孫子

始計 第一

孫子曰、兵者国之大事、死生之地、存亡之道、不可不察也、
 sūn zǐ yuē 、 bīng zhě guó zhī dà shì 、 sǐ shēng zhī dì 、 cún wáng zhī daò 、 bù kĕ bù chá yĕ 、
故経之以五事、校之以計、而索其情、
 gù jīng zhī yǐ wŭ shì 、 xiào zhī yǐ jì 、 ér suǒ qí qíng 、
一曰道、二曰天、三曰地、四曰将、五曰法、
 yī yuē daò 、 èr yuē tiān 、 sān yuē dì 、 sì yuē jiāng 、 wŭ yuē fǎ 、
道者、令民与上同意、可与之死、可与之生、而不畏危也、
 daò zhě 、 lǐng mín yŭ shàng tóng yì 、 kĕ yŭ zhī sǐ 、 kĕ yŭ zhī shēng 、 ér bù wèi weī yĕ 、
天者、陰陽寒暑時制也、
 tiān zhě 、 yīn yáng hán shǔ shí zhì yĕ 、
地者遠近、険易、広狭、死生也、
 dì zhě yuǎn jìn 、 xiǎn yì 、 guǎng xiá 、 sǐ shēng yĕ 、
将者、智、信、仁、勇、厳也、
 jiāng zhě 、 zhì 、 xìn 、 rén 、 yŏng 、 yán yĕ 、
法者、曲制官道、主用也、
 fǎ zhě 、 qū zhì guān daò 、 zhǔ yòng yĕ 、
凡此五者、将莫不聞、知之者勝、不知者不勝、
 fán cǐ wŭ zhě 、 jiāng mò bù wén 、 zhī zhī zhě shèng 、 bù zhī zhě bù shèng 、
10 故校之以計而索其情、
 gù xiào zhī yǐ jì ér suǒ qí qíng 、
11 曰、主孰有道、
 yuē 、 zhǔ shú yoǔ daò 、
12 将孰有能、
 jiāng shú yoǔ néng 、
13 天地孰得、
 tiān dì shú deǐ 、
14 法令孰行、
 fǎ lǐng shú xíng 、
15 兵衆孰強、
 bīng zhòng shú qiáng 、
16 士卒孰練、
 shì zú shú liàn 、
17 賞罰孰明、
 shǎng fá shú míng 、
18 吾以此知勝負矣
 wú yǐ cǐ zhī shèng fù yǐ
19 将聴吾計用之必勝、留之、将不聴吾計用之必敗、去之、
 jiāng tīng wú jì yòng zhī bì shèng 、 liú zhī 、 jiāng bù tīng wú jì yòng zhī bì baì 、 qù zhī 、
20 計利以聴、乃為之勢、以佐其外、
 jì lì yǐ tīng 、 nǎi wéi zhī shì 、 yǐ zuǒ qí waì 、
21 勢者、因利而制其権也、
 shì zhě 、 yīn lì ér zhì qí quán yĕ 、
22 兵者詭道也、
 bīng zhě guǐ daò yĕ 、
23 故能而示之不能、用示之不用、
 gù néng ér shì zhī bù néng 、 yòng shì zhī bù yòng 、
24 近而示之遠、遠而示之近、
 jìn ér shì zhī yuǎn 、 yuǎn ér shì zhī jìn 、
25 利而誘之、乱而取之、
 lì ér yoù zhī 、 luàn ér qŭ zhī 、
26 実而備之、強而避之、
 shí ér bèi zhī 、 qiáng ér bì zhī 、
27 怒而撓之、
 nù ér nǎo zhī 、
28 卑而驕之、
 beī ér jiāo zhī 、
29 佚而労之、
 yì ér laó zhī 、
30 親而離之、
 qìng ér lí zhī 、
31 攻其無備、出其不意、
 gōng qí wú bèi 、 chū qí bù yì 、
32 此兵家之勝、不可先伝也、
 cǐ bīng jiā zhī shèng 、 bù kĕ xiān chuán yĕ 、
33 夫未戦而廟算、勝者得算多也、未戦而廟算不勝者得算少也、多算勝、少算不勝、而況於無算乎、吾以此観之勝負見矣、
 fú wèi zhàn ér miaò suàn 、 shèng zhě deǐ suàn duō yĕ 、 wèi zhàn ér miaò suàn bù shèng zhě deǐ suàn shǎo yĕ 、 duō suàn shèng 、 shǎo suàn bù shèng 、 ér kuàng yú wú suàn hū 、 wú yǐ cǐ guàn zhī shèng fù jiàn yǐ 、


作戦 第二

孫子曰、凡用兵之法、馳車千駟、革車千乗、帯甲十万、千里饋糧、則内外之費、賓客之用、膠漆之材、車甲之奉、日費千金、然後十万之師挙矣、
 sūn zǐ yuē 、 fán yòng bīng zhī fǎ 、 chí chē qiān sì 、 gé chē qiān shèng 、 dài jiǎ shí wàn 、 qiān lǐ kuì liáng 、 zé neì waì zhī fèi 、 bīn kè zhī yòng 、 jiāo qī zhī caí 、 chē jiǎ zhī fèng 、 rì fèi qiān jīn 、 rán hòu shí wàn zhī shī jŭ yǐ 、
其用戦也、勝久則鈍兵挫鋭、攻城則力屈、久暴師則国用不足、
 qí yòng zhàn yĕ 、 shèng jiŭ zé dùn bīng cuò ruì 、 gōng chéng zé lì qū 、 jiŭ bào shī zé guó yòng bù zú 、
夫鈍兵挫鋭、屈力殫貨、則諸侯乗其弊而起、雖有智者、不能善其後矣、
 fú dùn bīng cuò ruì 、 qū lì dān huò 、 zé zhū hoú shèng qí bì ér qǐ 、 suī yoǔ zhì zhě 、 bù néng shàn qí hòu yǐ 、
故兵聞拙速、未覩巧之久也、
 gù bīng wén zhuō sù 、 wèi dǔ qiǎo zhī jiŭ yĕ 、
夫兵久而国利者、未之有也、
 fú bīng jiŭ ér guó lì zhě 、 wèi zhī yoǔ yĕ 、
故不尽知用兵之害者、則不能尽知用兵之利也、
 gù bù jìn zhī yòng bīng zhī hài zhě 、 zé bù néng jìn zhī yòng bīng zhī lì yĕ 、
善用兵者、役不再籍、糧不三載、取用於国、因糧於敵、故軍食可足也、
 shàn yòng bīng zhě 、 yì bù zaì jí 、 liáng bù sān zaì 、 qŭ yòng yú guó 、 yīn liáng yú dí 、 gù jūn shí kĕ zú yĕ 、
国之貧於師者遠輸、遠輸則百姓貧、
 guó zhī pín yú shī zhě yuǎn shū 、 yuǎn shū zé bǎi xìng pín 、
近於師者貴売、貴売則百姓財竭、財竭則急於丘役、
 jìn yú shī zhě guì mài 、 guì mài zé bǎi xìng caí jié 、 caí jié zé jí yú qiū yì 、
10 力屈財殫中原、内虚於家、百姓之費十去其七、
 lì qū caí dān zhōng yuán 、 neì xū yú jiā 、 bǎi xìng zhī fèi shí qù qí qī 、
11 公家之費、破車罷馬、甲冑矢弩、戟楯蔽櫓、丘牛大車、十去其六、
 gōng jiā zhī fèi 、 pò chē bà mǎ 、 jiǎ zhòu shǐ nŭ 、 jǐ dùn bì lú 、 qiū niú dà chē 、 shí qù qí liù 、
12 故智将務食於敵、食敵一鍾当吾二十鍾、?秆一石当吾二十石、
 gù zhì jiāng wù shí yú dí 、 shí dí yī zhōng dāng wú èr shí zhōng 、 ? gǎn yī shí dāng wú èr shí shí 、
13 故殺敵者怒也、
 gù shā dí zhě nù yĕ 、
14 取敵之利者貨也、
 qŭ dí zhī lì zhě huò yĕ 、
15 故車戦得車十乗以上、賞其先得者而更其旌旗、車雑而乗之、卒善而養之、是謂勝敵而益強、
 gù chē zhàn deǐ chē shí shèng yǐ shàng 、 shǎng qí xiān deǐ zhě ér gēng qí jìng qí 、 chē zá ér shèng zhī 、 zú shàn ér yǎng zhī 、 shì wèi shèng dí ér yì qiáng 、
16 故兵貴勝、不貴久、
 gù bīng guì shèng 、 bù guì jiŭ 、
17 故知兵之将、民之司命、国家安危之主也、
 gù zhī bīng zhī jiāng 、 mín zhī sī mìng 、 guó jiā ān weī zhī zhǔ yĕ 、


