702 章内番号 4 章通し番号 154 識別番号 11_14_4
1狼善顧、2疾則不能、3故以爲失肩背之喩、
1 láng shàn gù 、2 jí zé bù néng 、3 gù yǐ wéi shī jiān bèi zhī yù 、

通し番号 703 章内番号 5 章通し番号 154 識別番号 11_14_5
1爲、2去聲、3○飮食之人、4專養口腹者也、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 ○ yǐn shí zhī rén 、4 zhuān yǎng koǔ fù zhě yĕ 、

通し番号 704 章内番号 6 章通し番号 154 識別番号 11_14_6
1此言、2若使專養口腹、3而能不失其大體、4則口腹之養、5軀命所關、6不但爲尺寸之膚而已、7但養小之人、8無不失其大者、9故口腹雖所當養、10而終不可以小害大、11賤害貴也、
1 cǐ yán 、2 ruò shǐ zhuān yǎng koǔ fù 、3 ér néng bù shī qí dà tǐ 、4 zé koǔ fù zhī yǎng 、5 qū mìng suǒ guān 、6 bù dàn wèi chǐ cùn zhī fū ér yǐ 、7 dàn yǎng xiaǒ zhī rén 、8 wú bù shī qí dà zhě 、9 gù koǔ fù suī suǒ dāng yǎng 、10 ér zhōng bù kĕ yǐ xiaǒ hài dà 、11 jiàn hài guì yĕ 、


章番号 15 章通し番号 155

通し番号 705 章内番号 1 章通し番号 155 識別番号 11_15_1
1鈞、2同也、3從、4隨也、5大體、6心也、7小體、8耳目之類也、
1 jūn 、2 tóng yĕ 、3 cóng 、4 suí yĕ 、5 dà tǐ 、6 xīn yĕ 、7 xiaǒ tǐ 、8 ĕr mù zhī lèi yĕ 、

通し番号 706 章内番号 2 章通し番号 155 識別番号 11_15_2
1官之爲言、2司也、3耳司聽、4目司視、5各有所職、6而不能思、7是以蔽於外物、8旣不能思、9而蔽於外物、10則亦一物而已、11又以外物交於此物、12其引之而去不難矣、13心則能思、14而以思爲職、15凡事物之來、16心得其職、17則得其理、18而物不能蔽、19失其職、20則不得其理、21而物來蔽之、22此三者、23皆天之所以與我者、24而心爲大、25若能有以立之、26則事無不思、27而耳目之欲不能奪之矣、28此所以爲大人也、29然此天之此、30舊本多作比、31而趙注亦以比方釋之、32今本旣多作此、33而注亦作此、34乃未詳孰是、35但作比字、36於義爲短、37故且從今本云、38○范浚心箴曰、39茫茫堪輿、40俯仰無垠、41人於其閒、42眇然有身、43是身之微、44大倉稊米、45參爲三才、46曰惟心耳、47往古來今、48孰無此心、49心爲形役、50乃獸乃禽、51惟口耳目、52手足動靜、53投閒抵隙、54爲厥心病、55一心之微、56衆欲攻之、57其與存者、58嗚呼幾希、59君子存誠、60克念克敬、61天君泰然、62百體從令、
1 guān zhī wéi yán 、2 sī yĕ 、3 ĕr sī tīng 、4 mù sī shì 、5 gě yoǔ suǒ zhí 、6 ér bù néng sī 、7 shì yǐ bì yú waì wù 、8 jì bù néng sī 、9 ér bì yú waì wù 、10 zé yì yī wù ér yǐ 、11 yoù yǐ waì wù jiāo yú cǐ wù 、12 qí yǐn zhī ér qù bù nán yǐ 、13 xīn zé néng sī 、14 ér yǐ sī wéi zhí 、15 fán shì wù zhī laí 、16 xīn dé qí zhí 、17 zé dé qí lǐ 、18 ér wù bù néng bì 、19 shī qí zhí 、20 zé bù dé qí lǐ 、21 ér wù laí bì zhī 、22 cǐ sān zhě 、23 jiē tiān zhī suǒ yǐ yŭ wǒ zhě 、24 ér xīn wéi dà 、25 ruò néng yoǔ yǐ lì zhī 、26 zé shì wú bù sī 、27 ér ĕr mù zhī yù bù néng duó zhī yǐ 、28 cǐ suǒ yǐ wéi dà rén yĕ 、29 rán cǐ tiān zhī cǐ 、30 jiù bĕn duō zuò bǐ 、31 ér zhaò zhù yì yǐ bǐ fāng shì zhī 、32 jīn bĕn jì duō zuò cǐ 、33 ér zhù yì zuò cǐ 、34 nǎi wèi xiáng shú shì 、35 dàn zuò bǐ zì 、36 yú yì wéi duǎn 、37 gù qiĕ cóng jīn bĕn yún 、38 ○ fàn xùn xīn zhēn yuē 、39 máng máng kān yú 、40 fǔ yǎng wú yín 、41 rén yú qí jiān 、42 miaǒ rán yoǔ shēn 、43 shì shēn zhī weī 、44 dà cāng tí mǐ 、45 cān wéi sān caí 、46 yuē wéi xīn ĕr 、47 wǎng gŭ laí jīn 、48 shú wú cǐ xīn 、49 xīn wéi xíng yì 、50 nǎi shòu nǎi qín 、51 wéi koǔ ĕr mù 、52 shoǔ zú dòng jìng 、53 toú jiān dǐ xì 、54 wéi jué xīn bìng 、55 yī xīn zhī weī 、56 zhòng yù gōng zhī 、57 qí yŭ cún zhě 、58 wū hū jǐ xī 、59 jūn zǐ cún chéng 、60 kè niàn kè jìng 、61 tiān jūn tài rán 、62 bǎi tǐ cóng lìng 、


章番号 16 章通し番号 156

通し番号 707 章内番号 1 章通し番号 156 識別番号 11_16_1
1樂、2音洛、3○天爵者德義、4可尊自然之貴也、
1 lè 、2 yīn luò 、3 ○ tiān jué zhě dé yì 、4 kĕ zūn zì rán zhī guì yĕ 、

通し番号 708 章内番号 2 章通し番号 156 識別番号 11_16_2
1脩其天爵、2以爲吾分之所當然者耳、3人爵從之、4蓋不待求之而自至也、
1 xiū qí tiān jué 、2 yǐ wéi wú fēn zhī suǒ dāng rán zhě ĕr 、3 rén jué cóng zhī 、4 gaì bù dài qiú zhī ér zì zhì yĕ 、

通し番号 709 章内番号 3 章通し番号 156 識別番号 11_16_3
1要、2音邀、3○要、4求也、5脩天爵以要人爵、6其心固已惑矣、7得人爵而棄天爵、8則其惑又甚焉、9終必幷其所得之人爵而亡之也、
1 yaō 、2 yīn yaō 、3 ○ yaō 、4 qiú yĕ 、5 xiū tiān jué yǐ yaō rén jué 、6 qí xīn gù yǐ huò yǐ 、7 dé rén jué ér qì tiān jué 、8 zé qí huò yoù shèn yān 、9 zhōng bì bìng qí suǒ dé zhī rén jué ér wáng zhī yĕ 、


章番号 17 章通し番号 157

通し番号 710 章内番号 1 章通し番号 157 識別番号 11_17_1
1貴於己者、2謂天爵也、
1 guì yú jǐ zhě 、2 wèi tiān jué yĕ 、

通し番号 711 章内番号 2 章通し番号 157 識別番号 11_17_2
1人之所貴、2謂人以爵位加己而後貴也、3良者、4本然之善也、5趙孟、6晉卿也、7能以爵祿與人而使之貴、8則亦能奪之而使之賤矣、9若良貴、10則人安得而賤之哉、
1 rén zhī suǒ guì 、2 wèi rén yǐ jué wèi jiā jǐ ér hòu guì yĕ 、3 liáng zhě 、4 bĕn rán zhī shàn yĕ 、5 zhaò mèng 、6 jìn qīng yĕ 、7 néng yǐ jué sì yŭ rén ér shǐ zhī guì 、8 zé yì néng duó zhī ér shǐ zhī jiàn yǐ 、9 ruò liáng guì 、10 zé rén ān dé ér jiàn zhī zāi 、

通し番号 712 章内番号 3 章通し番号 157 識別番号 11_17_3
1聞、2去聲、3○詩、4大雅旣醉之篇、5飽、6充足也、7願、8欲也、9膏、10肥肉、11粱、12美穀、13令、14善也、15聞、16亦譽也、17文繡、18衣之美者也、19仁義充足而聞譽彰著、20皆所謂良貴也、21○尹氏曰、22言在我者重、23則外物輕、
1 wén 、2 qù shēng 、3 ○ shī 、4 dà yǎ jì zuì zhī piān 、5 baǒ 、6 chōng zú yĕ 、7 yuàn 、8 yù yĕ 、9 gaō 、10 feí ròu 、11 liáng 、12 mĕi gŭ 、13 lìng 、14 shàn yĕ 、15 wén 、16 yì yù yĕ 、17 wén xiù 、18 yī zhī mĕi zhě yĕ 、19 rén yì chōng zú ér wén yù zhāng zhù 、20 jiē suǒ wèi liáng guì yĕ 、21 ○ yǐn zhī yuē 、22 yán zaì wǒ zhě zhòng 、23 zé waì wù qīng 、


章番号 18 章通し番号 158

通し番号 713 章内番号 1 章通し番号 158 識別番号 11_18_1
1與、2猶助也、3仁之能勝不仁、4必然之理也、5但爲之不力、6則無以勝不仁、7而人遂以爲眞不能勝、8是我之所爲、9有以深助於不仁者也、
1 yŭ 、2 yóu zhù yĕ 、3 rén zhī néng shèng bù rén 、4 bì rán zhī lǐ yĕ 、5 dàn wéi zhī bù lì 、6 zé wú yǐ shèng bù rén 、7 ér rén suì yǐ wéi zhēn bù néng shèng 、8 shì wǒ zhī suǒ wéi 、9 yoǔ yǐ shēn zhù yú bù rén zhě yĕ 、

通し番号 714 章内番号 2 章通し番号 158 識別番号 11_18_2
1言此人之心、2亦且自怠於爲仁、3終必幷與其所爲而亡之、4○趙氏曰、5言爲仁不至、6而不反諸己也、
1 yán cǐ rén zhī xīn 、2 yì qiĕ zì dài yú wéi rén 、3 zhōng bì bìng yŭ qí suǒ wéi ér wáng zhī 、4 ○ zhaò zhī yuē 、5 yán wéi rén bù zhì 、6 ér bù fǎn zhū jǐ yĕ 、


章番号 19 章通し番号 159

通し番号 715 章内番号 1 章通し番号 159 識別番号 11_19_1
1荑、2音蹄、3稗、4蒲賣反、5夫、6音扶、7○荑稗、8草之似穀者、9其實亦可食、10然不能如五穀之美也、11但五穀不熟、12則反不如荑稗之熟、13猶爲仁而不熟、14則反不如爲他道之有成、15是以爲仁必貴乎熟、16而不可徒恃其種之美、17又不可以仁之難熟、18而甘爲他道之有成也、19○尹氏曰、20日新而不已則熟、
1 tí 、2 yīn tí 、3 baì 、4 pú mài fǎn 、5 fū 、6 yīn fú 、7 ○ tí baì 、8 caǒ zhī sì gŭ zhě 、9 qí shí yì kĕ shí 、10 rán bù néng rú wŭ gŭ zhī mĕi yĕ 、11 dàn wŭ gŭ bù shoú 、12 zé fǎn bù rú tí baì zhī shoú 、13 yóu wéi rén ér bù shoú 、14 zé fǎn bù rú wéi tā daò zhī yoǔ chéng 、15 shì yǐ wéi rén bì guì hū shoú 、16 ér bù kĕ tú shì qí chóng zhī mĕi 、17 yoù bù kĕ yǐ rén zhī nán shoú 、18 ér gān wéi tā daò zhī yoǔ chéng yĕ 、19 ○ yǐn zhī yuē 、20 rì xīn ér bù yǐ zé shoú 、


章番号 20 章通し番号 160

通し番号 716 章内番号 1 章通し番号 160 識別番号 11_20_1
1彀、2古候反、3○羿、4善射者也、5志、6猶期也、7彀、8弓滿也、9滿而後發、10射之法也、11學、12謂學射、
1 gòu 、2 gŭ hòu fǎn 、3 ○ yì 、4 shàn shè zhě yĕ 、5 zhì 、6 yóu qī yĕ 、7 gòu 、8 gōng mǎn yĕ 、9 mǎn ér hòu fā 、10 shè zhī fǎ yĕ 、11 xué 、12 wèi xué shè 、

通し番号 717 章内番号 2 章通し番号 160 識別番号 11_20_2
1大匠、2工師也、3規矩、4匠之法也、5○此章言、6事必有法、7然後可成、8師舍是則無以敎、9弟子舍是則無以學、10曲藝且然、11況聖人之道乎、
1 dà jiàng 、2 gōng shī yĕ 、3 guī jŭ 、4 jiàng zhī fǎ yĕ 、5 ○ cǐ zhāng yán 、6 shì bì yoǔ fǎ 、7 rán hòu kĕ chéng 、8 shī shě shì zé wú yǐ jiāo 、9 dì zǐ shě shì zé wú yǐ xué 、10 qū yì qiĕ rán 、11 kuàng shèng rén zhī daò hū 、


12 告子章句下 gaò zǐ zhāng jù xià

章番号 1 章通し番号 161

通し番号 718 章内番号 1 章通し番号 161 識別番号 12_1_1
1任、2平聲、3○任、4國名、5屋廬子、6名連、7孟子弟子也、
1 rén 、2 píng shēng 、3 ○ rén 、4 guó míng 、5 wū lú zǐ 、6 míng lián 、7 mèng zǐ dì zǐ yĕ 、

通し番号 719 章内番号 2 章通し番号 161 識別番号 12_1_2
1任人復問也、
1 rén rén fù wèn yĕ 、

通し番号 720 章内番号 3 章通し番号 161 識別番号 12_1_3
1迎、2去聲、
1 yíng 、2 qù shēng 、

通し番号 721 章内番号 4 章通し番号 161 識別番号 12_1_4
1於、2如字、3○何有、4不難也、
1 yú 、2 rú zì 、3 ○ hé yoǔ 、4 bù nán yĕ 、

通し番号 722 章内番号 5 章通し番号 161 識別番号 12_1_5
1揣、2初委反、3○本、4謂下、5末、6謂上、7方寸之木至卑、8喩食色、9岑樓、10樓之高銳似山者、11至高、12喩禮、13若不取其下之平、14而升寸木於岑樓之上、15則寸木反高、16岑樓反卑矣、
1 chuaī 、2 chū wĕi fǎn 、3 ○ bĕn 、4 wèi xià 、5 mò 、6 wèi shàng 、7 fāng cùn zhī mù zhì beī 、8 yù shí sè 、9 cén lóu 、10 lóu zhī gaō ruì sì shān zhě 、11 zhì gaō 、12 yù lǐ 、13 ruò bù qŭ qí xià zhī píng 、14 ér shēng cùn mù yú cén lóu zhī shàng 、15 zé cùn mù fǎn gaō 、16 cén lóu fǎn beī yǐ 、

通し番号 723 章内番号 6 章通し番号 161 識別番号 12_1_6
1鉤、2帶鉤也、3金本重而帶鉤小、4故輕、5喩禮有輕於食色者、6羽本輕而一輿多、7故重、8喩食色有重於禮者、
1 goū 、2 dài goū yĕ 、3 jīn bĕn zhòng ér dài goū xiaǒ 、4 gù qīng 、5 yù lǐ yoǔ qīng yú shí sè zhě 、6 yŭ bĕn qīng ér yī yú duō 、7 gù zhòng 、8 yù shí sè yoǔ zhòng yú lǐ zhě 、

通し番号 724 章内番号 7 章通し番号 161 識別番号 12_1_7
1翅、2與啻同、3古字通用、4施智反、5○禮食親迎、6禮之輕者也、7飢而死以滅其性、8不得妻而廢人倫、9食色之重者也、10奚翅、11猶言何但、12言其相去懸絶、13不但有輕重之差而已、
1 chì 、2 yŭ chì tóng 、3 gŭ zì tōng yòng 、4 shī zhì fǎn 、5 ○ lǐ shí qìng yíng 、6 lǐ zhī qīng zhě yĕ 、7 jī ér sǐ yǐ miè qí xìng 、8 bù dé qī ér fèi rén lún 、9 shí sè zhī zhòng zhě yĕ 、10 xī chì 、11 yóu yán hé dàn 、12 yán qí xiàng qù xuán jué 、13 bù dàn yoǔ qīng zhòng zhī chà ér yǐ 、

通し番号 725 章内番号 8 章通し番号 161 識別番号 12_1_8
1紾、2音軫、3摟、4音婁、5○紾、6戾也、7摟、8牽也、9處子、10處女也、11此二者、12禮與食色皆其重者、13而以之相較、14則禮爲尤重也、15此章言、16義理事物、17其輕重固有大分、18然於其中、19又各自有輕重之別、20聖賢於此、21錯綜斟酌、22毫髮不差、23固不肯枉尺而直尋、24亦未嘗膠柱而調瑟、25所以斷之、26一視於理之當然而已矣、
1 zhĕn 、2 yīn zhĕn 、3 loǔ 、4 yīn lóu 、5 ○ zhĕn 、6 lì yĕ 、7 loǔ 、8 qiān yĕ 、9 chǔ zǐ 、10 chǔ nǚ yĕ 、11 cǐ èr zhě 、12 lǐ yŭ shí sè jiē qí zhòng zhě 、13 ér yǐ zhī xiàng jiaò 、14 zé lǐ wéi yóu zhòng yĕ 、15 cǐ zhāng yán 、16 yì lǐ shì wù 、17 qí qīng zhòng gù yoǔ dà fēn 、18 rán yú qí zhōng 、19 yoù gě zì yoǔ qīng zhòng zhī bié 、20 shèng xián yú cǐ 、21 cuò zēng zhēn zhuó 、22 haó fà bù chà 、23 gù bù kĕn wǎng chǐ ér zhí xún 、24 yì wèi cháng jiāo zhù ér tiaó sè 、25 suǒ yǐ duàn zhī 、26 yī shì yú lǐ zhī dāng rán ér yǐ yǐ 、


章番号 2 章通し番号 162

通し番号 726 章内番号 1 章通し番号 162 識別番号 12_2_1
1趙氏曰、2曹交、3曹君之弟也、4人皆可以爲堯舜、5疑古語、6或孟子所嘗言也、
1 zhaò zhī yuē 、2 cáo jiāo 、3 cáo jūn zhī dì yĕ 、4 rén jiē kĕ yǐ wéi yaó shùn 、5 yí gŭ yŭ 、6 huò mèng zǐ suǒ cháng yán yĕ 、

通し番号 727 章内番号 2 章通し番号 162 識別番号 12_2_2
1曹交問也、2食粟而已、3言無他材能也、
1 cáo jiāo wèn yĕ 、2 shí sù ér yǐ 、3 yán wú tā caí néng yĕ 、

通し番号 728 章内番号 3 章通し番号 162 識別番号 12_2_3
1勝、2平聲、3○匹字、4本作鴄、5鴨也、6從省作匹、7禮記說、8匹爲鶩、9是也、10烏獲、11古之有力人也、12能舉移千鈞、
1 shèng 、2 píng shēng 、3 ○ pǐ zì 、4 bĕn zuò pǐ 、5 yā yĕ 、6 cóng shĕng zuò pǐ 、7 lǐ jì shuō 、8 pǐ wéi wù 、9 shì yĕ 、10 wū huò 、11 gŭ zhī yoǔ lì rén yĕ 、12 néng jŭ yí qiān jūn 、

通し番号 729 章内番号 4 章通し番号 162 識別番号 12_2_4
1後、2去聲、3長、4上聲、5先、6去聲、7夫、8音扶、9○陳氏曰、10孝弟者、11人之良知良能、12自然之性也、13堯舜人倫之至、14亦率是性而已、15豈能加毫末於是哉、16楊氏曰、17堯舜之道大矣、18而所以爲之、19乃在夫行止疾徐之閒、20非有甚高難行之事也、21百姓蓋日用而不知耳、
1 hòu 、2 qù shēng 、3 zhǎng 、4 shàng shēng 、5 xiān 、6 qù shēng 、7 fū 、8 yīn fú 、9 ○ chén zhī yuē 、10 xiào dì zhě 、11 rén zhī liáng zhī liáng néng 、12 zì rán zhī xìng yĕ 、13 yaó shùn rén lún zhī zhì 、14 yì lǜ shì xìng ér yǐ 、15 qǐ néng jiā haó mò yú shì zāi 、16 yáng zhī yuē 、17 yaó shùn zhī daò dà yǐ 、18 ér suǒ yǐ wéi zhī 、19 nǎi zaì fū xíng zhǐ jí xú zhī jiān 、20 feī yoǔ shèn gaō nán xíng zhī shì yĕ 、21 bǎi xìng gaì rì yòng ér bù zhī ĕr 、

通し番号 730 章内番号 5 章通し番号 162 識別番号 12_2_5
1之行二行、2並去聲、3○言爲善爲惡、4皆在我而已、5詳曹交之問、6淺陋麤率、7必其進見之時、8禮貌衣冠言動之閒、9多不循理、10故孟子告之、11如此兩節云、
1 zhī xíng èr xíng 、2 bīng qù shēng 、3 ○ yán wéi shàn wéi è 、4 jiē zaì wǒ ér yǐ 、5 xiáng cáo jiāo zhī wèn 、6 qiǎn loù cū lǜ 、7 bì qí jìn jiàn zhī shí 、8 lǐ maò yī guàn yán dòng zhī jiān 、9 duō bù xún lǐ 、10 gù mèng zǐ gaò zhī 、11 rú cǐ liǎng jié yún 、

通し番号 731 章内番号 6 章通し番号 162 識別番号 12_2_6
1見、2音現、3○假館而後受業、4又可見其求道之不篤、
1 jiàn 、2 yīn xiàn 、3 ○ jiǎ guǎn ér hòu shòu yè 、4 yoù kĕ jiàn qí qiú daò zhī bù dǔ 、

通し番号 732 章内番号 7 章通し番号 162 識別番号 12_2_7
1夫、2音扶、3○言道不難知、4若歸而求之事親敬長之閒、5則性分之内、6萬理皆備、7隨處發見、8無不可師、9不必留此而受業也、10○曹交事長之禮旣不至、11求道之心又不篤、12故孟子敎之以孝弟、13而不容其受業、14蓋孔子餘力學文之意、15亦不屑之敎誨也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ yán daò bù nán zhī 、4 ruò guī ér qiú zhī shì qìng jìng zhǎng zhī jiān 、5 zé xìng fēn zhī neì 、6 wàn lǐ jiē bèi 、7 suí chǔ fā jiàn 、8 wú bù kĕ shī 、9 bù bì liú cǐ ér shòu yè yĕ 、10 ○ cáo jiāo shì zhǎng zhī lǐ jì bù zhì 、11 qiú daò zhī xīn yoù bù dǔ 、12 gù mèng zǐ jiāo zhī yǐ xiào dì 、13 ér bù róng qí shòu yè 、14 gaì kŏng zǐ yú lì xué wén zhī yì 、15 yì bù xiè zhī jiāo huì yĕ 、


章番号 3 章通し番号 163

通し番号 733 章内番号 1 章通し番号 163 識別番号 12_3_1
1弁、2音盤、3○高子、4齊人也、5小弁、6小雅篇名、7周幽王娶申后、8生太子宜臼、9又得褒姒、10生伯服、11而黜申后、12廢宜臼、13於是宜臼之傅、14爲作此詩、15以敘其哀痛迫切之情也、
1 biàn 、2 yīn pán 、3 ○ gaō zǐ 、4 qí rén yĕ 、5 xiaǒ biàn 、6 xiaǒ yǎ piān míng 、7 zhoū yoū wáng qŭ shēn hòu 、8 shēng tài zǐ yí jiù 、9 yoù dé bāo sì 、10 shēng bǎi fù 、11 ér chù shēn hòu 、12 fèi yí jiù 、13 yú shì yí jiù zhī fù 、14 wèi zuò cǐ shī 、15 yǐ xù qí aī tòng pò qiè zhī qíng yĕ 、

通し番号 734 章内番号 2 章通し番号 163 識別番号 12_3_2
1關、2與彎同、3射、4食亦反、5夫、6音扶、7○固、8謂執滯不通也、9爲、10猶治也、11越、12蠻夷國名、13道、14語也、15親親之心、16仁之發也、
1 guān 、2 yŭ wān tóng 、3 shè 、4 shí yì fǎn 、5 fū 、6 yīn fú 、7 ○ gù 、8 wèi zhí zhì bù tōng yĕ 、9 wéi 、10 yóu zhì yĕ 、11 yuè 、12 mán yí guó míng 、13 daò 、14 yŭ yĕ 、15 qìng qìng zhī xīn 、16 rén zhī fā yĕ 、

通し番号 735 章内番号 3 章通し番号 163 識別番号 12_3_3
1凱風、2邶風篇名、3衛有七子之母、4不能安其室、5七子作此以自責也、
1 kaǐ fēng 、2 bèi fēng piān míng 、3 wèi yoǔ qī zǐ zhī mǔ 、4 bù néng ān qí shì 、5 qī zǐ zuò cǐ yǐ zì zé yĕ 、

通し番号 736 章内番号 4 章通し番号 163 識別番号 12_3_4
1磯、2音機、3○磯、4水激石也、5不可磯、6言微激之而遽怒也、
1 jī 、2 yīn jī 、3 ○ jī 、4 shuǐ jī shí yĕ 、5 bù kĕ jī 、6 yán weī jī zhī ér jù nù yĕ 、

通し番号 737 章内番号 5 章通し番号 163 識別番号 12_3_5
1言舜猶怨慕、2小弁之怨、3不爲不孝也、4○趙氏曰、5生之膝下、6一體而分、7喘息呼吸、8氣通於親、9當親而疏、10怨慕號天、11是以小弁之怨、12未足爲愆也、
1 yán shùn yóu yuàn mù 、2 xiaǒ biàn zhī yuàn 、3 bù wéi bù xiào yĕ 、4 ○ zhaò zhī yuē 、5 shēng zhī xī xià 、6 yī tǐ ér fēn 、7 chuǎn xī hū xī 、8 qì tōng yú qìng 、9 dāng qìng ér shū 、10 yuàn mù haó tiān 、11 shì yǐ xiaǒ biàn zhī yuàn 、12 wèi zú wéi qiān yĕ 、


章番号 4 章通し番号 164

通し番号 738 章内番号 1 章通し番号 164 識別番号 12_4_1
1牼、2口莖反、3○宋、4姓、5牼、6名、7石丘、8地名、
1 kēng 、2 koǔ jīng fǎn 、3 ○ sòng 、4 xìng 、5 kēng 、6 míng 、7 shí qiū 、8 dì míng 、

通し番号 739 章内番号 2 章通し番号 164 識別番号 12_4_2
1趙氏曰、2學士年長者、3故謂之先生、
1 zhaò zhī yuē 、2 xué shì nián zhǎng zhě 、3 gù wèi zhī xiān shēng 、

通し番号 740 章内番号 3 章通し番号 164 識別番号 12_4_3
1說、2音稅、3○時宋牼方欲見楚王、4恐其不悅、5則將見秦王也、6遇、7合也、8按莊子書、9有宋鈃者、10禁攻寢兵、11救世之戰、12上說下敎、13強聒不舍、14疏云、15齊宣王時人、16以事考之、17疑卽此人也、
1 shuō 、2 yīn shuì 、3 ○ shí sòng kēng fāng yù jiàn chǔ wáng 、4 kŏng qí bù yuè 、5 zé jiāng jiàn qín wáng yĕ 、6 yù 、7 hé yĕ 、8 àn zhuāng zǐ shū 、9 yoǔ sòng jiān zhě 、10 jìn gōng qǐn bīng 、11 jiù shì zhī zhàn 、12 shàng shuō xià jiaò 、13 qiáng guō bù shě 、14 shū yún 、15 qí xuān wáng shí rén 、16 yǐ shì kaǒ zhī 、17 yí jí cǐ rén yĕ 、

通し番号 741 章内番号 4 章通し番号 164 識別番号 12_4_4
1徐氏曰、2能於戰國擾攘之中、3而以罷兵息民爲說、4其志可謂大矣、5然以利爲名、6則不可也、
1 xú zhī yuē 、2 néng yú zhàn guó rǎo rǎng zhī zhōng 、3 ér yǐ bà bīng xī mín wéi shuō 、4 qí zhì kĕ wèi dà yǐ 、5 rán yǐ lì wéi míng 、6 zé bù kĕ yĕ 、

通し番号 742 章内番号 5 章通し番号 164 識別番号 12_4_5
1樂、2音洛、3下同、
1 lè 、2 yīn luò 、3 xià tóng 、

通し番号 743 章内番号 6 章通し番号 164 識別番号 12_4_6
1王、2去聲、3○此章言休兵息民、4爲事則一、5然其心有義利之殊、6而其效有興亡之異、7學者所當深察而明辨之也、
1 wàng 、2 qù shēng 、3 ○ cǐ zhāng yán xiū bīng xī mín 、4 wéi shì zé yī 、5 rán qí xīn yoǔ yì lì zhī shū 、6 ér qí xiào yoǔ xìng wáng zhī yì 、7 xué zhě suǒ dāng shēn chá ér míng biàn zhī yĕ 、