謀攻 第三

孫子曰、夫用兵之法、全国為上、破国次之、全軍為上、破軍次之、全旅為上、破旅次之、全卒為上、破卒次之、全伍為上、破伍次之、是故百戦百勝非善之善者也、不戦而屈人之兵善之善者也、
 sūn zǐ yuē 、 fú yòng bīng zhī fǎ 、 quán guó wéi shàng 、 pò guó cì zhī 、 quán jūn wéi shàng 、 pò jūn cì zhī 、 quán lǚ wéi shàng 、 pò lǚ cì zhī 、 quán zú wéi shàng 、 pò zú cì zhī 、 quán wŭ wéi shàng 、 pò wŭ cì zhī 、 shì gù bǎi zhàn bǎi shèng feī shàn zhī shàn zhě yĕ 、 bù zhàn ér qū rén zhī bīng shàn zhī shàn zhě yĕ 、
故、上兵伐謀、其次伐交、其次伐兵、其下攻城、攻城之法為不得已、修櫓轒轀、具器械三月而後成、距闉又三月而後已、将不勝其忿而蟻附之、殺士卒三分之一而城不抜者、此攻之災也、
 gù 、 shàng bīng fá moú 、 qí cì fá jiāo 、 qí cì fá bīng 、 qí xià gōng chéng 、 gōng chéng zhī fǎ wéi bù deǐ yǐ 、 xiū lú fén wēn 、 jù qì xiè sān yuè ér hòu chéng 、 jù yīn yoù sān yuè ér hòu yǐ 、 jiāng bù shèng qí fèn ér yǐ fù zhī 、 shā shì zú sān fēn zhī yī ér chéng bù bá zhě 、 cǐ gōng zhī zāi yĕ 、
故善用兵者、屈人之兵而非戦也、抜人之城而非攻也、毀人之国而非久也、必以全争於天下、故兵不頓而利可全、此謀攻之法也、
 gù shàn yòng bīng zhě 、 qū rén zhī bīng ér feī zhàn yĕ 、 bá rén zhī chéng ér feī gōng yĕ 、 huǐ rén zhī guó ér feī jiŭ yĕ 、 bì yǐ quán zhēng yú tiān xià 、 gù bīng bù dùn ér lì kĕ quán 、 cǐ moú gōng zhī fǎ yĕ 、
故用兵之法、十則囲之、五則攻之、倍則分之、敵則能戦之、少則能逃之、不若則能避之、故小敵之堅大敵之擒也、
 gù yòng bīng zhī fǎ 、 shí zé wéi zhī 、 wŭ zé gōng zhī 、 bèi zé fēn zhī 、 dí zé néng zhàn zhī 、 shǎo zé néng taó zhī 、 bù ruò zé néng bì zhī 、 gù xiaǒ dí zhī jiān dà dí zhī qín yĕ 、
夫将者、国之輔也、輔周則国必強、輔隙則国必弱、
 fú jiāng zhě 、 guó zhī fǔ yĕ 、 fǔ zhoū zé guó bì qiáng 、 fǔ xì zé guó bì ruò 、
故君之所以患於軍者三、
 gù jūn zhī suǒ yǐ huàn yú jūn zhě sān 、
不知軍之不可以進而謂之進、不知軍之不可以退而謂之退、是謂縻軍、
 bù zhī jūn zhī bù kĕ yǐ jìn ér wèi zhī jìn 、 bù zhī jūn zhī bù kĕ yǐ tuì ér wèi zhī tuì 、 shì wèi mí jūn 、
不知三軍之事而同三軍之政者、則軍士惑矣、
 bù zhī sān jūn zhī shì ér tóng sān jūn zhī zhèng zhě 、 zé jūn shì huò yǐ 、
不知三軍之権、而同三軍之任、則軍士疑矣、
 bù zhī sān jūn zhī quán 、 ér tóng sān jūn zhī rèn 、 zé jūn shì yí yǐ 、
10 三軍既惑且疑則、諸侯之難至矣、是謂乱軍引勝、
 sān jūn jì huò qiĕ yí zé 、 zhū hoú zhī nán zhì yǐ 、 shì wèi luàn jūn yǐn shèng 、
11 故知勝有五、
 gù zhī shèng yoǔ wŭ 、
12 知可以与戦不可以与戦者勝、
 zhī kĕ yǐ yŭ zhàn bù kĕ yǐ yŭ zhàn zhě shèng 、
13 識衆寡之用者勝、
 shí zhòng guǎ zhī yòng zhě shèng 、
14 上下同欲者勝、
 shàng xià tóng yù zhě shèng 、
15 以慮待不慮者勝、
 yǐ lǜ dài bù lǜ zhě shèng 、
16 将能而、君不御者勝、
 jiāng néng ér 、 jūn bù yù zhě shèng 、
17 此五者、知勝之道也、
 cǐ wŭ zhě 、 zhī shèng zhī daò yĕ 、
18 故曰、知彼知己、百戦不殆、不知彼而知己、一勝一負、不知彼不知己毎戦必敗、
 gù yuē 、 zhī bǐ zhī jǐ 、 bǎi zhàn bù dài 、 bù zhī bǐ ér zhī jǐ 、 yī shèng yī fù 、 bù zhī bǐ bù zhī jǐ mĕi zhàn bì baì 、


軍形 第四

孫子曰、昔之善戦者、先為不可勝、以待敵之可勝、
 sūn zǐ yuē 、 xī zhī shàn zhàn zhě 、 xiān wéi bù kĕ shèng 、 yǐ dài dí zhī kĕ shèng 、
不可勝在己、可勝在敵、
 bù kĕ shèng zaì jǐ 、 kĕ shèng zaì dí 、
故善戦者、能為不可勝、不能使敵之必可勝、
 gù shàn zhàn zhě 、 néng wéi bù kĕ shèng 、 bù néng shǐ dí zhī bì kĕ shèng 、
故曰勝可知而不可為、
 gù yuē shèng kĕ zhī ér bù kĕ wéi 、
不可勝者守也、可勝者攻也、
 bù kĕ shèng zhě shoǔ yĕ 、 kĕ shèng zhě gōng yĕ 、
守則不足、攻則有余、
 shoǔ zé bù zú 、 gōng zé yoǔ yú 、
善守者蔵於九地之下、善攻者動於九天之上、
 shàn shoǔ zhě cáng yú jiŭ dì zhī xià 、 shàn gōng zhě dòng yú jiŭ tiān zhī shàng 、
故能自保而全勝也、
 gù néng zì baǒ ér quán shèng yĕ 、
見勝不過衆人之所知、非善之善者也、
 jiàn shèng bù guò zhòng rén zhī suǒ zhī 、 feī shàn zhī shàn zhě yĕ 、
10 戦勝而天下曰善、非善之善者也、
 zhàn shèng ér tiān xià yuē shàn 、 feī shàn zhī shàn zhě yĕ 、
11 故挙秋毫不為多力、見日月不為明目、聞雷霆不為聡耳、
 gù jŭ qiū haó bù wéi duō lì 、 jiàn rì yuè bù wéi míng mù 、 wén leí tíng bù wéi cōng ĕr 、
12 古之所謂善戦者、勝於易勝者也、
 gŭ zhī suǒ wèi shàn zhàn zhě 、 shèng yú yì shèng zhě yĕ 、
13 故善戦者之勝也、無智名無勇功、
 gù shàn zhàn zhě zhī shèng yĕ 、 wú zhì míng wú yŏng gōng 、
14 故其戦勝不忒、
 gù qí zhàn shèng bù tè 、
15 不忒者其所措必勝、勝已敗者也、
 bù tè zhě qí suǒ cuò bì shèng 、 shèng yǐ baì zhě yĕ 、
16 故善戦者立於不敗之地、而不失敵之敗也、
 gù shàn zhàn zhě lì yú bù baì zhī dì 、 ér bù shī dí zhī baì yĕ 、
17 是故勝兵先勝而後求戦、敗兵先戦而後求勝、
 shì gù shèng bīng xiān shèng ér hòu qiú zhàn 、 baì bīng xiān zhàn ér hòu qiú shèng 、
18 善用兵者、修道而保法、故能為勝敗之政、
 shàn yòng bīng zhě 、 xiū daò ér baǒ fǎ 、 gù néng wéi shèng baì zhī zhèng 、
19 兵法、一曰度、
 bīng fǎ 、 yī yuē dù 、
20 二曰量、
 èr yuē liàng 、
21 三曰数、
 sān yuē shù 、
22 四曰称、
 sì yuē chēng 、
23 五曰勝、
 wŭ yuē shèng 、
24 地生度、
 dì shēng dù 、
25 度生量、
 dù shēng liàng 、
26 量生数、
 liàng shēng shù 、
27 数生称、
 shù shēng chēng 、
28 称生勝、
 chēng shēng shèng 、
29 故勝兵若以鎰称銖、敗兵若以銖称鎰
 gù shèng bīng ruò yǐ yì chēng zhū 、 baì bīng ruò yǐ zhū chēng yì
30 勝者之戦、若決積水於千仞之谿者形也、
 shèng zhě zhī zhàn 、 ruò jué jī shuǐ yú qiān rèn zhī xī zhě xíng yĕ 、


兵勢 第五

孫子曰、凡治衆如治寡分数是也、
 sūn zǐ yuē 、 fán zhì zhòng rú zhì guǎ fēn shù shì yĕ 、
闘衆如闘寡形名是也、
 dòu zhòng rú dòu guǎ xíng míng shì yĕ 、
三軍之衆、可使必受敵而無敗者、奇正是也、
 sān jūn zhī zhòng 、 kĕ shǐ bì shòu dí ér wú baì zhě 、 qí zhèng shì yĕ 、
兵乃所加、如以碬投卵者、虚実是也、
 bīng nǎi suǒ jiā 、 rú yǐ xiá toú luǎn zhě 、 xū shí shì yĕ 、
凡戦者以正合為奇勝、
 fán zhàn zhě yǐ zhèng hé wéi qí shèng 、
故善出奇者、無窮如天地、不竭如江河、
 gù shàn chū qí zhě 、 wú qióng rú tiān dì 、 bù jié rú jiāng hé 、
終而復始日月是也、死而復生四時是也、
 zhōng ér fù shǐ rì yuè shì yĕ 、 sǐ ér fù shēng sì shí shì yĕ 、
声不過五、五声之変不可勝聴也、色不過五、五色之変不可勝観也、味不過五、五味之変不可勝嘗也、戦勢不過奇正、奇正之変不可勝窮也、
 shēng bù guò wŭ 、 wŭ shēng zhī biàn bù kĕ shèng tīng yĕ 、 sè bù guò wŭ 、 wŭ sè zhī biàn bù kĕ shèng guàn yĕ 、 wèi bù guò wŭ 、 wŭ wèi zhī biàn bù kĕ shèng cháng yĕ 、 zhàn shì bù guò qí zhèng 、 qí zhèng zhī biàn bù kĕ shèng qióng yĕ 、
奇正相生、如循環之無端、孰能窮之哉、
 qí zhèng xiàng shēng 、 rú xún huán zhī wú duān 、 shú néng qióng zhī zāi 、
10 激水之疾、至於漂石者勢也、鷙鳥之疾、至於毀折者節也、
 jī shuǐ zhī jí 、 zhì yú piào shí zhě shì yĕ 、 zhì niǎo zhī jí 、 zhì yú huǐ zhé zhě jiē yĕ 、
11 是故善戦者、其勢険、其節短、
 shì gù shàn zhàn zhě 、 qí shì xiǎn 、 qí jiē duǎn 、
12 勢如彍弩、節如発機、
 shì rú kuò nŭ 、 jiē rú fā jī 、
13 紛紛紜紜闘乱、而不可乱也、渾渾混混形円、而不可敗也、
 fēn fēn yún yún dòu luàn 、 ér bù kĕ luàn yĕ 、 hún hún hún hún xíng yuán 、 ér bù kĕ baì yĕ 、
14 乱生於治、怯生於勇、弱生於強、
 luàn shēng yú zhì 、 qiè shēng yú yŏng 、 ruò shēng yú qiáng 、
15 治乱数也、勇怯勢也、強弱形也、
 zhì luàn shù yĕ 、 yŏng qiè shì yĕ 、 qiáng ruò xíng yĕ 、
16 故善動敵者、形之敵必従之、予之敵必取之、
 gù shàn dòng dí zhě 、 xíng zhī dí bì cóng zhī 、 yú zhī dí bì qŭ zhī 、
17 以利動之、以卒待之、
 yǐ lì dòng zhī 、 yǐ zú dài zhī 、
18 故善戦者、求之於勢、不責之於人、
 gù shàn zhàn zhě 、 qiú zhī yú shì 、 bù zé zhī yú rén 、
19 故能択人而任勢、
 gù néng zé rén ér rèn shì 、
20 任勢者其戦人也如転木石、木石之性安則静、危則動、方則止、円則行、
 rèn shì zhě qí zhàn rén yĕ rú zhuǎn mù shí 、 mù shí zhī xìng ān zé jìng 、 weī zé dòng 、 fāng zé zhǐ 、 yuán zé xíng 、
21 故善戦人之勢、如転円石於千仞之山者勢也、
 gù shàn zhàn rén zhī shì 、 rú zhuǎn yuán shí yú qiān rèn zhī shān zhě shì yĕ 、


虚実 第六

孫子曰、凡先処戦地而待敵者佚、後処戦地而趨戦者労、
 sūn zǐ yuē 、 fán xiān chù zhàn dì ér dài dí zhě yì 、 hòu chù zhàn dì ér qū zhàn zhě laó 、
故善戦者致人、而不致於人、
 gù shàn zhàn zhě zhì rén 、 ér bù zhì yú rén 、
能使敵人自至者利之也、能使敵人不得至者害之也、
 néng shǐ dí rén zì zhì zhě lì zhī yĕ 、 néng shǐ dí rén bù deǐ zhì zhě hài zhī yĕ 、
故敵佚能労之、飽能飢之、安能動之、
 gù dí yì néng laó zhī 、 baǒ néng jī zhī 、 ān néng dòng zhī 、
出其所必趨、趨其所不意、
 chū qí suǒ bì qū 、 qū qí suǒ bù yì 、
行千里而不労者、行於無人之地也、
 xíng qiān lǐ ér bù laó zhě 、 xíng yú wú rén zhī dì yĕ 、
攻而必取者、攻其所不守也、守而必固者、守其所不攻也、
 gōng ér bì qŭ zhě 、 gōng qí suǒ bù shoǔ yĕ 、 shoǔ ér bì gù zhě 、 shoǔ qí suǒ bù gōng yĕ 、
故善攻者、敵不知其所守、善守者、敵不知其所攻、
 gù shàn gōng zhě 、 dí bù zhī qí suǒ shoǔ 、 shàn shoǔ zhě 、 dí bù zhī qí suǒ gōng 、
微乎微乎至於無形、神乎神乎至於無声、故能為敵之司命、
 weī hū weī hū zhì yú wú xíng 、 shén hū shén hū zhì yú wú shēng 、 gù néng wéi dí zhī sī mìng 、
10 進而不可禦者、衝其虚也、退而不可追者、速而不可及也、
 jìn ér bù kĕ yù zhě 、 chōng qí xū yĕ 、 tuì ér bù kĕ zhuī zhě 、 sù ér bù kĕ jí yĕ 、
11 故我欲戦敵雖高壘深溝、不得不与我戦者、攻其所必救也、我不欲戦雖画地而守之、敵不得与我戦者、乖其所之也、
 gù wǒ yù zhàn dí suī gaō leǐ shēn goū 、 bù deǐ bù yŭ wǒ zhàn zhě 、 gōng qí suǒ bì jiù yĕ 、 wǒ bù yù zhàn suī huà dì ér shoǔ zhī 、 dí bù deǐ yŭ wǒ zhàn zhě 、 guaī qí suǒ zhī yĕ 、
12 故形人而我無形、則我専而敵分、
 gù xíng rén ér wǒ wú xíng 、 zé wǒ zhuān ér dí fēn 、
13 我専為一、敵分為十、是以十攻其一也、則我衆而敵寡、
 wǒ zhuān wéi yī 、 dí fēn wéi shí 、 shì yǐ shí gōng qí yī yĕ 、 zé wǒ zhòng ér dí guǎ 、
14 能以衆撃寡者、則吾之所与戦者約矣、
 néng yǐ zhòng jī guǎ zhě 、 zé wú zhī suǒ yŭ zhàn zhě yaō yǐ 、
15 吾所与戦之地不可知、不可知、則敵所備者多、敵所備者多、則吾所与戦者寡矣、
 wú suǒ yŭ zhàn zhī dì bù kĕ zhī 、 bù kĕ zhī 、 zé dí suǒ bèi zhě duō 、 dí suǒ bèi zhě duō 、 zé wú suǒ yŭ zhàn zhě guǎ yǐ 、
16 故備前則後寡、備後則前寡、備左則右寡、備右則左寡、無所不備則無所不寡、
 gù bèi qián zé hòu guǎ 、 bèi hòu zé qián guǎ 、 bèi zuǒ zé yoù guǎ 、 bèi yoù zé zuǒ guǎ 、 wú suǒ bù bèi zé wú suǒ bù guǎ 、
17 寡者備人者也、衆者使人備己者也、
 guǎ zhě bèi rén zhě yĕ 、 zhòng zhě shǐ rén bèi jǐ zhě yĕ 、
18 故知戦之地、知戦之日、則可千里而会戦、
 gù zhī zhàn zhī dì 、 zhī zhàn zhī rì 、 zé kĕ qiān lǐ ér huì zhàn 、
19 不知戦地不知戦日、則左不能救右、右不能救左、前不能救後、後不能救前、而況遠者数十里、近者数里乎、
 bù zhī zhàn dì bù zhī zhàn rì 、 zé zuǒ bù néng jiù yoù 、 yoù bù néng jiù zuǒ 、 qián bù néng jiù hòu 、 hòu bù néng jiù qián 、 ér kuàng yuǎn zhě shù shí lǐ 、 jìn zhě shù lǐ hū 、
20 以吾度之、越人之兵雖多、亦奚益於勝敗哉、
 yǐ wú dù zhī 、 yuè rén zhī bīng suī duō 、 yì xī yì yú shèng baì zāi 、
21 故曰勝可為也、敵雖衆可使無闘、
 gù yuē shèng kĕ wéi yĕ 、 dí suī zhòng kĕ shǐ wú dòu 、
22 故策之而知得失之計、
 gù cè zhī ér zhī deǐ shī zhī jì 、
23 作之而知動静之理、
 zuò zhī ér zhī dòng jìng zhī lǐ 、
24 形之而知死生之地、
 xíng zhī ér zhī sǐ shēng zhī dì 、
25 角之而知有余不足之所、
 jiǎo zhī ér zhī yoǔ yú bù zú zhī suǒ 、
26 故形兵之極、至於無形、
 gù xíng bīng zhī jí 、 zhì yú wú xíng 、
27 無形、則深間不能窺、智者不能謀、
 wú xíng 、 zé shēn jiàn bù néng kuī 、 zhì zhě bù néng moú 、
28 因形而措勝於衆、衆不能知、
 yīn xíng ér cuò shèng yú zhòng 、 zhòng bù néng zhī 、
29 人皆知我所以勝之形、而莫知吾所以制勝之形、
 rén jiē zhī wǒ suǒ yǐ shèng zhī xíng 、 ér mò zhī wú suǒ yǐ zhì shèng zhī xíng 、
30 故其戦勝不復、而応形於無窮、
 gù qí zhàn shèng bù fù 、 ér yīng xíng yú wú qióng 、
31 夫兵形象水、水之形避高而趨下、兵之形避実而撃虚、
 fú bīng xíng xiàng shuǐ 、 shuǐ zhī xíng bì gaō ér qū xià 、 bīng zhī xíng bì shí ér jī xū 、
32 水因地而制流、兵因敵而制勝、
 shuǐ yīn dì ér zhì liú 、 bīng yīn dí ér zhì shèng 、
33 故兵無常勢、水無常形、
 gù bīng wú cháng shì 、 shuǐ wú cháng xíng 、
34 能因敵変化、而取勝者謂之神、
 néng yīn dí biàn huà 、 ér qŭ shèng zhě wèi zhī shén 、
35 故五行無常勝、四時無常位、日有短長、月有死生、
 gù wŭ xíng wú cháng shèng 、 sì shí wú cháng wèi 、 rì yoǔ duǎn cháng 、 yuè yoǔ sǐ shēng 、