章番号 5 章通し番号 165

通し番号 744 章内番号 1 章通し番号 165 識別番号 12_5_1
1任、2平聲、3相、4去聲、5下同、6○趙氏曰、7季任、8任君之弟、9任君朝會於鄰國、10季任爲之居守其國也、11儲子、12齊相也、13不報者、14來見則當報之、15但以幣交、16則不必報也、
1 rén 、2 píng shēng 、3 xiàng 、4 qù shēng 、5 xià tóng 、6 ○ zhaò zhī yuē 、7 jì rén 、8 rén jūn zhī dì 、9 rén jūn zhāo huì yú lín guó 、10 jì rén wèi zhī jū shoǔ qí guó yĕ 、11 chǔ zǐ 、12 qí xiàng yĕ 、13 bù bào zhě 、14 laí jiàn zé dāng bào zhī 、15 dàn yǐ bì jiāo 、16 zé bù bì bào yĕ 、

通し番号 745 章内番号 2 章通し番号 165 識別番号 12_5_2
1屋廬子知孟子之處此、2必有義理、3故喜得其閒隙而問之、
1 wū lú zǐ zhī mèng zǐ zhī chǔ cǐ 、2 bì yoǔ yì lǐ 、3 gù xǐ dé qí jiān xì ér wèn zhī 、

通し番号 746 章内番号 3 章通し番号 165 識別番号 12_5_3
1爲其之爲、2去聲、3下同、4與、5平聲、6○言儲子但爲齊相、7不若季子攝守君位、8故輕之邪、
1 wèi qí zhī wèi 、2 qù shēng 、3 xià tóng 、4 yú 、5 píng shēng 、6 ○ yán chǔ zǐ dàn wéi qí xiàng 、7 bù ruò jì zǐ shè shoǔ jūn wèi 、8 gù qīng zhī xié 、

通し番号 747 章内番号 4 章通し番号 165 識別番号 12_5_4
1書、2周書洛誥之篇、3享、4奉上也、5儀、6禮也、7物、8幣也、9役、10用也、11言雖享、12而禮意不及其幣、13則是不享矣、14以其不用志於享故也、
1 shū 、2 zhoū shū luò gaò zhī piān 、3 xiǎng 、4 fèng shàng yĕ 、5 yí 、6 lǐ yĕ 、7 wù 、8 bì yĕ 、9 yì 、10 yòng yĕ 、11 yán suī xiǎng 、12 ér lǐ yì bù jí qí bì 、13 zé shì bù xiǎng yǐ 、14 yǐ qí bù yòng zhì yú xiǎng gù yĕ 、

通し番号 748 章内番号 5 章通し番号 165 識別番号 12_5_5
1孟子釋書意如此、
1 mèng zǐ shì shū yì rú cǐ 、

通し番号 749 章内番号 6 章通し番号 165 識別番号 12_5_6
1徐氏曰、2季子爲君居守、3不得往他國以見孟子、4則以幣交、5而禮意已備、6儲子爲齊相、7可以至齊之境内而不來見、8則雖以幣交、9而禮意不及其物也、
1 xú zhī yuē 、2 jì zǐ wèi jūn jū shoǔ 、3 bù dé wǎng tā guó yǐ jiàn mèng zǐ 、4 zé yǐ bì jiāo 、5 ér lǐ yì yǐ bèi 、6 chǔ zǐ wéi qí xiàng 、7 kĕ yǐ zhì qí zhī jìng neì ér bù laí jiàn 、8 zé suī yǐ bì jiāo 、9 ér lǐ yì bù jí qí wù yĕ 、


章番号 6 章通し番号 166

通し番号 750 章内番号 1 章通し番号 166 識別番号 12_6_1
1先、2後、3爲、4皆去聲、5○名、6聲譽也、7實、8事功也、9言以名實爲先而爲之者、10是有志於救民者也、11以名實爲後而不爲者、12是欲獨善其身者也、13名實未加於上下、14言上未能正其君、15下未能濟其民也、
1 xiān 、2 hòu 、3 wéi 、4 jiē qù shēng 、5 ○ míng 、6 shēng yù yĕ 、7 shí 、8 shì gōng yĕ 、9 yán yǐ míng shí wéi xiān ér wéi zhī zhě 、10 shì yoǔ zhì yú jiù mín zhě yĕ 、11 yǐ míng shí wéi hòu ér bù wéi zhě 、12 shì yù dú shàn qí shēn zhě yĕ 、13 míng shí wèi jiā yú shàng xià 、14 yán shàng wèi néng zhèng qí jūn 、15 xià wèi néng jǐ qí mín yĕ 、

通し番号 751 章内番号 2 章通し番号 166 識別番号 12_6_2
1惡、2趨、3並去聲、4○仁者、5無私心而合天理之謂、6楊氏曰、7伊尹之就湯、8以三聘之勤也、9其就桀也、10湯進之也、11湯豈有伐桀之意哉、12其進伊尹以事之也、13欲其悔過遷善而已、14伊尹旣就湯、15則以湯之心爲心矣、16及其終也、17人歸之、18天命之、19不得已而伐之耳、20若湯初求伊尹、21卽有伐桀之心、22而伊尹遂相之以伐桀、23是以取天下爲心也、24以取天下爲心、25豈聖人之心哉、
1 è 、2 qū 、3 bīng qù shēng 、4 ○ rén zhě 、5 wú sī xīn ér hé tiān lǐ zhī wèi 、6 yáng zhī yuē 、7 yī yǐn zhī jiù tāng 、8 yǐ sān pìn zhī qín yĕ 、9 qí jiù jié yĕ 、10 tāng jìn zhī yĕ 、11 tāng qǐ yoǔ fá jié zhī yì zāi 、12 qí jìn yī yǐn yǐ shì zhī yĕ 、13 yù qí huǐ guò qiān shàn ér yǐ 、14 yī yǐn jì jiù tāng 、15 zé yǐ tāng zhī xīn wéi xīn yǐ 、16 jí qí zhōng yĕ 、17 rén guī zhī 、18 tiān mìng zhī 、19 bù dé yǐ ér fá zhī ĕr 、20 ruò tāng chū qiú yī yǐn 、21 jí yoǔ fá jié zhī xīn 、22 ér yī yǐn suì xiàng zhī yǐ fá jié 、23 shì yǐ qŭ tiān xià wéi xīn yĕ 、24 yǐ qŭ tiān xià wéi xīn 、25 qǐ shèng rén zhī xīn zāi 、

通し番号 752 章内番号 3 章通し番号 166 識別番号 12_6_3
1公儀子、2名休、3爲魯相、4子柳、5泄柳也、6削、7地見侵奪也、8髠譏孟子雖不去、9亦未必能有爲也、
1 gōng yí zǐ 、2 míng xiū 、3 wéi lǔ xiàng 、4 zǐ liǔ 、5 xiè liǔ yĕ 、6 xiāo 、7 dì jiàn qīn duó yĕ 、8 kūn jī mèng zǐ suī bù qù 、9 yì wèi bì néng yoǔ wéi yĕ 、

通し番号 753 章内番号 4 章通し番号 166 識別番号 12_6_4
1與、2平聲、3○百里奚、4事見前篇、
1 yú 、2 píng shēng 、3 ○ bǎi lǐ xī 、4 shì jiàn qián piān 、

通し番号 754 章内番号 5 章通し番号 166 識別番号 12_6_5
1華、2去聲、3○王豹、4衛人、5善謳、6淇、7水名、8綿駒、9齊人、10善歌、11高唐、12齊西邑、13華周、14杞梁、15二人皆齊臣、16戰死於莒、17其妻哭之哀、18國俗化之皆善哭、19髠以此譏孟子仕齊無功、20未足爲賢也、
1 huā 、2 qù shēng 、3 ○ wáng bào 、4 wèi rén 、5 shàn ōu 、6 qí 、7 shuǐ míng 、8 mián jū 、9 qí rén 、10 shàn gē 、11 gaō táng 、12 qí xī yì 、13 huā zhoū 、14 qǐ liáng 、15 èr rén jiē qí chén 、16 zhàn sǐ yú jŭ 、17 qí qī kū zhī aī 、18 guó sú huà zhī jiē shàn kū 、19 kūn yǐ cǐ jī mèng zǐ shì qí wú gōng 、20 wèi zú wéi xián yĕ 、

通し番号 755 章内番号 6 章通し番号 166 識別番号 12_6_6
1稅、2音脱、3爲肉、4爲無之爲、5並去聲、6○按史記、7孔子爲魯司寇、8攝行相事、9齊人聞而懼、10於是以女樂遺魯君、11季桓子與魯君往觀之、12怠於政事、13子路曰、14夫子可以行矣、15孔子曰、16魯今且郊、17如致膰于大夫、18則吾猶可以止、19桓子卒受齊女樂、20郊又不致膰俎于大夫、21孔子遂行、22孟子言、23以爲爲肉者、24固不足道、25以爲爲無禮、26則亦未爲深知孔子者、27蓋聖人於父母之國、28不欲顯其君相之失、29又不欲爲無故而苟去、30故不以女樂去、31而以膰肉行、32其見幾明決、33而用意忠厚、34固非衆人所能識也、35然則孟子之所爲、36豈髠之所能識哉、37○尹氏曰、38淳于髠未嘗知仁、39亦未嘗識賢也、40宜乎其言若是、
1 shuì 、2 yīn tuō 、3 wèi ròu 、4 wèi wú zhī wéi 、5 bīng qù shēng 、6 ○ àn shǐ jì 、7 kŏng zǐ wéi lǔ sī kòu 、8 shè xíng xiàng shì 、9 qí rén wén ér jù 、10 yú shì yǐ nǚ yuè yí lǔ jūn 、11 jì huán zǐ yŭ lǔ jūn wǎng guàn zhī 、12 dài yú zhèng shì 、13 zǐ lù yuē 、14 fū zǐ kĕ yǐ xíng yǐ 、15 kŏng zǐ yuē 、16 lǔ jīn qiĕ jiāo 、17 rú zhì fán yú dà fū 、18 zé wú yóu kĕ yǐ zhǐ 、19 huán zǐ zú shòu qí nǚ yuè 、20 jiāo yoù bù zhì fán zǔ yú dà fū 、21 kŏng zǐ suì xíng 、22 mèng zǐ yán 、23 yǐ wéi wèi ròu zhě 、24 gù bù zú daò 、25 yǐ wéi wèi wú lǐ 、26 zé yì wèi wéi shēn zhī kŏng zǐ zhě 、27 gaì shèng rén yú fǔ mǔ zhī guó 、28 bù yù taò qí jūn xiàng zhī shī 、29 yoù bù yù wéi wú gù ér goǔ qù 、30 gù bù yǐ nǚ yuè qù 、31 ér yǐ fán ròu xíng 、32 qí jiàn jǐ míng jué 、33 ér yòng yì zhōng hòu 、34 gù feī zhòng rén suǒ néng shí yĕ 、35 rán zé mèng zǐ zhī suǒ wéi 、36 qǐ kūn zhī suǒ néng shí zāi 、37 ○ yǐn zhī yuē 、38 chún yú kūn wèi cháng zhī rén 、39 yì wèi cháng shí xián yĕ 、40 yí hū qí yán ruò shì 、


章番号 7 章通し番号 167

通し番号 756 章内番号 1 章通し番号 167 識別番号 12_7_1
1趙氏曰、2五霸、3齊桓、4晉文、5秦穆、6宋襄、7楚莊也、8三王、9夏禹、10商湯、11周文武也、12丁氏曰、13夏昆吾、14商大彭、15豕韋、16周齊桓、17晉文、18謂之五霸、
1 zhaò zhī yuē 、2 wŭ bà 、3 qí huán 、4 jìn wén 、5 qín mù 、6 sòng xiāng 、7 chǔ zhuāng yĕ 、8 sān wàng 、9 xià yŭ 、10 shāng tāng 、11 zhoū wén wŭ yĕ 、12 dīng zhī yuē 、13 xià kūn wú 、14 shāng dà péng 、15 shǐ wéi 、16 zhoū qí huán 、17 jìn wén 、18 wèi zhī wŭ bà 、

通し番号 757 章内番号 2 章通し番号 167 識別番号 12_7_2
1朝、2音潮、3辟、4與闢同、5治、6去聲、7○慶、8賞也、9益其地以賞之也、10掊克、11聚斂也、12讓、13責也、14移之者、15誅其人而變置之也、16討者、17出命以討其罪、18而使方伯連帥、19帥諸侯以伐之也、20伐者、21奉天子之命、22聲其罪而伐之也、23摟、24牽也、25五霸牽諸侯以伐諸侯、26不用天子之命也、27自入其疆至則有讓、28言巡狩之事、29自一不朝至六師移之、30言述職之事、
1 zhāo 、2 yīn cháo 、3 pì 、4 yŭ pì tóng 、5 zhì 、6 qù shēng 、7 ○ qìng 、8 shǎng yĕ 、9 yì qí dì yǐ shǎng zhī yĕ 、10 póu kè 、11 jù liǎn yĕ 、12 ràng 、13 zé yĕ 、14 yí zhī zhě 、15 zhū qí rén ér biàn zhì zhī yĕ 、16 taǒ zhě 、17 chū mìng yǐ taǒ qí zuì 、18 ér shǐ fāng bǎi lián shuaì 、19 shuaì zhū hoú yǐ fá zhī yĕ 、20 fá zhě 、21 fèng tiān zǐ zhī mìng 、22 shēng qí zuì ér fá zhī yĕ 、23 loǔ 、24 qiān yĕ 、25 wŭ bà qiān zhū hoú yǐ fá zhū hoú 、26 bù yòng tiān zǐ zhī mìng yĕ 、27 zì rù qí jiāng zhì zé yoǔ ràng 、28 yán xún shòu zhī shì 、29 zì yī bù zhāo zhì liù shī yí zhī 、30 yán shù zhí zhī shì 、

通し番号 758 章内番号 3 章通し番号 167 識別番号 12_7_3
1歃、2所洽反、3糴、4音狄、5好、6去聲、7○按春秋傳、8僖公九年、9葵丘之會、10陳牲而不殺、11讀書加於牲上、12壹明天子之禁、13樹、14立也、15已立世子、16不得擅易、17初命三事、18所以脩身正家之要也、19賓、20賓客也、21旅、22行旅也、23皆當有以待之、24不可忽忘也、25士世祿而不世官、26恐其未必賢也、27官事無攝、28當廣求賢才以充之、29不可以闕人廢事也、30取士必得、31必得其人也、32無專殺大夫、33有罪則請命於天子、34而後殺之也、35無曲防、36不得曲爲隄防、37壅泉激水、38以專小利、39病鄰國也、40無遏糴、41鄰國凶荒、42不得閉糴也、43無有封而不告者、44不得專封國邑而不告天子也、
1 shà 、2 suǒ qià fǎn 、3 dí 、4 yīn dí 、5 haò 、6 qù shēng 、7 ○ àn chūn qiū chuán 、8 xī gōng jiŭ nián 、9 kuí qiū zhī huì 、10 chén shēng ér bù shā 、11 dú shū jiā yú shēng shàng 、12 yī míng tiān zǐ zhī jìn 、13 shù 、14 lì yĕ 、15 yǐ lì shì zǐ 、16 bù dé shàn yì 、17 chū mìng sān shì 、18 suǒ yǐ xiū shēn zhèng jiā zhī yaò yĕ 、19 bīn 、20 bīn kè yĕ 、21 lǚ 、22 xíng lǚ yĕ 、23 jiē dāng yoǔ yǐ dài zhī 、24 bù kĕ hū wàng yĕ 、25 shì shì sì ér bù shì guān 、26 kŏng qí wèi bì xián yĕ 、27 guān shì wú shè 、28 dāng guǎng qiú xián caí yǐ chōng zhī 、29 bù kĕ yǐ quē rén fèi shì yĕ 、30 qŭ shì bì dé 、31 bì dé qí rén yĕ 、32 wú zhuān shā dà fū 、33 yoǔ zuì zé qǐng mìng yú tiān zǐ 、34 ér hòu shā zhī yĕ 、35 wú qū fáng 、36 bù dé qū wéi tí fáng 、37 yōng quán jī shuǐ 、38 yǐ zhuān xiaǒ lì 、39 bìng lín guó yĕ 、40 wú è dí 、41 lín guó xiōng huāng 、42 bù dé bì dí yĕ 、43 wú yoǔ fēng ér bù gaò zhě 、44 bù dé zhuān fēng guó yì ér bù gaò tiān zǐ yĕ 、

通し番号 759 章内番号 4 章通し番号 167 識別番号 12_7_4
1長、2上聲、3○君有過不能諫、4又順之者、5長君之惡也、6君之過未萌、7而先意導之者、8逢君之惡也、9○林氏曰、10邵子有言、11治春秋者、12不先治五霸之功罪、13則事無統理、14而不得聖人之心、15春秋之閒、16有功者未有大於五霸、17有過者亦未有大於五霸、18故五霸者、19功之首、20罪之魁也、21孟子此章之義、22其若此也與、23然五霸得罪於三王、24今之諸侯得罪於五霸、25皆出於異世、26故得以逃其罪、27至於今之大夫、28宜得罪於今之諸侯、29則同時矣、30而諸侯非惟莫之罪也、31乃反以爲良臣而厚禮之、32不以爲罪而反以爲功、33何其謬哉、
1 zhǎng 、2 shàng shēng 、3 ○ jūn yoǔ guò bù néng jiàn 、4 yoù shùn zhī zhě 、5 zhǎng jūn zhī è yĕ 、6 jūn zhī guò wèi méng 、7 ér xiān yì dǎo zhī zhě 、8 féng jūn zhī è yĕ 、9 ○ lín zhī yuē 、10 shào zǐ yoǔ yán 、11 zhì chūn qiū zhě 、12 bù xiān zhì wŭ bà zhī gōng zuì 、13 zé shì wú tŏng lǐ 、14 ér bù dé shèng rén zhī xīn 、15 chūn qiū zhī jiān 、16 yoǔ gōng zhě wèi yoǔ dà yú wŭ bà 、17 yoǔ guò zhě yì wèi yoǔ dà yú wŭ bà 、18 gù wŭ bà zhě 、19 gōng zhī shoǔ 、20 zuì zhī kuí yĕ 、21 mèng zǐ cǐ zhāng zhī yì 、22 qí ruò cǐ yĕ yú 、23 rán wŭ bà dé zuì yú sān wàng 、24 jīn zhī zhū hoú dé zuì yú wŭ bà 、25 jiē chū yú yì shì 、26 gù dé yǐ taó qí zuì 、27 zhì yú jīn zhī dà fū 、28 yí dé zuì yú jīn zhī zhū hoú 、29 zé tóng shí yǐ 、30 ér zhū hoú feī wéi mò zhī zuì yĕ 、31 nǎi fǎn yǐ wéi liáng chén ér hòu lǐ zhī 、32 bù yǐ wéi zuì ér fǎn yǐ wéi gōng 、33 hé qí miù zāi 、


章番号 8 章通し番号 168

通し番号 760 章内番号 1 章通し番号 168 識別番号 12_8_1
1愼子、2魯臣、
1 shèn zǐ 、2 lǔ chén 、

通し番号 761 章内番号 2 章通し番号 168 識別番号 12_8_2
1敎民者、2敎之禮義、3使知入事父兄、4出事長上也、5用之、6使之戰也、
1 jiāo mín zhě 、2 jiāo zhī lǐ yì 、3 shǐ zhī rù shì fǔ xiōng 、4 chū shì zhǎng shàng yĕ 、5 yòng zhī 、6 shǐ zhī zhàn yĕ 、

通し番号 762 章内番号 3 章通し番号 168 識別番号 12_8_3
1是時魯蓋欲使愼子伐齊、2取南陽也、3故孟子言、4就使愼子善戰有功如此、5且猶不可、
1 shì shí lǔ gaì yù shǐ shèn zǐ fá qí 、2 qŭ nán yáng yĕ 、3 gù mèng zǐ yán 、4 jiù shǐ shèn zǐ shàn zhàn yoǔ gōng rú cǐ 、5 qiĕ yóu bù kĕ 、

通し番号 763 章内番号 4 章通し番号 168 識別番号 12_8_4
1滑、2音骨、3○滑釐、4愼子名、
1 huá 、2 yīn gŭ 、3 ○ huá lí 、4 shèn zǐ míng 、

通し番号 764 章内番号 5 章通し番号 168 識別番号 12_8_5
1待諸侯、2謂待其朝覲聘問之禮、3宗廟典籍、4祭祀會同之常制也、
1 dài zhū hoú 、2 wèi dài qí zhāo jìn pìn wèn zhī lǐ 、3 zōng miaò diǎn jí 、4 jì sì huì tóng zhī cháng zhì yĕ 、

通し番号 765 章内番号 6 章通し番号 168 識別番号 12_8_6
1二公有大勳勞於天下、2而其封國不過百里、3儉、4止而不過之意也、
1 èr gōng yoǔ dà xūn laó yú tiān xià 、2 ér qí fēng guó bù guò bǎi lǐ 、3 jiǎn 、4 zhǐ ér bù guò zhī yì yĕ 、

通し番号 766 章内番号 7 章通し番号 168 識別番号 12_8_7
1魯地之大、2皆幷呑小國而得之、3有王者作、4則必在所損矣、
1 lǔ dì zhī dà 、2 jiē bìng tūn xiaǒ guó ér dé zhī 、3 yoǔ wàng zhě zuò 、4 zé bì zaì suǒ sŭn yǐ 、

通し番号 767 章内番号 8 章通し番号 168 識別番号 12_8_8
1徒、2空也、3言不殺人而取之也、
1 tú 、2 kòng yĕ 、3 yán bù shā rén ér qŭ zhī yĕ 、

通し番号 768 章内番号 9 章通し番号 168 識別番号 12_8_9
1當道、2謂事合於理、3志仁、4謂心在於仁、
1 dāng daò 、2 wèi shì hé yú lǐ 、3 zhì rén 、4 wèi xīn zaì yú rén 、


章番号 9 章通し番号 169

通し番号 769 章内番号 1 章通し番号 169 識別番号 12_9_1
1爲、2去聲、3辟、4與闢同、5郷、6與向同、7下皆同、8○辟、9開墾也、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 pì 、4 yŭ pì tóng 、5 xiāng 、6 yŭ xiàng tóng 、7 xià jiē tóng 、8 ○ pì 、9 kaī kĕn yĕ 、

通し番号 770 章内番号 2 章通し番号 169 識別番号 12_9_2
1約、2要結也、3與國、4和好相與之國也、
1 yuē 、2 yaò jié yĕ 、3 yŭ guó 、4 hé haǒ xiàng yŭ zhī guó yĕ 、

通し番号 771 章内番号 3 章通し番号 169 識別番号 12_9_3
1言必爭奪而至於危亡也、
1 yán bì zhēng duó ér zhì yú weī wáng yĕ 、


章番号 10 章通し番号 170

通し番号 772 章内番号 1 章通し番号 170 識別番号 12_10_1
1白圭、2名丹、3周人也、4欲更稅法、5二十分而取其一分、6林氏曰、7按史記、8白圭能薄飮食、9忍嗜欲、10與童僕同苦樂、11樂觀時變、12人棄我取、13人取我與、14以此居積致富、15其爲此論、16蓋欲以其術施之國家也、
1 bái guī 、2 míng dān 、3 zhoū rén yĕ 、4 yù gēng shuì fǎ 、5 èr shí fēn ér qŭ qí yī fēn 、6 lín zhī yuē 、7 àn shǐ jì 、8 bái guī néng bó yǐn shí 、9 rĕn shì yù 、10 yŭ tóng pú tóng kǔ lè 、11 lè guàn shí biàn 、12 rén qì wǒ qŭ 、13 rén qŭ wǒ yŭ 、14 yǐ cǐ jū jī zhì fù 、15 qí wéi cǐ lùn 、16 gaì yù yǐ qí shù shī zhī guó jiā yĕ 、

通し番号 773 章内番号 2 章通し番号 170 識別番号 12_10_2
1貉、2音陌、3○貉、4北方夷狄之國名也、
1 hé 、2 yīn mò 、3 ○ hé 、4 beǐ fāng yí dí zhī guó míng yĕ 、

通し番号 774 章内番号 3 章通し番号 170 識別番号 12_10_3
1孟子設喩以詰圭、2而圭亦知其不可也、
1 mèng zǐ shè yù yǐ jié guī 、2 ér guī yì zhī qí bù kĕ yĕ 、

通し番号 775 章内番号 4 章通し番号 170 識別番号 12_10_4
1夫、2音扶、3○北方地寒、4不生五穀、5黍早熟、6故生之、7饔飧、8以飮食饋客之禮也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ beǐ fāng dì hán 、4 bù shēng wŭ gŭ 、5 shǔ zaǒ shoú 、6 gù shēng zhī 、7 yōng sūn 、8 yǐ yǐn shí kuì kè zhī lǐ yĕ 、

通し番号 776 章内番号 5 章通し番号 170 識別番号 12_10_5
1無君臣祭祀交際之禮、2是去人倫、3無百官有司、4是無君子、
1 wú jūn chén jì sì jiāo jì zhī lǐ 、2 shì qù rén lún 、3 wú bǎi guān yoǔ sī 、4 shì wú jūn zǐ 、

通し番号 777 章内番号 6 章通し番号 170 識別番号 12_10_6
1因其辭以折之、
1 yīn qí cí yǐ zhé zhī 、

通し番号 778 章内番号 7 章通し番号 170 識別番号 12_10_7
1什一而稅、2堯舜之道也、3多則桀、4寡則貉、5今欲輕重之、6則是小貉、7小桀而已、
1 shén yī ér shuì 、2 yaó shùn zhī daò yĕ 、3 duō zé jié 、4 guǎ zé hé 、5 jīn yù qīng zhòng zhī 、6 zé shì xiaǒ hé 、7 xiaǒ jié ér yǐ 、


章番号 11 章通し番号 171

通し番号 779 章内番号 1 章通し番号 171 識別番号 12_11_1
1趙氏曰、2當時諸侯有小水、3白圭爲之築隄、4壅而注之他國、
1 zhaò zhī yuē 、2 dāng shí zhū hoú yoǔ xiaǒ shuǐ 、3 bái guī wèi zhī zhú tí 、4 yōng ér zhù zhī tā guó 、

通し番号 780 章内番号 2 章通し番号 171 識別番号 12_11_2
1順水之性也、
1 shùn shuǐ zhī xìng yĕ 、

通し番号 781 章内番号 3 章通し番号 171 識別番号 12_11_3
1壑、2受水處也、
1 hè 、2 shòu shuǐ chǔ yĕ 、

通し番号 782 章内番号 4 章通し番号 171 識別番号 12_11_4
1惡、2去聲、3○水逆行者、4下流壅塞、5故水逆流、6今乃壅水以害人、7則與洪水之災無異矣、
1 è 、2 qù shēng 、3 ○ shuǐ nì xíng zhě 、4 xià liú yōng sài 、5 gù shuǐ nì liú 、6 jīn nǎi yōng shuǐ yǐ hài rén 、7 zé yŭ hóng shuǐ zhī zāi wú yì yǐ 、


章番号 12 章通し番号 172

通し番号 783 章内番号 1 章通し番号 172 識別番号 12_12_1
1惡、2平聲、3○亮、4信也、5與諒同、6惡乎執、7言凡事苟且、8無所執持也、
1 wū 、2 píng shēng 、3 ○ liàng 、4 xìn yĕ 、5 yŭ liàng tóng 、6 è hū zhí 、7 yán fán shì goǔ qiĕ 、8 wú suǒ zhí chí yĕ 、


章番号 13 章通し番号 173

通し番号 784 章内番号 1 章通し番号 173 識別番号 12_13_1
1喜其道之得行、
1 xǐ qí daò zhī dé xíng 、

通し番号 785 章内番号 2 章通し番号 173 識別番号 12_13_2
1知、2去聲、3○此三者、4皆當世之所尙、5而樂正子之所短、6故丑疑而歴問之、
1 zhī 、2 qù shēng 、3 ○ cǐ sān zhě 、4 jiē dāng shì zhī suǒ shàng 、5 ér lè zhèng zǐ zhī suǒ duǎn 、6 gù choǔ yí ér lì wèn zhī 、

通し番号 786 章内番号 3 章通し番号 173 識別番号 12_13_3
1丑問也、
1 choǔ wèn yĕ 、

通し番号 787 章内番号 4 章通し番号 173 識別番号 12_13_4
1好、2去聲、3下同、
1 haò 、2 qù shēng 、3 xià tóng 、

通し番号 788 章内番号 5 章通し番号 173 識別番号 12_13_5
1丑問也、
1 choǔ wèn yĕ 、

通し番号 789 章内番号 6 章通し番号 173 識別番号 12_13_6
1優、2有餘裕也、3言雖治天下、4尙有餘力也、
1 yoū 、2 yoǔ yú yù yĕ 、3 yán suī zhì tiān xià 、4 shàng yoǔ yú lì yĕ 、

通し番号 790 章内番号 7 章通し番号 173 識別番号 12_13_7
1夫、2音扶、3下同、4○輕、5易也、6言不以千里爲難也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 xià tóng 、4 ○ qīng 、5 yì yĕ 、6 yán bù yǐ qiān lǐ wéi nán yĕ 、