軍争 第七

孫子曰、凡用兵之法、将受命於君、合軍聚衆、交和而舎、莫難於軍争、
 sūn zǐ yuē 、 fán yòng bīng zhī fǎ 、 jiāng shòu mìng yú jūn 、 hé jūn jù zhòng 、 jiāo hé ér shè 、 mò nán yú jūn zhēng 、
軍争之難者、以迂為直、以患為利、
 jūn zhēng zhī nán zhě 、 yǐ yū wéi zhí 、 yǐ huàn wéi lì 、
故迂其塗而誘之以利、後人発先人至、此知迂直之計者也、
 gù yū qí tú ér yoù zhī yǐ lì 、 hòu rén fā xiān rén zhì 、 cǐ zhī yū zhí zhī jì zhě yĕ 、
故軍争為利、軍争為危、
 gù jūn zhēng wéi lì 、 jūn zhēng wéi weī 、
挙軍而争利則不及、而委軍争利則輜重捐、
 jŭ jūn ér zhēng lì zé bù jí 、 ér wĕi jūn zhēng lì zé zī zhòng juān 、
是故卷甲而趨、日夜不処、倍道兼行、百里而争利則擒三将軍、勁者先疲者後、其法十一而至、五十里而争利則蹶上将軍、其法半至、三十里而争利則三分之二至、是故軍無輜重則亡、無糧食則亡、無委積則亡、
 shì gù juǎn jiǎ ér qū 、 rì yè bù chù 、 bèi daò jiān xíng 、 bǎi lǐ ér zhēng lì zé qín sān jiāng jūn 、 jìn zhě xiān pí zhě hòu 、 qí fǎ shí yī ér zhì 、 wŭ shí lǐ ér zhēng lì zé jué shàng jiāng jūn 、 qí fǎ bàn zhì 、 sān shí lǐ ér zhēng lì zé sān fēn zhī èr zhì 、 shì gù jūn wú zī zhòng zé wáng 、 wú liáng shí zé wáng 、 wú wĕi jī zé wáng 、
故不知諸侯之謀者、不能予交、
 gù bù zhī zhū hoú zhī moú zhě 、 bù néng yú jiāo 、
不知山林険阻沮沢之形者、不能行軍、
 bù zhī shān lín xiǎn zǔ jù zé zhī xíng zhě 、 bù néng xíng jūn 、
不用郷道者、不能得地利、
 bù yòng xiāng daò zhě 、 bù néng deǐ dì lì 、
10 故兵以詐立、以利動、以分合為変者也、
 gù bīng yǐ zhà lì 、 yǐ lì dòng 、 yǐ fēn hé wéi biàn zhě yĕ 、
11 故其疾如風、其徐如林、侵掠如火、不動如山、難知如陰、動如雷震、
 gù qí jí rú fēng 、 qí xú rú lín 、 qīn lüè rú huǒ 、 bù dòng rú shān 、 nán zhī rú yīn 、 dòng rú leí zhèn 、
12 掠郷分衆、廓地分利、
 lüè xiāng fēn zhòng 、 kuò dì fēn lì 、
13 懸権而動、
 xuán quán ér dòng 、
14 先知迂直之計者勝、此軍争之法也、
 xiān zhī yū zhí zhī jì zhě shèng 、 cǐ jūn zhēng zhī fǎ yĕ 、
15 軍政曰、言不相聞、故為金鼓、視不相見、故為旌旗、
 jūn zhèng yuē 、 yán bù xiàng wén 、 gù wéi jīn gŭ 、 shì bù xiàng jiàn 、 gù wéi jìng qí 、
16 夫金鼓旌旗者、所以一人之耳目也、
 fú jīn gŭ jìng qí zhě 、 suǒ yǐ yī rén zhī ĕr mù yĕ 、
17 人既専一、則勇者不得独進、怯者不得独退、此用衆之法也、
 rén jì zhuān yī 、 zé yŏng zhě bù deǐ dú jìn 、 qiè zhě bù deǐ dú tuì 、 cǐ yòng zhòng zhī fǎ yĕ 、
18 故夜戦多火鼓、昼戦多旌旗、所以変人之耳目也、
 gù yè zhàn duō huǒ gŭ 、 zhòu zhàn duō jìng qí 、 suǒ yǐ biàn rén zhī ĕr mù yĕ 、
19 故三軍可奪気、将軍可奪心、
 gù sān jūn kĕ duó qì 、 jiāng jūn kĕ duó xīn 、
20 是故朝気鋭、昼気惰、暮気帰、故善用兵者、避其鋭気、撃其惰帰、此治気者也、
 shì gù zhāo qì ruì 、 zhòu qì duò 、 mù qì guī 、 gù shàn yòng bīng zhě 、 bì qí ruì qì 、 jī qí duò guī 、 cǐ zhì qì zhě yĕ 、
21 以治待乱、以静待譁、此治心者也、
 yǐ zhì dài luàn 、 yǐ jìng dài huá 、 cǐ zhì xīn zhě yĕ 、
22 以近待遠、以伕待労、以飽待餓、此治力者也、
 yǐ jìn dài yuǎn 、 yǐ fū dài laó 、 yǐ baǒ dài è 、 cǐ zhì lì zhě yĕ 、
23 無邀正正之旗、勿撃堂堂之陣、此治変者也、
 wú yaō zhèng zhèng zhī qí 、 wù jī táng táng zhī zhèn 、 cǐ zhì biàn zhě yĕ 、
24 故用兵之法、高陵勿向、
 gù yòng bīng zhī fǎ 、 gaō líng wù xiàng 、
25 背丘勿逆、
 bèi qiū wù nì 、
26 佯北勿従、
 yáng beǐ wù cóng 、
27 鋭卒勿攻、
 ruì zú wù gōng 、
28 餌兵勿食、
 ĕr bīng wù shí 、
29 帰師勿遏、
 guī shī wù è 、
30 囲師必闕、
 wéi shī bì quē 、
31 窮寇勿迫、
 qióng kòu wù pò 、
32 此用兵之法也、
 cǐ yòng bīng zhī fǎ yĕ 、


九変 第八

孫子曰凡用兵之法、将受命於君、合軍聚衆、
 sūn zǐ yuē fán yòng bīng zhī fǎ 、 jiāng shòu mìng yú jūn 、 hé jūn jù zhòng 、
圯地無舎、衛地合交、
 yí dì wú shè 、 wèi dì hé jiāo 、
絶地無留、
 jué dì wú liú 、
囲地則謀、死地則戦、
 wéi dì zé moú 、 sǐ dì zé zhàn 、
塗有所不由、
 tú yoǔ suǒ bù yóu 、
軍有所不撃、
 jūn yoǔ suǒ bù jī 、
城有所不争、
 chéng yoǔ suǒ bù zhēng 、
地有所不争、
 dì yoǔ suǒ bù zhēng 、
君命有所不受、
 jūn mìng yoǔ suǒ bù shòu 、
10 故将通於九変之利者知用兵矣、
 gù jiāng tōng yú jiŭ biàn zhī lì zhě zhī yòng bīng yǐ 、
11 将不通於九変之利者、雖知地形、不能得地之利、
 jiāng bù tōng yú jiŭ biàn zhī lì zhě 、 suī zhī dì xíng 、 bù néng deǐ dì zhī lì 、
12 治兵不知九変之術、雖知五利不能得人之用矣、
 zhì bīng bù zhī jiŭ biàn zhī zhú 、 suī zhī wŭ lì bù néng deǐ rén zhī yòng yǐ 、
13 是故智者之慮、必雑於利害、
 shì gù zhì zhě zhī lǜ 、 bì zá yú lì hài 、
14 雑於利而務可信也、
 zá yú lì ér wù kĕ xìn yĕ 、
15 雑於害、而患可解也、
 zá yú hài 、 ér huàn kĕ jiě yĕ 、
16 是故屈諸侯者以害、役諸侯者以業、趨諸侯者以利、
 shì gù qū zhū hoú zhě yǐ hài 、 yì zhū hoú zhě yǐ yè 、 qū zhū hoú zhě yǐ lì 、
17 故用兵之法、無恃其不来、恃吾有以待也、無恃其不攻、恃吾有所不可攻也、
 gù yòng bīng zhī fǎ 、 wú shì qí bù laí 、 shì wú yoǔ yǐ dài yĕ 、 wú shì qí bù gōng 、 shì wú yoǔ suǒ bù kĕ gōng yĕ 、
18 故将有五危、
 gù jiāng yoǔ wŭ weī 、
19 必死可殺也、
 bì sǐ kĕ shā yĕ 、
20 必生可虜也、
 bì shēng kĕ lǔ yĕ 、
21 忿速可侮也
 fèn sù kĕ wŭ yĕ
22 廉潔可辱也、
 lián jié kĕ rŭ yĕ 、
23 愛民可煩也、
 ài mín kĕ fán yĕ 、
24 凡此五者将之過也、用兵之災也、
 fán cǐ wŭ zhě jiāng zhī guò yĕ 、 yòng bīng zhī zāi yĕ 、
25 覆軍殺将必以五危、不可之不察也、
 fù jūn shā jiāng bì yǐ wŭ weī 、 bù kĕ zhī bù chá yĕ 、