通し番号 791 章内番号 8 章通し番号 173 識別番号 12_13_8
1訑、2音移、3治、4去聲、5○訑訑、6自足其智、7不嗜善言之貌、8君子小人、9迭爲消長、10直諒多聞之士遠、11則讒諂面諛之人至、12理勢然也、13○此章言、14爲政、15不在於用一己之長、16而貴於有以來天下之善、
1 yí 、2 yīn yí 、3 zhì 、4 qù shēng 、5 ○ yí yí 、6 zì zú qí zhì 、7 bù shì shàn yán zhī maò 、8 jūn zǐ xiaǒ rén 、9 dié wéi xiāo zhǎng 、10 zhí liàng duō wén zhī shì yuǎn 、11 zé chán chǎn miàn yú zhī rén zhì 、12 lǐ shì rán yĕ 、13 ○ cǐ zhāng yán 、14 wéi zhèng 、15 bù zaì yú yòng yī jǐ zhī zhǎng 、16 ér guì yú yoǔ yǐ laí tiān xià zhī shàn 、


章番号 14 章通し番号 174

通し番号 792 章内番号 1 章通し番号 174 識別番号 12_14_1
1其目在下、
1 qí mù zaì xià 、

通し番号 793 章内番号 2 章通し番号 174 識別番号 12_14_2
1所謂見行可之仕、2若孔子於季桓子是也、3受女樂而不朝、4則去之矣、
1 suǒ wèi jiàn xíng kĕ zhī shì 、2 ruò kŏng zǐ yú jì huán zǐ shì yĕ 、3 shòu nǚ yuè ér bù zhāo 、4 zé qù zhī yǐ 、

通し番号 794 章内番号 3 章通し番号 174 識別番号 12_14_3
1所謂際可之仕、2若孔子於衛靈公是也、3故與公遊於囿、4公仰視蜚鴈、5而後去之、
1 suǒ wèi jì kĕ zhī shì 、2 ruò kŏng zǐ yú wèi líng gōng shì yĕ 、3 gù yŭ gōng yóu yú yoù 、4 gōng yǎng shì feǐ yàn 、5 ér hòu qù zhī 、

通し番号 795 章内番号 4 章通し番号 174 識別番号 12_14_4
1所謂公養之仕也、2君之於民、3固有周之之義、4況此又有悔過之言、5所以可受、6然未至於飢餓不能出門戶、7則猶不受也、8其曰免死而已、9則其所受亦有節矣、
1 suǒ wèi gōng yǎng zhī shì yĕ 、2 jūn zhī yú mín 、3 gù yoǔ zhoū zhī zhī yì 、4 kuàng cǐ yoù yoǔ huǐ guò zhī yán 、5 suǒ yǐ kĕ shòu 、6 rán wèi zhì yú jī è bù néng chū mén hù 、7 zé yóu bù shòu yĕ 、8 qí yuē miǎn sǐ ér yǐ 、9 zé qí suǒ shòu yì yoǔ jié yǐ 、


章番号 15 章通し番号 175

通し番号 796 章内番号 1 章通し番号 175 識別番号 12_15_1
1說、2音悅、3○舜耕歴山、4三十登庸、5說築傅巖、6武丁舉之、7膠鬲遭亂、8鬻販魚鹽、9文王舉之、10管仲囚於士官、11桓公舉以相國、12孫叔敖隱處海濱、13楚莊王舉之爲令尹、14百里奚事、15見前篇、
1 yuè 、2 yīn yuè 、3 ○ shùn gēng lì shān 、4 sān shí dēng yōng 、5 yuè zhú fù yán 、6 wŭ dīng jŭ zhī 、7 jiāo lì zaō luàn 、8 yù fàn yú yán 、9 wén wáng jŭ zhī 、10 guǎn zhòng qiú yú shì guān 、11 huán gōng jŭ yǐ xiàng guó 、12 sūn shū áo yǐn chǔ haǐ bīn 、13 chǔ zhuāng wáng jŭ zhī wéi lìng yǐn 、14 bǎi lǐ xī shì 、15 jiàn qián piān 、

通し番号 797 章内番号 2 章通し番号 175 識別番号 12_15_2
1曾、2與增同、3○降大任、4使之任大事也、5若舜以下是也、6空、7窮也、8乏、9絶也、10拂、11戾也、12言使之所爲不遂、13多背戾也、14動心忍性、15謂竦動其心、16堅忍其性也、17然所謂性、18亦指氣稟食色而言耳、19程子曰、20若要熟也、21須從這裏過、
1 céng 、2 yŭ zēng tóng 、3 ○ jiàng dà rèn 、4 shǐ zhī rèn dà shì yĕ 、5 ruò shùn yǐ xià shì yĕ 、6 kòng 、7 qióng yĕ 、8 fá 、9 jué yĕ 、10 fú 、11 lì yĕ 、12 yán shǐ zhī suǒ wéi bù suì 、13 duō bèi lì yĕ 、14 dòng xīn rĕn xìng 、15 wèi sŏng dòng qí xīn 、16 jiān rĕn qí xìng yĕ 、17 rán suǒ wèi xìng 、18 yì zhǐ qì bǐng shí sè ér yán ĕr 、19 chéng zǐ yuē 、20 ruò yaò shoú yĕ 、21 xū cóng zhè lǐ guò 、

通し番号 798 章内番号 3 章通し番号 175 識別番号 12_15_3
1衡、2與橫同、3○恒、4常也、5猶言大率也、6橫、7不順也、8作、9奮起也、10徵、11驗也、12喩、13曉也、14此又言、15中人之性、16常必有過然後能改、17蓋不能謹於平日、18故必事勢窮蹙、19以至困於心、20橫於慮、21然後能奮發而興起、22不能燭於幾微、23故必事理暴著、24以至驗於人之色、25發於人之聲、26然後能警悟而通曉也、
1 héng 、2 yŭ héng tóng 、3 ○ héng 、4 cháng yĕ 、5 yóu yán dà lǜ yĕ 、6 héng 、7 bù shùn yĕ 、8 zuò 、9 fèn qǐ yĕ 、10 zhēng 、11 yàn yĕ 、12 yù 、13 xiaǒ yĕ 、14 cǐ yoù yán 、15 zhōng rén zhī xìng 、16 cháng bì yoǔ guò rán hòu néng gaǐ 、17 gaì bù néng jǐn yú píng rì 、18 gù bì shì shì qióng cù 、19 yǐ zhì kùn yú xīn 、20 héng yú lǜ 、21 rán hòu néng fèn fā ér xìng qǐ 、22 bù néng zhú yú jǐ weī 、23 gù bì shì lǐ bào zhù 、24 yǐ zhì yàn yú rén zhī sè 、25 fā yú rén zhī shēng 、26 rán hòu néng jǐng wù ér tōng xiaǒ yĕ 、

通し番号 799 章内番号 4 章通し番号 175 識別番号 12_15_4
1拂、2與弼同、3○此言國亦然也、4法家、5法度之世臣也、6拂士、7輔弼之賢士也、
1 fú 、2 yŭ bì tóng 、3 ○ cǐ yán guó yì rán yĕ 、4 fǎ jiā 、5 fǎ dù zhī shì chén yĕ 、6 fú shì 、7 fǔ bì zhī xián shì yĕ 、

通し番号 800 章内番号 5 章通し番号 175 識別番号 12_15_5
1樂、2音洛、3○以上文觀之、4則知人之生全、5出於憂患、6而死亡、7由於安樂矣、8○尹氏曰、9言困窮拂鬱、10能堅人之志、11而熟人之仁、12以安樂失之者多矣、
1 lè 、2 yīn luò 、3 ○ yǐ shàng wén guàn zhī 、4 zé zhī rén zhī shēng quán 、5 chū yú yoū huàn 、6 ér sǐ wáng 、7 yóu yú ān lè yǐ 、8 ○ yǐn zhī yuē 、9 yán kùn qióng fú yù 、10 néng jiān rén zhī zhì 、11 ér shoú rén zhī rén 、12 yǐ ān lè shī zhī zhě duō yǐ 、


章番号 16 章通し番号 176

通し番号 801 章内番号 1 章通し番号 176 識別番号 12_16_1
1多術、2言非一端、3屑、4潔也、5不以其人爲潔而拒絶之、6所謂不屑之敎誨也、7其人若能感此、8退自脩省、9則是亦我敎誨之也、10○尹氏曰、11言或抑或揚、12或與或不與、13各因其材而篤之、14無非敎也、
1 duō shù 、2 yán feī yī duān 、3 xiè 、4 jié yĕ 、5 bù yǐ qí rén wéi jié ér jù jué zhī 、6 suǒ wèi bù xiè zhī jiāo huì yĕ 、7 qí rén ruò néng gǎn cǐ 、8 tuì zì xiū shĕng 、9 zé shì yì wǒ jiāo huì zhī yĕ 、10 ○ yǐn zhī yuē 、11 yán huò yì huò yáng 、12 huò yŭ huò bù yŭ 、13 gě yīn qí caí ér dǔ zhī 、14 wú feī jiaò yĕ 、


13 盡心章句上 jìn xīn zhāng jù shàng

章番号 1 章通し番号 177

通し番号 802 章内番号 1 章通し番号 177 識別番号 13_1_1
1心者、2人之神明、3所以具衆理而應萬事者也、4性則心之所具之理、5而天又理之所從以出者也、6人有是心、7莫非全體、8然不窮理、9則有所蔽、10而無以盡乎此心之量、11故能極其心之全體、12而無不盡者、13必其能窮夫理、14而無不知者也、15旣知其理、16則其所從出、17亦不外是矣、18以大學之序言之、19知性則物格之謂、20盡心則知至之謂也、
1 xīn zhě 、2 rén zhī shén míng 、3 suǒ yǐ jù zhòng lǐ ér yīng wàn shì zhě yĕ 、4 xìng zé xīn zhī suǒ jù zhī lǐ 、5 ér tiān yoù lǐ zhī suǒ cóng yǐ chū zhě yĕ 、6 rén yoǔ shì xīn 、7 mò feī quán tǐ 、8 rán bù qióng lǐ 、9 zé yoǔ suǒ bì 、10 ér wú yǐ jìn hū cǐ xīn zhī liàng 、11 gù néng jí qí xīn zhī quán tǐ 、12 ér wú bù jìn zhě 、13 bì qí néng qióng fū lǐ 、14 ér wú bù zhī zhě yĕ 、15 jì zhī qí lǐ 、16 zé qí suǒ cóng chū 、17 yì bù waì shì yǐ 、18 yǐ dà xué zhī xù yán zhī 、19 zhī xìng zé wù gé zhī wèi 、20 jìn xīn zé zhī zhì zhī wèi yĕ 、

通し番号 803 章内番号 2 章通し番号 177 識別番号 13_1_2
1存、2謂操而不舍、3養、4謂順而不害、5事、6則奉承而不違也、
1 cún 、2 wèi caō ér bù shě 、3 yǎng 、4 wèi shùn ér bù hài 、5 shì 、6 zé fèng chéng ér bù wéi yĕ 、

通し番号 804 章内番号 3 章通し番号 177 識別番号 13_1_3
1殀壽、2命之短長也、3貳、4疑也、5不貳者、6知天之至、7脩身以俟死、8則事天以終身也、9立命、10謂全其天之所賦、11不以人爲害之、12○程子曰、13心也、14性也、15天也、16一理也、17自理而言、18謂之天、19自稟受而言、20謂之性、21自存諸人而言、22謂之心、23張子曰、24由太虛、25有天之名、26由氣化、27有道之名、28合虛與氣、29有性之名、30合性與知覺、31有心之名、32愚謂、33盡心知性而知天、34所以造其理也、35存心養性以事天、36所以履其事也、37不知其理、38固不能履其事、39然徒造其理而不履其事、40則亦無以有諸己矣、41知天而不以殀壽貳其心、42智之盡也、43事天而能脩身以俟死、44仁之至也、45智有不盡、46固不知所以爲仁、47然智而不仁、48則亦將流蕩不法、49而不足以爲智矣、
1 yaǒ shòu 、2 mìng zhī duǎn cháng yĕ 、3 èr 、4 yí yĕ 、5 bù èr zhě 、6 zhī tiān zhī zhì 、7 xiū shēn yǐ sì sǐ 、8 zé shì tiān yǐ zhōng shēn yĕ 、9 lì mìng 、10 wèi quán qí tiān zhī suǒ fù 、11 bù yǐ rén wéi hài zhī 、12 ○ chéng zǐ yuē 、13 xīn yĕ 、14 xìng yĕ 、15 tiān yĕ 、16 yī lǐ yĕ 、17 zì lǐ ér yán 、18 wèi zhī tiān 、19 zì bǐng shòu ér yán 、20 wèi zhī xìng 、21 zì cún zhū rén ér yán 、22 wèi zhī xīn 、23 zhāng zǐ yuē 、24 yóu tài xū 、25 yoǔ tiān zhī míng 、26 yóu qì huà 、27 yoǔ daò zhī míng 、28 hé xū yŭ qì 、29 yoǔ xìng zhī míng 、30 hé xìng yŭ zhī jué 、31 yoǔ xīn zhī míng 、32 yú wèi 、33 jìn xīn zhī xìng ér zhī tiān 、34 suǒ yǐ zào qí lǐ yĕ 、35 cún xīn yǎng xìng yǐ shì tiān 、36 suǒ yǐ lǚ qí shì yĕ 、37 bù zhī qí lǐ 、38 gù bù néng lǚ qí shì 、39 rán tú zào qí lǐ ér bù lǚ qí shì 、40 zé yì wú yǐ yoǔ zhū jǐ yǐ 、41 zhī tiān ér bù yǐ yaǒ shòu èr qí xīn 、42 zhì zhī jìn yĕ 、43 shì tiān ér néng xiū shēn yǐ sì sǐ 、44 rén zhī zhì yĕ 、45 zhì yoǔ bù jìn 、46 gù bù zhī suǒ yǐ wéi rén 、47 rán zhì ér bù rén 、48 zé yì jiāng liú dàng bù fǎ 、49 ér bù zú yǐ wéi zhì yǐ 、


章番号 2 章通し番号 178

通し番号 805 章内番号 1 章通し番号 178 識別番号 13_2_1
1人物之生、2吉凶禍福、3皆天所命、4然惟莫之致而至者、5乃爲正命、6故君子脩身以俟之、7所以順受乎此也、
1 rén wù zhī shēng 、2 jí xiōng huò fú 、3 jiē tiān suǒ mìng 、4 rán wéi mò zhī zhì ér zhì zhě 、5 nǎi wéi zhèng mìng 、6 gù jūn zǐ xiū shēn yǐ sì zhī 、7 suǒ yǐ shùn shòu hū cǐ yĕ 、

通し番号 806 章内番号 2 章通し番号 178 識別番号 13_2_2
1命、2謂正命、3巖牆、4牆之將覆者、5知正命、6則不處危地以取覆壓之禍、
1 mìng 、2 wèi zhèng mìng 、3 yán qiáng 、4 qiáng zhī jiāng fù zhě 、5 zhī zhèng mìng 、6 zé bù chǔ weī dì yǐ qŭ fù yā zhī huò 、

通し番号 807 章内番号 3 章通し番号 178 識別番号 13_2_3
1盡其道、2則所値之吉凶、3皆莫之致而至者矣、
1 jìn qí daò 、2 zé suǒ zhí zhī jí xiōng 、3 jiē mò zhī zhì ér zhì zhě yǐ 、

通し番号 808 章内番号 4 章通し番号 178 識別番号 13_2_4
1桎梏、2所以拘罪人者、3言犯罪而死、4與立巖牆之下者同、5皆人所取、6非天所爲也、7○此章與上章、8蓋一時之言、9所以發其末句未盡之意、
1 zhì gù 、2 suǒ yǐ jū zuì rén zhě 、3 yán fàn zuì ér sǐ 、4 yŭ lì yán qiáng zhī xià zhě tóng 、5 jiē rén suǒ qŭ 、6 feī tiān suǒ wéi yĕ 、7 ○ cǐ zhāng yŭ shàng zhāng 、8 gaì yī shí zhī yán 、9 suǒ yǐ fā qí mò jù wèi jìn zhī yì 、


章番号 3 章通し番号 179

通し番号 809 章内番号 1 章通し番号 179 識別番号 13_3_1
1舍、2上聲、3○在我者、4謂仁義禮智、5凡性之所有者、
1 shě 、2 shàng shēng 、3 ○ zaì wǒ zhě 、4 wèi rén yì lǐ zhì 、5 fán xìng zhī suǒ yoǔ zhě 、

通し番号 810 章内番号 2 章通し番号 179 識別番号 13_3_2
1有道、2言不可妄求、3有命、4則不可必得、5在外者、6謂富貴利達、7凡外物皆是、8○趙氏曰、9言爲仁由己、10富貴在天、11如不可求、12從吾所好、
1 yoǔ daò 、2 yán bù kĕ wàng qiú 、3 yoǔ mìng 、4 zé bù kĕ bì dé 、5 zaì waì zhě 、6 wèi fù guì lì dá 、7 fán waì wù jiē shì 、8 ○ zhaò zhī yuē 、9 yán wéi rén yóu jǐ 、10 fù guì zaì tiān 、11 rú bù kĕ qiú 、12 cóng wú suǒ haò 、


章番号 4 章通し番号 180

通し番号 811 章内番号 1 章通し番号 180 識別番号 13_4_1
1此言理之本然也、2大則君臣父子、3小則事物細微、4其當然之理、5無一不具於性分之内也、
1 cǐ yán lǐ zhī bĕn rán yĕ 、2 dà zé jūn chén fǔ zǐ 、3 xiaǒ zé shì wù xì weī 、4 qí dāng rán zhī lǐ 、5 wú yī bù jù yú xìng fēn zhī neì yĕ 、

通し番号 812 章内番号 2 章通し番号 180 識別番号 13_4_2
1樂、2音洛、3○誠、4實也、5言反諸身、6而所備之理、7皆如惡惡臭、8好好色之實、9然則其行之、10不待勉強而無不利矣、11其爲樂、12孰大於是、
1 lè 、2 yīn luò 、3 ○ chéng 、4 shí yĕ 、5 yán fǎn zhū shēn 、6 ér suǒ bèi zhī lǐ 、7 jiē rú è è choù 、8 haò haǒ sè zhī shí 、9 rán zé qí xíng zhī 、10 bù dài miǎn qiǎng ér wú bù lì yǐ 、11 qí wéi lè 、12 shú dà yú shì 、

通し番号 813 章内番号 3 章通し番号 180 識別番号 13_4_3
1強、2上聲、3○強、4勉強也、5恕、6推己以及人也、7反身而誠、8則仁矣、9其有未誠、10則是猶有私意之隔、11而理未純也、12故當凡事勉強、13推己及人、14庶幾心公理得、15而仁不遠也、16○此章言、17萬物之理、18具於吾身、19體之而實、20則道在我、21而樂有餘、22行之以恕、23則私不容、24而仁可得、
1 qiǎng 、2 shàng shēng 、3 ○ qiǎng 、4 miǎn qiǎng yĕ 、5 shù 、6 tuī jǐ yǐ jí rén yĕ 、7 fǎn shēn ér chéng 、8 zé rén yǐ 、9 qí yoǔ wèi chéng 、10 zé shì yóu yoǔ sī yì zhī gé 、11 ér lǐ wèi chún yĕ 、12 gù dāng fán shì miǎn qiǎng 、13 tuī jǐ jí rén 、14 shù jǐ xīn gōng lǐ dé 、15 ér rén bù yuǎn yĕ 、16 ○ cǐ zhāng yán 、17 wàn wù zhī lǐ 、18 jù yú wú shēn 、19 tǐ zhī ér shí 、20 zé daò zaì wǒ 、21 ér lè yoǔ yú 、22 xíng zhī yǐ shù 、23 zé sī bù róng 、24 ér rén kĕ dé 、


章番号 5 章通し番号 181

通し番号 814 章内番号 1 章通し番号 181 識別番号 13_5_1
1著者、2知之明、3察者、4識之精、5言方行之、6而不能明其所當然、7旣習矣、8而猶不識其所以然、9所以終身由之、10而不知其道者多也、
1 zhù zhě 、2 zhī zhī míng 、3 chá zhě 、4 shí zhī jīng 、5 yán fāng xíng zhī 、6 ér bù néng míng qí suǒ dāng rán 、7 jì xí yǐ 、8 ér yóu bù shí qí suǒ yǐ rán 、9 suǒ yǐ zhōng shēn yóu zhī 、10 ér bù zhī qí daò zhě duō yĕ 、


章番号 6 章通し番号 182

通し番号 815 章内番号 1 章通し番号 182 識別番号 13_6_1
1趙氏曰、2人能恥己之無所恥、3是能改行從善之人、4終身無復有恥辱之累矣、
1 zhaò zhī yuē 、2 rén néng chǐ jǐ zhī wú suǒ chǐ 、3 shì néng gaǐ xíng cóng shàn zhī rén 、4 zhōng shēn wú fù yoǔ chǐ rŭ zhī leǐ yǐ 、


章番号 7 章通し番号 183

通し番号 816 章内番号 1 章通し番号 183 識別番号 13_7_1
1恥者、2吾所固有羞惡之心也、3存之則進於聖賢、4失之則入於禽獸、5故所繫爲甚大、
1 chǐ zhě 、2 wú suǒ gù yoǔ xiū è zhī xīn yĕ 、3 cún zhī zé jìn yú shèng xián 、4 shī zhī zé rù yú qín shòu 、5 gù suǒ jì wéi shèn dà 、

通し番号 817 章内番号 2 章通し番号 183 識別番号 13_7_2
1爲機械變詐之巧者、2所爲之事、3皆人所深恥、4而彼方且自以爲得計、5故無所用其愧恥之心也、
1 wéi jī xiè biàn zhà zhī qiǎo zhě 、2 suǒ wéi zhī shì 、3 jiē rén suǒ shēn chǐ 、4 ér bǐ fāng qiĕ zì yǐ wéi dé jì 、5 gù wú suǒ yòng qí kuì chǐ zhī xīn yĕ 、

通し番号 818 章内番号 3 章通し番号 183 識別番号 13_7_3
1但無恥一事、2不如人、3則事事不如人矣、4或曰、5不恥其不如人、6則何能有如人之事、7其義亦通、8○或問、9人有恥不能之心如何、10程子曰、11恥其不能而爲之、12可也、13恥其不能而掩藏之、14不可也、
1 dàn wú chǐ yī shì 、2 bù rú rén 、3 zé shì shì bù rú rén yǐ 、4 huò yuē 、5 bù chǐ qí bù rú rén 、6 zé hé néng yoǔ rú rén zhī shì 、7 qí yì yì tōng 、8 ○ huò wèn 、9 rén yoǔ chǐ bù néng zhī xīn rú hé 、10 chéng zǐ yuē 、11 chǐ qí bù néng ér wéi zhī 、12 kĕ yĕ 、13 chǐ qí bù néng ér yǎn zàng zhī 、14 bù kĕ yĕ 、


章番号 8 章通し番号 184

通し番号 819 章内番号 1 章通し番号 184 識別番号 13_8_1
1好、2去聲、3樂、4音洛、5亟、6去吏反、7○言君當屈己以下賢、8士不枉道而求利、9二者勢若相反、10而實則相成、11蓋亦各盡其道而已、
1 haò 、2 qù shēng 、3 lè 、4 yīn luò 、5 jí 、6 qù lì fǎn 、7 ○ yán jūn dāng qū jǐ yǐ xià xián 、8 shì bù wǎng daò ér qiú lì 、9 èr zhě shì ruò xiàng fǎn 、10 ér shí zé xiàng chéng 、11 gaì yì gě jìn qí daò ér yǐ 、


章番号 9 章通し番号 185

通し番号 820 章内番号 1 章通し番号 185 識別番号 13_9_1
1句、2音鉤、3好、4語、5皆去聲、6○宋、7姓、8句踐、9名、10遊、11遊說也、
1 jù 、2 yīn goū 、3 haò 、4 yù 、5 jiē qù shēng 、6 ○ sòng 、7 xìng 、8 jù jiàn 、9 míng 、10 yóu 、11 yóu shuō yĕ 、

通し番号 821 章内番号 2 章通し番号 185 識別番号 13_9_2
1趙氏曰、2囂囂、3自得無欲之貌、
1 zhaò zhī yuē 、2 xiāo xiāo 、3 zì dé wú yù zhī maò 、

通し番号 822 章内番号 3 章通し番号 185 識別番号 13_9_3
1樂、2音洛、3○德、4謂所得之善、5尊之、6則有以自重、7而不慕乎人爵之榮、8義、9謂所守之正、10樂之、11則有以自安、12而不徇乎外物之誘矣、
1 lè 、2 yīn luò 、3 ○ dé 、4 wèi suǒ dé zhī shàn 、5 zūn zhī 、6 zé yoǔ yǐ zì zhòng 、7 ér bù mù hū rén jué zhī róng 、8 yì 、9 wèi suǒ shoǔ zhī zhèng 、10 lè zhī 、11 zé yoǔ yǐ zì ān 、12 ér bù xùn hū waì wù zhī yoù yǐ 、

通し番号 823 章内番号 4 章通し番号 185 識別番号 13_9_4
1離、2力智反、3○言不以貧賤而移、4不以富貴而淫、5此尊德樂義、6見於行事之實也、
1 lí 、2 lì zhì fǎn 、3 ○ yán bù yǐ pín jiàn ér yí 、4 bù yǐ fù guì ér yín 、5 cǐ zūn dé lè yì 、6 jiàn yú xíng shì zhī shí yĕ 、

通し番号 824 章内番号 5 章通し番号 185 識別番号 13_9_5
1得己、2言不失己也、3民不失望、4言人素望其興道致治、5而今果如所望也、
1 dé jǐ 、2 yán bù shī jǐ yĕ 、3 mín bù shī wàng 、4 yán rén sù wàng qí xìng daò zhì zhì 、5 ér jīn guǒ rú suǒ wàng yĕ 、

通し番号 825 章内番号 6 章通し番号 185 識別番号 13_9_6
1見、2音現、3○見、4謂名實之顯著也、5此又言士得己、6民不失望之實、7○此章言、8内重而外輕、9則無往而不善、
1 jiàn 、2 yīn xiàn 、3 ○ jiàn 、4 wèi míng shí zhī taò zhù yĕ 、5 cǐ yoù yán shì dé jǐ 、6 mín bù shī wàng zhī shí 、7 ○ cǐ zhāng yán 、8 neì zhòng ér waì qīng 、9 zé wú wǎng ér bù shàn 、


章番号 10 章通し番号 186

通し番号 826 章内番号 1 章通し番号 186 識別番号 13_10_1
1夫、2音扶、3○興者、4感動奮發之意、5凡民、6庸常之人也、7豪傑、8有過人之才智者也、9蓋降衷秉彝、10人所同得、11惟上智之資、12無物欲之蔽、13爲能無待於敎、14而自能感發以有爲也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ xìng zhě 、4 gǎn dòng fèn fā zhī yì 、5 fán mín 、6 yōng cháng zhī rén yĕ 、7 haó jié 、8 yoǔ guò rén zhī caí zhì zhě yĕ 、9 gaì jiàng zhōng bǐng yí 、10 rén suǒ tóng dé 、11 wéi shàng zhì zhī zī 、12 wú wù yù zhī bì 、13 wéi néng wú dài yú jiaò 、14 ér zì néng gǎn fā yǐ yoǔ wéi yĕ 、


章番号 11 章通し番号 187

通し番号 827 章内番号 1 章通し番号 187 識別番号 13_11_1
1欿、2音坎、3○附、4益也、5韓魏、6晉卿富家也、7欿然、8不自滿之意、9尹氏曰、10言有過人之識、11則不以富貴爲事、
1 kǎn 、2 yīn kǎn 、3 ○ fù 、4 yì yĕ 、5 hán wèi 、6 jìn qīng fù jiā yĕ 、7 kǎn rán 、8 bù zì mǎn zhī yì 、9 yǐn zhī yuē 、10 yán yoǔ guò rén zhī shí 、11 zé bù yǐ fù guì wéi shì 、


章番号 12 章通し番号 188

通し番号 828 章内番号 1 章通し番号 188 識別番号 13_12_1
1程子曰、2以佚道使民、3謂本欲佚之也、4播穀乘屋之類是也、5以生道殺民、6謂本欲生之也、7除害去惡之類是也、8蓋不得已而爲其所當爲、9則雖咈民之欲、10而民不怨、11其不然者反是、
1 chéng zǐ yuē 、2 yǐ yì daò shǐ mín 、3 wèi bĕn yù yì zhī yĕ 、4 bō gŭ chéng wū zhī lèi shì yĕ 、5 yǐ shēng daò shā mín 、6 wèi bĕn yù shēng zhī yĕ 、7 chú hài qù è zhī lèi shì yĕ 、8 gaì bù dé yǐ ér wéi qí suǒ dāng wéi 、9 zé suī fú mín zhī yù 、10 ér mín bù yuàn 、11 qí bù rán zhě fǎn shì 、


章番号 13 章通し番号 189

通し番号 829 章内番号 1 章通し番号 189 識別番号 13_13_1
1皞、2胡老反、3○驩虞、4與歡娯同、5皞皞、6廣大自得之貌、7程子曰、8驩虞、9有所造爲而然、10豈能久也、11耕田鑿井、12帝力何有於我、13如天之自然、14乃王者之政、15楊氏曰、16所以致人驩虞、17必有違道干譽之事、18若王者則如天、19亦不令人喜、20亦不令人怒、
1 haò 、2 hú laǒ fǎn 、3 ○ huān yú 、4 yŭ huān yú tóng 、5 haò haò 、6 guǎng dà zì dé zhī maò 、7 chéng zǐ yuē 、8 huān yú 、9 yoǔ suǒ zào wéi ér rán 、10 qǐ néng jiŭ yĕ 、11 gēng tián zuò jǐng 、12 dì lì hé yoǔ yú wǒ 、13 rú tiān zhī zì rán 、14 nǎi wàng zhě zhī zhèng 、15 yáng zhī yuē 、16 suǒ yǐ zhì rén huān yú 、17 bì yoǔ wéi daò gàn yù zhī shì 、18 ruò wàng zhě zé rú tiān 、19 yì bù lìng rén xǐ 、20 yì bù lìng rén nù 、

通し番号 830 章内番号 2 章通し番号 189 識別番号 13_13_2
1此所謂皞皞如也、2庸、3功也、4豐氏曰、5因民之所惡而去之、6非有心於殺之也、7何怨之有、8因民之所利而利之、9非有心於利之也、10何庸之有、11輔其性之自然、12使自得之、13故民日遷善而不知誰之所爲也、
1 cǐ suǒ wèi haò haò rú yĕ 、2 yōng 、3 gōng yĕ 、4 fēng zhī yuē 、5 yīn mín zhī suǒ è ér qù zhī 、6 feī yoǔ xīn yú shā zhī yĕ 、7 hé yuàn zhī yoǔ 、8 yīn mín zhī suǒ lì ér lì zhī 、9 feī yoǔ xīn yú lì zhī yĕ 、10 hé yōng zhī yoǔ 、11 fǔ qí xìng zhī zì rán 、12 shǐ zì dé zhī 、13 gù mín rì qiān shàn ér bù zhī shéi zhī suǒ wéi yĕ 、

通し番号 831 章内番号 3 章通し番号 189 識別番号 13_13_3
1夫、2音扶、3○君子、4聖人之通稱也、5所過者化、6身所經歴之處、7卽人無不化、8如舜之耕歴山、9而田者遜畔、10陶河濱、11而器不苦窳也、12所存者神、13心所存主處便神妙不測、14如孔子之立斯立、15道斯行、16綏斯來、17動斯和、18莫知其所以然而然也、19是其德業之盛、20乃與天地之化同運並行、21舉一世而甄陶之、22非如霸者但小小補塞其罅漏而已、23此則王道之所以爲大、24而學者所當盡心也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ jūn zǐ 、4 shèng rén zhī tōng chēng yĕ 、5 suǒ guò zhě huà 、6 shēn suǒ jīng lì zhī chǔ 、7 jí rén wú bù huà 、8 rú shùn zhī gēng lì shān 、9 ér tián zhě xùn pàn 、10 taó hé bīn 、11 ér qì bù kǔ yŭ yĕ 、12 suǒ cún zhě shén 、13 xīn suǒ cún zhǔ chǔ biàn shén miaò bù cè 、14 rú kŏng zǐ zhī lì sī lì 、15 daò sī xíng 、16 suí sī laí 、17 dòng sī hé 、18 mò zhī qí suǒ yǐ rán ér rán yĕ 、19 shì qí dé yè zhī chéng 、20 nǎi yŭ tiān dì zhī huà tóng yùn bīng xíng 、21 jŭ yī shì ér zhēn taó zhī 、22 feī rú bà zhě dàn xiaǒ xiaǒ bŭ sài qí xià loù ér yǐ 、23 cǐ zé wàng daò zhī suǒ yǐ wéi dà 、24 ér xué zhě suǒ dāng jìn xīn yĕ 、


章番号 14 章通し番号 190

通し番号 832 章内番号 1 章通し番号 190 識別番号 13_14_1
1程子曰、2仁言、3謂以仁厚之言加於民、4仁聲、5謂仁聞、6謂有仁之實、7而爲衆所稱道者也、8此尤見仁德之昭著、9故其感人尤深也、
1 chéng zǐ yuē 、2 rén yán 、3 wèi yǐ rén hòu zhī yán jiā yú mín 、4 rén shēng 、5 wèi rén wén 、6 wèi yoǔ rén zhī shí 、7 ér wéi zhòng suǒ chēng daò zhě yĕ 、8 cǐ yóu jiàn rén dé zhī zhāo zhù 、9 gù qí gǎn rén yóu shēn yĕ 、

通し番号 833 章内番号 2 章通し番号 190 識別番号 13_14_2
1政、2謂法度禁令、3所以制其外也、4敎、5謂道德齊禮、6所以格其心也、
1 zhèng 、2 wèi fǎ dù jìn lìng 、3 suǒ yǐ zhì qí waì yĕ 、4 jiaò 、5 wèi daò dé qí lǐ 、6 suǒ yǐ gé qí xīn yĕ 、

通し番号 834 章内番号 3 章通し番号 190 識別番号 13_14_3
1得民財者、2百姓足而君無不足也、3得民心者、4不遺其親、5不後其君也、
1 dé mín caí zhě 、2 bǎi xìng zú ér jūn wú bù zú yĕ 、3 dé mín xīn zhě 、4 bù yí qí qìng 、5 bù hòu qí jūn yĕ 、


章番号 15 章通し番号 191

通し番号 835 章内番号 1 章通し番号 191 識別番号 13_15_1
1良者、2本然之善也、3程子曰、4良知良能、5皆無所由、6乃出於天、7不繫於人、
1 liáng zhě 、2 bĕn rán zhī shàn yĕ 、3 chéng zǐ yuē 、4 liáng zhī liáng néng 、5 jiē wú suǒ yóu 、6 nǎi chū yú tiān 、7 bù jì yú rén 、

通し番号 836 章内番号 2 章通し番号 191 識別番号 13_15_2
1長、2上聲、3下同、4○孩提、5二三歳之閒、6知孩笑、7可提抱者也、8愛親敬長、9所謂良知良能者也、
1 zhǎng 、2 shàng shēng 、3 xià tóng 、4 ○ haí tí 、5 èr sān suì zhī jiān 、6 zhī haí xiào 、7 kĕ tí bào zhě yĕ 、8 ài qìng jìng zhǎng 、9 suǒ wèi liáng zhī liáng néng zhě yĕ 、

通し番号 837 章内番号 3 章通し番号 191 識別番号 13_15_3
1言親親敬長、2雖一人之私、3然達之天下、4無不同者、5所以爲仁義也、
1 yán qìng qìng jìng zhǎng 、2 suī yī rén zhī sī 、3 rán dá zhī tiān xià 、4 wú bù tóng zhě 、5 suǒ yǐ wéi rén yì yĕ 、


章番号 16 章通し番号 192

通し番号 838 章内番号 1 章通し番号 192 識別番号 13_16_1
1行、2去聲、3○居深山、4謂耕歴山時也、5蓋聖人之心、6至虛至明、7渾然之中、8萬理畢具、9一有感觸、10則其應甚速、11而無所不通、12非孟子造道之深、13不能形容至此也、
1 xíng 、2 qù shēng 、3 ○ jū shēn shān 、4 wèi gēng lì shān shí yĕ 、5 gaì shèng rén zhī xīn 、6 zhì xū zhì míng 、7 hún rán zhī zhōng 、8 wàn lǐ bì jù 、9 yī yoǔ gǎn chù 、10 zé qí yīng shèn sù 、11 ér wú suǒ bù tōng 、12 feī mèng zǐ zào daò zhī shēn 、13 bù néng xíng róng zhì cǐ yĕ 、


章番号 17 章通し番号 193

通し番号 839 章内番号 1 章通し番号 193 識別番号 13_17_1
1李氏曰、2有所不爲不欲、3人皆有是心也、4至於私意一萌、5而不能以禮義制之、6則爲所不爲、7欲所不欲者多矣、8能反是心、9則所謂擴充其羞惡之心者、10而義不可勝用矣、11故曰如此而已矣、
1 lǐ zhī yuē 、2 yoǔ suǒ bù wéi bù yù 、3 rén jiē yoǔ shì xīn yĕ 、4 zhì yú sī yì yī méng 、5 ér bù néng yǐ lǐ yì zhì zhī 、6 zé wéi suǒ bù wéi 、7 yù suǒ bù yù zhě duō yǐ 、8 néng fǎn shì xīn 、9 zé suǒ wèi kuò chōng qí xiū è zhī xīn zhě 、10 ér yì bù kĕ shèng yòng yǐ 、11 gù yuē rú cǐ ér yǐ yǐ 、


章番号 18 章通し番号 194

通し番号 840 章内番号 1 章通し番号 194 識別番号 13_18_1
1知、2去聲、3疢、4丑刃反、5○德慧者、6德之慧、7術知者、8術之知、9疢疾、10猶災患也、11言人必有疢疾、12則能動心忍性、13增益其所不能也、
1 zhī 、2 qù shēng 、3 chèn 、4 choǔ rèn fǎn 、5 ○ dé huì zhě 、6 dé zhī huì 、7 shù zhī zhě 、8 shù zhī zhī 、9 chèn jí 、10 yóu zāi huàn yĕ 、11 yán rén bì yoǔ chèn jí 、12 zé néng dòng xīn rĕn xìng 、13 zēng yì qí suǒ bù néng yĕ 、

通し番号 841 章内番号 2 章通し番号 194 識別番号 13_18_2
1孤臣、2遠臣、3孼子、4庶子、5皆不得於君親、6而常有疢疾者也、7達、8謂達於事理、9卽所謂德慧術知也、
1 gū chén 、2 yuǎn chén 、3 niè zǐ 、4 shù zǐ 、5 jiē bù dé yú jūn qìng 、6 ér cháng yoǔ chèn jí zhě yĕ 、7 dá 、8 wèi dá yú shì lǐ 、9 jí suǒ wèi dé huì shù zhī yĕ 、


章番号 19 章通し番号 195

通し番号 842 章内番号 1 章通し番号 195 識別番号 13_19_1
1阿徇以爲容、2逢迎以爲悅、3此鄙夫之事、4妾婦之道也、
1 ā xùn yǐ wéi róng 、2 féng yíng yǐ wéi yuè 、3 cǐ bǐ fū zhī shì 、4 qiè fù zhī daò yĕ 、

通し番号 843 章内番号 2 章通し番号 195 識別番号 13_19_2
1言大臣之計安社稷、2如小人之務悅其君、3眷眷於此而不忘也、
1 yán dà chén zhī jì ān shè jì 、2 rú xiaǒ rén zhī wù yuè qí jūn 、3 juàn juàn yú cǐ ér bù wàng yĕ 、

通し番号 844 章内番号 3 章通し番号 195 識別番号 13_19_3
1民者、2無位之稱、3以其全盡天理、4乃天之民、5故謂之天民、6必其道可行於天下、7然後行之、8不然、9則寧沒世不見知而不悔、10不肯小用其道以徇於人也、11張子曰、12必功覆斯民、13然後出、14如伊呂之徒、
1 mín zhě 、2 wú wèi zhī chēng 、3 yǐ qí quán jìn tiān lǐ 、4 nǎi tiān zhī mín 、5 gù wèi zhī tiān mín 、6 bì qí daò kĕ xíng yú tiān xià 、7 rán hòu xíng zhī 、8 bù rán 、9 zé nìng méi shì bù jiàn zhī ér bù huǐ 、10 bù kĕn xiaǒ yòng qí daò yǐ xùn yú rén yĕ 、11 zhāng zǐ yuē 、12 bì gōng fù sī mín 、13 rán hòu chū 、14 rú yī lǚ zhī tú 、

通し番号 845 章内番号 4 章通し番号 195 識別番号 13_19_4
1大人、2德盛而上下化之、3所謂見龍在田、4天下文明者、5○此章言、6人品不同、7略有四等、8容悅佞臣不足言、9安社稷則忠矣、10然猶一國之士也、11天民則非一國之士矣、12然猶有意也、13無意無必、14惟其所在而物無不化、15惟聖者能之、
1 dà rén 、2 dé chéng ér shàng xià huà zhī 、3 suǒ wèi jiàn lóng zaì tián 、4 tiān xià wén míng zhě 、5 ○ cǐ zhāng yán 、6 rén pǐn bù tóng 、7 lüè yoǔ sì dĕng 、8 róng yuè nìng chén bù zú yán 、9 ān shè jì zé zhōng yǐ 、10 rán yóu yī guó zhī shì yĕ 、11 tiān mín zé feī yī guó zhī shì yǐ 、12 rán yóu yoǔ yì yĕ 、13 wú yì wú bì 、14 wéi qí suǒ zaì ér wù wú bù huà 、15 wéi shèng zhě néng zhī 、


章番号 20 章通し番号 196

通し番号 846 章内番号 1 章通し番号 196 識別番号 13_20_1
1樂、2音洛、3王、4與、5皆去聲、6下並同、
1 lè 、2 yīn luò 、3 wàng 、4 yù 、5 jiē qù shēng 、6 xià bīng tóng 、

通し番号 847 章内番号 2 章通し番号 196 識別番号 13_20_2
1此人所深願、2而不可必得者、3今旣得之、4其樂可知、
1 cǐ rén suǒ shēn yuàn 、2 ér bù kĕ bì dé zhě 、3 jīn jì dé zhī 、4 qí lè kĕ zhī 、

通し番号 848 章内番号 3 章通し番号 196 識別番号 13_20_3
1程子曰、2人能克己、3則仰不愧、4俯不怍、5心廣體胖、6其樂可知、7有息則餒矣、
1 chéng zǐ yuē 、2 rén néng kè jǐ 、3 zé yǎng bù kuì 、4 fǔ bù zuò 、5 xīn guǎng tǐ pàng 、6 qí lè kĕ zhī 、7 yoǔ xī zé nĕi yǐ 、

通し番号 849 章内番号 4 章通し番号 196 識別番号 13_20_4
1盡得一世明睿之才、2而以所樂乎己者、3敎而養之、4則斯道之傳、5得之者衆、6而天下後世、7將無不被其澤矣、8聖人之心、9所願欲者、10莫大於此、11今旣得之、12其樂爲何如哉、
1 jìn dé yī shì míng ruì zhī caí 、2 ér yǐ suǒ lè hū jǐ zhě 、3 jiāo ér yǎng zhī 、4 zé sī daò zhī chuán 、5 dé zhī zhě zhòng 、6 ér tiān xià hòu shì 、7 jiāng wú bù bèi qí zé yǐ 、8 shèng rén zhī xīn 、9 suǒ yuàn yù zhě 、10 mò dà yú cǐ 、11 jīn jì dé zhī 、12 qí lè wéi hé rú zāi 、

通し番号 850 章内番号 5 章通し番号 196 識別番号 13_20_5
1林氏曰、2此三樂者、3一係於天、4一係於人、5其可以自致者、6惟不愧不怍而已、7學者可不勉哉、
1 lín zhī yuē 、2 cǐ sān lè zhě 、3 yī xì yú tiān 、4 yī xì yú rén 、5 qí kĕ yǐ zì zhì zhě 、6 wéi bù kuì bù zuò ér yǐ 、7 xué zhě kĕ bù miǎn zāi 、


章番号 21 章通し番号 197

通し番号 851 章内番号 1 章通し番号 197 識別番号 13_21_1
1樂音洛、2下同、3○地闢民聚、4澤可遠施、5故君子欲之、6然未足以爲樂也、
1 lè yīn luò 、2 xià tóng 、3 ○ dì pì mín jù 、4 zé kĕ yuǎn shī 、5 gù jūn zǐ yù zhī 、6 rán wèi zú yǐ wéi lè yĕ 、

通し番号 852 章内番号 2 章通し番号 197 識別番号 13_21_2
1其道大行、2無一夫不被其澤、3故君子樂之、4然其所得於天者、5則不在是也、
1 qí daò dà xíng 、2 wú yī fū bù bèi qí zé 、3 gù jūn zǐ lè zhī 、4 rán qí suǒ dé yú tiān zhě 、5 zé bù zaì shì yĕ 、

通し番号 853 章内番号 3 章通し番号 197 識別番号 13_21_3
1分、2去聲、3○分者、4所得於天之全體、5故不以窮達而有異、
1 fèn 、2 qù shēng 、3 ○ fēn zhě 、4 suǒ dé yú tiān zhī quán tǐ 、5 gù bù yǐ qióng dá ér yoǔ yì 、

通し番号 854 章内番号 4 章通し番号 197 識別番号 13_21_4
1睟、2音粹、3見、4音現、5盎、6烏浪反、7○上言所性之分、8與所欲所樂不同、9此乃言其蘊也、10仁義禮智、11性之四德也、12根、13本也、14生、15發見也、16睟然、17淸和潤澤之貌、18盎、19豐厚盈溢之意、20施於四體、21謂見於動作威儀之閒也、22喩、23曉也、24四體不言而喩、25言四體不待吾言、26而自能曉吾意也、27蓋氣稟淸明、28無物欲之累、29則性之四德根本於心、30其積之盛、31則發而著見於外者、32不待言而無不順也、33程子曰、34睟面盎背、35皆積盛致然、36四體不言而喩、37惟有德者能之、38○此章言、39君子固欲其道之大行、40然其所得於天者、41則不以是而有所加損也、
1 suì 、2 yīn cuì 、3 jiàn 、4 yīn xiàn 、5 àng 、6 wū làng fǎn 、7 ○ shàng yán suǒ xìng zhī fēn 、8 yŭ suǒ yù suǒ lè bù tóng 、9 cǐ nǎi yán qí yùn yĕ 、10 rén yì lǐ zhì 、11 xìng zhī sì dé yĕ 、12 gēn 、13 bĕn yĕ 、14 shēng 、15 fā jiàn yĕ 、16 suì rán 、17 qīng hé rùn zé zhī maò 、18 àng 、19 fēng hòu yíng yì zhī yì 、20 shī yú sì tǐ 、21 wèi jiàn yú dòng zuò weī yí zhī jiān yĕ 、22 yù 、23 xiaǒ yĕ 、24 sì tǐ bù yán ér yù 、25 yán sì tǐ bù dài wú yán 、26 ér zì néng xiaǒ wú yì yĕ 、27 gaì qì bǐng qīng míng 、28 wú wù yù zhī leǐ 、29 zé xìng zhī sì dé gēn bĕn yú xīn 、30 qí jī zhī chéng 、31 zé fā ér zhù jiàn yú waì zhě 、32 bù dài yán ér wú bù shùn yĕ 、33 chéng zǐ yuē 、34 suì miàn àng bèi 、35 jiē jī chéng zhì rán 、36 sì tǐ bù yán ér yù 、37 wéi yoǔ dé zhě néng zhī 、38 ○ cǐ zhāng yán 、39 jūn zǐ gù yù qí daò zhī dà xíng 、40 rán qí suǒ dé yú tiān zhě 、41 zé bù yǐ shì ér yoǔ suǒ jiā sŭn yĕ 、


章番号 22 章通し番号 198

通し番号 855 章内番号 1 章通し番号 198 識別番号 13_22_1
1辟、2去聲、3下同、4大、5他蓋反、6○己歸、7謂己之所歸、8餘見前篇、
1 pì 、2 qù shēng 、3 xià tóng 、4 dà 、5 tā gaì fǎn 、6 ○ jǐ guī 、7 wèi jǐ zhī suǒ guī 、8 yú jiàn qián piān 、

通し番号 856 章内番号 2 章通し番号 198 識別番号 13_22_2
1衣、2去聲、3○此文王之政也、4一家養母雞五、5母彘二也、6餘見前篇、
1 yì 、2 qù shēng 、3 ○ cǐ wén wáng zhī zhèng yĕ 、4 yī jiā yǎng mǔ jī wŭ 、5 mǔ zhì èr yĕ 、6 yú jiàn qián piān 、

通し番号 857 章内番号 3 章通し番号 198 識別番号 13_22_3
1田、2謂百畝之田、3里、4謂五畝之宅、5樹、6謂耕桑、7畜、8謂雞彘也、9趙氏曰、10善養老者、11敎導之使可以養其老耳、12非家賜而人益之也、
1 tián 、2 wèi bǎi mǔ zhī tián 、3 lǐ 、4 wèi wŭ mǔ zhī zhái 、5 shù 、6 wèi gēng sāng 、7 chù 、8 wèi jī zhì yĕ 、9 zhaò zhī yuē 、10 shàn yǎng laǒ zhě 、11 jiāo dǎo zhī shǐ kĕ yǐ yǎng qí laǒ ĕr 、12 feī jiā cì ér rén yì zhī yĕ 、


章番号 23 章通し番号 199

通し番号 858 章内番号 1 章通し番号 199 識別番号 13_23_1
1易、2斂、3皆去聲、4易、5治也、6疇、7耕治之田也、
1 yì 、2 liǎn 、3 jiē qù shēng 、4 yì 、5 zhì yĕ 、6 choú 、7 gēng zhì zhī tián yĕ 、

通し番号 859 章内番号 2 章通し番号 199 識別番号 13_23_2
1勝、2音升、3○敎民節儉、4則財用足矣、
1 shèng 、2 yīn shēng 、3 ○ jiāo mín jié jiǎn 、4 zé caí yòng zú yǐ 、

通し番号 860 章内番号 3 章通し番号 199 識別番号 13_23_3
1焉、2於虔反、3○水火、4民之所急、5宜其愛之、6而反不愛者、7多故也、8尹氏曰、9言禮義生於富足、10民無常產、11則無常心矣、
1 yān 、2 yú qián fǎn 、3 ○ shuǐ huǒ 、4 mín zhī suǒ jí 、5 yí qí ài zhī 、6 ér fǎn bù ài zhě 、7 duō gù yĕ 、8 yǐn zhī yuē 、9 yán lǐ yì shēng yú fù zú 、10 mín wú cháng chǎn 、11 zé wú cháng xīn yǐ 、


章番号 24 章通し番号 200

通し番号 861 章内番号 1 章通し番号 200 識別番号 13_24_1
1此言聖人之道大也、2東山、3蓋魯城東之高山、4而太山則又高矣、5此言、6所處益高、7則其視下益小、8所見旣大、9則其小者不足觀也、10難爲水、11難爲言、12猶仁不可爲衆之意、
1 cǐ yán shèng rén zhī daò dà yĕ 、2 dōng shān 、3 gaì lǔ chéng dōng zhī gaō shān 、4 ér tài shān zé yoù gaō yǐ 、5 cǐ yán 、6 suǒ chǔ yì gaō 、7 zé qí shì xià yì xiaǒ 、8 suǒ jiàn jì dà 、9 zé qí xiaǒ zhě bù zú guàn yĕ 、10 nán wéi shuǐ 、11 nán wéi yán 、12 yóu rén bù kĕ wéi zhòng zhī yì 、

通し番号 862 章内番号 2 章通し番号 200 識別番号 13_24_2
1此言道之有本也、2瀾、3水之湍急處也、4明者、5光之體、6光者、7明之用也、8觀水之瀾、9則知其源之有本矣、10觀日月於容光之隙無不照、11則知其明之有本矣、
1 cǐ yán daò zhī yoǔ bĕn yĕ 、2 lán 、3 shuǐ zhī tuān jí chǔ yĕ 、4 míng zhě 、5 guāng zhī tǐ 、6 guāng zhě 、7 míng zhī yòng yĕ 、8 guàn shuǐ zhī lán 、9 zé zhī qí yuán zhī yoǔ bĕn yǐ 、10 guàn rì yuè yú róng guāng zhī xì wú bù zhaò 、11 zé zhī qí míng zhī yoǔ bĕn yǐ 、

通し番号 863 章内番号 3 章通し番号 200 識別番号 13_24_3
1言學當以漸、2乃能至也、3成章、4所積者厚、5而文章外見也、6達者、7足於此而通於彼也、8○此章言、9聖人之道大而有本、10學之者必以其漸、11乃能至也、
1 yán xué dāng yǐ jiàn 、2 nǎi néng zhì yĕ 、3 chéng zhāng 、4 suǒ jī zhě hòu 、5 ér wén zhāng waì jiàn yĕ 、6 dá zhě 、7 zú yú cǐ ér tōng yú bǐ yĕ 、8 ○ cǐ zhāng yán 、9 shèng rén zhī daò dà ér yoǔ bĕn 、10 xué zhī zhě bì yǐ qí jiàn 、11 nǎi néng zhì yĕ 、


章番号 25 章通し番号 201

通し番号 864 章内番号 1 章通し番号 201 識別番号 13_25_1
1孳孳、2勤勉之意、3言雖未至於聖人、4亦是聖人之徒也、
1 zī zī 、2 qín miǎn zhī yì 、3 yán suī wèi zhì yú shèng rén 、4 yì shì shèng rén zhī tú yĕ 、

通し番号 865 章内番号 2 章通し番号 201 識別番号 13_25_2
1蹠、2盜蹠也、
1 zhí 、2 daò zhí yĕ 、

通し番号 866 章内番号 3 章通し番号 201 識別番号 13_25_3
1程子曰、2言閒者、3謂相去不遠、4所爭毫末耳、5善與利、6公私而已矣、7纔出於善、8便以利言也、9○楊氏曰、10舜、11蹠之相去遠矣、12而其分乃在利善之閒而已、13是豈可以不謹、14然講之不熟、15見之不明、16未有不以利爲義者、17又學者所當深察也、18或問、19雞鳴而起、20若未接物、21如何爲善、22程子曰、23只主於敬、24便是爲善、
1 chéng zǐ yuē 、2 yán jiān zhě 、3 wèi xiàng qù bù yuǎn 、4 suǒ zhēng haó mò ĕr 、5 shàn yŭ lì 、6 gōng sī ér yǐ yǐ 、7 caí chū yú shàn 、8 biàn yǐ lì yán yĕ 、9 ○ yáng zhī yuē 、10 shùn 、11 zhí zhī xiàng qù yuǎn yǐ 、12 ér qí fēn nǎi zaì lì shàn zhī jiān ér yǐ 、13 shì qǐ kĕ yǐ bù jǐn 、14 rán jiǎng zhī bù shoú 、15 jiàn zhī bù míng 、16 wèi yoǔ bù yǐ lì wéi yì zhě 、17 yoù xué zhě suǒ dāng shēn chá yĕ 、18 huò wèn 、19 jī míng ér qǐ 、20 ruò wèi jiē wù 、21 rú hé wéi shàn 、22 chéng zǐ yuē 、23 zhǐ zhǔ yú jìng 、24 biàn shì wéi shàn 、


章番号 26 章通し番号 202

通し番号 867 章内番号 1 章通し番号 202 識別番号 13_26_1
1爲我之爲、2去聲、3○楊子、4名朱、5取者、6僅足之意、7取爲我者、8僅足於爲我而已、9不及爲人也、10列子稱其言曰、11伯成子高不以一毫利物、12是也、
1 wèi wǒ zhī wèi 、2 qù shēng 、3 ○ yáng zǐ 、4 míng zhū 、5 qŭ zhě 、6 jìn zú zhī yì 、7 qŭ wèi wǒ zhě 、8 jìn zú yú wèi wǒ ér yǐ 、9 bù jí wèi rén yĕ 、10 liè zǐ chēng qí yán yuē 、11 bǎi chéng zǐ gaō bù yǐ yī haó lì wù 、12 shì yĕ 、

通し番号 868 章内番号 2 章通し番号 202 識別番号 13_26_2
1放、2上聲、3○墨子、4名翟、5兼愛、6無所不愛也、7摩頂、8摩突其頂也、9放、10至也、
1 fàng 、2 shàng shēng 、3 ○ mò zǐ 、4 míng dí 、5 jiān ài 、6 wú suǒ bù ài yĕ 、7 mā dǐng 、8 mā tū qí dǐng yĕ 、9 fàng 、10 zhì yĕ 、

通し番号 869 章内番号 3 章通し番号 202 識別番号 13_26_3
1子莫、2魯之賢人也、3知楊墨之失中也、4故度於二者之閒、5而執其中、6近、7近道也、8權、9稱錘也、10所以稱物之輕重而取中也、11執中而無權、12則膠於一定之中而不知變、13是亦執一而已矣、14程子曰、15中字最難識、16須是默識心通、17且試言一廳、18則中央爲中、19一家、20則廳非中而堂爲中、21一國、22則堂非中而國之中爲中、23推此類可見矣、24又曰、25中不可執也、26識得則事事物物皆有自然之中、27不待安排、28安排著則不中矣、
1 zǐ mò 、2 lǔ zhī xián rén yĕ 、3 zhī yáng mò zhī shī zhōng yĕ 、4 gù dù yú èr zhě zhī jiān 、5 ér zhí qí zhōng 、6 jìn 、7 jìn daò yĕ 、8 quán 、9 chēng chuí yĕ 、10 suǒ yǐ chēng wù zhī qīng zhòng ér qŭ zhōng yĕ 、11 zhí zhōng ér wú quán 、12 zé jiāo yú yī dìng zhī zhōng ér bù zhī biàn 、13 shì yì zhí yī ér yǐ yǐ 、14 chéng zǐ yuē 、15 zhōng zì zuì nán shí 、16 xū shì mò shí xīn tōng 、17 qiĕ shì yán yī tīng 、18 zé zhōng yāng wéi zhōng 、19 yī jiā 、20 zé tīng feī zhōng ér táng wéi zhōng 、21 yī guó 、22 zé táng feī zhōng ér guó zhī zhōng wéi zhōng 、23 tuī cǐ lèi kĕ jiàn yǐ 、24 yoù yuē 、25 zhōng bù kĕ zhí yĕ 、26 shí dé zé shì shì wù wù jiē yoǔ zì rán zhī zhōng 、27 bù dài ān pái 、28 ān pái zhù zé bù zhōng yǐ 、