行軍 第九

孫氏曰凡処軍相敵、
 sūn zhī yuē fán chù jūn xiàng dí 、
絶山依谷、視生処高、戦降無登、此処山之軍也、
 jué shān yī gŭ 、 shì shēng chù gaō 、 zhàn jiàng wú dēng 、 cǐ chù shān zhī jūn yĕ 、
絶水必遠水、
 jué shuǐ bì yuǎn shuǐ 、
客絶水而来、勿迎之於水内、令半済而撃之利、
 kè jué shuǐ ér laí 、 wù yíng zhī yú shuǐ neì 、 lǐng bàn jì ér jī zhī lì 、
欲戦者無附水而迎客、
 yù zhàn zhě wú fù shuǐ ér yíng kè 、
視生処高、
 shì shēng chù gaō 、
無迎水流、
 wú yíng shuǐ liú 、
此処水上之軍也、
 cǐ chù shuǐ shàng zhī jūn yĕ 、
絶斥沢、惟亟去無留、
 jué chì zé 、 wéi jí qù wú liú 、
10 若交軍於斥沢之中、必依水草而背衆樹、
 ruò jiāo jūn yú chì zé zhī zhōng 、 bì yī shuǐ caǒ ér bèi zhòng shù 、
11 此処斥沢之軍也、
 cǐ chù chì zé zhī jūn yĕ 、
12 平陸処易、右背高、前死後生、此処平陸之軍也、
 píng lù chù yì 、 yoù bèi gaō 、 qián sǐ hòu shēng 、 cǐ chù píng lù zhī jūn yĕ 、
13 凡此四軍之利、黄帝之所以勝四帝也、
 fán cǐ sì jūn zhī lì 、 huáng dì zhī suǒ yǐ shèng sì dì yĕ 、
14 凡軍好高而悪下、貴陽而賎陰、養生而処実、軍無百疾是謂必勝、
 fán jūn haǒ gaō ér è xià 、 guì yáng ér jiàn yīn 、 yǎng shēng ér chù shí 、 jūn wú bǎi jí shì wèi bì shèng 、
15 丘陵隄防必処其陽、而右背之、
 qiū líng tí fáng bì chù qí yáng 、 ér yoù bèi zhī 、
16 此兵之利、地之助也、
 cǐ bīng zhī lì 、 dì zhī zhù yĕ 、
17 上雨水沫至、欲渉者待其定也、
 shàng yŭ shuǐ mò zhì 、 yù shè zhě dài qí dìng yĕ 、
18 凡地有絶澗、天井、天牢、天羅、天陥、天隙、必亟去之勿近也、吾遠之敵近之、吾迎之敵背之、
 fán dì yoǔ jué jiàn 、 tiān jǐng 、 tiān laó 、 tiān luō 、 tiān xiàn 、 tiān xì 、 bì jí qù zhī wù jìn yĕ 、 wú yuǎn zhī dí jìn zhī 、 wú yíng zhī dí bèi zhī 、
19 軍行有険阻、潢井、葭葦、山林、蘙薈者、必謹覆索之、此伏姦之所処也、
 jūn xíng yoǔ xiǎn zǔ 、 huáng jǐng 、 jiā wĕi 、 shān lín 、 yì huì zhě 、 bì ǐn fù suǒ zhī 、 cǐ fú jiān zhī suǒ chù yĕ 、
20 近而静者、恃其険也、
 jìn ér jìng zhě 、 shì qí xiǎn yĕ 、
21 遠而挑戦者、欲人之進也、
 yuǎn ér tiaō zhàn zhě 、 yù rén zhī jìn yĕ 、
22 其所居易者利也、
 qí suǒ jū yì zhě lì yĕ 、
23 衆樹動者来也、
 zhòng shù dòng zhě laí yĕ 、
24 衆草多障者疑也、
 zhòng caǒ duō zhàng zhě yí yĕ 、
25 鳥起者伏也、
 niǎo qǐ zhě fú yĕ 、
26 獣駭者覆也、
 shòu hài zhě fù yĕ 、
27 塵高而鋭者車来也、
 chén gaō ér ruì zhě chē laí yĕ 、
28 卑而広者、徒来也、
 beī ér guǎng zhě 、 tú laí yĕ 、
29 散而条達者樵採也、
 sǎn ér tiaó dá zhě qiáo caì yĕ 、
30 少而往来者営軍也、
 shǎo ér wǎng laí zhě yíng jūn yĕ 、
31 辞卑而益備者進也、
 cí beī ér yì bèi zhě jìn yĕ 、
32 辞強而進駆者退也、
 cí qiáng ér jìn qū zhě tuì yĕ 、
33 軽車先出居其側者陳也、
 qīng chē xiān chū jū qí cè zhě chén yĕ 、
34 無約而請和者謀也、
 wú yaō ér qǐng hé zhě moú yĕ 、
35 奔走而陳兵車者期也、
 bèn zoǔ ér chén bīng chē zhě qī yĕ 、
36 半進半退者誘也、
 bàn jìn bàn tuì zhě yoù yĕ 、
37 杖而立者飢也、
 zhàng ér lì zhě jī yĕ 、
38 汲而先飲者渇也、
 jí ér xiān yǐn zhě kĕ yĕ 、
39 見利而不進者労也、
 jiàn lì ér bù jìn zhě laó yĕ 、
40 鳥集者虚也、
 niǎo jí zhě xū yĕ 、
41 夜呼者恐也、
 yè hū zhě kŏng yĕ 、
42 軍擾者、将不重也、
 jūn rǎo zhě 、 jiāng bù zhòng yĕ 、
43 旌旗動者乱也、
 jìng qí dòng zhě luàn yĕ 、
44 吏怒者倦也、
 lì nù zhě juàn yĕ 、
45 殺馬肉食者、軍無糧也、
 shā mǎ ròu shí zhě 、 jūn wú liáng yĕ 、
46 懸缻不返其舎者、窮寇也、
 xuán fŏu bù fǎn qí shè zhě 、 qióng kòu yĕ 、
47 諄諄翕翕徐与人言者、失衆也、
 zhūn zhūn xì xì xú yŭ rén yán zhě 、 shī zhòng yĕ 、
48 数賞者窘也、
 shù shǎng zhě jiŏng yĕ 、
49 数罰者困也、
 shù fá zhě kùn yĕ 、
50 先暴而後畏其衆者、不精之至也、
 xiān bào ér hòu wèi qí zhòng zhě 、 bù jīng zhī zhì yĕ 、
51 来委謝者、欲休息也、
 laí wĕi xiè zhě 、 yù xiū xī yĕ 、
52 兵怒而相迎、久而不合、又不相去、必謹察之、
 bīng nù ér xiàng yíng 、 jiŭ ér bù hé 、 yoù bù xiàng qù 、 bì ǐn chá zhī 、
53 兵非益多也、惟無武進足以併力、料敵取人而已、
 bīng feī yì duō yĕ 、 wéi wú wŭ jìn zú yǐ bìng lì 、 liaò dí qŭ rén ér yǐ 、
54 夫惟無慮、而易敵者、必擒於人
 fú wéi wú lǜ 、 ér yì dí zhě 、 bì qín yú rén
55 卒未親附、而罰之則不服、不服則難用也、
 zú wèi qìng fù 、 ér fá zhī zé bù fù 、 bù fù zé nán yòng yĕ 、
56 卒已親附、而罰不行、則不可用也、
 zú yǐ qìng fù 、 ér fá bù xíng 、 zé bù kĕ yòng yĕ 、
57 故令之以文、斉之以武、是謂必取、
 gù lǐng zhī yǐ wén 、 qí zhī yǐ wŭ 、 shì wèi bì qŭ 、
58 令素行、以教其民、則民服、
 lǐng sù xíng 、 yǐ jiaò qí mín 、 zé mín fù 、
59 令不素行、以教其民、則民不服、
 lǐng bù sù xíng 、 yǐ jiaò qí mín 、 zé mín bù fù 、
60 令素行者、与衆相得也、
 lǐng sù xíng zhě 、 yŭ zhòng xiàng deǐ yĕ 、