通し番号 870 章内番号 4 章通し番号 202 識別番号 13_26_4
1惡、2爲、3皆去聲、4○賊、5害也、6爲我害仁、7兼愛害義、8執中者害於時中、9皆舉一而廢百者也、10○此章言道之所貴者中、11中之所貴者權、12楊氏曰、13禹稷三過其門而不入、14苟不當其可、15則與墨子無異、16顏子在陋巷、17不改其樂、18苟不當其可、19則與楊氏無異、20子莫執爲我兼愛之中而無權、21郷鄰有鬭、22而不知閉戶、23同室有鬭、24而不知救之、25是亦猶執一耳、26故孟子以爲賊道、27禹、28稷、29顏回、30易地則皆然、31以其有權也、32不然、33則是亦楊墨而已矣、
1 è 、2 wèi 、3 jiē qù shēng 、4 ○ zeí 、5 hài yĕ 、6 wèi wǒ hài rén 、7 jiān ài hài yì 、8 zhí zhōng zhě hài yú shí zhòng 、9 jiē jŭ yī ér fèi bǎi zhě yĕ 、10 ○ cǐ zhāng yán daò zhī suǒ guì zhě zhōng 、11 zhōng zhī suǒ guì zhě quán 、12 yáng zhī yuē 、13 yŭ jì sān guò qí mén ér bù rù 、14 goǔ bù dāng qí kĕ 、15 zé yŭ mò zǐ wú yì 、16 yán zǐ zaì loù xiàng 、17 bù gaǐ qí lè 、18 goǔ bù dāng qí kĕ 、19 zé yŭ yáng zhī wú yì 、20 zǐ mò zhí wèi wǒ jiān ài zhī zhōng ér wú quán 、21 xiāng lín yoǔ dòu 、22 ér bù zhī bì hù 、23 tóng shì yoǔ dòu 、24 ér bù zhī jiù zhī 、25 shì yì yóu zhí yī ĕr 、26 gù mèng zǐ yǐ wéi zeí daò 、27 yŭ 、28 jì 、29 yán huí 、30 yì dì zé jiē rán 、31 yǐ qí yoǔ quán yĕ 、32 bù rán 、33 zé shì yì yáng mò ér yǐ yǐ 、


章番号 27 章通し番号 203

通し番号 871 章内番号 1 章通し番号 203 識別番号 13_27_1
1口腹爲飢渴所害、2故於飮食不暇擇、3而失其正味、4人心爲貧賤所害、5故於富貴不暇擇、6而失其正理、
1 koǔ fù wéi jī kĕ suǒ hài 、2 gù yú yǐn shí bù xiá zé 、3 ér shī qí zhèng wèi 、4 rén xīn wéi pín jiàn suǒ hài 、5 gù yú fù guì bù xiá zé 、6 ér shī qí zhèng lǐ 、

通し番号 872 章内番号 2 章通し番号 203 識別番号 13_27_2
1人能不以貧賤之故而動其心、2則過人遠矣、
1 rén néng bù yǐ pín jiàn zhī gù ér dòng qí xīn 、2 zé guò rén yuǎn yǐ 、


章番号 28 章通し番号 204

通し番号 873 章内番号 1 章通し番号 204 識別番号 13_28_1
1介、2有分辨之意、3柳下惠進不隱賢、4必以其道、5遺佚不怨、6阨窮不憫、7直道事人、8至於三黜、9是其介也、10○此章言、11柳下惠和而不流、12與孔子論夷齊不念舊惡、13意正相類、14皆聖賢微顯闡幽之意也、
1 jiè 、2 yoǔ fēn biàn zhī yì 、3 liǔ xià huì jìn bù yǐn xián 、4 bì yǐ qí daò 、5 yí yì bù yuàn 、6 ài qióng bù mǐn 、7 zhí daò shì rén 、8 zhì yú sān chù 、9 shì qí jiè yĕ 、10 ○ cǐ zhāng yán 、11 liǔ xià huì hé ér bù liú 、12 yŭ kŏng zǐ lùn yí qí bù niàn jiù è 、13 yì zhèng xiàng lèi 、14 jiē shèng xián weī taò chǎn yoū zhī yì yĕ 、


章番号 29 章通し番号 205

通し番号 874 章内番号 1 章通し番号 205 識別番号 13_29_1
1辟、2讀作譬、3軔、4音刃、5與仞同、6○八尺曰仞、7言鑿井雖深、8然未及泉而止、9猶爲自棄其井也、10○呂侍講曰、11仁不如堯、12孝不如舜、13學不如孔子、14終未入於聖人之域、15終未至於天道、16未免爲半塗而廢、17自棄前功也、
1 pì 、2 dú zuò pì 、3 rèn 、4 yīn rèn 、5 yŭ rèn tóng 、6 ○ bā chǐ yuē rèn 、7 yán zuò jǐng suī shēn 、8 rán wèi jí quán ér zhǐ 、9 yóu wéi zì qì qí jǐng yĕ 、10 ○ lǚ shì jiǎng yuē 、11 rén bù rú yaó 、12 xiào bù rú shùn 、13 xué bù rú kŏng zǐ 、14 zhōng wèi rù yú shèng rén zhī yù 、15 zhōng wèi zhì yú tiān daò 、16 wèi miǎn wéi bàn tú ér fèi 、17 zì qì qián gōng yĕ 、


章番号 30 章通し番号 206

通し番号 875 章内番号 1 章通し番号 206 識別番号 13_30_1
1堯舜天性渾全、2不假脩習、3湯武脩身體道、4以復其性、5五霸則假借仁義之名、6以求濟其貪欲之私耳、
1 yaó shùn tiān xìng hún quán 、2 bù jiǎ xiū xí 、3 tāng wŭ xiū shēn tǐ daò 、4 yǐ fù qí xìng 、5 wŭ bà zé jiǎ jiè rén yì zhī míng 、6 yǐ qiú jǐ qí tān yù zhī sī ĕr 、

通し番号 876 章内番号 2 章通し番号 206 識別番号 13_30_2
1惡、2平聲、3○歸、4還也、5有、6實有也、7言竊其名以終身、8而不自知其非眞有、9或曰、10蓋歎世人莫覺其僞者、11亦通、12舊說、13久假不歸、14卽爲眞有、15則誤矣、16○尹氏曰、17性之者、18與道一也、19身之者、20履之也、21及其成功則一也、22五霸則假之而已、23是以功烈如彼其卑也、
1 wū 、2 píng shēng 、3 ○ guī 、4 huán yĕ 、5 yoǔ 、6 shí yoǔ yĕ 、7 yán qiè qí míng yǐ zhōng shēn 、8 ér bù zì zhī qí feī zhēn yoǔ 、9 huò yuē 、10 gaì tàn shì rén mò jué qí wĕi zhě 、11 yì tōng 、12 jiù shuō 、13 jiŭ jiǎ bù guī 、14 jí wéi zhēn yoǔ 、15 zé wù yǐ 、16 ○ yǐn zhī yuē 、17 xìng zhī zhě 、18 yŭ daò yī yĕ 、19 shēn zhī zhě 、20 lǚ zhī yĕ 、21 jí qí chéng gōng zé yī yĕ 、22 wŭ bà zé jiǎ zhī ér yǐ 、23 shì yǐ gōng liè rú bǐ qí beī yĕ 、


章番号 31 章通し番号 207

通し番号 877 章内番号 1 章通し番号 207 識別番号 13_31_1
1予不狎于不順、2太甲篇文、3狎、4習見也、5不順、6言太甲所爲、7不順義理也、8餘見前篇、
1 yú bù xiá yú bù shùn 、2 tài jiǎ piān wén 、3 xiá 、4 xí jiàn yĕ 、5 bù shùn 、6 yán tài jiǎ suǒ wéi 、7 bù shùn yì lǐ yĕ 、8 yú jiàn qián piān 、

通し番号 878 章内番号 2 章通し番号 207 識別番号 13_31_2
1與、2平聲、
1 yú 、2 píng shēng 、

通し番号 879 章内番号 3 章通し番号 207 識別番号 13_31_3
1伊尹之志、2公天下以爲心、3而無一毫之私者也、
1 yī yǐn zhī zhì 、2 gōng tiān xià yǐ wéi xīn 、3 ér wú yī haó zhī sī zhě yĕ 、


章番号 32 章通し番号 208

通し番号 880 章内番号 1 章通し番号 208 識別番号 13_32_1
1餐、2七丹反、3○詩、4魏國風伐檀之篇、5素、6空也、7無功而食祿、8謂之素餐、9此與告陳相、10彭更之意同、
1 cān 、2 qī dān fǎn 、3 ○ shī 、4 wèi guó fēng fá tán zhī piān 、5 sù 、6 kòng yĕ 、7 wú gōng ér shí sì 、8 wèi zhī sù cān 、9 cǐ yŭ gaò chén xiàng 、10 péng gēng zhī yì tóng 、


章番号 33 章通し番号 209

通し番号 881 章内番号 1 章通し番号 209 識別番号 13_33_1
1墊、2丁念反、3○墊、4齊王之子也、5上則公卿大夫、6下則農工商賈、7皆有所事、8而士居其閒、9獨無所事、10故王子問之也、
1 diàn 、2 dīng niàn fǎn 、3 ○ diàn 、4 qí wáng zhī zǐ yĕ 、5 shàng zé gōng qīng dà fū 、6 xià zé nóng gōng shāng jiǎ 、7 jiē yoǔ suǒ shì 、8 ér shì jū qí jiān 、9 dú wú suǒ shì 、10 gù wáng zǐ wèn zhī yĕ 、

通し番号 882 章内番号 2 章通し番号 209 識別番号 13_33_2
1尙、2高尙也、3志者、4心之所之也、5士旣未得行公卿大夫之道、6又不當爲農工商賈之業、7則高尙其志而已、
1 shàng 、2 gaō shàng yĕ 、3 zhì zhě 、4 xīn zhī suǒ zhī yĕ 、5 shì jì wèi dé xíng gōng qīng dà fū zhī daò 、6 yoù bù dāng wéi nóng gōng shāng jiǎ zhī yè 、7 zé gaō shàng qí zhì ér yǐ 、

通し番号 883 章内番号 3 章通し番号 209 識別番号 13_33_3
1惡、2平聲、3○非仁非義之事、4雖小不爲、5而所居所由、6無不在於仁義、7此士所以尙其志也、8大人、9謂公卿大夫、10言士雖未得大人之位、11而其志如此、12則大人之事、13體用已全、14若小人之事、15則固非所當爲也、
1 wū 、2 píng shēng 、3 ○ feī rén feī yì zhī shì 、4 suī xiaǒ bù wéi 、5 ér suǒ jū suǒ yóu 、6 wú bù zaì yú rén yì 、7 cǐ shì suǒ yǐ shàng qí zhì yĕ 、8 dà rén 、9 wèi gōng qīng dà fū 、10 yán shì suī wèi dé dà rén zhī wèi 、11 ér qí zhì rú cǐ 、12 zé dà rén zhī shì 、13 tǐ yòng yǐ quán 、14 ruò xiaǒ rén zhī shì 、15 zé gù feī suǒ dāng wéi yĕ 、


章番号 34 章通し番号 210

通し番号 884 章内番号 1 章通し番号 210 識別番号 13_34_1
1舍、2音捨、3食、4音嗣、5○仲子、6陳仲子也、7言仲子設若非義而與之齊國、8必不肯受、9齊人皆信其賢、10然此但小廉耳、11其辟兄離母、12不食君祿、13無人道之大倫、14罪莫大焉、15豈可以小廉信其大節、16而遂以爲賢哉、
1 shě 、2 yīn shè 、3 sì 、4 yīn sì 、5 ○ zhòng zǐ 、6 chén zhòng zǐ yĕ 、7 yán zhòng zǐ shè ruò feī yì ér yŭ zhī qí guó 、8 bì bù kĕn shòu 、9 qí rén jiē xìn qí xián 、10 rán cǐ dàn xiaǒ lián ĕr 、11 qí pì xiōng lí mǔ 、12 bù shí jūn sì 、13 wú rén daò zhī dà lún 、14 zuì mò dà yān 、15 qǐ kĕ yǐ xiaǒ lián xìn qí dà jié 、16 ér suì yǐ wéi xián zāi 、


章番号 35 章通し番号 211

通し番号 885 章内番号 1 章通し番号 211 識別番号 13_35_1
1桃應、2孟子弟子也、3其意以爲舜雖愛父、4而不可以私害公、5皐陶雖執法、6而不可以刑天子之父、7故設此問、8以觀聖賢用心之所極、9非以爲眞有此事也、
1 taó yīng 、2 mèng zǐ dì zǐ yĕ 、3 qí yì yǐ wéi shùn suī ài fǔ 、4 ér bù kĕ yǐ sī hài gōng 、5 gaō taó suī zhí fǎ 、6 ér bù kĕ yǐ xíng tiān zǐ zhī fǔ 、7 gù shè cǐ wèn 、8 yǐ guàn shèng xián yòng xīn zhī suǒ jí 、9 feī yǐ wéi zhēn yoǔ cǐ shì yĕ 、

通し番号 886 章内番号 2 章通し番号 211 識別番号 13_35_2
1言皐陶之心、2知有法而已、3不知有天子之父也、
1 yán gaō taó zhī xīn 、2 zhī yoǔ fǎ ér yǐ 、3 bù zhī yoǔ tiān zǐ zhī fǔ yĕ 、

通し番号 887 章内番号 3 章通し番号 211 識別番号 13_35_3
1與、2平聲、3○桃應問也、
1 yú 、2 píng shēng 、3 ○ taó yīng wèn yĕ 、

通し番号 888 章内番号 4 章通し番号 211 識別番号 13_35_4
1夫、2音扶、3惡、4平聲、5○言皐陶之法、6有所傳受、7非所敢私、8雖天子之命、9亦不得而廢之也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 wū 、4 píng shēng 、5 ○ yán gaō taó zhī fǎ 、6 yoǔ suǒ chuán shòu 、7 feī suǒ gǎn sī 、8 suī tiān zǐ zhī mìng 、9 yì bù dé ér fèi zhī yĕ 、

通し番号 889 章内番号 5 章通し番号 211 識別番号 13_35_5
1桃應問也、
1 taó yīng wèn yĕ 、

通し番号 890 章内番号 6 章通し番号 211 識別番号 13_35_6
1蹝、2音徙、3訢、4與欣同、5樂、6音洛、7○蹝、8草履也、9遵、10循也、11言舜之心、12知有父而已、13不知有天下也、14孟子嘗言、15舜視天下猶草芥、16而惟順於父母、17可以解憂、18與此意互相發、19○此章言、20爲士者、21但知有法、22而不知天子父之爲尊、23爲子者、24但知有父、25而不知天下之爲大、26蓋其所以爲心者、27莫非天理之極、28人倫之至、29學者察此而有得焉、30則不待較計論量、31而天下無難處之事矣、
1 xǐ 、2 yīn xǐ 、3 xīn 、4 yŭ xīn tóng 、5 lè 、6 yīn luò 、7 ○ xǐ 、8 caǒ lǚ yĕ 、9 zūn 、10 xún yĕ 、11 yán shùn zhī xīn 、12 zhī yoǔ fǔ ér yǐ 、13 bù zhī yoǔ tiān xià yĕ 、14 mèng zǐ cháng yán 、15 shùn shì tiān xià yóu caǒ jiè 、16 ér wéi shùn yú fǔ mǔ 、17 kĕ yǐ jiě yoū 、18 yŭ cǐ yì hù xiàng fā 、19 ○ cǐ zhāng yán 、20 wéi shì zhě 、21 dàn zhī yoǔ fǎ 、22 ér bù zhī tiān zǐ fǔ zhī wéi zūn 、23 wéi zǐ zhě 、24 dàn zhī yoǔ fǔ 、25 ér bù zhī tiān xià zhī wéi dà 、26 gaì qí suǒ yǐ wéi xīn zhě 、27 mò feī tiān lǐ zhī jí 、28 rén lún zhī zhì 、29 xué zhě chá cǐ ér yoǔ dé yān 、30 zé bù dài jiaò jì lùn liáng 、31 ér tiān xià wú nán chǔ zhī shì yǐ 、


章番号 36 章通し番号 212

通し番号 891 章内番号 1 章通し番号 212 識別番号 13_36_1
1夫、2音扶、3與、4平聲、5○范、6齊邑、7居、8謂所處之位、9養、10奉養也、11言人之居處、12所繫甚大、13王子亦人子耳、14特以所居不同、15故所養不同、16而其氣體有異也、
1 fū 、2 yīn fú 、3 yú 、4 píng shēng 、5 ○ fàn 、6 qí yì 、7 jū 、8 wèi suǒ chǔ zhī wèi 、9 yǎng 、10 fèng yǎng yĕ 、11 yán rén zhī jū chǔ 、12 suǒ jì shèn dà 、13 wáng zǐ yì rén zǐ ĕr 、14 tè yǐ suǒ jū bù tóng 、15 gù suǒ yǎng bù tóng 、16 ér qí qì tǐ yoǔ yì yĕ 、

通し番号 892 章内番号 2 章通し番号 212 識別番号 13_36_2
1張、2鄒皆云、3羡文也、
1 zhāng 、2 zoū jiē yún 、3 xiàn wén yĕ 、

通し番号 893 章内番号 3 章通し番号 212 識別番号 13_36_3
1廣居、2見前篇、3尹氏曰、4睟然見於面、5盎於背、6居天下之廣居者然也、
1 guǎng jū 、2 jiàn qián piān 、3 yǐn zhī yuē 、4 suì rán jiàn yú miàn 、5 àng yú bèi 、6 jū tiān xià zhī guǎng jū zhě rán yĕ 、

通し番号 894 章内番号 4 章通し番号 212 識別番号 13_36_4
1呼、2去聲、3○垤澤、4宋城門名也、5孟子又引此事爲證、
1 hū 、2 qù shēng 、3 ○ dié zé 、4 sòng chéng mén míng yĕ 、5 mèng zǐ yoù yǐn cǐ shì wéi zhèng 、


章番号 37 章通し番号 213

通し番号 895 章内番号 1 章通し番号 213 識別番号 13_37_1
1食、2音嗣、3畜、4許六反、5○交、6接也、7畜、8養也、9獸、10謂犬馬之屬、
1 shí 、2 yīn sì 、3 chù 、4 xǔ liù fǎn 、5 ○ jiāo 、6 jiē yĕ 、7 chù 、8 yǎng yĕ 、9 shòu 、10 wèi quǎn mǎ zhī shǔ 、

通し番号 896 章内番号 2 章通し番号 213 識別番号 13_37_2
1將、2猶奉也、3詩曰、4承筐是將、5程子曰、6恭敬雖因威儀幣帛而後發見、7然幣之未將時、8已有此恭敬之心、9非因幣帛而後有也、
1 jiāng 、2 yóu fèng yĕ 、3 shī yuē 、4 chéng kuāng shì jiāng 、5 chéng zǐ yuē 、6 gōng jìng suī yīn weī yí bì bó ér hòu fā jiàn 、7 rán bì zhī wèi jiāng shí 、8 yǐ yoǔ cǐ gōng jìng zhī xīn 、9 feī yīn bì bó ér hòu yoǔ yĕ 、

通し番号 897 章内番号 3 章通し番号 213 識別番号 13_37_3
1此言當時諸侯之待賢者、2特以幣帛爲恭敬、3而無其實也、4拘、5留也、
1 cǐ yán dāng shí zhū hoú zhī dài xián zhě 、2 tè yǐ bì bó wéi gōng jìng 、3 ér wú qí shí yĕ 、4 jū 、5 liú yĕ 、


章番号 38 章通し番号 214

通し番号 898 章内番号 1 章通し番号 214 識別番号 13_38_1
1人之有形有色、2無不各有自然之理、3所謂天性也、4踐、5如踐言之踐、6蓋衆人有是形、7而不能盡其理、8故無以踐其形、9惟聖人有是形、10而又能盡其理、11然後可以踐其形而無歉也、12○程子曰、13此言聖人盡得人道、14而能充其形也、15蓋人得天地之正氣而生、16與萬物不同、17旣爲人、18須盡得人理、19然後稱其名、20衆人有之而不知、21賢人踐之而未盡、22能充其形、23惟聖人也、24楊氏曰、25天生烝民、26有物有則、27物者、28形色也、29則者、30性也、31各盡其則、32則可以踐形矣、
1 rén zhī yoǔ xíng yoǔ sè 、2 wú bù gě yoǔ zì rán zhī lǐ 、3 suǒ wèi tiān xìng yĕ 、4 jiàn 、5 rú jiàn yán zhī jiàn 、6 gaì zhòng rén yoǔ shì xíng 、7 ér bù néng jìn qí lǐ 、8 gù wú yǐ jiàn qí xíng 、9 wéi shèng rén yoǔ shì xíng 、10 ér yoù néng jìn qí lǐ 、11 rán hòu kĕ yǐ jiàn qí xíng ér wú qiàn yĕ 、12 ○ chéng zǐ yuē 、13 cǐ yán shèng rén jìn dé rén daò 、14 ér néng chōng qí xíng yĕ 、15 gaì rén dé tiān dì zhī zhèng qì ér shēng 、16 yŭ wàn wù bù tóng 、17 jì wéi rén 、18 xū jìn dé rén lǐ 、19 rán hòu chēng qí míng 、20 zhòng rén yoǔ zhī ér bù zhī 、21 xián rén jiàn zhī ér wèi jìn 、22 néng chōng qí xíng 、23 wéi shèng rén yĕ 、24 yáng zhī yuē 、25 tiān shēng zhēng mín 、26 yoǔ wù yoǔ zé 、27 wù zhě 、28 xíng sè yĕ 、29 zé zhě 、30 xìng yĕ 、31 gě jìn qí zé 、32 zé kĕ yǐ jiàn xíng yǐ 、


章番号 39 章通し番号 215

通し番号 899 章内番号 1 章通し番号 215 識別番号 13_39_1
1已、2猶止也、
1 yǐ 、2 yóu zhǐ yĕ 、

通し番号 900 章内番号 2 章通し番号 215 識別番号 13_39_2
1紾、2之忍反、3○紾、4戾也、5敎之以孝弟之道、6則彼當自知兄之不可戾、7而喪之不可短矣、8孔子曰、9子生三年、10然後免於父母之懷、11予也有三年之愛於其父母乎、12所謂敎之以孝弟者如此、13蓋示之以至情之不能已者、14非強之也、
1 zhĕn 、2 zhī rĕn fǎn 、3 ○ zhĕn 、4 lì yĕ 、5 jiāo zhī yǐ xiào dì zhī daò 、6 zé bǐ dāng zì zhī xiōng zhī bù kĕ lì 、7 ér sàng zhī bù kĕ duǎn yǐ 、8 kŏng zǐ yuē 、9 zǐ shēng sān nián 、10 rán hòu miǎn yú fǔ mǔ zhī huaí 、11 yú yĕ yoǔ sān nián zhī ài yú qí fǔ mǔ hū 、12 suǒ wèi jiāo zhī yǐ xiào dì zhě rú cǐ 、13 gaì shì zhī yǐ zhì qíng zhī bù néng yǐ zhě 、14 feī qiǎng zhī yĕ 、

通し番号 901 章内番号 3 章通し番号 215 識別番号 13_39_3
1爲、2去聲、3○陳氏曰、4王子所生之母死、5厭於嫡母而不敢終喪、6其傅爲請於王、7欲使得行數月之喪也、8時又適有此事、9丑問如此者、10是非何如、11按儀禮、12公子爲其母練冠、13麻衣、14縓緣、15旣葬除之、16疑當時此禮已廢、17或旣葬而未忍卽除、18故請之也、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 ○ chén zhī yuē 、4 wáng zǐ suǒ shēng zhī mǔ sǐ 、5 yàn yú dí mǔ ér bù gǎn zhōng sàng 、6 qí fù wèi qǐng yú wáng 、7 yù shǐ dé xíng shù yuè zhī sàng yĕ 、8 shí yoù shì yoǔ cǐ shì 、9 choǔ wèn rú cǐ zhě 、10 shì feī hé rú 、11 àn yí lǐ 、12 gōng zǐ wèi qí mǔ liàn guàn 、13 má yī 、14 quán yuán 、15 jì zàng chú zhī 、16 yí dāng shí cǐ lǐ yǐ fèi 、17 huò jì zàng ér wèi rĕn jí chú 、18 gù qǐng zhī yĕ 、

通し番号 902 章内番号 4 章通し番号 215 識別番号 13_39_4
1夫、2音扶、3○言王子欲終喪而不可得、4其傅爲請、5雖止得加一日、6猶勝不加、7我前所譏、8乃謂夫莫之禁而自不爲者耳、9○此章言、10三年通喪、11天經地義、12不容私意有所短長、13示之至情、14則不肖者有以企而及之矣、
1 fū 、2 yīn fú 、3 ○ yán wáng zǐ yù zhōng sàng ér bù kĕ dé 、4 qí fù wèi qǐng 、5 suī zhǐ dé jiā yī rì 、6 yóu shèng bù jiā 、7 wǒ qián suǒ jī 、8 nǎi wèi fū mò zhī jìn ér zì bù wéi zhě ĕr 、9 ○ cǐ zhāng yán 、10 sān nián tōng sàng 、11 tiān jīng dì yì 、12 bù róng sī yì yoǔ suǒ duǎn cháng 、13 shì zhī zhì qíng 、14 zé bù xiāo zhě yoǔ yǐ qǐ ér jí zhī yǐ 、


章番号 40 章通し番号 216

通し番号 903 章内番号 1 章通し番号 216 識別番号 13_40_1
1下文五者、2蓋因人品高下、3或相去遠近先後之不同、
1 xià wén wŭ zhě 、2 gaì yīn rén pǐn gaō xià 、3 huò xiàng qù yuǎn jìn xiān hòu zhī bù tóng 、

通し番号 904 章内番号 2 章通し番号 216 識別番号 13_40_2
1時雨、2及時之雨也、3草木之生、4播種封植、5人力已至、6而未能自化、7所少者、8雨露之滋耳、9及此時而雨之、10則其化速矣、11敎人之妙、12亦猶是也、13若孔子之於顏曾是已、
1 shí yŭ 、2 jí shí zhī yŭ yĕ 、3 caǒ mù zhī shēng 、4 bō chóng fēng zhí 、5 rén lì yǐ zhì 、6 ér wèi néng zì huà 、7 suǒ shǎo zhě 、8 yŭ lù zhī zī ĕr 、9 jí cǐ shí ér yŭ zhī 、10 zé qí huà sù yǐ 、11 jiāo rén zhī miaò 、12 yì yóu shì yĕ 、13 ruò kŏng zǐ zhī yú yán céng shì yǐ 、

通し番号 905 章内番号 3 章通し番号 216 識別番号 13_40_3
1財、2與材同、3此各因其所長而敎之者也、4成德、5如孔子之於冉閔、6達財、7如孔子之於由賜、
1 caí 、2 yŭ caí tóng 、3 cǐ gě yīn qí suǒ zhǎng ér jiāo zhī zhě yĕ 、4 chéng dé 、5 rú kŏng zǐ zhī yú rǎn mǐn 、6 dá caí 、7 rú kŏng zǐ zhī yú yóu cì 、

通し番号 906 章内番号 4 章通し番号 216 識別番号 13_40_4
1就所問而答之、2若孔孟之於樊遲萬章也、
1 jiù suǒ wèn ér dá zhī 、2 ruò kŏng mèng zhī yú fán chí wàn zhāng yĕ 、

通し番号 907 章内番号 5 章通し番号 216 識別番号 13_40_5
1艾、2音乂、3○私、4竊也、5淑、6善也、7艾、8治也、9人或不能及門受業、10但聞君子之道於人、11而竊以善治其身、12是亦君子敎誨之所及、13若孔孟之於陳亢夷之是也、14孟子亦曰、15予未得爲孔子徒也、16予私淑諸人也、
1 ài 、2 yīn yì 、3 ○ sī 、4 qiè yĕ 、5 shū 、6 shàn yĕ 、7 ài 、8 zhì yĕ 、9 rén huò bù néng jí mén shòu yè 、10 dàn wén jūn zǐ zhī daò yú rén 、11 ér qiè yǐ shàn zhì qí shēn 、12 shì yì jūn zǐ jiāo huì zhī suǒ jí 、13 ruò kŏng mèng zhī yú chén kàng yí zhī shì yĕ 、14 mèng zǐ yì yuē 、15 yú wèi dé wéi kŏng zǐ tú yĕ 、16 yú sī shū zhū rén yĕ 、

通し番号 908 章内番号 6 章通し番号 216 識別番号 13_40_6
1聖賢施敎、2各因其材、3小以成小、4大以成大、5無棄人也、
1 shèng xián shī jiaò 、2 gě yīn qí caí 、3 xiaǒ yǐ chéng xiaǒ 、4 dà yǐ chéng dà 、5 wú qì rén yĕ 、


章番号 41 章通し番号 217

通し番号 909 章内番号 1 章通し番号 217 識別番号 13_41_1
1幾、2音機、
1 jǐ 、2 yīn jī 、

通し番号 910 章内番号 2 章通し番号 217 識別番号 13_41_2
1爲、2去聲、3彀、4古候反、5率、6音律、7○彀率、8彎弓之限也、9言敎人者、10皆有不可易之法、11不容自貶以徇學者之不能也、
1 wèi 、2 qù shēng 、3 gòu 、4 gŭ hòu fǎn 、5 lǜ 、6 yīn lǜ 、7 ○ gòu lǜ 、8 wān gōng zhī xiàn yĕ 、9 yán jiāo rén zhě 、10 jiē yoǔ bù kĕ yì zhī fǎ 、11 bù róng zì biǎn yǐ xùn xué zhě zhī bù néng yĕ 、

通し番号 911 章内番号 3 章通し番号 217 識別番号 13_41_3
1引、2引弓也、3發、4發矢也、5躍如、6如踊躍而出也、7因上文彀率而言、8君子敎人、9但授以學之之法、10而不告以得之之妙、11如射者之引弓而不發矢、12然其所不告者、13已如踊躍而見於前矣、14中者、15無過不及之謂、16中道而立、17言其非難非易、18能者從之、19言學者當自勉也、20○此章言、21道有定體、22敎有成法、23卑不可抗、24高不可貶、25語不能顯、26默不能藏、
1 yǐn 、2 yǐn gōng yĕ 、3 fā 、4 fā shǐ yĕ 、5 yuè rú 、6 rú yŏng yuè ér chū yĕ 、7 yīn shàng wén gòu lǜ ér yán 、8 jūn zǐ jiāo rén 、9 dàn shòu yǐ xué zhī zhī fǎ 、10 ér bù gaò yǐ dé zhī zhī miaò 、11 rú shè zhě zhī yǐn gōng ér bù fā shǐ 、12 rán qí suǒ bù gaò zhě 、13 yǐ rú yŏng yuè ér jiàn yú qián yǐ 、14 zhōng zhě 、15 wú guò bù jí zhī wèi 、16 zhōng daò ér lì 、17 yán qí feī nán feī yì 、18 néng zhě cóng zhī 、19 yán xué zhě dāng zì miǎn yĕ 、20 ○ cǐ zhāng yán 、21 daò yoǔ dìng tǐ 、22 jiaò yoǔ chéng fǎ 、23 beī bù kĕ kàng 、24 gaō bù kĕ biǎn 、25 yù bù néng taò 、26 mò bù néng zàng 、


章番号 42 章通し番号 218

通し番号 912 章内番号 1 章通し番号 218 識別番号 13_42_1
1殉、2如殉葬之殉、3以死隨物之名也、4身出則道在必行、5道屈則身在必退、6以死相從而不離也、
1 xùn 、2 rú xùn zàng zhī xùn 、3 yǐ sǐ suí wù zhī míng yĕ 、4 shēn chū zé daò zaì bì xíng 、5 daò qū zé shēn zaì bì tuì 、6 yǐ sǐ xiàng cóng ér bù lí yĕ 、

通し番号 913 章内番号 2 章通し番号 218 識別番号 13_42_2
1以道從人、2妾婦之道、
1 yǐ daò cóng rén 、2 qiè fù zhī daò 、


章番号 43 章通し番号 219

通し番号 914 章内番号 1 章通し番号 219 識別番号 13_43_1
1更、2平聲、3○趙氏曰、4滕更、5滕君之弟、6來學者也、
1 gēng 、2 píng shēng 、3 ○ zhaò zhī yuē 、4 téng gēng 、5 téng jūn zhī dì 、6 laí xué zhě yĕ 、

通し番号 915 章内番号 2 章通し番号 219 識別番号 13_43_2
1長、2上聲、3○趙氏曰、4二、5謂挾貴、6挾賢也、7尹氏曰、8有所挾、9則受道之心不專、10所以不答也、11此言、12君子雖誨人不倦、13又惡夫意之不誠者、
1 zhǎng 、2 shàng shēng 、3 ○ zhaò zhī yuē 、4 èr 、5 wèi xié guì 、6 xié xián yĕ 、7 yǐn zhī yuē 、8 yoǔ suǒ xié 、9 zé shòu daò zhī xīn bù zhuān 、10 suǒ yǐ bù dá yĕ 、11 cǐ yán 、12 jūn zǐ suī huì rén bù juàn 、13 yoù è fū yì zhī bù chéng zhě 、


章番号 44 章通し番号 220

通し番号 916 章内番号 1 章通し番号 220 識別番号 13_44_1
1已、2止也、3不可止、4謂所不得不爲者也、5所厚、6所當厚者也、7此言不及者之弊、
1 yǐ 、2 zhǐ yĕ 、3 bù kĕ zhǐ 、4 wèi suǒ bù dé bù wéi zhě yĕ 、5 suǒ hòu 、6 suǒ dāng hòu zhě yĕ 、7 cǐ yán bù jí zhě zhī bì 、

通し番号 917 章内番号 2 章通し番号 220 識別番号 13_44_2
1進銳者、2用心太過、3其氣易衰、4故退速、5○三者之弊、6理勢必然、7雖過不及之不同、8然卒同歸於廢弛、
1 jìn ruì zhě 、2 yòng xīn tài guò 、3 qí qì yì shuaī 、4 gù tuì sù 、5 ○ sān zhě zhī bì 、6 lǐ shì bì rán 、7 suī guò bù jí zhī bù tóng 、8 rán zú tóng guī yú fèi chí 、


章番号 45 章通し番号 221

通し番号 918 章内番号 1 章通し番号 221 識別番号 13_45_1
1物、2謂禽獸草木、3愛、4謂取之有時、5用之有節、6○程子曰、7仁、8推己及人、9如老吾老以及人之老、10於民則可、11於物則不可、12統而言之則皆仁、13分而言之則有序、14楊氏曰、15其分不同、16故所施不能無差等、17所謂理一而分殊者也、18尹氏曰、19何以有是差等、20一本故也、21無僞也、
1 wù 、2 wèi qín shòu caǒ mù 、3 ài 、4 wèi qŭ zhī yoǔ shí 、5 yòng zhī yoǔ jié 、6 ○ chéng zǐ yuē 、7 rén 、8 tuī jǐ jí rén 、9 rú laǒ wú laǒ yǐ jí rén zhī laǒ 、10 yú mín zé kĕ 、11 yú wù zé bù kĕ 、12 tŏng ér yán zhī zé jiē rén 、13 fēn ér yán zhī zé yoǔ xù 、14 yáng zhī yuē 、15 qí fēn bù tóng 、16 gù suǒ shī bù néng wú chà dĕng 、17 suǒ wèi lǐ yī ér fēn shū zhě yĕ 、18 yǐn zhī yuē 、19 hé yǐ yoǔ shì chà dĕng 、20 yī bĕn gù yĕ 、21 wú wĕi yĕ 、


章番号 46 章通し番号 222

通し番号 919 章内番号 1 章通し番号 222 識別番号 13_46_1
1知者之知、2並去聲、3○知者固無不知、4然常以所當務者爲急、5則事無不治、6而其爲知也大矣、7仁者固無不愛、8然常急於親賢、9則恩無不洽、10而其爲仁也博矣、
1 zhī zhě zhī zhī 、2 bīng qù shēng 、3 ○ zhī zhě gù wú bù zhī 、4 rán cháng yǐ suǒ dāng wù zhě wéi jí 、5 zé shì wú bù zhì 、6 ér qí wéi zhī yĕ dà yǐ 、7 rén zhě gù wú bù ài 、8 rán cháng jí yú qìng xián 、9 zé ēn wú bù qià 、10 ér qí wéi rén yĕ bó yǐ 、

通し番号 920 章内番号 2 章通し番号 222 識別番号 13_46_2
1飯、2扶晩反、3歠、4昌悅反、5○三年之喪、6服之重者也、7緦麻三月、8小功五月、9服之輕者也、10察、11致詳也、12放飯、13大飯、14流歠、15長歠、16不敬之大者也、17齒決、18齧斷乾肉、19不敬之小者也、20問、21講求之意、22○此章言、23君子之於道、24識其全體、25則心不狹、26知所先後、27則事有序、28豐氏曰、29智不急於先務、30雖徧知人之所知、31徧能人之所能、32徒弊精神、33而無益於天下之治矣、34仁不急於親賢、35雖有仁民愛物之心、36小人在位、37無由下達、38聰明日蔽於上、39而惡政日加於下、40此孟子所謂不知務也、
1 fàn 、2 fú wǎn fǎn 、3 chuò 、4 chāng yuè fǎn 、5 ○ sān nián zhī sàng 、6 fù zhī zhòng zhě yĕ 、7 sī má sān yuè 、8 xiaǒ gōng wŭ yuè 、9 fù zhī qīng zhě yĕ 、10 chá 、11 zhì xiáng yĕ 、12 fàng fàn 、13 dà fàn 、14 liú chuò 、15 zhǎng chuò 、16 bù jìng zhī dà zhě yĕ 、17 chǐ jué 、18 niè duàn qián ròu 、19 bù jìng zhī xiaǒ zhě yĕ 、20 wèn 、21 jiǎng qiú zhī yì 、22 ○ cǐ zhāng yán 、23 jūn zǐ zhī yú daò 、24 shí qí quán tǐ 、25 zé xīn bù xiá 、26 zhī suǒ xiān hòu 、27 zé shì yoǔ xù 、28 fēng zhī yuē 、29 zhì bù jí yú xiān wù 、30 suī biàn zhī rén zhī suǒ zhī 、31 biàn néng rén zhī suǒ néng 、32 tú bì jīng shén 、33 ér wú yì yú tiān xià zhī zhì yǐ 、34 rén bù jí yú qìng xián 、35 suī yoǔ rén mín ài wù zhī xīn 、36 xiaǒ rén zaì wèi 、37 wú yóu xià dá 、38 cōng míng rì bì yú shàng 、39 ér è zhèng rì jiā yú xià 、40 cǐ mèng zǐ suǒ wèi bù zhī wù yĕ 、


14 盡心章句下 jìn xīn zhāng jù xià

章番号 1 章通し番号 223

通し番号 921 章内番号 1 章通し番号 223 識別番号 14_1_1
1親親而仁民、2仁民而愛物、3所謂以其所愛、4及其所不愛也、
1 qìng qìng ér rén mín 、2 rén mín ér ài wù 、3 suǒ wèi yǐ qí suǒ ài 、4 jí qí suǒ bù ài yĕ 、

通し番号 922 章内番号 2 章通し番号 223 識別番号 14_1_2
1梁惠王以下、2孟子答辭也、3糜爛其民、4使之戰鬭、5糜爛其血肉也、6復之、7復戰也、8子弟、9謂太子申也、10以土地之故及其民、11以民之故及其子、12皆以其所不愛及其所愛也、13○此承前篇之末三章之意、14言仁人之恩、15自内及外、16不仁之禍、17由疏逮親、
1 liáng huì wáng yǐ xià 、2 mèng zǐ dá cí yĕ 、3 mí làn qí mín 、4 shǐ zhī zhàn dòu 、5 mí làn qí xuè ròu yĕ 、6 fù zhī 、7 fù zhàn yĕ 、8 zǐ dì 、9 wèi tài zǐ shēn yĕ 、10 yǐ tǔ dì zhī gù jí qí mín 、11 yǐ mín zhī gù jí qí zǐ 、12 jiē yǐ qí suǒ bù ài jí qí suǒ ài yĕ 、13 ○ cǐ chéng qián piān zhī mò sān zhāng zhī yì 、14 yán rén rén zhī ēn 、15 zì neì jí waì 、16 bù rén zhī huò 、17 yóu shū dài qìng 、


章番号 2 章通し番号 224

通し番号 923 章内番号 1 章通し番号 224 識別番号 14_2_1
1春秋每書諸侯戰伐之事、2必加譏貶、3以著其擅興之罪、4無有以爲合於義而許之者、5但就中彼善於此者則有之、6如召陵之師之類是也、
1 chūn qiū mĕi shū zhū hoú zhàn fá zhī shì 、2 bì jiā jī biǎn 、3 yǐ zhù qí shàn xìng zhī zuì 、4 wú yoǔ yǐ wéi hé yú yì ér xǔ zhī zhě 、5 dàn jiù zhōng bǐ shàn yú cǐ zhě zé yoǔ zhī 、6 rú zhaò líng zhī shī zhī lèi shì yĕ 、

通し番号 924 章内番号 2 章通し番号 224 識別番号 14_2_2
1征、2所以正人也、3諸侯有罪、4則天子討而正之、5此春秋所以無義戰也、
1 zhēng 、2 suǒ yǐ zhèng rén yĕ 、3 zhū hoú yoǔ zuì 、4 zé tiān zǐ taǒ ér zhèng zhī 、5 cǐ chūn qiū suǒ yǐ wú yì zhàn yĕ 、


章番号 3 章通し番号 225

通し番号 925 章内番号 1 章通し番号 225 識別番号 14_3_1
1程子曰、2載事之辭、3容有重稱而過其實者、4學者當識其義而已、5苟執於辭、6則時或有害於義、7不如無書之愈也、
1 chéng zǐ yuē 、2 zaì shì zhī cí 、3 róng yoǔ zhòng chēng ér guò qí shí zhě 、4 xué zhě dāng shí qí yì ér yǐ 、5 goǔ zhí yú cí 、6 zé shí huò yoǔ hài yú yì 、7 bù rú wú shū zhī yù yĕ 、

通し番号 926 章内番号 2 章通し番号 225 識別番号 14_3_2
1武成、2周書篇名、3武王伐紂、4歸而記事之書也、5策、6竹簡也、7取其二三策之言、8其餘不可盡信也、9程子曰、10取其奉天伐暴之意、11反政施仁之法而已、
1 wŭ chéng 、2 zhoū shū piān míng 、3 wŭ wáng fá zhòu 、4 guī ér jì shì zhī shū yĕ 、5 cè 、6 zhú jiǎn yĕ 、7 qŭ qí èr sān cè zhī yán 、8 qí yú bù kĕ jìn xìn yĕ 、9 chéng zǐ yuē 、10 qŭ qí fèng tiān fá bào zhī yì 、11 fǎn zhèng shī rén zhī fǎ ér yǐ 、

通し番号 927 章内番号 3 章通し番号 225 識別番号 14_3_3
1杵、2舂杵也、3或作鹵、4楯也、5武成言、6武王伐紂、7紂之前徒倒戈、8攻于後以北、9血流漂杵、10孟子言此則其不可信者、11然書本意、12乃謂商人自相殺、13非謂武王殺之也、14孟子之設是言、15懼後世之惑、16且長不仁之心耳、
1 chǔ 、2 chōng chǔ yĕ 、3 huò zuò lǔ 、4 dùn yĕ 、5 wŭ chéng yán 、6 wŭ wáng fá zhòu 、7 zhòu zhī qián tú daò gē 、8 gōng yú hòu yǐ beǐ 、9 xuè liú piào chǔ 、10 mèng zǐ yán cǐ zé qí bù kĕ xìn zhě 、11 rán shū bĕn yì 、12 nǎi wèi shāng rén zì xiàng shā 、13 feī wèi wŭ wáng shā zhī yĕ 、14 mèng zǐ zhī shè shì yán 、15 jù hòu shì zhī huò 、16 qiĕ zhǎng bù rén zhī xīn ĕr 、


章番号 4 章通し番号 226

通し番号 928 章内番号 1 章通し番号 226 識別番号 14_4_1
1陳、2去聲、3○制行伍曰陳、4交兵曰戰、
1 chén 、2 qù shēng 、3 ○ zhì xíng wŭ yuē chén 、4 jiāo bīng yuē zhàn 、

通し番号 929 章内番号 2 章通し番号 226 識別番号 14_4_2
1好、2去聲、
1 haò 、2 qù shēng 、

通し番号 930 章内番号 3 章通し番号 226 識別番号 14_4_3
1此引湯之事以明之、2解見前篇、
1 cǐ yǐn tāng zhī shì yǐ míng zhī 、2 jiě jiàn qián piān 、

通し番号 931 章内番号 4 章通し番号 226 識別番号 14_4_4
1兩、2去聲、3賁、4音奔、5○又以武王之事明之也、6兩、7車數、8一車兩輪也、9千、10書序作百、
1 liàng 、2 qù shēng 、3 bì 、4 yīn bèn 、5 ○ yoù yǐ wŭ wáng zhī shì míng zhī yĕ 、6 liàng 、7 chē shù 、8 yī chē liǎng lún yĕ 、9 qiān 、10 shū xù zuò bǎi 、

通し番号 932 章内番号 5 章通し番号 226 識別番号 14_4_5
1書太誓文與此小異、2孟子之意當云、3王謂商人曰、4無畏我也、5我來伐紂、6本爲安寧汝、7非敵商之百姓也、8於是商人稽首至地、9如角之崩也、
1 shū tài shì wén yŭ cǐ xiaǒ yì 、2 mèng zǐ zhī yì dāng yún 、3 wáng wèi shāng rén yuē 、4 wú wèi wǒ yĕ 、5 wǒ laí fá zhòu 、6 bĕn wèi ān nìng rŭ 、7 feī dí shāng zhī bǎi xìng yĕ 、8 yú shì shāng rén qǐ shoǔ zhì dì 、9 rú jiǎo zhī bēng yĕ 、

通し番号 933 章内番号 6 章通し番号 226 識別番号 14_4_6
1焉、2於虔反、3○民爲暴君所虐、4皆欲仁者來正己之國也、
1 yān 、2 yú qián fǎn 、3 ○ mín wéi bào jūn suǒ nüè 、4 jiē yù rén zhě laí zhèng jǐ zhī guó yĕ 、


章番号 5 章通し番号 227

通し番号 934 章内番号 1 章通し番号 227 識別番号 14_5_1
1尹氏曰、2規矩、3法度可告者也、4巧則在其人、5雖大匠、6亦末如之何也已、7蓋下學可以言傳、8上達必由心悟、9莊周所論斲輪之意、10蓋如此、
1 yǐn zhī yuē 、2 guī jŭ 、3 fǎ dù kĕ gaò zhě yĕ 、4 qiǎo zé zaì qí rén 、5 suī dà jiàng 、6 yì mò rú zhī hé yĕ yǐ 、7 gaì xià xué kĕ yǐ yán chuán 、8 shàng dá bì yóu xīn wù 、9 zhuāng zhoū suǒ lùn zhuó lún zhī yì 、10 gaì rú cǐ 、


章番号 6 章通し番号 228

通し番号 935 章内番号 1 章通し番号 228 識別番号 14_6_1
1飯、2上聲、3糗、4去久反、5茹、6音汝、7袗、8之忍反、9果、10說文作婐、11烏果反、12○飯、13食也、14糗、15乾糒也、16茹、17亦食也、18袗、19畫衣也、20二女、21堯二女也、22果、23女侍也、24言聖人之心、25不以貧賤而有慕於外、26不以富貴而有動於中、27隨遇而安、28無預於己、29所性分定故也、
1 fàn 、2 shàng shēng 、3 qiŭ 、4 qù jiŭ fǎn 、5 rú 、6 yīn rŭ 、7 zhĕn 、8 zhī rĕn fǎn 、9 guǒ 、10 shuō wén zuò wǒ 、11 wū guǒ fǎn 、12 ○ fàn 、13 shí yĕ 、14 qiŭ 、15 qián bèi yĕ 、16 rú 、17 yì shí yĕ 、18 zhĕn 、19 huà yī yĕ 、20 èr nǚ 、21 yaó èr nǚ yĕ 、22 guǒ 、23 nǚ shì yĕ 、24 yán shèng rén zhī xīn 、25 bù yǐ pín jiàn ér yoǔ mù yú waì 、26 bù yǐ fù guì ér yoǔ dòng yú zhōng 、27 suí yù ér ān 、28 wú yù yú jǐ 、29 suǒ xìng fēn dìng gù yĕ 、


章番号 7 章通し番号 229

通し番号 936 章内番号 1 章通し番号 229 識別番号 14_7_1
1閒、2去聲、3○言吾今而後知者、4必有所爲而感發也、5一閒者、6我往彼來、7閒一人耳、8其實與自害其親無異也、9范氏曰、10知此則愛敬人之親、11人亦愛敬其親矣、
1 jiàn 、2 qù shēng 、3 ○ yán wú jīn ér hòu zhī zhě 、4 bì yoǔ suǒ wéi ér gǎn fā yĕ 、5 yī jiàn zhě 、6 wǒ wǎng bǐ laí 、7 jiàn yī rén ĕr 、8 qí shí yŭ zì hài qí qìng wú yì yĕ 、9 fàn zhī yuē 、10 zhī cǐ zé ài jìng rén zhī qìng 、11 rén yì ài jìng qí qìng yǐ 、


章番号 8 章通し番号 230

通し番号 937 章内番号 1 章通し番号 230 識別番号 14_8_1
1譏察非常、
1 jī chá feī cháng 、

通し番号 938 章内番号 2 章通し番号 230 識別番号 14_8_2
1征稅出入、2○范氏曰、3古之耕者什一、4後世或收大半之稅、5此以賦斂爲暴也、6文王之囿、7與民同之、8齊宣王之囿、9爲阱國中、10此以園囿爲暴也、11後世爲暴、12不止於關、13若使孟子用於諸侯、14必行文王之政、15凡此之類、16皆不終日而改也、
1 zhēng shuì chū rù 、2 ○ fàn zhī yuē 、3 gŭ zhī gēng zhě shén yī 、4 hòu shì huò shoū dà bàn zhī shuì 、5 cǐ yǐ fù liǎn wéi bào yĕ 、6 wén wáng zhī yoù 、7 yŭ mín tóng zhī 、8 qí xuān wáng zhī yoù 、9 wéi jǐng guó zhōng 、10 cǐ yǐ yuán yoù wéi bào yĕ 、11 hòu shì wéi bào 、12 bù zhǐ yú guān 、13 ruò shǐ mèng zǐ yòng yú zhū hoú 、14 bì xíng wén wáng zhī zhèng 、15 fán cǐ zhī lèi 、16 jiē bù zhōng rì ér gaǐ yĕ 、


章番号 9 章通し番号 231

通し番号 939 章内番号 1 章通し番号 231 識別番号 14_9_1
1身不行道者、2以行言之、3不行者、4道不行也、5使人不以道者、6以事言之、7不能行者、8令不行也、
1 shēn bù xíng daò zhě 、2 yǐ xíng yán zhī 、3 bù xíng zhě 、4 daò bù xíng yĕ 、5 shǐ rén bù yǐ daò zhě 、6 yǐ shì yán zhī 、7 bù néng xíng zhě 、8 lìng bù xíng yĕ 、


章番号 10 章通し番号 232

通し番号 940 章内番号 1 章通し番号 232 識別番号 14_10_1
1周、2足也、3言積之厚、4則用有餘、
1 zhoū 、2 zú yĕ 、3 yán jī zhī hòu 、4 zé yòng yoǔ yú 、


章番号 11 章通し番号 233

通し番号 941 章内番号 1 章通し番号 233 識別番号 14_11_1
1好、2乘、3食、4皆去聲、5見、6音現、7○好名之人、8矯情干譽、9是以能讓千乘之國、10然若本非能輕富貴之人、11則於得失之小者、12反不覺其眞情之發見矣、13蓋觀人不於其所勉、14而於其所忽、15然後可以見其所安之實也、
1 haò 、2 shèng 、3 sì 、4 jiē qù shēng 、5 jiàn 、6 yīn xiàn 、7 ○ haò míng zhī rén 、8 jiǎo qíng gàn yù 、9 shì yǐ néng ràng qiān shèng zhī guó 、10 rán ruò bĕn feī néng qīng fù guì zhī rén 、11 zé yú dé shī zhī xiaǒ zhě 、12 fǎn bù jué qí zhēn qíng zhī fā jiàn yǐ 、13 gaì guàn rén bù yú qí suǒ miǎn 、14 ér yú qí suǒ hū 、15 rán hòu kĕ yǐ jiàn qí suǒ ān zhī shí yĕ 、


章番号 12 章通し番号 234

通し番号 942 章内番号 1 章通し番号 234 識別番号 14_12_1
1空虛、2言若無人然、
1 kòng xū 、2 yán ruò wú rén rán 、

通し番号 943 章内番号 2 章通し番号 234 識別番号 14_12_2
1禮義、2所以辨上下、3定民志、
1 lǐ yì 、2 suǒ yǐ biàn shàng xià 、3 dìng mín zhì 、

通し番号 944 章内番号 3 章通し番号 234 識別番号 14_12_3
1生之無道、2取之無度、3用之無節故也、4○尹氏曰、5三者以仁賢爲本、6無仁賢、7則禮義政事、8處之皆不以其道矣、
1 shēng zhī wú daò 、2 qŭ zhī wú dù 、3 yòng zhī wú jié gù yĕ 、4 ○ yǐn zhī yuē 、5 sān zhě yǐ rén xián wéi bĕn 、6 wú rén xián 、7 zé lǐ yì zhèng shì 、8 chǔ zhī jiē bù yǐ qí daò yǐ 、


章番号 13 章通し番号 235

通し番号 945 章内番号 1 章通し番号 235 識別番号 14_13_1
1言不仁之人、2騁其私智、3可以盜千乘之國、4而不可以得丘民之心、5鄒氏曰、6自秦以來、7不仁而得天下者有矣、8然皆一再傳而失之、9猶不得也、10所謂得天下者、11必如三代、12而後可、
1 yán bù rén zhī rén 、2 chĕng qí sī zhì 、3 kĕ yǐ daò qiān shèng zhī guó 、4 ér bù kĕ yǐ dé qiū mín zhī xīn 、5 zoū zhī yuē 、6 zì qín yǐ laí 、7 bù rén ér dé tiān xià zhě yoǔ yǐ 、8 rán jiē yī zaì chuán ér shī zhī 、9 yóu bù dé yĕ 、10 suǒ wèi dé tiān xià zhě 、11 bì rú sān dài 、12 ér hòu kĕ 、


章番号 14 章通し番号 236

通し番号 946 章内番号 1 章通し番号 236 識別番号 14_14_1
1社、2土神、3稷、4穀神、5建國則立壇壝以祀之、6蓋國以民爲本、7社稷亦爲民而立、8而君之尊、9又係於二者之存亡、10故其輕重如此、
1 shè 、2 tǔ shén 、3 jì 、4 gŭ shén 、5 jiàn guó zé lì tán wĕi yǐ sì zhī 、6 gaì guó yǐ mín wéi bĕn 、7 shè jì yì wèi mín ér lì 、8 ér jūn zhī zūn 、9 yoù xì yú èr zhě zhī cún wáng 、10 gù qí qīng zhòng rú cǐ 、

通し番号 947 章内番号 2 章通し番号 236 識別番号 14_14_2
1丘民、2田野之民、3至微賤也、4然得其心、5則天下歸之、6天子至尊貴也、7而得其心者、8不過爲諸侯耳、9是民爲重也、
1 qiū mín 、2 tián yĕ zhī mín 、3 zhì weī jiàn yĕ 、4 rán dé qí xīn 、5 zé tiān xià guī zhī 、6 tiān zǐ zhì zūn guì yĕ 、7 ér dé qí xīn zhě 、8 bù guò wéi zhū hoú ĕr 、9 shì mín wéi zhòng yĕ 、

通し番号 948 章内番号 3 章通し番号 236 識別番号 14_14_3
1諸侯無道、2將使社稷爲人所滅、3則當更立賢君、4是君輕於社稷也、
1 zhū hoú wú daò 、2 jiāng shǐ shè jì wéi rén suǒ miè 、3 zé dāng gēng lì xián jūn 、4 shì jūn qīng yú shè jì yĕ 、

通し番号 949 章内番号 4 章通し番号 236 識別番号 14_14_4
1盛、2音成、3○祭祀不失禮、4而土穀之神不能爲民禦災捍患、5則毀其壇壝而更置之、6亦年不順成、7八蜡不通之意、8是社稷雖重於君、9而輕於民也、
1 chéng 、2 yīn chéng 、3 ○ jì sì bù shī lǐ 、4 ér tǔ gŭ zhī shén bù néng wèi mín yù zāi hàn huàn 、5 zé huǐ qí tán wĕi ér gēng zhì zhī 、6 yì nián bù shùn chéng 、7 bā là bù tōng zhī yì 、8 shì shè jì suī zhòng yú jūn 、9 ér qīng yú mín yĕ 、


章番号 15 章通し番号 237

通し番号 950 章内番号 1 章通し番号 237 識別番号 14_15_1
1興起、2感動奮發也、3親炙、4親近而熏炙之也、5餘見前篇、
1 xìng qǐ 、2 gǎn dòng fèn fā yĕ 、3 qìng zhì 、4 qìng jìn ér xùn zhì zhī yĕ 、5 yú jiàn qián piān 、


章番号 16 章通し番号 238

通し番号 951 章内番号 1 章通し番号 238 識別番号 14_16_1
1仁者、2人之所以爲人之理也、3然仁、4理也、5人、6物也、7以仁之理、8合於人之身而言之、9乃所謂道者也、10○程子曰、11中庸所謂率性之謂道、12是也、13或曰、14外國本、15人也之下、16有義也者宜也、17禮也者履也、18智也者知也、19信也者實也、20凡二十字、21今按、22如此、23則理極分明、24然未詳其是否也、
1 rén zhě 、2 rén zhī suǒ yǐ wéi rén zhī lǐ yĕ 、3 rán rén 、4 lǐ yĕ 、5 rén 、6 wù yĕ 、7 yǐ rén zhī lǐ 、8 hé yú rén zhī shēn ér yán zhī 、9 nǎi suǒ wèi daò zhě yĕ 、10 ○ chéng zǐ yuē 、11 zhōng yōng suǒ wèi lǜ xìng zhī wèi daò 、12 shì yĕ 、13 huò yuē 、14 waì guó bĕn 、15 rén yĕ zhī xià 、16 yoǔ yì yĕ zhě yí yĕ 、17 lǐ yĕ zhě lǚ yĕ 、18 zhì yĕ zhě zhī yĕ 、19 xìn yĕ zhě shí yĕ 、20 fán èr shí zì 、21 jīn àn 、22 rú cǐ 、23 zé lǐ jí fēn míng 、24 rán wèi xiáng qí shì pǐ yĕ 、