地形 第十

孫子曰、地形有通者、有挂者、有支者、有隘者、有険者、有遠者、
 sūn zǐ yuē 、 dì xíng yoǔ tōng zhě 、 yoǔ guà zhě 、 yoǔ zhī zhě 、 yoǔ ài zhě 、 yoǔ xiǎn zhě 、 yoǔ yuǎn zhě 、
我可以往彼可以来、曰通、
 wǒ kĕ yǐ wǎng bǐ kĕ yǐ laí 、 yuē tōng 、
通形者先居高陽、利糧道以戦則利、
 tōng xíng zhě xiān jū gaō yáng 、 lì liáng daò yǐ zhàn zé lì 、
可以往難以返、曰挂、
 kĕ yǐ wǎng nán yǐ fǎn 、 yuē guà 、
挂形者、敵無備出而勝之、敵若有備出而不勝、難以返不利、
 guà xíng zhě 、 dí wú bèi chū ér shèng zhī 、 dí ruò yoǔ bèi chū ér bù shèng 、 nán yǐ fǎn bù lì 、
我出而不利、彼出而不利、曰支、
 wǒ chū ér bù lì 、 bǐ chū ér bù lì 、 yuē zhī 、
支形者敵雖利我、我無出也、引而去之、令敵半出而撃之利、
 zhī xíng zhě dí suī lì wǒ 、 wǒ wú chū yĕ 、 yǐn ér qù zhī 、 lǐng dí bàn chū ér jī zhī lì 、
隘形者、我先居之、必盈以待敵、若敵先居之、盈而勿従、不盈而従之、
 ài xíng zhě 、 wǒ xiān jū zhī 、 bì yíng yǐ dài dí 、 ruò dí xiān jū zhī 、 yíng ér wù cóng 、 bù yíng ér cóng zhī 、
険形者、我先居之、必居高陽以待敵、若敵先居之、引而去之勿従也、
 xiǎn xíng zhě 、 wǒ xiān jū zhī 、 bì jū gaō yáng yǐ dài dí 、 ruò dí xiān jū zhī 、 yǐn ér qù zhī wù cóng yĕ 、
10 遠形者勢均難以挑戦、戦而不利、
 yuǎn xíng zhě shì jūn nán yǐ tiaō zhàn 、 zhàn ér bù lì 、
11 凡此六者地之道也、将之至任、不可不察也、
 fán cǐ liù zhě dì zhī daò yĕ 、 jiāng zhī zhì rèn 、 bù kĕ bù chá yĕ 、
12 故兵有走者、有弛者、有陥者、有崩者、有乱者、有北者、凡此六者非天地之災、将之過也、
 gù bīng yoǔ zoǔ zhě 、 yoǔ chí zhě 、 yoǔ xiàn zhě 、 yoǔ bēng zhě 、 yoǔ luàn zhě 、 yoǔ beǐ zhě 、 fán cǐ liù zhě feī tiān dì zhī zāi 、 jiāng zhī guò yĕ 、
13 夫勢均以一撃十曰走、
 fú shì jūn yǐ yī jī shí yuē zoǔ 、
14 卒強吏弱曰弛、
 zú qiáng lì ruò yuē chí 、
15 吏強卒弱曰陥、
 lì qiáng zú ruò yuē xiàn 、
16 大吏怒而不服、遇敵懟而自戦、将不知其能、曰崩、
 dà lì nù ér bù fù 、 yù dí duì ér zì zhàn 、 jiāng bù zhī qí néng 、 yuē bēng 、
17 将弱不厳、教道不明、吏卒無常、陳兵縦横、曰乱、
 jiāng ruò bù yán 、 jiaò daò bù míng 、 lì zú wú cháng 、 chén bīng zòng héng 、 yuē luàn 、
18 将不能料敵、以少合衆、以弱撃強、兵無選鋒、曰北、
 jiāng bù néng liaò dí 、 yǐ shǎo hé zhòng 、 yǐ ruò jī qiáng 、 bīng wú xuǎn fēng 、 yuē beǐ 、
19 凡此六者敗之道也、将之至任、不可不察也、
 fán cǐ liù zhě baì zhī daò yĕ 、 jiāng zhī zhì rèn 、 bù kĕ bù chá yĕ 、
20 夫地形者兵之助也、料敵制勝、計険阨遠近上将之道也、
 fú dì xíng zhě bīng zhī zhù yĕ 、 liaò dí zhì shèng 、 jì xiǎn ài yuǎn jìn shàng jiāng zhī daò yĕ 、
21 知此而用戦者必勝、不知此而用戦者必敗、
 zhī cǐ ér yòng zhàn zhě bì shèng 、 bù zhī cǐ ér yòng zhàn zhě bì baì 、
22 故戦道必勝、主曰無戦必戦可也、戦道不勝、主曰必戦無戦可也、
 gù zhàn daò bì shèng 、 zhǔ yuē wú zhàn bì zhàn kĕ yĕ 、 zhàn daò bù shèng 、 zhǔ yuē bì zhàn wú zhàn kĕ yĕ 、
23 故進不求名、退不避罪、惟民是保而利於主、国之宝也、
 gù jìn bù qiú míng 、 tuì bù bì zuì 、 wéi mín shì baǒ ér lì yú zhǔ 、 guó zhī baǒ yĕ 、
24 視卒如嬰児、故可与之赴深渓、視卒如愛子、故可与之倶死、
 shì zú rú yīng ér 、 gù kĕ yŭ zhī fù shēn xī 、 shì zú rú ài zǐ 、 gù kĕ yŭ zhī jù sǐ 、
25 厚而不能使、愛而不能令、乱而不能治、譬若驕子、不可用也、
 hòu ér bù néng shǐ 、 ài ér bù néng lǐng 、 luàn ér bù néng zhì 、 pì ruò jiāo zǐ 、 bù kĕ yòng yĕ 、
26 知吾卒之可以撃、而不知敵之不可撃、勝之半也、知敵之可撃、而不知吾卒之不可以撃、勝之半也、知敵之可撃、知吾卒之可以撃、而不知地形之不可以戦、勝之半也、
 zhī wú zú zhī kĕ yǐ jī 、 ér bù zhī dí zhī bù kĕ jī 、 shèng zhī bàn yĕ 、 zhī dí zhī kĕ jī 、 ér bù zhī wú zú zhī bù kĕ yǐ jī 、 shèng zhī bàn yĕ 、 zhī dí zhī kĕ jī 、 zhī wú zú zhī kĕ yǐ jī 、 ér bù zhī dì xíng zhī bù kĕ yǐ zhàn 、 shèng zhī bàn yĕ 、
27 故知兵者動而不迷、挙而不窮、
 gù zhī bīng zhě dòng ér bù mí 、 jŭ ér bù qióng 、
28 故曰知彼知己勝乃不殆、知天知地勝乃可全、
 gù yuē zhī bǐ zhī jǐ shèng nǎi bù dài 、 zhī tiān zhī dì shèng nǎi kĕ quán 、


九地 第十一

孫子曰用兵之法、有散地、有軽地、有争地、有交地、有衢地、有重地、有圮地、有囲地、有死地、
 sūn zǐ yuē yòng bīng zhī fǎ 、 yoǔ sǎn dì 、 yoǔ qīng dì 、 yoǔ zhēng dì 、 yoǔ jiāo dì 、 yoǔ qú dì 、 yoǔ zhòng dì 、 yoǔ pǐ dì 、 yoǔ wéi dì 、 yoǔ sǐ dì 、
諸侯自戦其地為散地、
 zhū hoú zì zhàn qí dì wéi sǎn dì 、
入人之地而不深者為軽地、
 rù rén zhī dì ér bù shēn zhě wéi qīng dì 、
我得則利、敵得亦利者為争地、
 wǒ deǐ zé lì 、 dí deǐ yì lì zhě wéi zhēng dì 、
我可以往、彼可以来者為交地、
 wǒ kĕ yǐ wǎng 、 bǐ kĕ yǐ laí zhě wéi jiāo dì 、
諸侯之地三属、先至而得天下之衆者為衢地、
 zhū hoú zhī dì sān shǔ 、 xiān zhì ér deǐ tiān xià zhī zhòng zhě wéi qú dì 、
入人之地深、背城邑多者為重地、
 rù rén zhī dì shēn 、 bèi chéng yì duō zhě wéi zhòng dì 、
行山林険阻沮沢凡難行之道者、為圮地、
 xíng shān lín xiǎn zǔ jù zé fán nán xíng zhī daò zhě 、 wéi pǐ dì 、
所由入者隘、所従帰者迂、彼寡可以撃吾之衆者、為囲地、
 suǒ yóu rù zhě ài 、 suǒ cóng guī zhě yū 、 bǐ guǎ kĕ yǐ jī wú zhī zhòng zhě 、 wéi wéi dì 、
10 疾戦則存、不疾戦則亡者為死地、
 jí zhàn zé cún 、 bù jí zhàn zé wáng zhě wéi sǐ dì 、
11 是故散地則無戦、
 shì gù sǎn dì zé wú zhàn 、
12 軽地則無止、
 qīng dì zé wú zhǐ 、
13 争地則無攻、
 zhēng dì zé wú gōng 、
14 交地則無絶、
 jiāo dì zé wú jué 、
15 衢地則合交、
 qú dì zé hé jiāo 、
16 重地則掠、
 zhòng dì zé lüè 、
17 圮地則行、
 pǐ dì zé xíng 、
18 囲地則謀、
 wéi dì zé moú 、
19 死地則戦、
 sǐ dì zé zhàn 、
20 所謂古之善用兵者、能使敵人前後不相及、衆寡不相恃、貴賎不相救、上下不相収、卒離而不集、兵合而不斉、
 suǒ wèi gŭ zhī shàn yòng bīng zhě 、 néng shǐ dí rén qián hòu bù xiàng jí 、 zhòng guǎ bù xiàng shì 、 guì jiàn bù xiàng jiù 、 shàng xià bù xiàng shoū 、 zú lí ér bù jí 、 bīng hé ér bù qí 、
21 合於利而動、不合於利而止、
 hé yú lì ér dòng 、 bù hé yú lì ér zhǐ 、
22 敢問、敵衆整而将来、待之若何、
 gǎn wèn 、 dí zhòng zhĕng ér jiāng laí 、 dài zhī ruò hé 、
23 曰先奪其所愛則聴矣、
 yuē xiān duó qí suǒ ài zé tīng yǐ 、
24 兵之情主速、乗人之不及、由不虞之道、攻其所不戒也、
 bīng zhī qíng zhǔ sù 、 shèng rén zhī bù jí 、 yóu bù yú zhī daò 、 gōng qí suǒ bù jiè yĕ 、
25 凡為客之道、深入則専主人不克、
 fán wéi kè zhī daò 、 shēn rù zé zhuān zhǔ rén bù kè 、
26 掠於饒野三軍足食、謹養而勿労、併気積力、運兵計謀、為不可測、投之無所往、死且不北、
 lüè yú ráo yĕ sān jūn zú shí 、 ǐn yǎng ér wù laó 、 bìng qì jī lì 、 yùn bīng jì moú 、 wéi bù kĕ cè 、 toú zhī wú suǒ wǎng 、 sǐ qiĕ bù beǐ 、
27 死焉不得、士人尽力、兵士甚陥則不懼、
 sǐ yān bù deǐ 、 shì rén jìn lì 、 bīng shì shèn xiàn zé bù jù 、
28 無所往則固、入深則拘、不得已則闘、
 wú suǒ wǎng zé gù 、 rù shēn zé jū 、 bù deǐ yǐ zé dòu 、
29 是故其兵不修而戒、不求而得、不約而親、不令而信、
 shì gù qí bīng bù xiū ér jiè 、 bù qiú ér deǐ 、 bù yaō ér qìng 、 bù lǐng ér xìn 、
30 禁祥去疑、至死無所之、
 jìn xiáng qù yí 、 zhì sǐ wú suǒ zhī 、
31 吾士無余財、非悪貨也、無余命、非悪寿也、
 wú shì wú yú caí 、 feī è huò yĕ 、 wú yú mìng 、 feī è shòu yĕ 、
32 令発之日、士卒坐者涕霑襟、偃臥者涕交頤、
 lǐng fā zhī rì 、 shì zú zuò zhě tì zhān jīn 、 yǎn wò zhě tì jiāo yí 、
33 投之無所往者、諸劌之勇也、
 toú zhī wú suǒ wǎng zhě 、 zhū guì zhī yŏng yĕ 、
34 故善用兵者、譬如率然、率然者常山之蛇也、撃其首則尾至、撃其尾則首至、撃其中則首尾倶至、
 gù shàn yòng bīng zhě 、 pì rú lǜ rán 、 lǜ rán zhě cháng shān zhī shé yĕ 、 jī qí shoǔ zé wĕi zhì 、 jī qí wĕi zé shoǔ zhì 、 jī qí zhōng zé shoǔ wĕi jù zhì 、
35 敢問、兵可使如率然乎、
 gǎn wèn 、 bīng kĕ shǐ rú lǜ rán hū 、
36 曰可、夫呉人与越人相悪也、当其同舟而済遇風、其相救也如左右手、
 yuē kĕ 、 fú wú rén yŭ yuè rén xiàng è yĕ 、 dāng qí tóng zhoū ér jì yù fēng 、 qí xiàng jiù yĕ rú zuǒ yoù shoǔ 、
37 是故方馬埋輪未足恃也、
 shì gù fāng mǎ maí lún wèi zú shì yĕ 、
38 斉勇若一、政之道也、
 qí yŏng ruò yī 、 zhèng zhī daò yĕ 、
39 剛柔皆得、地之理也、
 gāng róu jiē deǐ 、 dì zhī lǐ yĕ 、
40 故善用兵者、携手若使一人、不得已也、
 gù shàn yòng bīng zhě 、 xié shoǔ ruò shǐ yī rén 、 bù deǐ yǐ yĕ 、
41 将軍之事、静以幽、正以治、
 jiāng jūn zhī shì 、 jìng yǐ yoū 、 zhèng yǐ zhì 、
42 能愚士卒之耳目、使之無知、
 néng yú shì zú zhī ĕr mù 、 shǐ zhī wú zhī 、
43 易其事革其謀使人無識、
 yì qí shì gé qí moú shǐ rén wú shí 、
44 易其居迂其途、使人不得慮、
 yì qí jū yū qí tú 、 shǐ rén bù deǐ lǜ 、
45 帥与之期、如登高而去其梯、
 shuaì yŭ zhī qī 、 rú dēng gaō ér qù qí tī 、
46 帥与之深入諸侯之地、而発其機、若駆群羊、駆而往、駆而来、莫知所之、
 shuaì yŭ zhī shēn rù zhū hoú zhī dì 、 ér fā qí jī 、 ruò qū qún yáng 、 qū ér wǎng 、 qū ér laí 、 mò zhī suǒ zhī 、
47 聚三軍之衆投之於険、此将軍之事也、
 jù sān jūn zhī zhòng toú zhī yú xiǎn 、 cǐ jiāng jūn zhī shì yĕ 、
48 九地之変、屈伸之利、人情之理、不可不察也、
 jiŭ dì zhī biàn 、 qū shēn zhī lì 、 rén qíng zhī lǐ 、 bù kĕ bù chá yĕ 、
49 凡為客之道、深則専、浅則散、
 fán wéi kè zhī daò 、 shēn zé zhuān 、 qiǎn zé sǎn 、
50 去国越境而師者、絶地也、
 qù guó yuè jìng ér shī zhě 、 jué dì yĕ 、
51 四達者衢地也、
 sì dá zhě qú dì yĕ 、
52 入深者重地也、
 rù shēn zhě zhòng dì yĕ 、
53 入浅者軽地也、
 rù qiǎn zhě qīng dì yĕ 、
54 背固前隘者囲地也、
 bèi gù qián ài zhě wéi dì yĕ 、
55 無所往者死地也、
 wú suǒ wǎng zhě sǐ dì yĕ 、
56 是故散地、吾将一其志、
 shì gù sǎn dì 、 wú jiāng yī qí zhì 、
57 軽地吾将使之属、
 qīng dì wú jiāng shǐ zhī shǔ 、
58 争地則吾将趨其後、
 zhēng dì zé wú jiāng qū qí hòu 、
59 交地吾将謹其守、
 jiāo dì wú jiāng ǐn qí shoǔ 、
60 衢地吾将固其結
 qú dì wú jiāng gù qí jié
61 重地吾将継其食
 zhòng dì wú jiāng jì qí shí
62 圮地吾将進其途、
 pǐ dì wú jiāng jìn qí tú 、
63 囲地吾将塞其闕、
 wéi dì wú jiāng sài qí quē 、
64 死地吾将示之以不活、
 sǐ dì wú jiāng shì zhī yǐ bù huó 、
65 故兵之情囲則禦、不得已則闘、過則従、
 gù bīng zhī qíng wéi zé yù 、 bù deǐ yǐ zé dòu 、 guò zé cóng 、
66 是故不知諸侯之謀者、不能預交、
 shì gù bù zhī zhū hoú zhī moú zhě 、 bù néng yù jiāo 、
67 不知山林険阻沮沢之形者、不能行軍、
 bù zhī shān lín xiǎn zǔ jù zé zhī xíng zhě 、 bù néng xíng jūn 、
68 不用郷導者、不能得地利、
 bù yòng xiāng dǎo zhě 、 bù néng deǐ dì lì 、
69 四五者不知一、非覇王之兵也、
 sì wŭ zhě bù zhī yī 、 feī pò wáng zhī bīng yĕ 、
70 夫覇王之兵、伐大国、則其衆不得聚、威加於敵、則其交不得合、
 fú pò wáng zhī bīng 、 fá dà guó 、 zé qí zhòng bù deǐ jù 、 weī jiā yú dí 、 zé qí jiāo bù deǐ hé 、
71 是故不争天下之交、不養天下之権、信己之私威加於敵、故其城可抜其国可堕、
 shì gù bù zhēng tiān xià zhī jiāo 、 bù yǎng tiān xià zhī quán 、 xìn jǐ zhī sī weī jiā yú dí 、 gù qí chéng kĕ bá qí guó kĕ duò 、
72 施無法之賞、懸無政之令、
 shī wú fǎ zhī shǎng 、 xuán wú zhèng zhī lǐng 、
73 犯三軍之衆、若使一人、
 fàn sān jūn zhī zhòng 、 ruò shǐ yī rén 、
74 犯之以事、勿告以言、
 fàn zhī yǐ shì 、 wù gaò yǐ yán 、
75 犯之以利、勿告以害、
 fàn zhī yǐ lì 、 wù gaò yǐ hài 、
76 投之亡地、然後存、陥之死地、然後生、
 toú zhī wáng dì 、 rán hòu cún 、 xiàn zhī sǐ dì 、 rán hòu shēng 、
77 夫衆陥於害、然後能為勝敗、
 fú zhòng xiàn yú hài 、 rán hòu néng wéi shèng baì 、
78 故為兵之事、在順詳敵之意、幷敵一向、千里殺将、是謂巧能成事、
 gù wéi bīng zhī shì 、 zaì shùn xiáng dí zhī yì 、 bìng dí yī xiàng 、 qiān lǐ shā jiāng 、 shì wèi qiǎo néng chéng shì 、
79 是故政挙之日、夷関折符、無通其使、
 shì gù zhèng jŭ zhī rì 、 yí guān zhé fú 、 wú tōng qí shǐ 、
80 厲於廊廟之上、以誅其事、
 lì yú láng miaò zhī shàng 、 yǐ zhū qí shì 、
81 敵人開闔、必亟入之、
 dí rén kaī hé 、 bì jí rù zhī 、
82 先其所愛、微与之期、
 xiān qí suǒ ài 、 weī yŭ zhī qī 、
83 践墨随敵、以決戦事、
 jiàn mò suí dí 、 yǐ jué zhàn shì 、
84 是故始如処女、敵人開戸、後如脱兎、敵不及拒、
 shì gù shǐ rú chù nǚ 、 dí rén kaī hù 、 hòu rú tuō tù 、 dí bù jí jù 、