章番号 17 章通し番号 239

通し番号 952 章内番号 1 章通し番号 239 識別番号 14_17_1
1重出、
1 zhòng chū 、


章番号 18 章通し番号 240

通し番号 953 章内番号 1 章通し番号 240 識別番号 14_18_1
1君子、2孔子也、3戹、4與厄同、5君臣皆惡、6無所與交也、
1 jūn zǐ 、2 kŏng zǐ yĕ 、3 è 、4 yŭ è tóng 、5 jūn chén jiē è 、6 wú suǒ yŭ jiāo yĕ 、


章番号 19 章通し番号 241

通し番号 954 章内番号 1 章通し番号 241 識別番号 14_19_1
1貉、2音陌、3○趙氏曰、4貉姓、5稽名、6爲衆口所訕、7理、8賴也、9今按、10漢書無俚、11方言亦訓賴、
1 hé 、2 yīn mò 、3 ○ zhaò zhī yuē 、4 hé xìng 、5 qǐ míng 、6 wéi zhòng koǔ suǒ shàn 、7 lǐ 、8 lài yĕ 、9 jīn àn 、10 hàn shū wú lǐ 、11 fāng yán yì xùn lài 、

通し番号 955 章内番号 2 章通し番号 241 識別番号 14_19_2
1趙氏曰、2爲士者、3益多爲衆口所訕、4按此、5則憎當從土、6今本皆從心、7蓋傳寫之誤、
1 zhaò zhī yuē 、2 wéi shì zhě 、3 yì duō wéi zhòng koǔ suǒ shàn 、4 àn cǐ 、5 zé zēng dāng cóng tǔ 、6 jīn bĕn jiē cóng xīn 、7 gaì chuán xiě zhī wù 、

通し番号 956 章内番号 3 章通し番号 241 識別番号 14_19_3
1詩、2邶風柏舟、3及大雅緜之篇也、4悄悄、5憂貌、6慍、7怒也、8本言衛之仁人、9見怒於羣小、10孟子以爲孔子之事、11可以當之、12肆、13發語辭、14隕、15墜也、16問、17聲問也、18本言太王事昆夷、19雖不能殄絶其慍怒、20亦不自墜其聲問之美、21孟子以爲文王之事、22可以當之、23○尹氏曰、24言人顧自處如何、25盡其在我者而已、
1 shī 、2 bèi fēng bǎi zhoū 、3 jí dà yǎ mián zhī piān yĕ 、4 qiǎo qiǎo 、5 yoū maò 、6 yùn 、7 nù yĕ 、8 bĕn yán wèi zhī rén rén 、9 jiàn nù yú qún xiaǒ 、10 mèng zǐ yǐ wéi kŏng zǐ zhī shì 、11 kĕ yǐ dāng zhī 、12 sì 、13 fā yŭ cí 、14 yŭn 、15 zhuì yĕ 、16 wèn 、17 shēng wèn yĕ 、18 bĕn yán tài wáng shì kūn yí 、19 suī bù néng tiǎn jué qí yùn nù 、20 yì bù zì zhuì qí shēng wèn zhī mĕi 、21 mèng zǐ yǐ wéi wén wáng zhī shì 、22 kĕ yǐ dāng zhī 、23 ○ yǐn zhī yuē 、24 yán rén gù zì chǔ rú hé 、25 jìn qí zaì wǒ zhě ér yǐ 、


章番号 20 章通し番号 242

通し番号 957 章内番号 1 章通し番号 242 識別番号 14_20_1
1昭昭、2明也、3昏昏、4闇也、5尹氏曰、6大學之道、7在自昭明德、8而施於天下國家、9其有不順者寡矣、
1 zhāo zhāo 、2 míng yĕ 、3 hūn hūn 、4 àn yĕ 、5 yǐn zhī yuē 、6 dà xué zhī daò 、7 zaì zì zhāo míng dé 、8 ér shī yú tiān xià guó jiā 、9 qí yoǔ bù shùn zhě guǎ yǐ 、


章番号 21 章通し番号 243

通し番号 958 章内番号 1 章通し番号 243 識別番号 14_21_1
1介、2音戛、3○徑、4小路也、5蹊、6人行處也、7介然、8倏然之頃也、9用、10由也、11路、12大路也、13爲閒、14少頃也、15茅塞、16茅草生而塞之也、17言理義之心、18不可少有閒斷也、
1 jiè 、2 yīn jiá 、3 ○ jìng 、4 xiaǒ lù yĕ 、5 qī 、6 rén xíng chǔ yĕ 、7 jiè rán 、8 shū rán zhī qǐng yĕ 、9 yòng 、10 yóu yĕ 、11 lù 、12 dà lù yĕ 、13 wéi jiān 、14 shǎo qǐng yĕ 、15 maó sài 、16 maó caǒ shēng ér sài zhī yĕ 、17 yán lǐ yì zhī xīn 、18 bù kĕ shǎo yoǔ jiān duàn yĕ 、


章番号 22 章通し番号 244

通し番号 959 章内番号 1 章通し番号 244 識別番号 14_22_1
1尙、2加尙也、3豐氏曰、4言禹之樂、5過於文王之樂、
1 shàng 、2 jiā shàng yĕ 、3 fēng zhī yuē 、4 yán yŭ zhī yuè 、5 guò yú wén wáng zhī yuè 、

通し番号 960 章内番号 2 章通し番号 244 識別番号 14_22_2
1追、2音堆、3蠡、4音禮、5○豐氏曰、6追、7鐘紐也、8周禮所謂旋蟲是也、9蠡者、10齧木蟲也、11言禹時鐘在者、12鐘紐如蟲齧而欲絶、13蓋用之者多、14而文王之鐘不然、15是以知禹之樂、16過於文王之樂也、
1 zhuī 、2 yīn duī 、3 lǐ 、4 yīn lǐ 、5 ○ fēng zhī yuē 、6 zhuī 、7 zhōng niŭ yĕ 、8 zhoū lǐ suǒ wèi xuán chóng shì yĕ 、9 lǐ zhě 、10 niè mù chóng yĕ 、11 yán yŭ shí zhōng zaì zhě 、12 zhōng niŭ rú chóng niè ér yù jué 、13 gaì yòng zhī zhě duō 、14 ér wén wáng zhī zhōng bù rán 、15 shì yǐ zhī yŭ zhī yuè 、16 guò yú wén wáng zhī yuè yĕ 、

通し番号 961 章内番号 3 章通し番号 244 識別番号 14_22_3
1與、2平聲、3○豐氏曰、4奚足、5言此何足以知之也、6軌、7車轍跡也、8兩馬、9一車所駕也、10城中之涂容九軌、11車可散行、12故其轍跡淺、13城門惟容一車、14車皆由之、15故其轍跡深、16蓋日久車多所致、17非一車兩馬之力、18能使之然也、19言禹在文王前千餘年、20故鐘久而紐絶、21文王之鐘、22則未久而紐全、23不可以此而議優劣也、24○此章文義本不可曉、25舊說相承如此、26而豐氏差明白、27故今存之、28亦未知其是否也、
1 yú 、2 píng shēng 、3 ○ fēng zhī yuē 、4 xī zú 、5 yán cǐ hé zú yǐ zhī zhī yĕ 、6 guǐ 、7 chē zhé jī yĕ 、8 liǎng mǎ 、9 yī chē suǒ jià yĕ 、10 chéng zhōng zhī tú róng jiŭ guǐ 、11 chē kĕ sǎn xíng 、12 gù qí zhé jī qiǎn 、13 chéng mén wéi róng yī chē 、14 chē jiē yóu zhī 、15 gù qí zhé jī shēn 、16 gaì rì jiŭ chē duō suǒ zhì 、17 feī yī chē liǎng mǎ zhī lì 、18 néng shǐ zhī rán yĕ 、19 yán yŭ zaì wén wáng qián qiān yú nián 、20 gù zhōng jiŭ ér niŭ jué 、21 wén wáng zhī zhōng 、22 zé wèi jiŭ ér niŭ quán 、23 bù kĕ yǐ cǐ ér yì yoū liè yĕ 、24 ○ cǐ zhāng wén yì bĕn bù kĕ xiaǒ 、25 jiù shuō xiàng chéng rú cǐ 、26 ér fēng zhī chà míng bái 、27 gù jīn cún zhī 、28 yì wèi zhī qí shì pǐ yĕ 、


章番号 23 章通し番号 245

通し番号 962 章内番号 1 章通し番号 245 識別番号 14_23_1
1復、2扶又反、3○先時齊國嘗饑、4孟子勸王發棠邑之倉、5以振貧窮、6至此又饑、7陳臻問、8言齊人望孟子復勸王發棠、9而又自言恐其不可也、
1 fù 、2 fú yoù fǎn 、3 ○ xiān shí qí guó cháng jī 、4 mèng zǐ quàn wáng fā táng yì zhī cāng 、5 yǐ zhèn pín qióng 、6 zhì cǐ yoù jī 、7 chén zhēn wèn 、8 yán qí rén wàng mèng zǐ fù quàn wáng fā táng 、9 ér yoù zì yán kŏng qí bù kĕ yĕ 、

通し番号 963 章内番号 2 章通し番号 245 識別番号 14_23_2
1手執曰搏、2卒爲善士、3後能改行爲善也、4之、5適也、6負、7依也、8山曲曰嵎、9攖、10觸也、11笑之、12笑其不知止也、13疑此時齊王已不能用孟子、14而孟子亦將去矣、15故其言如此、
1 shoǔ zhí yuē bó 、2 zú wéi shàn shì 、3 hòu néng gaǐ xíng wéi shàn yĕ 、4 zhī 、5 shì yĕ 、6 fù 、7 yī yĕ 、8 shān qū yuē má 、9 yīng 、10 chù yĕ 、11 xiào zhī 、12 xiào qí bù zhī zhǐ yĕ 、13 yí cǐ shí qí wáng yǐ bù néng yòng mèng zǐ 、14 ér mèng zǐ yì jiāng qù yǐ 、15 gù qí yán rú cǐ 、


章番号 24 章通し番号 246

通し番号 964 章内番号 1 章通し番号 246 識別番号 14_24_1
1程子曰、2五者之欲、3性也、4然有分、5不能皆如其願、6則是命也、7不可謂我性之所有、8而求必得之也、9愚按、10不能皆如其願、11不止爲貧賤、12蓋雖富貴之極、13亦有品節限制、14則是亦有命也、
1 chéng zǐ yuē 、2 wŭ zhě zhī yù 、3 xìng yĕ 、4 rán yoǔ fēn 、5 bù néng jiē rú qí yuàn 、6 zé shì mìng yĕ 、7 bù kĕ wèi wǒ xìng zhī suǒ yoǔ 、8 ér qiú bì dé zhī yĕ 、9 yú àn 、10 bù néng jiē rú qí yuàn 、11 bù zhǐ wèi pín jiàn 、12 gaì suī fù guì zhī jí 、13 yì yoǔ pǐn jié xiàn zhì 、14 zé shì yì yoǔ mìng yĕ 、

通し番号 965 章内番号 2 章通し番号 246 識別番号 14_24_2
1程子曰、2仁義禮智天道、3在人則賦於命者、4所稟有厚薄淸濁、5然而性善可學而盡、6故不謂之命也、7張子曰、8晏嬰智矣、9而不知仲尼、10是非命邪、11愚按、12所稟者厚而淸、13則其仁之於父子也至、14義之於君臣也盡、15禮之於賓主也恭、16智之於賢否也哲、17聖人之於天道也、18無不吻合、19而純亦不已焉、20薄而濁、21則反是、22是皆所謂命也、23或曰、24者、25當作否、26人衍字、27更詳之、28○愚聞之師、29曰、30此二條者、31皆性之所有、32而命於天者也、33然世之人、34以前五者爲性、35雖有不得、36而必欲求之、37以後五者爲命、38一有不至、39則不復致力、40故孟子各就其重處言之、41以伸此而抑彼也、42張子所謂養則付命於天、43道則責成於己、44其言約而盡矣、
1 chéng zǐ yuē 、2 rén yì lǐ zhì tiān daò 、3 zaì rén zé fù yú mìng zhě 、4 suǒ bǐng yoǔ hòu bó qīng zhuó 、5 rán ér xìng shàn kĕ xué ér jìn 、6 gù bù wèi zhī mìng yĕ 、7 zhāng zǐ yuē 、8 yàn yīng zhì yǐ 、9 ér bù zhī zhòng ní 、10 shì feī mìng xié 、11 yú àn 、12 suǒ bǐng zhě hòu ér qīng 、13 zé qí rén zhī yú fǔ zǐ yĕ zhì 、14 yì zhī yú jūn chén yĕ jìn 、15 lǐ zhī yú bīn zhǔ yĕ gōng 、16 zhì zhī yú xián pǐ yĕ zhé 、17 shèng rén zhī yú tiān daò yĕ 、18 wú bù wĕn hé 、19 ér chún yì bù yǐ yān 、20 bó ér zhuó 、21 zé fǎn shì 、22 shì jiē suǒ wèi mìng yĕ 、23 huò yuē 、24 zhě 、25 dāng zuò pǐ 、26 rén yǎn zì 、27 gēng xiáng zhī 、28 ○ yú wén zhī shī 、29 yuē 、30 cǐ èr tiaó zhě 、31 jiē xìng zhī suǒ yoǔ 、32 ér mìng yú tiān zhě yĕ 、33 rán shì zhī rén 、34 yǐ qián wŭ zhě wéi xìng 、35 suī yoǔ bù dé 、36 ér bì yù qiú zhī 、37 yǐ hòu wŭ zhě wéi mìng 、38 yī yoǔ bù zhì 、39 zé bù fù zhì lì 、40 gù mèng zǐ gě jiù qí zhòng chǔ yán zhī 、41 yǐ shēn cǐ ér yì bǐ yĕ 、42 zhāng zǐ suǒ wèi yǎng zé fù mìng yú tiān 、43 daò zé zé chéng yú jǐ 、44 qí yán yuē ér jìn yǐ 、


章番号 25 章通し番号 247

通し番号 966 章内番号 1 章通し番号 247 識別番号 14_25_1
1趙氏曰、2浩生、3姓、4不害、5名、6齊人也、
1 zhaò zhī yuē 、2 haò shēng 、3 xìng 、4 bù hài 、5 míng 、6 qí rén yĕ 、

通し番号 967 章内番号 2 章通し番号 247 識別番号 14_25_2
1不害問也、
1 bù hài wèn yĕ 、

通し番号 968 章内番号 3 章通し番号 247 識別番号 14_25_3
1天下之理、2其善者必可欲、3其惡者必可惡、4其爲人也、5可欲而不可惡、6則可謂善人矣、
1 tiān xià zhī lǐ 、2 qí shàn zhě bì kĕ yù 、3 qí è zhě bì kĕ è 、4 qí wéi rén yĕ 、5 kĕ yù ér bù kĕ è 、6 zé kĕ wèi shàn rén yǐ 、

通し番号 969 章内番号 4 章通し番号 247 識別番号 14_25_4
1凡所謂善、2皆實有之、3如惡惡臭、4如好好色、5是則可謂信人矣、6○張子曰、7志仁無惡之謂善、8誠善於身之謂信、
1 fán suǒ wèi shàn 、2 jiē shí yoǔ zhī 、3 rú è è choù 、4 rú haò haǒ sè 、5 shì zé kĕ wèi xìn rén yǐ 、6 ○ zhāng zǐ yuē 、7 zhì rén wú è zhī wèi shàn 、8 chéng shàn yú shēn zhī wèi xìn 、

通し番号 970 章内番号 5 章通し番号 247 識別番号 14_25_5
1力行其善、2至於充滿而積實、3則美在其中、4而無待於外矣、
1 lì xíng qí shàn 、2 zhì yú chōng mǎn ér jī shí 、3 zé mĕi zaì qí zhōng 、4 ér wú dài yú waì yǐ 、

通し番号 971 章内番号 6 章通し番号 247 識別番号 14_25_6
1和順積中、2而英華發外、3美在其中、4而暢於四支、5發於事業、6則德業至盛而不可加矣、
1 hé shùn jī zhōng 、2 ér yīng huā fā waì 、3 mĕi zaì qí zhōng 、4 ér chàng yú sì zhī 、5 fā yú shì yè 、6 zé dé yè zhì chéng ér bù kĕ jiā yǐ 、

通し番号 972 章内番号 7 章通し番号 247 識別番号 14_25_7
1大而能化、2使其大者泯然無復可見之跡、3則不思不勉、4從容中道、5而非人力之所能爲矣、6張子曰、7大可爲也、8化不可爲也、9在熟之而已矣、
1 dà ér néng huà 、2 shǐ qí dà zhě mǐn rán wú fù kĕ jiàn zhī jī 、3 zé bù sī bù miǎn 、4 cóng róng zhòng daò 、5 ér feī rén lì zhī suǒ néng wéi yǐ 、6 zhāng zǐ yuē 、7 dà kĕ wéi yĕ 、8 huà bù kĕ wéi yĕ 、9 zaì shoú zhī ér yǐ yǐ 、

通し番号 973 章内番号 8 章通し番号 247 識別番号 14_25_8
1程子曰、2聖不可知、3謂聖之至妙、4人所不能測、5非聖人之上、6又有一等神人也、
1 chéng zǐ yuē 、2 shèng bù kĕ zhī 、3 wèi shèng zhī zhì miaò 、4 rén suǒ bù néng cè 、5 feī shèng rén zhī shàng 、6 yoù yoǔ yī dĕng shén rén yĕ 、

通し番号 974 章内番号 9 章通し番号 247 識別番号 14_25_9
1蓋在善信之閒、2觀其從於子敖、3則其有諸己者或未實也、4張子曰、5顏淵、6樂正子皆知好仁矣、7樂正子志仁無惡、8而不致於學、9所以但爲善人信人而已、10顏子好學不倦、11合仁與智、12具體聖人、13獨未至聖人之止耳、14○程子曰、15士之所難者、16在有諸己而已、17能有諸己、18則居之安、19資之深、20而美且大、21可以馴致矣、22徒知可欲之善、23而若存若亡而已、24則能不受變於俗者鮮矣、25尹氏曰、26自可欲之善、27至於聖而不可知之神、28上下一理、29擴充而至於神、30則不可得而名矣、
1 gaì zaì shàn xìn zhī jiān 、2 guàn qí cóng yú zǐ áo 、3 zé qí yoǔ zhū jǐ zhě huò wèi shí yĕ 、4 zhāng zǐ yuē 、5 yán yuān 、6 lè zhèng zǐ jiē zhī haò rén yǐ 、7 lè zhèng zǐ zhì rén wú è 、8 ér bù zhì yú xué 、9 suǒ yǐ dàn wéi shàn rén xìn rén ér yǐ 、10 yán zǐ haò xué bù juàn 、11 hé rén yŭ zhì 、12 jù tǐ shèng rén 、13 dú wèi zhì shèng rén zhī zhǐ ĕr 、14 ○ chéng zǐ yuē 、15 shì zhī suǒ nán zhě 、16 zaì yoǔ zhū jǐ ér yǐ 、17 néng yoǔ zhū jǐ 、18 zé jū zhī ān 、19 zī zhī shēn 、20 ér mĕi qiĕ dà 、21 kĕ yǐ xùn zhì yǐ 、22 tú zhī kĕ yù zhī shàn 、23 ér ruò cún ruò wáng ér yǐ 、24 zé néng bù shòu biàn yú sú zhě xiān yǐ 、25 yǐn zhī yuē 、26 zì kĕ yù zhī shàn 、27 zhì yú shèng ér bù kĕ zhī zhī shén 、28 shàng xià yī lǐ 、29 kuò chōng ér zhì yú shén 、30 zé bù kĕ dé ér míng yǐ 、


章番号 26 章通し番号 248

通し番号 975 章内番号 1 章通し番号 248 識別番号 14_26_1
1墨氏務外而不情、2楊氏太簡而近實、3故其反正之漸、4大略如此、5歸斯受之者、6憫其陷溺之久、7而取其悔悟之新也、
1 mò zhī wù waì ér bù qíng 、2 yáng zhī tài jiǎn ér jìn shí 、3 gù qí fǎn zhèng zhī jiàn 、4 dà lüè rú cǐ 、5 guī sī shòu zhī zhě 、6 mǐn qí xiàn niào zhī jiŭ 、7 ér qŭ qí huǐ wù zhī xīn yĕ 、

通し番号 976 章内番号 2 章通し番号 248 識別番号 14_26_2
1放豚、2放逸之豕豚也、3苙、4闌也、5招、6罥也、7羈其足也、8言彼旣來歸、9而又追咎其旣往之失也、10○此章、11見聖賢之於異端、12距之甚嚴、13而於其來歸、14待之甚恕、15距之嚴、16故人知彼說之爲邪、17待之恕、18故人知此道之可反、19仁之至、20義之盡也、
1 fàng tún 、2 fàng yì zhī shǐ tún yĕ 、3 lì 、4 lán yĕ 、5 zhāo 、6 juàn yĕ 、7 jī qí zú yĕ 、8 yán bǐ jì laí guī 、9 ér yoù zhuī jiù qí jì wǎng zhī shī yĕ 、10 ○ cǐ zhāng 、11 jiàn shèng xián zhī yú yì duān 、12 jù zhī shèn yán 、13 ér yú qí laí guī 、14 dài zhī shèn shù 、15 jù zhī yán 、16 gù rén zhī bǐ shuō zhī wéi xié 、17 dài zhī shù 、18 gù rén zhī cǐ daò zhī kĕ fǎn 、19 rén zhī zhì 、20 yì zhī jìn yĕ 、


章番号 27 章通し番号 249

通し番号 977 章内番号 1 章通し番号 249 識別番号 14_27_1
1征賦之法、2歳有常數、3然布縷取之於夏、4粟米取之於秋、5力役取之於冬、6當各以其時、7若幷取之、8則民力有所不堪矣、9今兩稅三限之法、10亦此意也、11尹氏曰、12言民爲邦本、13取之無度、14則其國危矣、
1 zhēng fù zhī fǎ 、2 suì yoǔ cháng shù 、3 rán bù lǚ qŭ zhī yú xià 、4 sù mǐ qŭ zhī yú qiū 、5 lì yì qŭ zhī yú dōng 、6 dāng gě yǐ qí shí 、7 ruò bìng qŭ zhī 、8 zé mín lì yoǔ suǒ bù kān yǐ 、9 jīn liǎng shuì sān xiàn zhī fǎ 、10 yì cǐ yì yĕ 、11 yǐn zhī yuē 、12 yán mín wéi bāng bĕn 、13 qŭ zhī wú dù 、14 zé qí guó weī yǐ 、


章番号 28 章通し番号 250

通し番号 978 章内番号 1 章通し番号 250 識別番号 14_28_1
1尹氏曰、2言寶得其寶者安、3寶失其寶者危、
1 yǐn zhī yuē 、2 yán baǒ dé qí baǒ zhě ān 、3 baǒ shī qí baǒ zhě weī 、


章番号 29 章通し番号 251

通し番号 979 章内番号 1 章通し番号 251 識別番号 14_29_1
1盆成、2姓、3括、4名也、5恃才妄作、6所以取禍、7徐氏曰、8君子道其常而已、9括有死之道焉、10設使幸而獲免、11孟子之言猶信也、
1 pén chéng 、2 xìng 、3 kuà 、4 míng yĕ 、5 shì caí wàng zuò 、6 suǒ yǐ qŭ huò 、7 xú zhī yuē 、8 jūn zǐ daò qí cháng ér yǐ 、9 kuà yoǔ sǐ zhī daò yān 、10 shè shǐ xìng ér huò miǎn 、11 mèng zǐ zhī yán yóu xìn yĕ 、


章番号 30 章通し番号 252

通し番号 980 章内番号 1 章通し番号 252 識別番号 14_30_1
1館、2舍也、3上宮、4別宮名、5業屨、6織之有次業而未成者、7蓋館人所作、8置之牖上而失之也、
1 guǎn 、2 shè yĕ 、3 shàng gōng 、4 bié gōng míng 、5 yè jù 、6 zhī zhī yoǔ cì yè ér wèi chéng zhě 、7 gaì guǎn rén suǒ zuò 、8 zhì zhī yoǔ shàng ér shī zhī yĕ 、

通し番号 981 章内番号 2 章通し番号 252 識別番号 14_30_2
1從、2爲、3並去聲、4與、5平聲、6夫子、7如字、8舊讀爲扶余者非、9○或問之者、10問於孟子也、11廋、12匿也、13言子之從者、14乃匿人之物如此乎、15孟子答之、16而或人自悟其失、17因言、18此從者固不爲竊屨而來、19但夫子設置科條以待學者、20苟以向道之心而來、21則受之耳、22雖夫子亦不能保其往也、23門人取其言有合於聖賢之指、24故記之、
1 cóng 、2 wèi 、3 bīng qù shēng 、4 yú 、5 píng shēng 、6 fū zǐ 、7 rú zì 、8 jiù dú wéi fú yú zhě feī 、9 ○ huò wèn zhī zhě 、10 wèn yú mèng zǐ yĕ 、11 sōu 、12 nì yĕ 、13 yán zǐ zhī cóng zhě 、14 nǎi nì rén zhī wù rú cǐ hū 、15 mèng zǐ dá zhī 、16 ér huò rén zì wù qí shī 、17 yīn yán 、18 cǐ cóng zhě gù bù wèi qiè jù ér laí 、19 dàn fū zǐ shè zhì kē tiaó yǐ dài xué zhě 、20 goǔ yǐ xiàng daò zhī xīn ér laí 、21 zé shòu zhī ĕr 、22 suī fū zǐ yì bù néng baǒ qí wǎng yĕ 、23 mén rén qŭ qí yán yoǔ hé yú shèng xián zhī zhǐ 、24 gù jì zhī 、


章番号 31 章通し番号 253

通し番号 982 章内番号 1 章通し番号 253 識別番号 14_31_1
1惻隱羞惡之心、2人皆有之、3故莫不有所不忍不爲、4此仁義之端也、5然以氣質之偏、6物欲之蔽、7則於他事或有不能者、8但推所能、9達之於所不能、10則無非仁義矣、
1 cè yǐn xiū è zhī xīn 、2 rén jiē yoǔ zhī 、3 gù mò bù yoǔ suǒ bù rĕn bù wéi 、4 cǐ rén yì zhī duān yĕ 、5 rán yǐ qì zhì zhī piān 、6 wù yù zhī bì 、7 zé yú tā shì huò yoǔ bù néng zhě 、8 dàn tuī suǒ néng 、9 dá zhī yú suǒ bù néng 、10 zé wú feī rén yì yǐ 、

通し番号 983 章内番号 2 章通し番号 253 識別番号 14_31_2
1勝、2平聲、3○充、4滿也、5穿、6穿穴、7踰、8踰牆、9皆爲盜之事也、10能推所不忍、11以達於所忍、12則能滿其無欲害人之心、13而無不仁矣、14能推其所不爲、15以達於所爲、16則能滿其無穿踰之心、17而無不義矣、
1 shèng 、2 píng shēng 、3 ○ chōng 、4 mǎn yĕ 、5 chuān 、6 chuān xué 、7 yú 、8 yú qiáng 、9 jiē wéi daò zhī shì yĕ 、10 néng tuī suǒ bù rĕn 、11 yǐ dá yú suǒ rĕn 、12 zé néng mǎn qí wú yù hài rén zhī xīn 、13 ér wú bù rén yǐ 、14 néng tuī qí suǒ bù wéi 、15 yǐ dá yú suǒ wéi 、16 zé néng mǎn qí wú chuān yú zhī xīn 、17 ér wú bù yì yǐ 、

通し番号 984 章内番号 3 章通し番号 253 識別番号 14_31_3
1此申說上文充無穿踰之心之意也、2蓋爾汝、3人所輕賤之稱、4人雖或有所貪昧隱忍而甘受之者、5然其中心必有慚忿而不肯受之之實、6人能卽此而推之、7使其充滿無所虧缺、8則無適而非義矣、
1 cǐ shēn shuō shàng wén chōng wú chuān yú zhī xīn zhī yì yĕ 、2 gaì ĕr rŭ 、3 rén suǒ qīng jiàn zhī chēng 、4 rén suī huò yoǔ suǒ tān meì yǐn rĕn ér gān shòu zhī zhě 、5 rán qí zhōng xīn bì yoǔ cán fèn ér bù kĕn shòu zhī zhī shí 、6 rén néng jí cǐ ér tuī zhī 、7 shǐ qí chōng mǎn wú suǒ kuī quē 、8 zé wú shì ér feī yì yǐ 、