火攻 第十二

孫子曰、凡火攻有五、
 sūn zǐ yuē 、 fán huǒ gōng yoǔ wŭ 、
一曰、火人、
 yī yuē 、 huǒ rén 、
二曰、火積、
 èr yuē 、 huǒ jī 、
三曰、火輜、
 sān yuē 、 huǒ zī 、
四曰、火庫、
 sì yuē 、 huǒ kù 、
五曰、火隊、
 wŭ yuē 、 huǒ duì 、
行火必有因、
 xíng huǒ bì yoǔ yīn 、
煙火必素具、
 yān huǒ bì sù jù 、
発火有時、起火有日、
 fā huǒ yoǔ shí 、 qǐ huǒ yoǔ rì 、
10 時者天之燥也、
 shí zhě tiān zhī zào yĕ 、
11 日者月在箕壁翼軫也、凡此四宿者風起之日也、
 rì zhě yuè zaì jī bì yì zhĕn yĕ 、 fán cǐ sì sù zhě fēng qǐ zhī rì yĕ 、
12 凡火攻必因五火之変、而応之、
 fán huǒ gōng bì yīn wŭ huǒ zhī biàn 、 ér yīng zhī 、
13 火発於内、則早応之於外、
 huǒ fā yú neì 、 zé zaǒ yīng zhī yú waì 、
14 火発兵静者待而勿攻、
 huǒ fā bīng jìng zhě dài ér wù gōng 、
15 極其火力、可従而従之、不可従而止、
 jí qí huǒ lì 、 kĕ cóng ér cóng zhī 、 bù kĕ cóng ér zhǐ 、
16 火可発於外、無待於内、以時発之、
 huǒ kĕ fā yú waì 、 wú dài yú neì 、 yǐ shí fā zhī 、
17 火発上風無攻下風、
 huǒ fā shàng fēng wú gōng xià fēng 、
18 昼風久、夜風止、
 zhòu fēng jiŭ 、 yè fēng zhǐ 、
19 凡軍必知五火之変、以数守之、
 fán jūn bì zhī wŭ huǒ zhī biàn 、 yǐ shù shoǔ zhī 、
20 故以火佐攻者明、以水佐攻者強、水可以絶不可以奪、
 gù yǐ huǒ zuǒ gōng zhě míng 、 yǐ shuǐ zuǒ gōng zhě qiáng 、 shuǐ kĕ yǐ jué bù kĕ yǐ duó 、
21 夫戦勝攻取、而不修其功者凶、命曰費留、故曰、明王慮之、良将修之、
 fú zhàn shèng gōng qŭ 、 ér bù xiū qí gōng zhě xiōng 、 mìng yuē fèi liú 、 gù yuē 、 míng wáng lǜ zhī 、 liáng jiāng xiū zhī 、
22 非利不動、非得不用、非危不戦、
 feī lì bù dòng 、 feī deǐ bù yòng 、 feī weī bù zhàn 、
23 主不可以怒而興師、将不可以慍而致戦、合於利而動、不合於利而止、
 zhǔ bù kĕ yǐ nù ér xìng shī 、 jiāng bù kĕ yǐ yùn ér zhì zhàn 、 hé yú lì ér dòng 、 bù hé yú lì ér zhǐ 、
24 怒可以復喜、慍可以復悦、亡国不可以復存、死者不可以復生、
 nù kĕ yǐ fù xǐ 、 yùn kĕ yǐ fù yuè 、 wáng guó bù kĕ yǐ fù cún 、 sǐ zhě bù kĕ yǐ fù shēng 、
25 故明君慎之、良将警之、此安国全軍之道也、
 gù míng jūn shèn zhī 、 liáng jiāng jǐng zhī 、 cǐ ān guó quán jūn zhī daò yĕ 、


用間 第十三

孫子曰、凡興師十万、出征千里、百姓之費、公家之奉、日費千金、
 sūn zǐ yuē 、 fán xìng shī shí wàn 、 chū zhēng qiān lǐ 、 bǎi xìng zhī fèi 、 gōng jiā zhī fèng 、 rì fèi qiān jīn 、
内外騒動、怠於道路、不得操事者、七十万家、相守数年。以争一日之勝、
 neì waì sāo dòng 、 dài yú daò lù 、 bù deǐ caō shì zhě 、 qī shí wàn jiā 、 xiàng shoǔ shù nián 。 yǐ zhēng yī rì zhī shèng 、
而愛爵禄百金、不知敵之情者、不仁之至也、非人之将也、非主之佐也、非勝之主也、
 ér ài jué lù bǎi jīn 、 bù zhī dí zhī qíng zhě 、 bù rén zhī zhì yĕ 、 feī rén zhī jiāng yĕ 、 feī zhǔ zhī zuǒ yĕ 、 feī shèng zhī zhǔ yĕ 、
故明君賢将、所以動而勝人、成功出於衆者、先知也、
 gù míng jūn xián jiāng 、 suǒ yǐ dòng ér shèng rén 、 chéng gōng chū yú zhòng zhě 、 xiān zhī yĕ 、
先知者、不可取於鬼神、不可象於事、不可験於度、必取於人、知敵之情者也、
 xiān zhī zhě 、 bù kĕ qŭ yú guǐ shén 、 bù kĕ xiàng yú shì 、 bù kĕ yàn yú dù 、 bì qŭ yú rén 、 zhī dí zhī qíng zhě yĕ 、
故用間有五、有郷間、有内間、有反間、有死間、有生間、
 gù yòng jiàn yoǔ wŭ 、 yoǔ xiāng jiàn 、 yoǔ neì jiàn 、 yoǔ fǎn jiàn 、 yoǔ sǐ jiàn 、 yoǔ shēng jiàn 、
五間倶起、莫知其道、是謂神紀、人君之宝也、
 wŭ jiàn jù qǐ 、 mò zhī qí daò 、 shì wèi shén jì 、 rén jūn zhī baǒ yĕ 、
郷間者因其郷人而用之、
 xiāng jiàn zhě yīn qí xiāng rén ér yòng zhī 、
内間者因其官人而用之、
 neì jiàn zhě yīn qí guān rén ér yòng zhī 、
10 反間者因其敵間而用之、
 fǎn jiàn zhě yīn qí dí jiàn ér yòng zhī 、
11 死間者、為誑事於外、令吾間知之、而伝於敵間也、
 sǐ jiàn zhě 、 wéi kuáng shì yú waì 、 lǐng wú jiàn zhī zhī 、 ér chuán yú dí jiàn yĕ 、
12 生間者反報也、
 shēng jiàn zhě fǎn bào yĕ 、
13 故三軍之事、莫親於間、
 gù sān jūn zhī shì 、 mò qìng yú jiàn 、
14 賞莫厚於間、
 shǎng mò hòu yú jiàn 、
15 事莫密於間、
 shì mò mì yú jiàn 、
16 非聖知、不能用間、
 feī shèng zhī 、 bù néng yòng jiàn 、
17 非仁義、不能使間、
 feī rén yì 、 bù néng shǐ jiàn 、
18 非微妙、不能得間之実、
 feī weī miaò 、 bù néng deǐ jiàn zhī shí 、
19 微哉微哉、無所不用間也、
 weī zāi weī zāi 、 wú suǒ bù yòng jiàn yĕ 、
20 間事未発而先聞者、間与所告者皆死、
 jiàn shì wèi fā ér xiān wén zhě 、 jiàn yŭ suǒ gaò zhě jiē sǐ 、
21 凡軍之所欲撃、城之所欲攻、人之所欲殺、必先知其守将左右謁者門者舎人之姓名、令吾間必索知之、
 fán jūn zhī suǒ yù jī 、 chéng zhī suǒ yù gōng 、 rén zhī suǒ yù shā 、 bì xiān zhī qí shoǔ jiāng zuǒ yoù yè zhě mén zhě shè rén zhī xìng míng 、 lǐng wú jiàn bì suǒ zhī zhī 、
22 必索敵間之来間我者、因而利之、導而舎之、故反間可得而使也、
 bì suǒ dí jiàn zhī laí jiàn wǒ zhě 、 yīn ér lì zhī 、 dǎo ér shè zhī 、 gù fǎn jiàn kĕ deǐ ér shǐ yĕ 、
23 因是而知之、故郷間内間可得而使也、
 yīn shì ér zhī zhī 、 gù xiāng jiàn neì jiàn kĕ deǐ ér shǐ yĕ 、
24 因是而知之、故死間為誑事可使告敵、
 yīn shì ér zhī zhī 、 gù sǐ jiàn wéi kuáng shì kĕ shǐ gaò dí 、
25 因是而知之、故生間可使如期、
 yīn shì ér zhī zhī 、 gù shēng jiàn kĕ shǐ rú qī 、
26 五間之事主必知之、
 wŭ jiàn zhī shì zhǔ bì zhī zhī 、
27 知之必在於反間、故反間不可不厚也、
 zhī zhī bì zaì yú fǎn jiàn 、 gù fǎn jiàn bù kĕ bù hòu yĕ 、
28 昔殷之興也伊摯在夏、周之興也呂牙在殷、故惟明君賢将能以上智為間者、必成大功、
 xī yīn zhī xìng yĕ yī zhì zaì xià 、 zhoū zhī xìng yĕ lǚ yá zaì yīn 、 gù wéi míng jūn xián jiāng néng yǐ shàng zhì wéi jiàn zhě 、 bì chéng dà gōng 、
29 此兵之要、三軍之所恃而動也、
 cǐ bīng zhī yaò 、 sān jūn zhī suǒ shì ér dòng yĕ 、