通し番号 985 章内番号 4 章通し番号 253 識別番号 14_31_4
1餂、2音忝、3○餂、4探取之也、5今人以舌取物曰餂、6卽此意也、7便佞隱默、8皆有意探取於人、9是亦穿踰之類、10然其事隱微、11人所易忽、12故特舉以見例、13明必推無穿踰之心、14以達於此而悉去之、15然後爲能充其無穿踰之心也、
1 tiǎn 、2 yīn tiǎn 、3 ○ tiǎn 、4 tàn qŭ zhī yĕ 、5 jīn rén yǐ shé qŭ wù yuē tiǎn 、6 jí cǐ yì yĕ 、7 biàn nìng yǐn mò 、8 jiē yoǔ yì tàn qŭ yú rén 、9 shì yì chuān yú zhī lèi 、10 rán qí shì yǐn weī 、11 rén suǒ yì hū 、12 gù tè jŭ yǐ jiàn lì 、13 míng bì tuī wú chuān yú zhī xīn 、14 yǐ dá yú cǐ ér xī qù zhī 、15 rán hòu wéi néng chōng qí wú chuān yú zhī xīn yĕ 、


章番号 32 章通し番号 254

通し番号 986 章内番号 1 章通し番号 254 識別番号 14_32_1
1施、2去聲、3○古人視不下於帶、4則帶之上、5乃目前常見、6至近之處也、7舉目前之近事、8而至理存焉、9所以爲言近而指遠也、
1 shī 、2 qù shēng 、3 ○ gŭ rén shì bù xià yú dài 、4 zé dài zhī shàng 、5 nǎi mù qián cháng jiàn 、6 zhì jìn zhī chǔ yĕ 、7 jŭ mù qián zhī jìn shì 、8 ér zhì lǐ cún yān 、9 suǒ yǐ wéi yán jìn ér zhǐ yuǎn yĕ 、

通し番号 987 章内番号 2 章通し番号 254 識別番号 14_32_2
1此所謂守約而施博也、
1 cǐ suǒ wèi shoǔ yuē ér shī bó yĕ 、

通し番号 988 章内番号 3 章通し番号 254 識別番号 14_32_3
1舍、2音捨、3○此言不守約、4而務博施之病、
1 shě 、2 yīn shè 、3 ○ cǐ yán bù shoǔ yuē 、4 ér wù bó shī zhī bìng 、


章番号 33 章通し番号 255

通し番号 989 章内番号 1 章通し番号 255 識別番号 14_33_1
1性者、2得全於天、3無所汙壞、4不假脩爲、5聖之至也、6反之者、7脩爲以復其性、8而至於聖人也、9程子曰、10性之反之、11古未有此語、12蓋自孟子發之、13呂氏曰、14無意而安行、15性者也、16有意利行、17而至於無意、18復性者也、19堯舜不失其性、20湯武善反其性、21及其成功則一也、
1 xìng zhě 、2 dé quán yú tiān 、3 wú suǒ wū huaí 、4 bù jiǎ xiū wéi 、5 shèng zhī zhì yĕ 、6 fǎn zhī zhě 、7 xiū wéi yǐ fù qí xìng 、8 ér zhì yú shèng rén yĕ 、9 chéng zǐ yuē 、10 xìng zhī fǎn zhī 、11 gŭ wèi yoǔ cǐ yŭ 、12 gaì zì mèng zǐ fā zhī 、13 lǚ zhī yuē 、14 wú yì ér ān xíng 、15 xìng zhě yĕ 、16 yoǔ yì lì xíng 、17 ér zhì yú wú yì 、18 fù xìng zhě yĕ 、19 yaó shùn bù shī qí xìng 、20 tāng wŭ shàn fǎn qí xìng 、21 jí qí chéng gōng zé yī yĕ 、

通し番号 990 章内番号 2 章通し番号 255 識別番号 14_33_2
1中、2爲、3行、4並去聲、5○細微曲折、6無不中禮、7乃其盛德之至、8自然而中、9而非有意於中也、10經、11常也、12回、13曲也、14三者亦皆自然而然、15非有意而爲之也、16皆聖人之事、17性之之德也、
1 zhòng 、2 wèi 、3 xíng 、4 bīng qù shēng 、5 ○ xì weī qū zhé 、6 wú bù zhòng lǐ 、7 nǎi qí chéng dé zhī zhì 、8 zì rán ér zhòng 、9 ér feī yoǔ yì yú zhōng yĕ 、10 jīng 、11 cháng yĕ 、12 huí 、13 qū yĕ 、14 sān zhě yì jiē zì rán ér rán 、15 feī yoǔ yì ér wéi zhī yĕ 、16 jiē shèng rén zhī shì 、17 xìng zhī zhī dé yĕ 、

通し番号 991 章内番号 3 章通し番号 255 識別番号 14_33_3
1法者、2天理之當然者也、3君子行之、4而吉凶禍福有所不計、5蓋雖未至於自然、6而已非有所爲而爲矣、7此反之之事、8董子所謂正其義、9不謀其利、10明其道、11不計其功、12正此意也、13○程子曰、14動容周旋中禮者、15盛德之至、16行法以俟命者、17朝聞道夕死可矣之意也、18呂氏曰、19法由此立、20命由此出、21聖人也、22行法以俟命、23君子也、24聖人性之、25君子所以復其性也、
1 fǎ zhě 、2 tiān lǐ zhī dāng rán zhě yĕ 、3 jūn zǐ xíng zhī 、4 ér jí xiōng huò fú yoǔ suǒ bù jì 、5 gaì suī wèi zhì yú zì rán 、6 ér yǐ feī yoǔ suǒ wéi ér wéi yǐ 、7 cǐ fǎn zhī zhī shì 、8 dŏng zǐ suǒ wèi zhèng qí yì 、9 bù moú qí lì 、10 míng qí daò 、11 bù jì qí gōng 、12 zhèng cǐ yì yĕ 、13 ○ chéng zǐ yuē 、14 dòng róng zhoū xuán zhòng lǐ zhě 、15 chéng dé zhī zhì 、16 xíng fǎ yǐ sì mìng zhě 、17 zhāo wén daò xī sǐ kĕ yǐ zhī yì yĕ 、18 lǚ zhī yuē 、19 fǎ yóu cǐ lì 、20 mìng yóu cǐ chū 、21 shèng rén yĕ 、22 xíng fǎ yǐ sì mìng 、23 jūn zǐ yĕ 、24 shèng rén xìng zhī 、25 jūn zǐ suǒ yǐ fù qí xìng yĕ 、


章番号 34 章通し番号 256

通し番号 992 章内番号 1 章通し番号 256 識別番号 14_34_1
1說、2音稅、3藐、4音眇、5○趙氏曰、6大人、7當時尊貴者也、8藐、9輕之也、10巍巍、11富貴高顯之貌、12藐焉而不畏之、13則志意舒展、14言語得盡也、
1 shuō 、2 yīn shuì 、3 miaǒ 、4 yīn miaǒ 、5 ○ zhaò zhī yuē 、6 dà rén 、7 dāng shí zūn guì zhě yĕ 、8 miaǒ 、9 qīng zhī yĕ 、10 weī weī 、11 fù guì gaō taò zhī maò 、12 miaǒ yān ér bù wèi zhī 、13 zé zhì yì shū zhǎn 、14 yán yŭ dé jìn yĕ 、

通し番号 993 章内番号 2 章通し番号 256 識別番号 14_34_2
1榱、2楚危反、3般、4音盤、5樂、6音洛、7乘、8去聲、9○榱、10桷也、11題、12頭也、13食前方丈、14饌食列於前者、15方一丈也、16此皆其所謂巍巍然者、17我雖得志、18有所不爲、19而所守者皆古聖賢之法、20則彼之巍巍者、21何足道哉、22○楊氏曰、23孟子此章、24以己之長、25方人之短、26猶有此等氣象、27在孔子則無此矣、
1 cuī 、2 chǔ weī fǎn 、3 bān 、4 yīn pán 、5 lè 、6 yīn luò 、7 shèng 、8 qù shēng 、9 ○ cuī 、10 jué yĕ 、11 tí 、12 toú yĕ 、13 shí qián fāng zhàng 、14 aǒ shí liè yú qián zhě 、15 fāng yī zhàng yĕ 、16 cǐ jiē qí suǒ wèi weī weī rán zhě 、17 wǒ suī dé zhì 、18 yoǔ suǒ bù wéi 、19 ér suǒ shoǔ zhě jiē gŭ shèng xián zhī fǎ 、20 zé bǐ zhī weī weī zhě 、21 hé zú daò zāi 、22 ○ yáng zhī yuē 、23 mèng zǐ cǐ zhāng 、24 yǐ jǐ zhī zhǎng 、25 fāng rén zhī duǎn 、26 yóu yoǔ cǐ dĕng qì xiàng 、27 zaì kŏng zǐ zé wú cǐ yǐ 、


章番号 35 章通し番号 257

通し番号 994 章内番号 1 章通し番号 257 識別番号 14_35_1
1欲、2如口鼻耳目四支之欲、3雖人之所不能無、4然多而不節、5未有不失其本心者、6學者所當深戒也、7程子曰、8所欲不必沈溺、9只有所向便是欲、
1 yù 、2 rú koǔ bí ĕr mù sì zhī zhī yù 、3 suī rén zhī suǒ bù néng wú 、4 rán duō ér bù jié 、5 wèi yoǔ bù shī qí bĕn xīn zhě 、6 xué zhě suǒ dāng shēn jiè yĕ 、7 chéng zǐ yuē 、8 suǒ yù bù bì chén niào 、9 zhǐ yoǔ suǒ xiàng biàn shì yù 、


章番号 36 章通し番号 258

通し番号 995 章内番号 1 章通し番号 258 識別番号 14_36_1
1羊棗、2實小黑而圓、3又謂之羊矢棗、4曾子以父嗜之、5父歿之後、6食必思親、7故不忍食也、
1 yáng zaǒ 、2 shí xiaǒ hēi ér yuán 、3 yoù wèi zhī yáng shǐ zaǒ 、4 céng zǐ yǐ fǔ shì zhī 、5 fǔ mò zhī hòu 、6 shí bì sī qìng 、7 gù bù rĕn shí yĕ 、

通し番号 996 章内番号 2 章通し番号 258 識別番号 14_36_2
1肉聶而切之爲膾、2炙、3炙肉也、
1 ròu niè ér qiè zhī wéi kuaì 、2 zhì 、3 zhì ròu yĕ 、


章番号 37 章通し番号 259

通し番号 997 章内番号 1 章通し番号 259 識別番号 14_37_1
1盍、2何不也、3狂簡、4謂志大而略於事、5進取、6謂求望高遠、7不忘其初、8謂不能改其舊也、9此語與論語小異、
1 hé 、2 hé bù yĕ 、3 kuáng jiǎn 、4 wèi zhì dà ér lüè yú shì 、5 jìn qŭ 、6 wèi qiú wàng gaō yuǎn 、7 bù wàng qí chū 、8 wèi bù néng gaǐ qí jiù yĕ 、9 cǐ yŭ yŭ lùn yŭ xiaǒ yì 、

通し番号 998 章内番号 2 章通し番号 259 識別番号 14_37_2
1獧、2音絹、3○不得中道、4至有所不爲、5據論語亦孔子之言、6然則孔子字下、7當有曰字、8論語道作行、9獧作狷、10有所不爲者、11知恥自好、12不爲不善之人也、13孔子豈不欲中道以下、14孟子言也、
1 juàn 、2 yīn juàn 、3 ○ bù dé zhōng daò 、4 zhì yoǔ suǒ bù wéi 、5 jù lùn yŭ yì kŏng zǐ zhī yán 、6 rán zé kŏng zǐ zì xià 、7 dāng yoǔ yuē zì 、8 lùn yŭ daò zuò xíng 、9 juàn zuò juàn 、10 yoǔ suǒ bù wéi zhě 、11 zhī chǐ zì haò 、12 bù wéi bù shàn zhī rén yĕ 、13 kŏng zǐ qǐ bù yù zhōng daò yǐ xià 、14 mèng zǐ yán yĕ 、

通し番号 999 章内番号 3 章通し番号 259 識別番号 14_37_3
1萬章問、
1 wàn zhāng wèn 、

通し番号 1000 章内番号 4 章通し番号 259 識別番号 14_37_4
1琴張、2名牢、3字子張、4子桑戶死、5琴張臨其喪而歌、6事見莊子、7雖未必盡然、8要必有近似者、9曾皙見前篇、10季武子死、11曾皙倚其門而歌、12事見檀弓、13又言志異乎三子者之撰、14事見論語、15牧皮、16未詳、
1 qín zhāng 、2 míng laó 、3 zì zǐ zhāng 、4 zǐ sāng hù sǐ 、5 qín zhāng lín qí sàng ér gē 、6 shì jiàn zhuāng zǐ 、7 suī wèi bì jìn rán 、8 yaò bì yoǔ jìn sì zhě 、9 céng xī jiàn qián piān 、10 jì wŭ zǐ sǐ 、11 céng xī yǐ qí mén ér gē 、12 shì jiàn tán gōng 、13 yoù yán zhì yì hū sān zǐ zhě zhī zhuàn 、14 shì jiàn lùn yŭ 、15 mù pí 、16 wèi xiáng 、

通し番号 1001 章内番号 5 章通し番号 259 識別番号 14_37_5
1萬章問、
1 wàn zhāng wèn 、

通し番号 1002 章内番号 6 章通し番号 259 識別番号 14_37_6
1嘐、2火交反、3行、4去聲、5○嘐嘐、6志大言大也、7重言古之人、8見其動輒稱之、9不一稱而已也、10夷、11平也、12掩、13覆也、14言平考其行、15則不能覆其言也、16程子曰、17曾皙言志、18而夫子與之、19蓋與聖人之志同、20便是堯舜氣象也、21特行有不掩焉耳、22此所謂狂也、
1 xiāo 、2 huǒ jiāo fǎn 、3 xíng 、4 qù shēng 、5 ○ xiāo xiāo 、6 zhì dà yán dà yĕ 、7 zhòng yán gŭ zhī rén 、8 jiàn qí dòng zhí chēng zhī 、9 bù yī chēng ér yǐ yĕ 、10 yí 、11 píng yĕ 、12 yǎn 、13 fù yĕ 、14 yán píng kaǒ qí xíng 、15 zé bù néng fù qí yán yĕ 、16 chéng zǐ yuē 、17 céng xī yán zhì 、18 ér fū zǐ yŭ zhī 、19 gaì yŭ shèng rén zhī zhì tóng 、20 biàn shì yaó shùn qì xiàng yĕ 、21 tè xíng yoǔ bù yǎn yān ĕr 、22 cǐ suǒ wèi kuáng yĕ 、

通し番号 1003 章内番号 7 章通し番号 259 識別番号 14_37_7
1此因上文所引、2遂解所以思得獧者之意、3狂、4有志者也、5獧、6有守者也、7有志者能進於道、8有守者不失其身、9屑、10潔也、
1 cǐ yīn shàng wén suǒ yǐn 、2 suì jiě suǒ yǐ sī dé juàn zhě zhī yì 、3 kuáng 、4 yoǔ zhì zhě yĕ 、5 juàn 、6 yoǔ shoǔ zhě yĕ 、7 yoǔ zhì zhě néng jìn yú daò 、8 yoǔ shoǔ zhě bù shī qí shēn 、9 xiè 、10 jié yĕ 、

通し番号 1004 章内番号 8 章通し番号 259 識別番号 14_37_8
1郷原、2非有識者、3原、4與愿同、5荀子原愨字、6皆讀作愿、7謂謹愿之人也、8故郷里所謂愿人、9謂之郷原、10孔子以其似德而非德、11故以爲德之賊、12過門不入而不恨之、13以其不見親就爲幸、14深惡而痛絶之也、15萬章又引孔子之言而問也、
1 xiāng yuán 、2 feī yoǔ shí zhě 、3 yuán 、4 yŭ yuàn tóng 、5 xún zǐ yuán què zì 、6 jiē dú zuò yuàn 、7 wèi jǐn yuàn zhī rén yĕ 、8 gù xiāng lǐ suǒ wèi yuàn rén 、9 wèi zhī xiāng yuán 、10 kŏng zǐ yǐ qí sì dé ér feī dé 、11 gù yǐ wéi dé zhī zeí 、12 guò mén bù rù ér bù hèn zhī 、13 yǐ qí bù jiàn qìng jiù wéi xìng 、14 shēn è ér tòng jué zhī yĕ 、15 wàn zhāng yoù yǐn kŏng zǐ zhī yán ér wèn yĕ 、

通し番号 1005 章内番号 9 章通し番号 259 識別番号 14_37_9
1行、2去聲、3踽、4其禹反、5閹、6音奄、7○踽踽、8獨行不進之貌、9涼涼、10薄也、11不見親厚於人也、12郷原譏狂者曰、13何用如此嘐嘐然、14行不掩其言、15而徒每事必稱古人邪、16又譏狷者曰、17何必如此踽踽涼涼、18無所親厚哉、19人旣生於此世、20則但當爲此世之人、21使當世之人皆以爲善、22則可矣、23此郷原之志也、24閹、25如奄人之奄、26閉藏之意也、27媚、28求悅於人也、29孟子言、30此深自閉藏、31以求親媚於世、32是郷原之行也、
1 xíng 、2 qù shēng 、3 jŭ 、4 qí yŭ fǎn 、5 yān 、6 yīn yǎn 、7 ○ jŭ jŭ 、8 dú xíng bù jìn zhī maò 、9 liáng liáng 、10 bó yĕ 、11 bù jiàn qìng hòu yú rén yĕ 、12 xiāng yuán jī kuáng zhě yuē 、13 hé yòng rú cǐ xiāo xiāo rán 、14 xíng bù yǎn qí yán 、15 ér tú mĕi shì bì chēng gŭ rén xié 、16 yoù jī juàn zhě yuē 、17 hé bì rú cǐ jŭ jŭ liáng liáng 、18 wú suǒ qìng hòu zāi 、19 rén jì shēng yú cǐ shì 、20 zé dàn dāng wéi cǐ shì zhī rén 、21 shǐ dāng shì zhī rén jiē yǐ wéi shàn 、22 zé kĕ yǐ 、23 cǐ xiāng yuán zhī zhì yĕ 、24 yān 、25 rú yǎn rén zhī yǎn 、26 bì zàng zhī yì yĕ 、27 meì 、28 qiú yuè yú rén yĕ 、29 mèng zǐ yán 、30 cǐ shēn zì bì zàng 、31 yǐ qiú qìng meì yú shì 、32 shì xiāng yuán zhī xíng yĕ 、

通し番号 1006 章内番号 10 章通し番号 259 識別番号 14_37_10
1原、2亦謹厚之稱、3而孔子以爲德之賊、4故萬章疑之、
1 yuán 、2 yì jǐn hòu zhī chēng 、3 ér kŏng zǐ yǐ wéi dé zhī zeí 、4 gù wàn zhāng yí zhī 、

通し番号 1007 章内番号 11 章通し番号 259 識別番号 14_37_11
1呂侍講曰、2言此等之人、3欲非之則無可舉、4欲刺之則無可刺也、5流俗者、6風俗頹靡、7如水之下流、8衆莫不然也、9汙、10濁也、11非忠信而似忠信、12非廉潔而似廉潔、
1 lǚ shì jiǎng yuē 、2 yán cǐ dĕng zhī rén 、3 yù feī zhī zé wú kĕ jŭ 、4 yù cì zhī zé wú kĕ cì yĕ 、5 liú sú zhě 、6 fēng sú tuí mǐ 、7 rú shuǐ zhī xià liú 、8 zhòng mò bù rán yĕ 、9 wū 、10 zhuó yĕ 、11 feī zhōng xìn ér sì zhōng xìn 、12 feī lián jié ér sì lián jié 、

通し番号 1008 章内番号 12 章通し番号 259 識別番号 14_37_12
1惡、2去聲、3莠、4音有、5○孟子又引孔子之言以明之、6莠、7似苗之草也、8佞、9才智之稱、10其言似義而非義也、11利口、12多言而不實者也、13鄭聲、14淫樂也、15樂、16正樂也、17紫、18閒色、19朱、20正色也、21郷原不狂不獧、22人皆以爲善、23有似乎中道而實非也、24故恐其亂德、
1 è 、2 qù shēng 、3 yoǔ 、4 yīn yoǔ 、5 ○ mèng zǐ yoù yǐn kŏng zǐ zhī yán yǐ míng zhī 、6 yoǔ 、7 sì miáo zhī caǒ yĕ 、8 nìng 、9 caí zhì zhī chēng 、10 qí yán sì yì ér feī yì yĕ 、11 lì koǔ 、12 duō yán ér bù shí zhě yĕ 、13 zhèng shēng 、14 yín yuè yĕ 、15 yuè 、16 zhèng yuè yĕ 、17 zǐ 、18 jiān sè 、19 zhū 、20 zhèng sè yĕ 、21 xiāng yuán bù kuáng bù juàn 、22 rén jiē yǐ wéi shàn 、23 yoǔ sì hū zhōng daò ér shí feī yĕ 、24 gù kŏng qí luàn dé 、

通し番号 1009 章内番号 13 章通し番号 259 識別番号 14_37_13
1反、2復也、3經、4常也、5萬世不易之常道也、6興、7興起於善也、8邪慝、9如郷原之屬是也、10世衰道微、11大經不正、12故人人得爲異說以濟其私、13而邪慝幷起、14不可勝正、15君子於此、16亦復其常道而已、17常道旣復、18則民興於善、19而是非明白、20無所回互、21雖有邪慝、22不足以惑之矣、23○尹氏曰、24君子取夫狂獧者、25蓋以狂者志大、26而可與進道、27獧者有所不爲、28而可與有爲也、29所惡於郷原、30而欲痛絶之者、31爲其似是而非、32惑人之深也、33絶之之術無他焉、34亦曰、35反經而已矣、
1 fǎn 、2 fù yĕ 、3 jīng 、4 cháng yĕ 、5 wàn shì bù yì zhī cháng daò yĕ 、6 xìng 、7 xìng qǐ yú shàn yĕ 、8 xié nì 、9 rú xiāng yuán zhī shǔ shì yĕ 、10 shì shuaī daò weī 、11 dà jīng bù zhèng 、12 gù rén rén dé wéi yì shuō yǐ jǐ qí sī 、13 ér xié nì bìng qǐ 、14 bù kĕ shèng zhèng 、15 jūn zǐ yú cǐ 、16 yì fù qí cháng daò ér yǐ 、17 cháng daò jì fù 、18 zé mín xìng yú shàn 、19 ér shì feī míng bái 、20 wú suǒ huí hù 、21 suī yoǔ xié nì 、22 bù zú yǐ huò zhī yǐ 、23 ○ yǐn zhī yuē 、24 jūn zǐ qŭ fū kuáng juàn zhě 、25 gaì yǐ kuáng zhě zhì dà 、26 ér kĕ yŭ jìn daò 、27 juàn zhě yoǔ suǒ bù wéi 、28 ér kĕ yŭ yoǔ wéi yĕ 、29 suǒ è yú xiāng yuán 、30 ér yù tòng jué zhī zhě 、31 wèi qí sì shì ér feī 、32 huò rén zhī shēn yĕ 、33 jué zhī zhī shù wú tā yān 、34 yì yuē 、35 fǎn jīng ér yǐ yǐ 、


章番号 38 章通し番号 260

通し番号 1010 章内番号 1 章通し番号 260 識別番号 14_38_1
1趙氏曰、2五百歳而聖人出、3天道之常、4然亦有遲速、5不能正五百年、6故言有餘也、7尹氏曰、8知、9謂知其道也、
1 zhaò zhī yuē 、2 wŭ bǎi suì ér shèng rén chū 、3 tiān daò zhī cháng 、4 rán yì yoǔ chí sù 、5 bù néng zhèng wŭ bǎi nián 、6 gù yán yoǔ yú yĕ 、7 yǐn zhī yuē 、8 zhī 、9 wèi zhī qí daò yĕ 、

通し番号 1011 章内番号 2 章通し番号 260 識別番号 14_38_2
1趙氏曰、2萊朱、3湯賢臣、4或曰、5卽仲虺也、6爲湯左相、
1 zhaò zhī yuē 、2 laí zhū 、3 tāng xián chén 、4 huò yuē 、5 jí zhòng huī yĕ 、6 wéi tāng zuǒ xiàng 、

通し番号 1012 章内番号 3 章通し番号 260 識別番号 14_38_3
1散、2素亶反、3○散、4氏、5宜生、6名、7文王賢臣也、8子貢曰、9文武之道、10未墜於地、11在人、12賢者識其大者、13不賢者識其小者、14莫不有文武之道焉、15夫子焉不學、16此所謂聞而知之也、
1 sǎn 、2 sù dǎn fǎn 、3 ○ sǎn 、4 zhī 、5 yí shēng 、6 míng 、7 wén wáng xián chén yĕ 、8 zǐ gòng yuē 、9 wén wŭ zhī daò 、10 wèi zhuì yú dì 、11 zaì rén 、12 xián zhě shí qí dà zhě 、13 bù xián zhě shí qí xiaǒ zhě 、14 mò bù yoǔ wén wŭ zhī daò yān 、15 fū zǐ yān bù xué 、16 cǐ suǒ wèi wén ér zhī zhī yĕ 、

通し番号 1013 章内番号 4 章通し番号 260 識別番号 14_38_4
1林氏曰、2孟子言、3孔子至今時未遠、4鄒、5魯相去又近、6然而已無有見而知之者矣、7則五百餘歳之後、8又豈復有聞而知之者乎、9愚按、10此言、11雖若不敢自謂已得其傳、12而憂後世遂失其傳、13然乃所以自見其有不得辭者、14而又以見夫天理民彝、15不可泯滅、16百世之下、17必將有神會而心得之者耳、18故於篇終、19歴序羣聖之統、20而終之以此、21所以明其傳之有在、22而又以俟後聖於無窮也、23其指深哉、24○有宋元豐八年、25河南程顥伯淳卒、26潞公文彦博題其墓曰明道先生、27而其弟頤正叔序之曰、28周公歿、29聖人之道不行、30孟軻死、31聖人之學不傳、32道不行、33百世無善治、34學不傳、35千載無眞儒、36無善治、37士猶得以明夫善治之道、38以淑諸人、39以傳諸後、40無眞儒、41則天下貿貿焉、42莫知所之、43人欲肆而天理滅矣、44先生生乎千四百年之後、45得不傳之學於遺經、46以興起斯文爲己任、47辨異端、48闢邪說、49使聖人之道、50渙然復明於世、51蓋自孟子之後、52一人而已、53然學者於道不知所向、54則孰知斯人之爲功、55不知所至、56則孰知斯名之稱情也哉、
1 lín zhī yuē 、2 mèng zǐ yán 、3 kŏng zǐ zhì jīn shí wèi yuǎn 、4 zoū 、5 lǔ xiàng qù yoù jìn 、6 rán ér yǐ wú yoǔ jiàn ér zhī zhī zhě yǐ 、7 zé wŭ bǎi yú suì zhī hòu 、8 yoù qǐ fù yoǔ wén ér zhī zhī zhě hū 、9 yú àn 、10 cǐ yán 、11 suī ruò bù gǎn zì wèi yǐ dé qí chuán 、12 ér yoū hòu shì suì shī qí chuán 、13 rán nǎi suǒ yǐ zì jiàn qí yoǔ bù dé cí zhě 、14 ér yoù yǐ jiàn fū tiān lǐ mín yí 、15 bù kĕ mǐn miè 、16 bǎi shì zhī xià 、17 bì jiāng yoǔ shén huì ér xīn dé zhī zhě ĕr 、18 gù yú piān zhōng 、19 lì xù qún shèng zhī tŏng 、20 ér zhōng zhī yǐ cǐ 、21 suǒ yǐ míng qí chuán zhī yoǔ zaì 、22 ér yoù yǐ sì hòu shèng yú wú qióng yĕ 、23 qí zhǐ shēn zāi 、24 ○ yoǔ sòng yuán fēng bā nián 、25 hé nán chéng haò bǎi chún zú 、26 lù gōng wén yàn bó tí qí mù yuē míng daò xiān shēng 、27 ér qí dì yí zhèng shū xù zhī yuē 、28 zhoū gōng mò 、29 shèng rén zhī daò bù xíng 、30 mèng kē sǐ 、31 shèng rén zhī xué bù chuán 、32 daò bù xíng 、33 bǎi shì wú shàn zhì 、34 xué bù chuán 、35 qiān zaì wú zhēn rú 、36 wú shàn zhì 、37 shì yóu dé yǐ míng fū shàn zhì zhī daò 、38 yǐ shū zhū rén 、39 yǐ chuán zhū hòu 、40 wú zhēn rú 、41 zé tiān xià maò maò yān 、42 mò zhī suǒ zhī 、43 rén yù sì ér tiān lǐ miè yǐ 、44 xiān shēng shēng hū qiān sì bǎi nián zhī hòu 、45 dé bù chuán zhī xué yú yí jīng 、46 yǐ xìng qǐ sī wén wéi jǐ rèn 、47 biàn yì duān 、48 pì xié shuō 、49 shǐ shèng rén zhī daò 、50 huàn rán fù míng yú shì 、51 gaì zì mèng zǐ zhī hòu 、52 yī rén ér yǐ 、53 rán xué zhě yú daò bù zhī suǒ xiàng 、54 zé shú zhī sī rén zhī wéi gōng 、55 bù zhī suǒ zhì 、56 zé shú zhī sī míng zhī chèng qíng yĕ zāi 、